Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip B(M) ambalaj tasarımı onayına başvuruda Tip B(U) ambalajlarının 6.4.23.4'e göre gerekli olan genel
bilgilere ilave olarak aşağıda belirtilen hususlar bulunmalıdır:
(a) Ambalajın uygunluk göstermediği 6.4.7.5, 6.4.8.4 ila 6.4.8.6 ve 6.4.8.9 ila 6.4.8.15'Te belirtilen
zorunluluklarının listesi;
(b) Düzenli olarak bu Ek'te öngörülmeyen fakat ambalajın güvenliğini sağlamak ve yukarıdaki (a)
maddesinde belirtilen eksiklikleri telafi etmek için gerekli olan ve taşıma esnasında
uygulanmasına yönelik önerilen ilave operasyonel kontroller;
(c) Taşıma modunun tabi olduğu kısıtlamalara ve yükleme, taşıma, boşaltma veya elleçleme
hükümlerine ilişkin beyan ve
(d) Taşıma esnasında karşılaşılması beklenen ve tasarım esnasında göz önünde bulundurulan ortam
koşullarının açıklaması (sıcaklık, güneş ışıması).

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içeren ambalajların onay başvurusunda, tasarımın 6.4.6.1'deki
geçerli hükümleri karşıladığına ilişkin tüm gerekli bilgilerle 1.7.3 uyarınca gerekli olan geçerli yönetim
sisteminin açıklaması bulunmalıdır.

Bölünebilir ambalaj onayı başvurusunda, tasarımın 6.4.11.1'deki geçerli hükümleri karşıladığına ilişkin
gerekli tüm bilgilerle 1.7.3 uyarınca gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri bulunmalıdır.

Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme tasarımı ve düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme tasarımı
onayı başvurusunda aşağıda belirtilen hususlar bulunmalıdır:
(a) Radyoaktif malzemenin veya bir kapsül ise içeriklerin ayrıntılı açıklaması; hem fiziksel hem de
kimyasal haller için özel referans;
(b) Kullanılacak kapsülün tasarımının ayrıntılı açıklaması;
(c) Yapılan testlerin ve sonuçlarının beyanı veya radyoaktif malzemenin performans standartlarını
karşıladığını gösteren hesaplama metotlarına dayanan bilgiler veya özel hazırlanmış radyoaktif
malzeme veya düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemenin ADR'deki geçerli hükümleri
karşıladığına ilişkin diğer bilgiler;
(d) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri ve
(e) Özel hazırlanmış radyoaktif malzemelerin veya düşük oranda dağılabilir radyoaktif
malzemelerin sevkiyatında kullanılmak üzere önerilen sevkiyat öncesi önlemler.

"BÖLÜNEBİLİR" sınıflandırmasından hariç tutulan bölünebilir malzeme tasarımının, Tablo 2.2.7.2.1.1 ile
uyumlu olarak ve 2.2.7.2.3.5 (f) kapsamında onayı için başvuru aşağıdakileri içerecektir:
(a) malzemenin detaylı tarifi; fiziksel ve kimyasal aşamaların her ikisi içinde ilgili referanslar
yapılacaktır;
(b) yürütülen testlerin açıklamaları ve sonuçları veya malzemenin 2.2.7.2.3.6'nın gereksinimlerini
karşıladığını gösteren hesaplama yöntemlerine dayanan kanıt;
(c) 1.7.3'ün gerektirdiği gibi geçerli yönetim sisteminin şartnamesi;
(d) Sevkiyat öncesi yapılması gereken belli eylemlerin açıklaması.

