Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

ADR hükümleri kapsamında imal edilen ve kullanımı amaçlanan her bir esnek dökme yük konteyneri
kalıcı, okunaklı ve kolayca görülen bir yere yerleştirilmiş olan işaretler taşımalıdır. Harfler, rakamlar ve
semboller en az 24 mm yüksekliğinde olmalı ve aşağıdakileri göstermelidir:
(a) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
;
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin Bölüm 6.1, 6.2,
6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini belgeleme amacı dışında bir
amaç için kullanılmayacaktır;
(b) BK3 kodu;
(c) Tasarım tipinin onaylandığı ambalajlama grubunu (gruplarını) gösteren büyük harf:
yalnızca ambalajlama grubu III için Z;
(d) Üretimin yapıldığı ay ve yıl (son iki basamak);
(e) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlara yönelik ayırt edici işaret tarafından gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan ülkeyi1 tanımlayan karakter(ler);
(f) Üreticinin adı veya sembolü ya da yetkili makam tarafından belirtilen diğer esnek dökme yük
konteyneri tanımları;
(g) Kg cinsinden istifleme testi yükü.
(h) Kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle.
İşaretler, (a) ila (h)'de gösterilen sırada uygulanacak; bu alt paragraflarda istenen her bir işaret, işaretlerin
tüm bileşenlerinin kolayca tespit edilebilmesi için birbirinden açık bir şekilde, örneğin bir taksim veya
boşluk ile ayrılacaktır.
 
 
------------------------------------
1 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

 

BK3/Z/11 09
RUS/NTT/MK-14-10
56000/14000”.

 

TANKLARIN, DÖKME YÜK KONTEYNERLERİN VE MOBİL PATLAYICI ÜRETİM BİRİMİ (MEMU) PATLAYICILARINA YÖNELİK ÖZEL BÖLMELERİN YAPIMI, DONANIM, TİP ONAYI, MUAYENESİ, TEST EDİLMESİ VE İŞARETLENMESİ İÇİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar için bkz. Bölüm 6.7; metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar, tank takas gövdeleri için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm
6.9; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10, dökme yük konteynerleri için bkz. Bölüm 6.11.
NOT 2: Bu Bölüm, Not 1'de anılan Bölümlerin tüm zorunluluklarını karşılamayan sabit tanklar, sökülebilir tanklar,
tank konteynerleri ve tank takas gövdeleri ile dökme yük konteynerleri ve patlayıcılara mahsus özel
bölmeler için geçerlidir.

Kapsam

Bu Bölümün zorunlulukları, tanklar, dökme yük konteynerleri ve tehlikeli malların MEMU'larda
taşınmasına yönelik özel bölmeler için geçerlidir.

Genel hükümler

Bu bölümün özel hükümleri tarafından değiştirilmiş şekliyle, sabit tanklar için 1.2.1 başlığı altında
tanımlanan asgari kapasite göz önünde bulundurulmaksızın, tanklar Bölüm 6.8'in gereksinimlerini yerine
getirecektir.

Tehlikeli malların MEMU'larda taşınmasına yönelik dökme yük konteynerleri, BK2 tipi dökme yük
konteynerleri için öngörülen gereksinimleri karşılayacaktır.

Tek bir tankın veya dökme yük konteynerinin birden fazla madde içermesi halinde, her bir madde
aralarındaki hava tahliye edilecek şekilde en az iki duvarla birbirinden ayrılacaktır.

Tanklar

Kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar

Bu tanklar, 6.8.2 başlığının gereksinimlerini yerine getirecektir.

UN No. 1942 ve UN No. 3375 için, tanklar havalandırma cihazlarıyla ilgili Bölüm 4.3 ve Bölüm 6.8'deki
hükümleri karşılamalıdır ve ayrıca tanklarda ülkenin yetkili makamı tarafından kullanımı onaylanmış uygun
acil basınç tahliye cihazları veya diğer patlama diskleri bulunacaktır.

6.8.2.1.4 uyarınca ve burada anılan standartlar ya da teknik kod yoluyla hesaplanamayan örneğin kutu
şeklindeki veya elips gövdeler gibi dairesel çapraz kesite sahip olmayan gövdeler için, izin verilen
gerilmeye dayanma özelliği, yetkili makamın öngördüğü bir basınç testi yoluyla gösterilebilir.
Bu tanklar, 6.8.2.1.3, 6.8.2.1.4 ve 6.8.2.1.13 ila 6.8.2.1.22 hariç olmak üzere 6.8.2.1 alt başlığının
zorunluluklarını yerine getirecektir.
Bu gövdelerin kalınlığı, aşağıdaki tabloda verilen değerlerden düşük olamaz:
 

Malzeme

Asgari kalınlık

Östenitik paslanmaz çelikler

2,5 mm

Diğer çelikler

3 mm

Alüminyum alaşımlar

4 mm

%99,80 saflıkta alüminyum

6 mm

 
Tankın, yanal darbe veya devrilme nedeniyle meydana gelen hasarlara karşı korunması sağlanacaktır. Bu
koruma, 6.8.2.1.20'ye uygun şekilde temin edilecek veya yetkili makam alternatif koruma tedbirleri
alacaktır.

6.8.2.5.2 gereksinimleri istisna olmak üzere, tankların duruma uygun olarak tank kodu ve özel hükümlerle
işaretlenmesine gerek yoktur.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018