Karayolunda Tehlikeli Madde

Servis donanımı

Aşağıdaki standartlar kapaklar ve korunma mekanizmaları için geçerlidir:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 11117:1998

Gaz silindirleri - Valf koruma kapakları ve valf muhafazaları sınai ve tıbbi gaz silindirleri için - Tasarım, yapım ve testler

31 Aralık 2014'e kadar

ISO 11117:2008 +

Düzeltme 1:2009

Gaz silindirleri - Valf koruma kapakları ve valf muhafazaları -Tasarım, yapım ve testler

Yeni bildirime kadar

ISO 10297:1999

Gaz silindirleri- tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları - Özellikler ve tip testi

31 Aralık 2008'e kadar

ISO 10297:2006

Gaz silindirleri- tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları - Özellikler ve tip testi

31 Aralık 2020'ye kadar

ISO 10297:2014

Gaz silindirleri – Silindirler valfleri – Teknik özellikler ve tip testi

Yeni bildirime kadar

ISO 13340:2001

Taşınabilir gaz silindirleri - doldurulamayan silindirler için silindir vanaları - Özellikler ve prototip

testi

Yeni bildirime kadar

 

UN metal hidrit depolama sistemleri için, aşağıdaki standartta belirtilen zorunluluklar kapaklara ve koruma sistemlerine ilişkindir:

 

Referans

Başlık

Üretim izni

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz depolama cihazları - Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

 

Periyodik muayene ve test

UN sertifikalı silindirler ile UN sertifikalı metal hidrit depolama sistemlerinin periyodik muayenesi ve test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir:

 

Referans

Başlık

Uygulama bilgisi

ISO 6406:2005

Dikişsiz çelik silindirlerin periyodik muayenesi ve test edilmesi

Yeni bildirime kadar

ISO 10460:2005

Gaz silindirleri - Kaynaklı karbon-çelik gaz silindirleri - Periyodik muayene ve test NOT: Bu standardın 12.1 bendinde belirtilen

kaynakların onarımına izin verilmeyecektir. 12.2 bendinde belirtilen onarımlar için, 6.2.2.6'ya göre periyodik muayeneleri ve test kurumunu onaylayan,

yetkili makamın onayına gerek vardır.

Yeni bildirime kadar

ISO 10461:2005 A1:2006

Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirleri - Periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 10462:2005

Gaz silindirleri - Çözünmüş asetilen için taşınabilir silindirler - Periyodik muayene ve bakım

31 Aralık 2018'e kadar

ISO 10462:2013

Gaz silindirleri - Asetilen silindirleri - Periyodik muayene ve bakım

Yeni bildirime kadar

ISO 11513:2011

Gaz silindirleri - Alt atmosferik gaz ambalaj için malzeme içeren (asetilen hariç) doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler - Tasarım, yapım, test,

kullanım ve periyodik muayene

Yeni bildirime kadar

ISO 11623:2002

Taşınabilir gaz silindirleri - Kompozit gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz depolama cihazları - Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

 

Uygunluk değerlendirme sistemi ve basınçlı kap üretiminin onaylanması

Tanımlar

Bu alt başlıkta:
Uygunluk değerlendirme sistemi, yetkili makamın, basınçlı kap tasarım tipi onayı, üreticinin kalite
sisteminin onayı ve muayene kurumlarının onayından oluşmak üzere, bir üreticiyi onaylaması için
kullandığı sistemi ifade eder;
Tasarım tipi, belirli bir basınçlı kap standardı tarafından öngörülen basınçlı kap tasarımını ifade eder;
Doğrulama, belirtilen zorunlulukların karşılandığının inceleme veya objektif bir kanıtın sunulması yoluyla
teyit edilmesini ifade eder.

Genel zorunluluklar

Yetkili makam

Basınçlı kabı onaylayan yetkili makam, basınçlı kapların ADR zorunluluklarına uygunluğunu temin etmek
amacıyla uygunluk değerlendirme sistemini onaylamalıdır. Basınçlı kabı onaylayan yetkili makamın üretici
ülkedeki yetkili makam olmaması durumunda onay ülkesinin ve üretim ülkesinin işaretleri basınçlı kap
işaretinde gösterilmelidir (bkz. 6.2.2.7 ve 6.2.2.8).
Onay ülkesinin yetkili makamı talep üzerine, kullanım ülkesindeki eşdeğer makama, bu uygunluk
değerlendirme sistemine uygunluğu gösteren bir kanıt ibraz edecektir.

