Karayolunda Tehlikeli Madde

Tankın temizlenmesi veya boşaltılmasında yardımcı olması amacıyla dahili bir pistonla donatılmış vakumla
çalışan atık tanklarında, pistona tankın izin verilen azami çalışma basıncına eşdeğer bir kuvvet uygulandığı
zaman, her çalışma konumunda pistonun dışarıya çıkmasını engelleyecek durdurma cihazları bulunmalıdır.
Pnömatik pistonlu tanklar veya bölmeler için azami çalışma basıncı 100 kPa'yı (1,0 bar) aşmayacaktır.
Dahili piston, piston hareket ettiği zaman herhangi bir ateşleme kaynağı oluşturmayacak biçimde ve bu
amaca uygun malzemelerden yapılmış olacaktır.
Dahili piston, konumu güvenli olarak ayarlandığı takdirde, bir bölme olarak kullanılabilir. Dahili pistonun
konumunu güvence altına alma amacıyla, tankın dışına bir bağlantı varsa, bu bağlantının tanka kazara hasar
vermeyecek biçimde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki koşullarda tanklar emme kolonları ile donatılacaktır:
(a) Kolon, doğrudan gövdeye veya doğrudan gövdeye kaynaklanmış bir dirseğe sabitlenmiş bir iç
veya dış stop valfiyle donatılacak olup; döner ayna dişlisi gövde veya dirsek ile dış stop valfi
arasına yerleştirilebilir. Bunun için döner ayna dişlisinin korunmuş alanda yer alması ve stop
valfinin dış yükler nedeniyle aşınma tehlikesine karşı bir kap veya kapak ile korunması gerekir.
(b) (a)'da söz edilen stop valfi, açık konumunda taşımanın önleneceği şekilde düzenlenmişse;
(c) Kolon, üzerine kazayla çarpma sonucu tankın sızdırmasına yol açamayacağı şekilde yapılmışsa.

Tanklarda aşağıdaki ilave servis donanımı bulunacaktır:
(a) Bir pompa/aspiratör biriminin çıkışı, herhangi bir alevlenebilir veya zehirli buharın tehlike
yaratmayacağı bir yere yönlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır;
(b) Ateş kaynağı sayılabilecek ve alevlenebilir atıkların taşınmasında kullanılan bir tanka monte
edilmiş bulunan bir vakum pompası/aspiratör biriminin tüm ağızlarına alevin ani geçişini
önleyecek bir cihaz takılacaktır; deformasyona izin veren ancak sızıntı olmadan dayanabilme
anlamına gelen, patlama basıncından kaynaklı şok etkisine karşı dirençli olacaktır.
(c) Pozitif basınç iletebilen pompalar, basınç altında kalabilen boru sistemine takılmış bir emniyet
cihazına sahip olacaktır. Emniyet cihazı tankın azami çalışma basıncını aşmayan bir basınçta
boşaltmak üzere ayarlanacaktır;
(d) Gövde veya gövdeye monte edilmiş aşırı dolum önleme cihazının çıkışı ile gövdeyi
pompa/aspiratör birimine bağlayan boru sistemi arasına bir stop valfi monte edilecektir;
(e) Tanka, pompa/aspiratör birimini çalıştıran kişinin rahatlıkla okuyabileceği konumda monte
edilmiş uygun bir basınç/vakum manometresi takılacaktır. Gösterge üzerinde tankın azami
çalışma basıncını gösteren ayırt edici bir çizgi işaretlenecektir;
(f) Tank veya bölmeli tanklar söz konusu olduğunda her bölme, bir seviye gösterge cihazı ile
donatılacaktır. Aşağıdaki hallerde gözetleme camları, seviye gösterge cihazları olarak
kullanılabilir:
(i) tank cidarının bir parçasını oluşturdukları ve tankınki ile karşılaştırılabilir bir basınç
direncine sahip oldukları hallerde veya tanka dışarıdan takıldıklarında;
(ii) tanka üst ve alt bağlantıların doğrudan doğruya gövdeye sabitlenmiş kapatma
valfleriyle donatıldığı ve valflerin açık konumlarında taşınmasının önlendiği hallerde;
(iii) tankın azami çalışma basıncında çalışmaya uygun olmaları halinde ve
(iv) kazayla hasar görmeyecekleri bir konumda yerleştirilmeleri halinde.

Vakumla çalışan atık tanklarının gövdelerinde patlama diskinin arkasından gelen emniyet valfi
bulunacaktır.
Bu valfler, donatıldıkları tankın test basıncının 0,9 ila 1,0 katı arasındaki bir basınç altında otomatik
açılabilir özellikte olacaktır. Ölü ağırlık veya karşı ağırlık valflerinin kullanımı yasaktır.
Patlama diski, en erken valfin ilk açılma basıncına ulaşıldığında ve en geç ise bu basınç, donatılmış olduğu
tankın test basıncına ulaştığında patlayacaktır.
Bu valfler, sıvı dalgalanması da dahil olmak üzere dinamik streslere dayanabilecek tipte olacaktır.
Patlama diski ile emniyet valfi arasındaki boşlukta, emniyet valfinin bozulmasına neden olabilecek disk
kırılması, iğne ucu kusurlar veya sızıntıların tespit edilmesi amacıyla bir basınç göstergesi veya uygun bir
sayaç bulunacaktır.

Muayene

Vakumla çalışan atık tankları, sabit tanklar veya sökülebilir tanklar için her üç yılda bir, tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri için ise her iki buçuk yılda bir iç durum incelemesine tabi tutulacak ve bunlara ek
olarak 6.8.2.4.3 kapsamındaki testlerden geçecektir.

DÖKME YÜK KONTEYNERLERİNİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

(Rezerve Edilmiş)

Uygulama ve genel zorunluluklar

Dökme yük konteynerleri, servis ve yapısal donanımları, içerdikleri malzemede kayba yol açmadan,
bunların iç basıncı ile normal elleçleme ve taşıma baskılarına karşı koyacak şekilde tasarlanacak ve
yapılacaktır.

Bir boşaltma valfi bulunuyorsa, bu kapalı konumda sabitlenecek ve tüm boşaltma sistemi hasardan uygun
bir biçimde korunacaktır. Seviye kapaklarına sahip valfler, istenmeden açılma riskine karşı korunabilecek
ve açık veya kapalı konumda hemen görünür yerlerde olacaktır.

Dökme yük konteyner tiplerinin gösterimine yönelik kod

Aşağıdaki tablo, dökme yük konteyner tiplerinin gösterimi için kullanılacak kodlara yer vermektedir:

Dökme yük konteyner tipi

Kod

Örtülü dökme yük konteyneri

BK1

Kapalı dökme yük konteyneri

BK2

Esnek dökme yük konteyneri

BK3

 

 

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin göz önünde bulundurulması amacıyla, yetkili makam bu bölümün
zorunluluklarının öngördüğü eş değer güvenliği sağlayan alternatif düzenlemelerinin kullanımını gözden
geçirebilir.

CSC'ye uygunluk gösteren ve BK1 veya BK2 dökme yük konteyneri olarak kullanılan konteynerlerin tasarımına, yapımına, muayenesine ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

Tasarım ve yapım zorunlulukları

Dökme yük konteynerin ISO 1496-4:1991 "Seri 1 Yük konteynerleri - Teknik özellikler ve test - Kısım 4:
Basınçlandırılmamış kuru yük konteyneri" standardının gerekliliklerine uygunluk göstermesi ve
konteynerin geçirmez olması halinde, bu alt başlığın genel tasarım ve yapım zorunluluklarına uyulduğu
kabul edilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018