Karayolunda Tehlikeli Madde

Periyodik muayene ve test kurumları için onay süreci

İlk onay

Basınçlı kaplar üzerinde bir basınçlı kap standardı ile ADR'ye uygun şekilde periyodik muayene ve test
yürütmeyi amaçlayan bir kurum, yetkili makam tarafından düzenlenen bir onay sertifikasına başvurmalı,
bunu edinmeli ve saklamalıdır.
Bu yazılı onay, talep üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamına ibraz edilmelidir.

Başvuru, her bir periyodik muayene ve test makamı için yapılmalı ve şunları içermelidir:
(a) Periyodik muayene ve test kurumunun adı ve adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci tarafından
yapıldıysa yetkili temsilcinin adı ve adresi;
(b) Periyodik muayene ve test yürüten her bir tesisin adresi;
(c) Kalite sisteminden sorumlu personelin adı ve unvanı;
(d) Basınçlı kapların tahsisi; periyodik muayene ve test yöntemleri ve kalite sisteminin karşıladığı
ilgili basınçlı kap standartları;
(e) 6.2.2.6.3.1'de açıklanan her tesis, teçhizat ve kalite sistemine ilişkin dokümantasyon;
(f) Periyodik muayene ve test personelinin vasıfları ve eğitim kayıtları ve
(g) Diğer bir yetkili makam tarafından benzer bir başvurunun reddi veya onayına ilişkin ayrıntılar.

Yetkili makam şunları yapacaktır:
(a) Prosedürlerin, ilgili basınçlı kap standartları ile ADR zorunluluklarına uygun olduğunu
doğrulamak üzere dokümantasyonu inceleyecektir ve
(b) Muayenelerin ve testlerin, ilgili basınçlı kap standartları ve ADR'nin öngördüğü şekilde
yürütüldüğünü doğrulamak üzere, 6.2.2.6.3.2 uyarınca bir denetim yürütecektir.

Denetim tatmin edici sonuçlarla tamamlandıktan ve 6.2.2.6.4'ün tüm ilgili zorunluluklarının
karşılanmasından sonra onay sertifikası düzenlenecektir. Periyodik muayene ve test makamının adını,
tescilli işaretini, her bir tesisin adresini ve onaylı faaliyetlerinin tanımlanabilmesi için gerekli verileri (örn.
basınçlı kabın varış yeri, periyodik muayene ve test yöntemi ile basınçlı kap standartları).

Periyodik muayene ve test kurumunun onayının reddedilmesi durumunda, yetkili makam ret kararına ilişkin
nedenlerin detaylı bir yazılı açıklamasını sunmalıdır.

Periyodik muayene ve test kurumu onaylarında değişiklikler

Onayın ardından, periyodik muayene ve test makamı, onayı düzenleyen yetkili makamı, ilk onayla ilgili
olarak 6.2.2.6.4.2 kapsamında ibraz edilen bilgilerdeki değişiklikler konusunda bilgilendirecektir.
Bu değişiklikler, ilgili basınçlı kap standartları ile ADR'nin zorunluluklarının karşılanıp karşılanmadığının
belirlenmesi amacıyla değerlendirilecektir. 6.2.2.6.3.2 uyarınca bir denetim gerekli olabilir. Yetkili makam
bu değişiklikleri yazılı olarak kabul veya reddedecek ve tadil edilmiş bir onay sertifikası gerektiği şekilde
düzenlenecektir.

 

Talep üzerine, yetkili makam diğer yetkili makamlara ilk onaylar, onaylardaki değişiklikler ve geri çekilen
onaylar hakkındaki bilgileri iletecektir.

Periyodik muayene, test ve sertifikasyon

Bir basınçlı kap üzerine periyodik muayene ve test işaretlerinin uygulanması, basınçlı kabın ilgili basınçlı
kap standartlarına ve ADR zorunluluklarına uygunluk gösterdiğine ilişkin bir beyandır. Periyodik muayene
ve test makamı, periyodik muayene ve test işaretlerini ve tescilli işaretini onaylanan her bir basınçlı kaba
iliştirecektir (bkz. 6.2.2.7.7).
Basınçlı kabın, periyodik muayene ile testi geçtiğini tasdik eden bir kayıt, periyodik muayene ve test
makamı tarafından, basınçlı kap doldurulmadan düzenlenecektir.