Araç/gereçlerin muaf sevkiyatı için alternatif aktivite limitlerinin onayı için yapılan başvuru aşağıdakileri
içerecektir:
(a) Araç/gereç veya nesnenin, tanımı ve detaylı tarifi, kullanım amacı ve de içerdiği
radyonüklid(ler);
(b) Araç/gereç veya nesnedeki radyonüklidlerin maksimum aktivitesi;
(c) Araç/gereç veya nesneden kaynaklanan maksimum harici radyasyon seviyeleri;
(d) Araç/gereç veya nesnenin içerdiği radyonüklidlerin kimyasal veya fiziksel yapısı;
(e) Özellikle, rutin, normal ve kazalı taşıma şartlarında, radyonüklidin korunması ve muhafazası ile
ilgili olmak üzere, araç/gereç veya nesnenin üretim ve tasarım detayı;
(f) Radyoaktif malzemenin tanımlanmış maksimum aktivitesi veya nesne veya araç/gereç için
tanımlanan maksimum radyasyon seviyelerinin aşılmamasını ve araç/gereç veya nesnenin
geçerli yönetim sistemindeki tasarım şartnamelerine göre üretilmesini temin etmek amacıyla,
radyoaktif kaynaklara, bileşenlere ve bitmiş ürünlere uygulanacak kalite testi ve doğrulama
işlemleri dahil olmak üzere, geçerli yönetim sistemi;
(g) Sevkiyat başına ve senelik sevk edilmesi beklenen azami araç/gereç veya nesne sayısı;
(h) Sevkiyatların tabi olduğu temsili taşıma senaryolarına göre, taşıma işçilerine ve kamu
mensuplarına uygulanacak bireysel dozlar ve uygun olduğu müddetçe, rutin, normal ve kazalı
taşıma şartlarından doğan toplu dozlar dahil olmak üzere, İyonlaştırıcı Radyasyondan Korunma
ve Radyoaktif Kaynakların Güvenliği için Temel Güvenlik Standartları, Güvenlik Serisi
No.115, Viyana (1996)'da ortaya konulan prensip ve yöntemler ile uyumlu olarak doz tayinleri.

 

Yetkili makam tarafından düzenlenen her bir onayın sertifikasına tanımlama işareti verilmelidir. Tanımlama
işareti aşağıda belirtilen genel tiplerde olmalıdır:
VRI/Sayı/Tip Kodu
(a) 6.4.23.12 (b)'de belirtilen durumlar hariç olmak üzere VRI, uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda
kullanılan ayırt edici işareti temsil etmektedir1:
(b) Numara yetkili makam tarafından tahsis edilmelidir; özel bir tasarım veya muaf sevkiyatın
alternatif aktivite limiti için özel ve tek olmalıdır. Sevkiyat onayının tanımlama işareti, tasarım
onayının tanımlama işareti ile açık bir şekilde bağlantılı olacaktır;
(c) Düzenlenen onayın sertifikalarının tiplerine atıfta bulunmak için aşağıda belirtilen tip kodları
listelenen sırada kullanılır:
AF Bölünebilir malzeme için Tip A ambalaj tasarımı
B(U) Tip B(U) ambalaj tasarımı [bölünebilir malzeme içinse B(U)F]
B(M) Tip B(M) ambalaj tasarımı [bölünebilir malzeme içinse B(M) F]
C Tip C ambalaj tasarımı (bölünebilir malzeme içinse CF)
IF Bölünebilir malzeme için endüstriyel ambalaj tasarımı
S Özel hazırlanmış radyoaktif malzemeler
LD Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemeler
FE 2.2.7.2.3.6'nın şartlarına uygun bölünebilir malzeme
T Sevkiyat
X Özel düzenleme
AL Madde ve araç/gereçlerin muaf sevkiyatlar için alternatif aktivite limitleri
Bölünebilir olmayan veya istisnai bölünebilir uranyum hekzaflorür için ambalaj tasarımları durumunda,
yukarıdaki kodlar uygulanmıyorsa aşağıda belirtilen tip kodları kullanılmalıdır:
H(U) Tek taraflı onay
H(M) Çok taraflı onay;
(d) 1.6.6.2 ila 1.6.6.4'teki geçici hükümleri kapsamında düzenlenen onayın sertifikaları hariç olmak
üzere, ambalaj tasarımı ve özel hazırlanmış radyoaktif malzeme için ve düşük oranda dağılabilir
radyoaktif malzeme için "-96" sembolleri tip koduna eklenecektir.

