Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel zorunluluklar

Yetkili makam

Basınçlı kabı onaylayan yetkili makam, basınçlı kapların ADR zorunluluklarına uygunluğunu temin etmek
amacıyla uygunluk değerlendirme sistemini onaylamalıdır. Basınçlı kabı onaylayan yetkili makamın üretici
ülkedeki yetkili makam olmaması durumunda onay ülkesinin ve üretim ülkesinin işaretleri basınçlı kap
işaretinde gösterilmelidir (bkz. 6.2.2.7 ve 6.2.2.8).
Onay ülkesinin yetkili makamı talep üzerine, kullanım ülkesindeki eşdeğer makama, bu uygunluk
değerlendirme sistemine uygunluğu gösteren bir kanıt ibraz edecektir.

Yetkili makam, bu uygunluk değerlendirme sistemindeki görevlerini tamamen veya kısmen devredebilir.

Yetkili makam, onaylanmış muayene kurumlarının, bunların tanımlama işaretlerinin ve onaylanan üreticiler
ve bunların tanımlama işaretlerinin güncel bir listesinin mevcut olmasını sağlamalıdır.

Muayene kurumu

Muayene kurumu basınçlı kapların muayenesi için yetkili makam tarafından onaylanmalıdır ve aşağıda
belirtilen hususları yerine getirmelidir:
(a) Teknik görevlerini tatminkar şekilde gerçekleştirmek amacıyla gerekli kabiliyete, eğitime,
yetkinliğe ve becerilere sahip olan, kurumsal yapıda personele sahip olmalıdır;
(b) Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizatlara erişimi olmalıdır;
(c) Tarafsız bir şekilde çalışmalı ve bunu engelleyecek herhangi bir etkiden bağımsız olmalıdır;
(d) Üreticinin ve diğer makamların ticari ve mülki faaliyetlerinin gizliliğini garanti etmelidir;
(e) Muayene kurumunun asıl işlevleriyle ilgili diğer işlevlerin sınırını iyi ayırt etmelidir;
(f) Belgelendirilmiş bir kalite sistemi çerçevesinde çalışmalıdır;
(g) İlgili basınçlı kap standardında ve ADR'de belirtilen test ve muayenelerin gerçekleştirilmesini
sağlamalıdır ve
(h) 6.2.2.5.6'ya uygun olarak etkili ve uygun bir rapor ve kayıt sistemi kullanmalıdır.

Muayene kurumu, ilgili basınçlı kap standardına uygunluğun doğrulanması amacıyla tasarım tipi onayını,
basınçlı kap üretim testi ile muayenesini ve sertifikasyonunu gerçekleştirmelidir (bkz. 6.2.2.5.4 ve
6.2.2.5.5).

İmalatçı

İmalatçı şunları karşılayacaktır:
(a) 6.2.2.5.3 uyarınca belgelendirilmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışacaktır;
(b) 6.2.2.5.4'e uygun tasarım tipi onaylarına başvuracaktır;
(c) Onay ülkesindeki yetkili makamın tanıdığı onaylı muayene kurumlarının listesinden bir
muayene kurumu seçmelidir ve
(d) 6.2.2.5.6 uyarınca kayıtları saklamalıdır.

Test laboratuarı

Test laboratuarı aşağıda belirtilenlere sahip olmalıdır:
(a) Kurumsal yapı içerisinde çalışan, sayı bakımından yeterli, gerekli yetkinliğe ve becerilere sahip
personel ve
(b) Muayene kurumunun öngördüğü şekilde, üretim standardının gerektirdiği testleri
gerçekleştirilmesi için uygun ve yeterli sayıda tesis ve teçhizat.

Üreticinin kalite sistemi

Kalite sistemi üreticinin benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve hükümleri içermelidir. Bu sistem,
yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli olarak belgelendirilmelidir.
Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır:
(a) Organizasyon yapısı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları;
(b) Basınçlı kapların tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve tasarım doğrulama
teknikleri, süreçler ve prosedürler;
(c) Basınçlı kapla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem
talimatları;
(d) Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları;
(e) 6.2.2.5.3.2 uyarınca denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere
yönetim incelemeleri;
(f) Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç;
(g) Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
(h) Uygun olmayan basınçlı kapların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin kontrol
yöntemleri ve
(i) İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.

Kalite sistemi denetimi

Kalite sistemi, öncelikle yetkili makamı tatmin edecek şekilde 6.2.2.5.3.1'deki gereksinimleri karşılayıp
karşılamadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmelidir.
Üretici, denetim sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme, denetim sonuçlarını ve istenilen
düzeltici eylemleri içermelidir.
Periyodik denetimler yetkili makamı tatmin edecek şekilde, imalatçının kalite sistemini idame ettirdiğini ve
uyguladığını temin etmek üzere gerçekleştirilmelidir. Periyodik denetim raporları üreticiye sunulmalıdır.

Kalite sisteminin idame ettirilmesi

Üretici, kalite sistemini onaylandığı şekliyle idame ettirerek yeterli ve etkin biçimde sürdürülmesini
sağlamalıdır.
Üretici kalite sistemini onaylayan yetkili makamı planlanan her türlü değişiklik hakkında bilgilendirmelidir.
Değiştirilecek kalite sisteminin 6.2.2.5.3.1'deki hükümleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi
amacıyla önerilen değişiklikler değerlendirilmelidir.

Onay süreci

İlk tasarım tipi onayı

İlk tasarım tipi onayı, üreticinin kalite sisteminin onayı ile üretilecek olan basınçlı kabın tasarımının onayını
içermelidir. İlk tasarım tipi onayı başvurusu 6.2.2.5.4.2 ila 6.2.2.5.4.6 ve 6.2.2.5.4.9'daki gereksinimleri
karşılamalıdır.

Basınçlı kap standardına ve ADR'ye uygun basınçlı kaplar üretmeyi planlayan bir üretici, 6.2.2.5.4.9'da
belirtilen prosedüre göre en az bir basınçlı kap tasarım tipi için onay ülkesinin yetkili makamı tarafından
düzenlenen bir tasarım tipi onayı sertifikasına başvurmalı, bunu almalı ve saklamalıdır. Bu sertifika talep
üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamına ibraz edilmelidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018