Yetkili makam, bu uygunluk değerlendirme sistemindeki görevlerini tamamen veya kısmen devredebilir.

Yetkili makam, onaylanmış muayene kurumlarının, bunların tanımlama işaretlerinin ve onaylanan üreticiler
ve bunların tanımlama işaretlerinin güncel bir listesinin mevcut olmasını sağlamalıdır.

Muayene kurumu

Muayene kurumu basınçlı kapların muayenesi için yetkili makam tarafından onaylanmalıdır ve aşağıda
belirtilen hususları yerine getirmelidir:
(a) Teknik görevlerini tatminkar şekilde gerçekleştirmek amacıyla gerekli kabiliyete, eğitime,
yetkinliğe ve becerilere sahip olan, kurumsal yapıda personele sahip olmalıdır;
(b) Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizatlara erişimi olmalıdır;
(c) Tarafsız bir şekilde çalışmalı ve bunu engelleyecek herhangi bir etkiden bağımsız olmalıdır;
(d) Üreticinin ve diğer makamların ticari ve mülki faaliyetlerinin gizliliğini garanti etmelidir;
(e) Muayene kurumunun asıl işlevleriyle ilgili diğer işlevlerin sınırını iyi ayırt etmelidir;
(f) Belgelendirilmiş bir kalite sistemi çerçevesinde çalışmalıdır;
(g) İlgili basınçlı kap standardında ve ADR'de belirtilen test ve muayenelerin gerçekleştirilmesini
sağlamalıdır ve
(h) 6.2.2.5.6'ya uygun olarak etkili ve uygun bir rapor ve kayıt sistemi kullanmalıdır.

Muayene kurumu, ilgili basınçlı kap standardına uygunluğun doğrulanması amacıyla tasarım tipi onayını,
basınçlı kap üretim testi ile muayenesini ve sertifikasyonunu gerçekleştirmelidir (bkz. 6.2.2.5.4 ve
6.2.2.5.5).

İmalatçı

İmalatçı şunları karşılayacaktır:
(a) 6.2.2.5.3 uyarınca belgelendirilmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışacaktır;
(b) 6.2.2.5.4'e uygun tasarım tipi onaylarına başvuracaktır;
(c) Onay ülkesindeki yetkili makamın tanıdığı onaylı muayene kurumlarının listesinden bir
muayene kurumu seçmelidir ve
(d) 6.2.2.5.6 uyarınca kayıtları saklamalıdır.

Test laboratuarı

Test laboratuarı aşağıda belirtilenlere sahip olmalıdır:
(a) Kurumsal yapı içerisinde çalışan, sayı bakımından yeterli, gerekli yetkinliğe ve becerilere sahip
personel ve
(b) Muayene kurumunun öngördüğü şekilde, üretim standardının gerektirdiği testleri
gerçekleştirilmesi için uygun ve yeterli sayıda tesis ve teçhizat.

Üreticinin kalite sistemi

Kalite sistemi üreticinin benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve hükümleri içermelidir. Bu sistem,
yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli olarak belgelendirilmelidir.
Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır:
(a) Organizasyon yapısı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları;
(b) Basınçlı kapların tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve tasarım doğrulama
teknikleri, süreçler ve prosedürler;
(c) Basınçlı kapla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem
talimatları;
(d) Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları;
(e) 6.2.2.5.3.2 uyarınca denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere
yönetim incelemeleri;
(f) Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç;
(g) Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
(h) Uygun olmayan basınçlı kapların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin kontrol
yöntemleri ve
(i) İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.

Kalite sistemi denetimi

Kalite sistemi, öncelikle yetkili makamı tatmin edecek şekilde 6.2.2.5.3.1'deki gereksinimleri karşılayıp
karşılamadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmelidir.
Üretici, denetim sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme, denetim sonuçlarını ve istenilen
düzeltici eylemleri içermelidir.
Periyodik denetimler yetkili makamı tatmin edecek şekilde, imalatçının kalite sistemini idame ettirdiğini ve
uyguladığını temin etmek üzere gerçekleştirilmelidir. Periyodik denetim raporları üreticiye sunulmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018