Bu tanımlama işaretleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
(a) Her sertifika ve her ambalaj yukarıdaki 6.4.23.11 (a), (b), (c) ve (d)'de belirtilen sembolleri
içeren uygun tanımlama işaretini taşımalıdır; bununla birlikte ambalajlar için, yalnızca bazı
durumlarda "-96" sembollerini içeren ilgili tasarım tipi kodları ikinci basamaktan sonra yer
alacaktır. Yani "T" veya "X" bu ambalajdaki tanımlama işaretlerinde yer almayacaktır.
Tasarımın onayının ve sevkiyatın onayının birlikte yer aldığı durumlarda ilgili tip kodlarının
tekrarlanmasına gerek yoktur. Örneğin:
A/132/B(M)F-96: Avusturya yetkili makamın tasarım numarası olarak 132'yi tahsis
ettiği, çok taraflı onay gerektiren bölünebilir malzeme için
onaylanan Tip B(M) ambalaj tasarımı (hem ambalaj üzerine hem de
ambalaj tasarımı için onay sertifikasına işaretlenecektir);
A/132/B(M)F-96T: Yukarıda belirtilen tanımlama işaretini taşıyan ambalaj için
düzenlenen sevkiyat onayı (sadece sertifikaya işaretlenecektir);
A/137/X: 137 numarasının tahsis edildiği, Avusturya yetkili makamı
tarafından düzenlenen özel düzenlemenin onayı (sadece sertifikaya
işaretlenecektir);
A/139/IF-96: 139 ambalaj tasarım numarasının tahsis edildiği, Avusturya yetkili
makamı tarafından onaylanan bölünebilir malzeme için endüstriyel
ambalaj tasarımı (hem ambalaj üzerine hem de ambalaj tasarımına
ilişkin onay sertifikasının üzerine işaretlenecektir) ve
A/145/H(U)-96: 145 ambalaj tasarım numarasının tahsis edildiği, Avusturya yetkili
makamı tarafından onaylanan istisnai bölünebilir uranyum
hekzaflorür için ambalaj tasarımı (hem ambalaja hem de ambalaj
tasarımına ilişkin onay sertifikasına işaretlenecektir);
(b) 6.4.23.20 ile uyumlu olarak çok taraflı onay verildiğinde, yalnızca tasarımın menşe ülkesi veya
sevkiyat ülkesi tarafından düzenlenen tanımlama işareti kullanılacaktır. Çok taraflı onay
müteakip ülkelerde sertifikaların düzenlenmesi ile yürürlüğe giriyorsa, her bir sertifika uygun
tanımlama işaretini taşımalıdır ve tasarımı onaylanan ambalajda uygun tanımlama işaretleri
bulunmalıdır. Örneğin:
A/132/B(M)F-96
CH/28/B(M)F-96
işaretleri, orijinal olarak Avusturya'da onaylanan ve müteakiben ayrı bir sertifika ile İsviçre
tarafından onaylanan ambalajın tanımlama işareti olacaktır. İlave tanımlama işaretleri ambalaj
üzerine benzer şekilde tablo olarak yazılmalıdır;
(c) Sertifika revizyonu, sertifika üzerindeki tanımlama işaretinden sonra parantez içerisinde ifade
edilerek gösterilmelidir. Örneğin A/132/B(M)F-96 (Rev.2), Avusturya ambalaj tasarımı onay
sertifikasının 2. revizyonunu ifade edecek veya A/132/B(M)F-96 (Rev.0), Avusturya ambalaj
tasarımı onay sertifikasının asıl düzenlendiği nüshasını ifade edecektir. Orijinal baskılar için,
parantez içerisinde kayıt tercihe bağlı olup, "orijinal baskı" gibi diğer kelimeler de "Rev.0"
yerine kullanılabilir. Sertifika revizyon numaraları, sadece orijinal onay sertifikasını düzenleyen
ülke tarafından düzenlenebilir;
(d) İlave semboller (ulusal düzenlemeler nedeniyle gerekli olabilir), tanımlama işaretinin sonuna
parantez içerisinde eklenebilir; örneğin, A/132/B(M)F-96(SP503);
(e) Tasarım sertifikasındaki her bir revizyondan sonra ambalajdaki tanımlama işaretinin
değiştirilmesine gerek yoktur. Böyle bir yeniden işaretleme işlemi, ambalaj tasarım sertifikası
revizyonunun ikinci bölmeden sonra ambalaj tasarımı için harf tipi kodlarında bir değişiklik
gerektiriyorsa yapılacaktır.
____________________________
1 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme veya düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme için yetkili makam
tarafından düzenlenen her bir onayın sertifikasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; özel hazırlanmış radyoaktif malzemenin veya
düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemenin onaylandığı Radyoaktif Malzemelerin Güvenli
Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(e) Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme ile düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemenin
tanımı;
(f) Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme ile düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemenin
açıklaması;
(g) Özel hazırlanmış radyoaktif malzeme veya düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemelere
ilişkin çizimlere referanslar da içerebilen tasarım şartnameleri;
(h) İlgili aktiviteleri içeren ve fiziksel ve kimyasal formlara da yer verebilecek radyoaktif içerik
özellikleri;
(i) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri;
(j) Sevkiyat öncesinde yapılacak özel işlemlerle ilgili olarak başvuran tarafından temin edilen
bilgilerin referansları;
(k) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın kimliğinin referansı;
(l) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