Kayıtlar

Periyodik muayene ve test makamı, basınçlı kap üzerinde yürütülen periyodik muayene ve test ve test
tesisinin konumunu içeren kayıtları (geçenler ve kalanlarla birlikte), en az 15 yıllık bir süre boyunca
saklayacaktır.
Basınçlı kabın sahibi, basınçlı kap hizmetten tamamen geri çekilmediği takdirde bir sonraki periyodik
muayene ve teste kadar benzer bir kayıt saklayacaktır.

Tekrar doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kapların işaretlenmesi

NOT: UN sertifikalı metal hidrit depolama sistemleri için işaretleme zorunlulukları 6.2.2.9'da, UN
sertifikalı silindir demetleri için işaretleme zorunlulukları ise 6.2.2.10'da verilmiştir.

Tekrar doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kaplar, sertifikasyon, operasyonel ve üretim işaretleri ile açıkça
ve okunaklı şekilde işaretlenecektir. Bu işaretler basınçlı kap üzerine kalıcı olarak iliştirilecektir (örneğin,
damgalanarak, kazınarak veya asitle yakılarak). İşaretler basınçlı kabın omuz kısmında, üst ucunda veya
boyun kısmında ya da basınçlı kabın kalıcı bir şekilde sabitlenmiş olan bir bileşeninde (örneğin, kaynaklı
bir yaka veya kapalı bir kriyojenik kabın dış kılıfına kaynaklanmış korozyona dirençli bir plaka) yer
almalıdır. "UN" (UN) ambalajı işareti hariç, işaretlerin asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çaplı
basınçlı kaplar için 5 mm, 140 mm'den daha küçük çapa sahip basınçlı kaplar için ise 2,5 mm olmalıdır.
"UN" ambalajlama sembolünün asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çapa sahip basınçlı kaplar için 10
mm ve 140 mm'den daha az çapa sahip basınçlı kaplar için ise 5 mm olmalıdır.

Aşağıda belirtilen sertifikasyon işaretleri uygulanmalıdır:
(a) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin Bölüm 6.1, 6.2,
6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini belgeleme amacı dışında bir
amaç için kullanılmayacaktır.
(b) Tasarım, üretim ve test için kullanılan teknik standart (örn. ISO 9809-1);
(c) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaretlerin ifade ettiği onay ülkesini
tanımlayan karakter(ler) 2;
NOT: Onay ülkesi, üretim sırasında münferit basınçlı kabı muayene etmiş olan kurumu
onaylayan ülke olarak kabul edilir.
(d) İşarete yetki veren ülkenin yetkili makamında kayıtlı muayene kurumunu tanımlayan bir işaret
veya mühür;
(e) İlk muayene tarihi; yılı (dört basamaklı) ve ardından taksim işareti ("/") ile ayrılan ay;
-------------------------
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Aşağıda belirtilen operasyonel işaretler uygulanmalıdır:
(f) "PH" harflerinin ardından gelen test basıncı (bar cinsinden) ve ardından "BAR" harfleri;
(g) Kalıcı şekilde takılı olan entegre parçalar (örneğin, boyun halkası, ayak halkası, vb.) dahil
olmak üzere boş basınçlı kabın kilogram cinsinden kütlesi ve ardından "KG" harfleri. Bu kütle;
valfin, valf kapağının veya valf muhafazasının, herhangi bir kaplamanın veya asetilen için
geçirgen malzemenin kütlesini içermemelidir. Kütle, son basamağa yuvarlanmış üç anlamlı
rakam ile ifade edilmelidir. 1 kg'dan hafif silindirler için kütle son basamağa yuvarlanan iki
anlamlı rakamla ifade edilmelidir. UN No. 1001 çözünmüş asetilen ile UN No. 3374, çözücüsüz
asetilene yönelik basınçlı kaplar durumunda, 1 kg'dan az basınçlı kaplar için en az bir ondalık
sayı, ondalık ayırma virgülünden sonra en az iki rakamla gösterilecektir;
(h) Basınçlı kabın garanti edilen asgari cidar kalınlığı milimetre cinsinden belirtilir ve ardından
"MM" harfleri gelir. 1 litre veya daha düşük su kapasitesine sahip basınçlı kaplar veya kompozit
silindirler ya da kapalı kriyojenik kaplar için bu işaret gerekli değildir;
(i) Basınçlı kaplarda sıkıştırılmış gazlar, UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve UN No. 3374
çözücüsüz asetilen taşınması amaçlanıyorsa çalışma basıncı bar cinsinden ifade edilir ve "PW"
harfleri önde bulunur. Kapalı kriyojenik kaplar durumunda ise, izin verilen azami çalışma
basıncı, "MAWP" harflerinin arkasından gelir;
(j) Sıvılaştırılmış gazlar ve soğutularak sıvılaştırılmış gazlara yönelik basınçlı kaplar için, su
kapasitesi litre cinsinden son basamağa yuvarlanan üç anlamlı rakam ile ifade edilir ve ardından
"L" harfi takip eder. Asgari veya nominal su kapasitesi tam sayı ise, ondalık basamaktan sonraki
basamaklar ihmal edilebilir;
(k) UN No. 1001 çözünmüş asetilene mahsus bir basınçlı kap durumunda boş kabın, doldurma
esnasında sökülmeyen teçhizat ve aksesuarların, her türlü kaplamanın, gözenekli malzemenin,
çözücü ve doyma gazının kütlesi son basamak yuvarlanarak üç rakam ile ifade edilir ve
ardından "KG" harfleri takip eder. Ondalık ayırma virgülünün arkasından en azından bir ondalık
sayı gösterilir. 1 kg'dan hafif basınçlı kaplar için kütle, son basamağa yuvarlanan iki anlamlı
rakamla ifade edilmelidir;
(l) UN No. 3374 çözücüsüz asetilene mahsus basınçlı kap söz konusu ise, boş basınçlı kabın
toplam kütlesi, doldurma esnasında sökülmeyen teçhizat ve aksesuarların, her türlü kaplamanın
ve gözenekli malzemenin kütlesi son basamak yuvarlanarak üç rakam ile ifade edilir ve
ardından "KG" harfleri takip eder. Ondalık ayırma virgülünün arkasından en azından bir ondalık
sayı gösterilir. 1 kg'dan hafif basınçlı kaplar için kütle, son basamağa yuvarlanan iki anlamlı
rakamla ifade edilmelidir;

