Karayolunda Tehlikeli Madde

Yapım

Tanklar, 400 kPa'dan (4 bar) (gösterge basıncı) az olmamak üzere, doldurma veya boşaltma basıncının 1,3
katına eşit bir hesaplama basıncına göre tasarlanacaktır. Bölüm 6.8'de tank için daha yüksek bir hesaplama
basıncı belirlenmiş olan maddelerin taşınmasında, daha yüksek olan bu basınç uygulanacaktır.

Tanklar 100 kPa'lık (1 bar) bir ters iç basınca dayanacak şekilde tasarlanacaktır.

Donanım parçaları

Donanım elemanları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı korunmayı
sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu gereksinim, donanım kalemlerinin "korunmuş alan" olarak
adlandırılan yere yerleştirilmesiyle karşılanabilir (bkz. 6.10.1.1.1).

Gövdelerin alttan boşaltımı, gövdeye mümkün olduğu kadar yakın monte edilmiş bir stop valfiyle birlikte
dış boru sistemi ve kör bir flanş ya da başka bir eşdeğer cihaz gibi ikinci bir kapak ile sağlanabilir.

Gövdeye veya bölmeli gövdelerde herhangi bir bölmeye bağlanmış stop valfinin konumu ve kapatma yönü
kesin ve belirgin olacak ve yerden de kapatılabilecektir.

Dış doldurma ve boşaltma bağlantılarına (borular, yanlamasına kapatma cihazları) herhangi bir zarar
gelmesi durumunda, herhangi bir içerik kaybını önlemek için, iç stop valfi veya ilk dış stop valfi (varsa) ile
bunun yatakları, dış gerilmeler tarafından bükülme tehlikesine karşı korunacak veya dayanacak şekilde
tasarlanacaktır. Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak
istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte olmalıdır.

Tanklar açılabilir uçlarla donatılabilir. Açılabilir uçlar aşağıdaki koşulları sağlayacaktır:
(a) Uçlar, kapandıklarında sızdırmazlığı sağlayacak sıkılıkta tasarlanacaktır;
(b) İstenmeyen açılmalar mümkün olmamalıdır;
(c) Açılma mekanizması motorla çalışıyorsa, güç kesildiğinde uç güvenli bir biçimde kapalı
kalacaktır;
(d) Tankın içerisinde hala fazla bir aşırı basınç kaldığı zaman, açılabilir ucun açılmamasını
sağlamak için bir emniyet veya kırılabilir mühür cihazı entegre edilmelidir. Bu gereksinim,
hareketin pozitif olarak kontrol edildiği, motorla çalışan açılabilir uçlar için geçerli değildir. Bu
durumda, kontroller otomatik tipte olacaktır; işletmecinin, açılabilir uçların hareketini her
zaman gözlemleyebileceği ve açılabilir ucun açılması ve kapanması sırasında tehlikede
olmayacağı bir şekilde yerleştirilecektir ve
(e) Açılabilir ucu korumak ve aracın, tank konteynerinin ya da tank takas gövdesinin devrilme
sırasında açılmaya zorlanmasının önüne geçmek için hükümler konacaktır.

Tankın temizlenmesi veya boşaltılmasında yardımcı olması amacıyla dahili bir pistonla donatılmış vakumla
çalışan atık tanklarında, pistona tankın izin verilen azami çalışma basıncına eşdeğer bir kuvvet uygulandığı
zaman, her çalışma konumunda pistonun dışarıya çıkmasını engelleyecek durdurma cihazları bulunmalıdır.
Pnömatik pistonlu tanklar veya bölmeler için azami çalışma basıncı 100 kPa'yı (1,0 bar) aşmayacaktır.
Dahili piston, piston hareket ettiği zaman herhangi bir ateşleme kaynağı oluşturmayacak biçimde ve bu
amaca uygun malzemelerden yapılmış olacaktır.
Dahili piston, konumu güvenli olarak ayarlandığı takdirde, bir bölme olarak kullanılabilir. Dahili pistonun
konumunu güvence altına alma amacıyla, tankın dışına bir bağlantı varsa, bu bağlantının tanka kazara hasar
vermeyecek biçimde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki koşullarda tanklar emme kolonları ile donatılacaktır:
(a) Kolon, doğrudan gövdeye veya doğrudan gövdeye kaynaklanmış bir dirseğe sabitlenmiş bir iç
veya dış stop valfiyle donatılacak olup; döner ayna dişlisi gövde veya dirsek ile dış stop valfi
arasına yerleştirilebilir. Bunun için döner ayna dişlisinin korunmuş alanda yer alması ve stop
valfinin dış yükler nedeniyle aşınma tehlikesine karşı bir kap veya kapak ile korunması gerekir.
(b) (a)'da söz edilen stop valfi, açık konumunda taşımanın önleneceği şekilde düzenlenmişse;
(c) Kolon, üzerine kazayla çarpma sonucu tankın sızdırmasına yol açamayacağı şekilde yapılmışsa.