 

"BÖLÜNEBİLİR" sınıflandırılmasından muaf tutulan malzeme için yetkili makam tarafından basılan her
bir belge aşağıdaki bilgileri içerecektir:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) İstisnanın onaylandığı kapsamda Radyoaktif Malzemenin Güvenli Taşımacılığına Dair IAEA
Düzenlemeleri de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin listesi;
(e) İstisnai malzemenin tanımı;
(f) İstisnai malzeme için sınırlandıran şartnameler;
(g) 1.7.3 gereğince geçerli yönetim sisteminin şartnamesi;
(h) Sevkiyattan önce alınması gereken belli önlemlere ilişkin olarak başvuran tarafından sağlanan
bilgilere atıf;
(i) Yetkili makam tarafından uygun bulunması halinde, başvuranın kimlik bilgilerine atıf;
(j) Belgelendiren görevlinin imzası ve kimliği;
(k) 2.2.7.2.3.6. ile uyumu gösteren belgelere yapılan atıf.

 

Özel bir düzenleme için yetkili makam tarafından düzenlenen her bir onay sertifikasında aşağıda belirtilen
bilgiler bulunmalıdır:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) Taşıma modu (modları);
(e) Taşıma modlarına, araç tipine, konteynere ilişkin kısıtlamalar ile gerekli güzergah talimatları;
(f) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; özel düzenlemenin onaylandığı Radyoaktif
Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(g) Aşağıdaki beyan:
"Bu sertifika, gönderen tarafı ambalajın taşınacağı veya geçeceği ülkenin hükümeti tarafından öngörülen
zorunluluklardan muaf tutmaz.";
(h) Yetkili makam tarafından uygun görülen alternatif radyoaktif içerik sertifikaları, diğer yetkili
makam onayı veya ilave teknik veriler veya bilgilerin referansları;
(i) Çizimlere veya tasarım özelliklerine atıfta bulunan ambalaj açıklaması. Yetkili
makam tarafından uygun görülüyorsa, 21 cm x 30 cm boyutlarını aşmayan ve
ambalajın yapısını gösteren bir resim temin edilmeli ve üretim malzemeleri, brüt
ağırlık, genel harici boyutlar ve görünüş dahil ambalajın kısa bir tanımı da
eklenmelidir;
(j) Ambalajın yapısından dolayı açıkça tespit edilememe ihtimali bulunan, radyoaktif içeriklerdeki
her türlü kısıtlamalar da dahil olmak üzere izin verilen radyoaktif içeriklerin spesifikasyonu.
Buna, fiziksel ve kimyasal formlar, ilgili aktiviteler (bazı durumlarda çeşitli izotoplar), gram
cinsinden kütle (bölünebilir malzeme veya ilgili durumlarda her bir bölünebilir nüklid için) ve
radyoaktif malzeme, özel hazırlanmış radyoaktif malzeme, düşük oranda dağılabilir radyoaktif
malzeme veya uygun olduğu müddetçe 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca muaf tutulan bölünebilir
dahildir.
(k) Bunlara ilaveten, bölünebilir malzeme içeren ambalajlar için:
(i) İzin verilen radyoaktif içeriklerin detaylı açıklaması;
(ii) Kritiklik güvenlik indeksi değeri;
(iii) İçeriklerin kritiklik güvenliğini gösteren dokümanlara atıf;
(iv) Kritiklik değerlendirmesinde belirli boş alanlarda su bulunmadığı varsayımına
dayanan özel durumlar;
(v) Fiili ışınlanma deneyimi sonucunda kritiklik değerlendirmesinde varsayılan nötron
çoğalmasında bir değişiklik için bırakılan tolerans (6.4.11.5 (b)'ye göre) ve