Aşağıda belirtilen üretim işaretleri uygulanmalıdır:
(m) Silindir dişinin tanımı (örneğin, 25E). Kapalı kriyojenik kaplar için bu işarete gerek yoktur;
(n) Yetkili makam tarafından tescilli olan üretici işareti. Üretim ülkesi, onay ülkesi ile aynı değilse
üreticinin işaretinin önünde üretim ülkesinin uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan
ayırt edici işaretini tanımlayan karakter(ler) 2 bulunur. Ülke işareti ve üretici işareti, taksim
işareti veya boşluk ile birbirinden ayrılmalıdır;
(o) Üretici tarafından verilen seri numarası;
(p) Hidrojen gevrekliği riski teşkil eden gazların taşınması için kullanılması amaçlanan çelik
basınçlı kapları ve çelik astarlı kompozit basınçlı kaplarında, çeliğin uyumluluğunu gösteren
"H" harfi (bkz. ISO 11114-1:2012).
(q) Sınırlı bir tasarım ömrü olan kompozit silindirler ve tüpler için, tasarım ömrü, "FINAL"
("SON") harfleri ile gösterilir ve ardından yıl (dört basamaklı) ve bunun ardından bir taksim
işaretiyle ("/") ayrılacak şekilde ay (iki basamaklı) gelir.
"(r) 15 yıldan uzun sınırlı bir tasarım ömrü olan kompozit silindirler ve tüpler ile sınırsız tasarım
ömrüne sahip kompozit silindirler ve tüpler için tasarım ömrü, "SERVICE" (HİZMET)
harflerini takip eden ve taksim işaretiyle ("/") ayrılmış yıl (dört basamaklı) ve ardından ay (iki
basamaklı) ile gösterilen üretim tarihinden itibaren 15 yıl şeklinde gösterilir.
NOT: İlk tasarım tipi, 6.2.2.1.1 NOT 2 veya 6.2.2.1.2 NOT 2, hizmet ömrü test programı
gereksinimlerini geçtikten sonra, gelecek üretim artık bu ilk hizmet ömrü işaretini gerektirmez. İlk
hizmet ömrü işareti, hizmet ömrü test programı zorunluluklarını karşılayan bir tasarım tipine ait
silindir ve tüpler üzerinde okunaksız hale getirilecektir.
________________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018