Karayolunda Tehlikeli Madde

Sırasıyla 6.1.5.2.6 ve 6.5.6.3.5'e uygun olmak üzere polietilen ambalajların ve IBC'lerin kimyasal uyumluluğuna ilişkin olarak yürütülen testlerin onaylanması için standart sıvılar

Aşağıda belirtilen standart sıvılar bu plastik malzemeler için kullanılmalıdır.
(a) Islatıcı Çözelti; gerilme altında polietilende ciddi çatlamalara neden olan maddeler, özellikle
ıslatma ajanları içeren tüm çözeltiler ve müstahzarlar için.
%1 alkil benzen sülfonat içeren sulu çözelti veya testler için ilk kez kullanılmadan önce 40 °C
sıcaklıkta en az 14 gün boyunca ön saklamada bulunmuş olan %5 nonilfenol etoksilat içeren
sulu çözelti kullanılacaktır. Bu çözeltinin yüzey gerilmesi 23 °C'de 31 - 35 mN/m olmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,20'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Islatıcı çözeltinin yeterli kimyasal uyumluluğu olduğu ispat edilirse asetik asitle uyumluluk testi
gerekli değildir.
Islatıcı çözeltiye dirençli olan ve gerilme altında polietilende çatlamaya neden olan doldurma
maddeleri için yeterli miktarda kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında 40 °C'de orijinal
doldurma maddesi ile üç haftalık bir ön saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
(b) Asetik asit; gerilme altında polietilende çatlamalara neden olan maddeler, özellikle de
monokarboksilik asitler ve tek değerli alkoller için.
%98 ila %100 konsantrasyonunda asetik asit kullanılmalıdır.
Nispi yoğunluk = 1,05.
İstifleme testi, en az 1,1'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Polietilenin, polietilen kütlesinin %4'e kadar artabileceği ölçüde asetik asitten daha fazla
şişmesine neden olan doldurma maddeleri durumunda yeterli miktarda kimyasal uyumluluk,
6.1.5.2.6 kapsamında orijinal doldurma maddesi ile 40 °C'de üç haftalık bir ön saklama
işleminden sonra kanıtlanabilir.
(c) Normal bütil asetat/normal bütil asetatta doymuş ıslatıcı çözelti; polietilen kütlesinin yaklaşık
%4 oranına artmasına neden olabilecek kadar polietilenin şişmesine neden olan ve aynı
zamanda gerilme altında çatlamalara neden olabilen maddeler ve müstahzarlar, özellikle de
bitkisel temizlik ürünleri, sıvı boyalar ve esterler için. %98 - %100 konsantrasyonundaki normal
bütil asetat 6.1.5.2.6 uyarınca ön saklama işleminde kullanılmalıdır.
6.1.5.6 kapsamındaki istifleme testi için, yukarıdaki (a) maddesine uygunluk gösteren %2
normal bütil asetat ile karışmış %1 ila 10 sulu ıslatıcı çözeltiden oluşan test sıvısı
kullanılmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,0'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Polietilenin, polietilen kütlesinin %7,5'a kadar artabileceği ölçüde normal bütil asetattan daha
fazla şişmesine neden olan doldurma maddeleri durumunda, yeterli miktarda kimyasal
uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında orijinal doldurma maddesi ile 40 °C'de üç haftalık bir ön
saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
(d) Hidrokarbon (beyaz ispirto) karışımları; polietilenin şişmesine neden olan maddeler ve
müstahzarlar, özellikle hidrokarbonlar, esterler ve ketonlar için.
Kaynama noktası 160 °C ila 220 °C, nispi nemi 0,78 ila 0,80, kaynama noktası > 50 °C ve
aromatik içeriği %16 - %21 olan hidrokarbon karışımları kullanılmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,0'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Polietilenin ve kütlesinin %7,5'a kadar artabileceği ölçüde şişmesine neden olan doldurma
maddeleri durumunda yeterli kimyasal uyumluluk, 6.1.5.2.6 kapsamında orijinal doldurma
maddesi ile 40 °C'de üç haftalık bir ön saklama işleminden sonra kanıtlanabilir.
(e) Nitrik asit; polietilen üzerinde yükseltgen etkiye neden olan ve %55 nitrik asit oranında veya
bundan daha az moleküler bozunmaya neden olan tüm maddeler ve müstahzarlar için.
En az %55'lik bir nitrik asit konsantrasyonu kullanılmalıdır.
İstifleme testi, en az 1,4'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Doldurulan maddelerin %55 nitrik asitten daha fazla yükseltgen olması veya moleküler kütlede
ayrışmaya neden olması durumunda 6.1.5.2.5'e göre hareket ediniz.
Kullanım süresi böyle durumlarda hasar derecesi gözetilerek saptanmalıdır (örneğin, en az %55
konsantrasyon içerisindeki nitrik asit için iki yıl);
(f) Su; (a) ila (e) kapsamında alınan durumların herhangi birinde polietileni etkilemeyen maddeler,
özellikle de inorganik asitler ve çamaşır suyu, sulu tuz çözeltileri, çok değerlikli alkoller ve sulu
çözeltideki organik maddeler için.
İstifleme testi, en az 1,2'lik bir nispi yoğunluk baz alınarak yürütülmelidir.
Islatıcı çözeltinin yeterli kimyasal uyumluluğu ıslatıcı çözelti veya nitrik asitle ispat edilirse su
ile tasarım tipi testi gerekli değildir.