(vi) Özel düzenlemenin onaylandığı ortam sıcaklığı aralığı;
(l) Isının emniyetli şekilde azalması için özel istifleme hükümleri dahil sevkiyatın hazırlanması,
yüklenmesi, taşınması, indirilmesi ve elleçlenmesinde uygulanacak gerekli ilave operasyonel
kontrollerin ayrıntılı listesi;
(m) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde özel düzenlemenin nedenleri;
(n) Özel düzenlemeye kapsamındaki sevkiyatın sonucunda uygulanacak tazmin edici önlemlerin
açıklaması;
(o) Ambalaj kullanımı veya sevkiyat öncesinde yapılacak özel işlemler ile ilgili olarak başvuran
tarafından temin edilen bilgilerin referansları;
(p) 6.4.8.5, 6.4.8.6 ve geçerli durumlarda 6.4.8.15'te belirtilenlere uygun değilse tasarım amaçları
için varsayılan ortam koşullarına ilişkin bir ifade;
(q) Yetkili makam tarafından gerekli görülen acil durum düzenlemeleri;
(r) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli kalite yönetim sisteminin özellikleri;
(s) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın ve taşımacının kimliğinin referansı;
(t) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

 

Bir sevkiyat için yetkili makam tarafından düzenlenen her bir onayın sertifikasında aşağıda belirtilen
bilgiler bulunmalıdır:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işaret(ler)i;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; sevkiyatın onaylandığı Radyoaktif
Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(e) Taşıma modlarına, araç tipine, konteynere ilişkin kısıtlamalar ile gerekli güzergah talimatları;
(f) Aşağıdaki beyan:
"Bu sertifika, gönderen tarafı ambalajın taşınacağı veya geçeceği ülkenin hükümeti tarafından öngörülen
zorunluluklardan muaf tutmaz.";
(g) Isının emniyetli şekilde azalması için özel istifleme hükümleri dahil sevkiyatın hazırlanması,
yüklenmesi, taşınması, indirilmesi ve elleçlenmesinde uygulanacak gerekli ilave operasyonel
kontrollerin ayrıntılı listesi;
(h) Sevkiyattan önce alınması gereken belli önlemlere ilişkin olarak başvuran tarafından sağlanan
bilgilere atıf;
(i) İlgili tasarım onayının geçerli sertifikalarına referans;
(j) Ambalajın yapısından dolayı açıkça tespit edilememe ihtimali bulunan, radyoaktif içeriklerdeki
her türlü kısıtlamalar da dahil olmak üzere gerçek radyoaktif içeriklerin özellikleri. Buna,
fiziksel ve kimyasal formlar, ilgili toplam aktiviteler (bazı durumlarda çeşitli izotopların
aktiviteleri dahil), gram cinsinden kütle (bölünebilir malzeme veya ilgili durumlarda her bir
bölünebilir nüklid için) ve özel hazırlanmış radyoaktif malzeme, düşük oranda dağılabilir
radyoaktif malzeme veya uygun olduğu müddetçe, 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca, istisnai bölünebilir
malzeme dahildir;
(k) Yetkili makam tarafından gerekli görülen acil durum düzenlemeleri;
(l) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli kalite yönetim sisteminin özellikleri;
(m) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın kimliğinin referansı;
(n) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