Tanklarda aşağıdaki ilave servis donanımı bulunacaktır:
(a) Bir pompa/aspiratör biriminin çıkışı, herhangi bir alevlenebilir veya zehirli buharın tehlike
yaratmayacağı bir yere yönlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır;
(b) Ateş kaynağı sayılabilecek ve alevlenebilir atıkların taşınmasında kullanılan bir tanka monte
edilmiş bulunan bir vakum pompası/aspiratör biriminin tüm ağızlarına alevin ani geçişini
önleyecek bir cihaz takılacaktır; deformasyona izin veren ancak sızıntı olmadan dayanabilme
anlamına gelen, patlama basıncından kaynaklı şok etkisine karşı dirençli olacaktır.
(c) Pozitif basınç iletebilen pompalar, basınç altında kalabilen boru sistemine takılmış bir emniyet
cihazına sahip olacaktır. Emniyet cihazı tankın azami çalışma basıncını aşmayan bir basınçta
boşaltmak üzere ayarlanacaktır;
(d) Gövde veya gövdeye monte edilmiş aşırı dolum önleme cihazının çıkışı ile gövdeyi
pompa/aspiratör birimine bağlayan boru sistemi arasına bir stop valfi monte edilecektir;
(e) Tanka, pompa/aspiratör birimini çalıştıran kişinin rahatlıkla okuyabileceği konumda monte
edilmiş uygun bir basınç/vakum manometresi takılacaktır. Gösterge üzerinde tankın azami
çalışma basıncını gösteren ayırt edici bir çizgi işaretlenecektir;
(f) Tank veya bölmeli tanklar söz konusu olduğunda her bölme, bir seviye gösterge cihazı ile
donatılacaktır. Aşağıdaki hallerde gözetleme camları, seviye gösterge cihazları olarak
kullanılabilir:
(i) tank cidarının bir parçasını oluşturdukları ve tankınki ile karşılaştırılabilir bir basınç
direncine sahip oldukları hallerde veya tanka dışarıdan takıldıklarında;
(ii) tanka üst ve alt bağlantıların doğrudan doğruya gövdeye sabitlenmiş kapatma
valfleriyle donatıldığı ve valflerin açık konumlarında taşınmasının önlendiği hallerde;
(iii) tankın azami çalışma basıncında çalışmaya uygun olmaları halinde ve
(iv) kazayla hasar görmeyecekleri bir konumda yerleştirilmeleri halinde.

Vakumla çalışan atık tanklarının gövdelerinde patlama diskinin arkasından gelen emniyet valfi
bulunacaktır.
Bu valfler, donatıldıkları tankın test basıncının 0,9 ila 1,0 katı arasındaki bir basınç altında otomatik
açılabilir özellikte olacaktır. Ölü ağırlık veya karşı ağırlık valflerinin kullanımı yasaktır.
Patlama diski, en erken valfin ilk açılma basıncına ulaşıldığında ve en geç ise bu basınç, donatılmış olduğu
tankın test basıncına ulaştığında patlayacaktır.
Bu valfler, sıvı dalgalanması da dahil olmak üzere dinamik streslere dayanabilecek tipte olacaktır.
Patlama diski ile emniyet valfi arasındaki boşlukta, emniyet valfinin bozulmasına neden olabilecek disk
kırılması, iğne ucu kusurlar veya sızıntıların tespit edilmesi amacıyla bir basınç göstergesi veya uygun bir
sayaç bulunacaktır.

Muayene

Vakumla çalışan atık tankları, sabit tanklar veya sökülebilir tanklar için her üç yılda bir, tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri için ise her iki buçuk yılda bir iç durum incelemesine tabi tutulacak ve bunlara ek
olarak 6.8.2.4.3 kapsamındaki testlerden geçecektir.

DÖKME YÜK KONTEYNERLERİNİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018