Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip C ambalajları için testler

Numuneler aşağıda belirtilen sıra ile her bir test etkisine tabi tutulmalıdır:
(a) 6.4.17.2 (a), 6.4.17.2 (c), 6.4.20.2 ve 6.4.20.3'te belirtilen testler ve
(b) 6.4.20.4'te belirtilen test.
(a) ve (b)'deki her bir sıra için ayrı numunelerin kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Delinme/yırtılma testi: Numune, yumuşak çelikten yapılmış dikey katı bir sondanın hasar veren etkilerine
tabi tutulmalıdır. Sondanın ambalaj numunesi ve ambalaj yüzeyindeki çarpma noktası pozisyonu 6.4.20.1
(a)'da belirtilen test sırasının sonucunda azami hasar verecek şekilde olmalıdır.
(a) 250 kg'dan düşük kütleye sahip bir ambalajı temsil eden numune, hedef üzerine yerleştirilir ve
250 kg kütleye sahip sonda planlanan çarpma noktasından 3 m yükseklikten üzerine bırakılır.
Bu test için sonda 20 cm çaplı silindirik çubuk olup, çarpan ucu, aşağıda belirtilen boyutlara
sahip sağa dönüşlü kesik koni oluşturur: 30 cm yüksekliğinde ve üstte çapı 2,5 cm olan ve
kenarları en fazla 6 mm yarıçapa sahip olacak kadar yuvarlatılmış bir çubuk. Numunenin
yerleştirildiği hedef 6.4.14'te açıklandığı gibi olacaktır.
(b) 250 kg veya daha fazla kütleye sahip ambalajlar için sondanın tabanı hedef üzerine
yerleştirilmeli ve numune sonda üzerine düşürülmelidir. Numuneye çarpma noktasından
sondanın üst yüzeyine kadar ölçülen düşürme yüksekliği 3 m olmalıdır. Bu test için sonda,
sondanın kütle ve uzunluğunun numuneye azami hasarı vermesi durumu hariç yukarıdaki (a)
maddesinde belirtilen aynı özelliklere ve boyutlara sahip olmalıdır. Sondanın tabanının
yerleştirildiği hedef 6.4.14'te belirtildiği şekilde olmalıdır.

 

Genişletilmiş ısı testi: Bu testin koşulları, 60 dakika süre ile ısı ortamına maruz kalmak haricinde 6.4.17.3'te
belirtildiği şekilde olmalıdır.

Darbe testi: Numune, azami hasara maruz kalacak şekilde hedef üzerinde 90 m/s'den az olmayan bir hızda
darbeye tabi tutulmalıdır. Hedef 6.4.14'te açıklandığı gibi olacaktır; yalnız hedef yüzeyi, numune, numune
yoluna dik olmak koşuluyla herhangi bir yön düzeninde olabilir.

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanmış ambalajların muayenesi

İmal edilen her bir ambalaj ile servis ve yapısal donanımları, işletmeye alınmadan önce ve daha sonra
periyodik olarak birlikte veya ayrı olarak muayene edilmelidir. Bu muayeneler yetkili makamın onayı ile
gerçekleştirilmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

Başlangıç muayenesi, tasarım karakteristiklerinin kontrolü, yapısal test, sızdırmazlık testi, su kapasite testi
ve servis donanımlarının tatminkar çalışmasının kontrolünden oluşur.

Periyodik muayeneler, gözle muayene, yapısal test, sızdırmazlık testi ve servis donanımının tatminkar
çalışmasının kontrolünden oluşur. Periyodik muayeneler arasındaki azami zaman aralığı beş sene olmalıdır.
Beş senelik süre içerisinde muayene edilmeyen ambalajlar yetkili makam tarafından onaylanan programa
uygun olarak taşımadan önce incelenmelidir. Bu ambalajlar, periyodik muayenenin tüm programının
tamamlanmasından önce tekrar doldurulmamalıdır.

Tasarım özelliklerinin kontrolü, tasarım tipi özellikleri ve üretim programı ile uyum göstermelidir.

İlk yapısal test için, 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar en
azından 1,38 MPa dahili basınçta hidrolik olarak test edilmelidir; ancak test basıncı 2,76 MPa'dan daha az
olduğunda tasarım için çok taraflı onay gereklidir. Ambalajların tekrar test edilmesi için, çok taraflı onaya
tabi olarak muadil başka bir tahripsiz test yapılabilir.

Sızdırmazlık testi, 0,1 Pa.l/s (10-6 bar.l/s) değerinde hassasiyete sahip muhafaza sistemindeki sızdırmaları
gösterebilen bir prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Ambalajların su kapasitesi, 15 °C referans sıcaklıkta ve ± %0,25 hassasiyette belirlenmelidir. Hacim değeri
6.4.21.8'de tanımlanan plaka üzerinde belirtilmelidir.

Paslanmaz metalden yapılmış plaka ambalaj üzerinde kolay erişilebilecek bir yere sağlam bir şekilde
takılmalıdır. Plakanın takılma metodu ambalajın dayanıklılığını bozmamalıdır. En azından aşağıda
belirtilen özellikler damgalama veya eşdeğer başka bir metot ile plaka üzerine işaretlenmelidir.
- Onay numarası;
- Üreticinin seri numarası;
- Azami çalışma basıncı (gösterge basıncı);
- Test basıncı (gösterge basıncı);
- İçindekiler: uranyum hekzaflorür;
- Litre olarak ifade edilen kapasite;
- Uranyum hekzaflorürün azami müsaade edilen doldurma kütlesi;
- Boş kütle;
- İlk testin ve son periyodik testin tarihi (ay, yıl);
- Testleri gerçekleştiren uzmanın mührü.

 

Ambalaj tasarımlarının ve malzemelerinin onayı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018