 

6.2

BASINÇLI KAPLAR, AEROSOL PÜSKÜRTÜCÜLER VE GAZ İÇEREN KÜÇÜK KAPLAR (GAZ KARTUŞLARI) VE SIVILAŞTIRILMIŞ ALEVLENEBİLİR GAZ İÇEREN YAKIT PİLİ KARTUŞLARI İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

NOT: Aerosol püskürtücüler, gaz içeren küçük kaplar (gaz kartuşları) ve sıvılaştırılmış alevlenebilir gaz içeren
yakıt pili kartuşları, 6.2.1 ila 6.2.5 zorunluluklarına tabi değildir.

Genel zorunluluklar

Tasarım ve yapı

Basınçlı kaplar, normal kullanım ve taşıma koşullarında maruz kalacakları yorulma da dahil olmak üzere
tüm koşullara dayanacak şekilde tasarlanmalı, üretilmeli, test edilmeli ve donatılmalıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Asgari cidar kalınlığı hiçbir koşulda tasarım ve üretim standartlarında belirtilenden daha düşük
olmayacaktır.

Kaynaklı basınçlı kaplar için yalnızca kaynaklanabilir kalitedeki metaller kullanılacaktır.

Silindirlerin, tüplerin, basınçlı varillerin ve silindir demetlerinin test basıncı 4.1.4.1, ambalajlama talimatı
P200'e göre veya, basınç altındaki kimyasallar için 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P206'a göre uygun
olacaktır. Kapalı kriyojenik kaplar için test basıncı, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P203'e uygun olacaktır.
Metal hidrit depolama sisteminin test basıncı, 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P205'e uygun olacaktır.
Adsorbe gazlar için silindirin test basıncı 4.1.4.1, ambalajlama talimatı P208'e uygun olacaktır.

Gruplar halinde birleştirilen basınçlı kaplar yapısal olarak desteklenmeli ve tek bir ünite olarak bir arada
tutulmalıdır. Basınçlı kaplar, zararlı bölgesel gerilmelerin yoğunlaşmasına neden olacak yapısal birleşme ve
harekete karşı hareketi önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Manifold grupları (örn. manifold, valfler, basınç
göstergeleri), taşıma sırasında normal olarak karşılaşılabilecek darbelerden kaynaklanan hasarlara ve
kuvvetlere karşı korunacak şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Manifoldlar, silindirlerle en azından aynı
test basıncına sahip olmalıdır. Zehirli sıvılaştırılmış gazlar için her basınçlı kapta, bir izolasyon valfi
bulunacak; bu valf her bir basınçlı kabın ayrı bir şekilde doldurulmasına ve taşıma sırasında basınçlı kap
içeriklerinin birbirine karışmamasına imkan tanıyacaktır.
NOT: Zehirli sıvılaştırılmış gazların sınıflandırma kodları şöyledir: 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC veya 2TOC.

Galvanik etkiyle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için kapalı kriyojenik kapların üretimine yönelik ilave zorunluluklar

Her bir basınçlı kap için kullanılan metalin mekanik özellikleri, darbe mukavemeti ile bükülme katsayısı
belirlenecektir.
NOT: Darbe mukavemetine ilişkin olarak, alt-başlık 6.8.5.3, başvurulabilecek test zorunluluklarının
detaylarını sunmaktadır.

Basınçlı kaplar termik olarak yalıtımlı olmalıdır. Isıl yalıtım, ceket yoluyla darbeye karşı korunmalıdır.
Basınçlı kap ile ceket arasındaki boşluğun havadan arındırılması (vakum yalıtımı) durumunda, ceket kalıcı
deformasyon olmaksızın, kabul edilmiş bir teknik koda göre hesaplanan en az 100 kPa (1 bar) dış basınca
veya en az 200 kPa (2 bar) gösterge basıncına sahip kritik çökme basıncına dayanabilecek şekilde
tasarlanacaktır. Ceket, gazları geçirmeyecek şekilde kapatıldıysa (örneğin, vakum yalıtımı durumunda),
basınçlı kapta veya teçhizatlarında yetersiz gaz sızdırmazlığı nedeniyle yalıtım tabakasında tehlikeli şekilde
basınç oluşmasını önleyecek bir cihaz temin edilmelidir. Cihaz, nemin yalıtım içerisine nüfuz etmesini
önlemelidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018