Karayolunda Tehlikeli Madde

UN silindir demetlerinin işaretlenmesi

Silindir demetlerindeki her bir silindir 6.2.2.7. ile uyumlu olarak işaretlenecektir.

Doldurulabilir UN silindir demetleri açık ve okunaklı bir şekilde sertifika, operasyon ve imalat işaretleri ile
işaretleneceklerdir. Bu işaretler silindir demetinin çerçevesine kalıcı olarak tutturulmuş olan plakanın
üzerine kalıcı olarak takılacaktır (örneğin, damgalanarak, kazınarak veya asitle yakılarak). UN ambalaj
sembolü haricinde, işaretlerin minimum ölçüsü 5mm olmalıdır. UN ambalaj sembolünün minimum ölçüsü
10 mm olmalıdır.

Aşağıdaki işaretler uygulanacaktır:
(a) 6.2.2.7.2 (a), (b), (c), (d) ve (e) de tanımlanan sertifikasyon işaretleri;
(b) 6.2.2.7.3 (f), (i), (j) da tanımlanan operasyonel işaretler bu demetin çerçevesinin toplam kütlesi
ve de kalıcı olarak eklenmiş olan tüm kısımlar (silindirler, manifoldlar, donatılar ve vanalar).
UN 1001 asetilen, çözülmüş ve UN 3374 asetilen, çözücüsüz maddelerini taşıması amaçlanan
demetler, ISO 10961:2010'un B.4.2. hükmünde tanımlanan dara kütlesini taşıyacaktır ve
(c) 6.2.2.7.4 (n), (o) ve uygulanabilir olduğu müddetçe (p)'de belirtilen imalat işaretleri.

İşaretler üç grupta yerleştirilecektir:
(a) İmalat işaretleri en üst grup olacak ve 6.2.2.10.3 (c)'de verilen sırayla arka arkaya görünür
olacaktır;
(b) 6.2.2.10.3 (b)'deki operasyonel işaretler orta grupta yer alacak ve 6.2.2.7.3 (f)'de tanımlanan
operasyonel işaret, gerekli olduğu takdirde 6.2.2.7.3 (i)'de tanımlanan operasyonel işaretin
hemen öncesinde yer alacaktır;
(c) Sertifikasyon işaretleri alt grupta yer alacak ve 6.2.2.10.3 (a)'da gösterilen sırayla belirtilecektir.
____________________________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Uygunluk değerlendirmesi ile periyodik muayene ve test için eşdeğer prosedürler

Aşağıdaki prosedürlerin uygulanması halinde UN sertifikalı basınçlı kaplar için, 6.2.2.5 ve 6.2.2.6
zorunluluklarının karşılandığı düşünülür.
 

Prosedür

İlgili kurum

Tip onayı (1.8.7.2)

Xa

İmalat gözetimi (1.8.7.3)

Xa veya IS

İlk muayene ve testler (1.8.7.4)

Xa veya IS

Periyodik muayene (1.8.7.5)

Xa veya Xb veya IS

 
Xa, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip A kapsamında akredite olan yetkili makam, temsilcisi veya muayene kurumu anlamına gelir.
Xb, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip B kapsamında akredite edilen muayene kurumu anlamına gelir.
IS, 1.8.6.2, 1.8.6.4, 1.8.6.5 ve 1.8.6.8'e uygunluk gösteren ve EN ISO/IEC 17020: 2012 (8.1.3 hükmü
hariç) tip A kapsamında akredite edilen bir muayene kurumunun denetimi altında, başvuru sahibinin
kurum içi muayene hizmeti anlamına gelir. Kurum içi muayene hizmeti, tasarım sürecinden, üretim
operasyonlarından ve bakım ve onarım faaliyetlerinden bağımsız olacaktır.

UN sertifikalı olmayan basınçlı kaplar için genel zorunluluklar

Tasarım ve yapı

6.2.2 zorunluluklarına uygun olarak tasarlanmamış, yapılmamış, muayene ve test edilmemiş ve
onaylanmamış olan basınçlı kaplar ile kapakları, bu başlığın zorunlulukları ile 6.2.4 veya 6.2.5'in
zorunlulukları tarafından tamamlanan veya değiştirilen 6.2.1 genel zorunlulukları uyarınca tasarlanacak,
yapılacak, muayene ve test edilecek ve onaylanacaktır.

Mümkün olan her durumda, duvar kalınlığı ihtiyaç duyulursa deneysel gerilme analizleri ile hesaplanarak
tespit edilir. Aksi takdirde duvar kalınlığı deneysel metotlarla belirlenebilir.
Basınç zarfı ve destek aksamlarının uygun tasarım hesaplamaları ilgili basınçlı kapların güvenliğini
sağlamada kullanılmalıdır.
Basınca dayanacak asgari duvar kalınlığı özellikle aşağıda belirtilenlere göre hesaplanır:
- Test basıncından az olmaması gereken hesaplama basınçları;
- Uygun güvenlik paylarına imkan tanıyan hesaplama sıcaklıkları;
- Azami gerilmeler ve gerektiğinde azami gerilme konsantrasyonları;
- Malzemenin doğal özelliği olan faktörler.

Kaynaklı basınçlı kaplar için sadece -20 °C ortam sıcaklığında yeterli darbe mukavemetini sağlayabilecek
kaynak yapılabilir kalitede metaller kullanılmalıdır.

Kapalı kriyojenik kaplar için, 6.2.1.1.8.1 kapsamında belirlenecek darbe mukavemeti 6.8.5.3'te
öngörüldüğü şekilde test edilecektir.

Asetilen silindirlerine ergiyen tapa takılmayacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Servis donanımı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018