Yetkili makam tarafından düzenlenen her bir ambalaj tasarımı onay sertifikası, şu ilgileri içerecektir:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) Varsa, taşıma modlarıyla ilgili kısıtlamalar;
(e) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; tasarımın onaylandığı Radyoaktif
Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(f) Aşağıdaki beyan:
"Bu sertifika, gönderen tarafı ambalajın taşınacağı veya geçeceği ülkenin hükümeti tarafından öngörülen
zorunluluklardan muaf tutmaz.";
(g) Yetkili makam tarafından uygun görülen alternatif radyoaktif içerik sertifikaları, diğer yetkili
makam onayı veya ilave teknik veriler veya bilgilerin referansları;
(h) Sevkiyat onayının 5.1.5.1.2 kapsamında öngörüldüğü durumlarda, sevkiyata onay veren ifade;
(i) Ambalajın tanımı;
(j) Çizimlere veya tasarım özelliklerine atıfta bulunan ambalaj açıklaması. Yetkili makam
tarafından uygun görülüyorsa, 21 cm x 30 cm boyutlarını aşmayan ve ambalajın yapısını
gösteren bir resim temin edilmeli ve üretim malzemeleri, brüt ağırlık, genel harici boyutlar ve
görünüş dahil ambalajın kısa bir tanımı da eklenmelidir;
(k) Çizimlere atıflarla birlikte tasarım spesifikasyonu;
(l) Ambalajın yapısından dolayı açıkça tespit edilememe ihtimali bulunan, radyoaktif içeriklerdeki
her türlü kısıtlamalar da dahil olmak üzere izin verilen radyoaktif içeriklerin spesifikasyonu.
Buna, fiziksel ve kimyasal formlar, ilgili aktiviteler (bazı durumlarda çeşitli izotopların
aktiviteleri dahil), gram cinsinden kütle (bölünebilir malzeme için bölünebilir nüklidlerin
toplam kütlesi veya ilgili durumlarda her bir bölünebilir nüklidin kütlesi) ve özel hazırlanmış
radyoaktif malzeme, düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme veya uygun olduğu
müddetçe, 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca, istisnai bölünebilir malzeme dahildir;
(m) Muhafaza sisteminin açıklaması;
(n) Ambalaj tasarımının 6.4.22.4 uyarınca karşılıklı onayını gerektiren bölünebilir malzeme içeren
ambalaj tasarımları:
(i) İzin verilen radyoaktif içeriklerin detaylı açıklaması;
(ii) Saklama sisteminin açıklaması;
(iii) Kritiklik güvenlik indeksi değeri;
(iv) İçeriklerin kritiklik güvenliğini gösteren dokümanlara atıf;
(v) Kritiklik değerlendirmesinde belirli boş alanlarda su bulunmadığı varsayımına
dayanan özel durumlar;
(vi) Fiili ışınlanma deneyimi sonucunda kritiklik değerlendirmesinde varsayılan nötron
çoğalmasında bir değişiklik için bırakılan tolerans (6.4.11.5 (b)'ye göre) ve
(vii) Ambalaj tasarımının onaylandığı ortam sıcaklığı aralığı;
(o) Tip B(M) ambalajları için, ambalajın uygunluk göstermediği 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 ve
6.4.8.9 ila 6.4.8.15 zorunlulukları açıklayan bir ifade ile diğer yetkili makamlar için yararlı
olabilecek ilave bilgiler;
(p) 0,1 kg'dan fazla uranyum hekzaflorür içeren ambalajlar için, 6.4.6.4'te öngörülen ve geçerli olan
hükümlerin bir beyanı ile diğer yetkili makamlara yararlı olacak ilave bilgiler;
(q) Isının emniyetli şekilde azalması için özel istifleme hükümleri dahil sevkiyatın hazırlanması,
yüklenmesi, taşınması, indirilmesi ve elleçlenmesinde uygulanacak gerekli ilave operasyonel
kontrollerin ayrıntılı listesi;
(r) Ambalaj kullanımı veya sevkiyat öncesinde yapılacak özel işlemler ile ilgili olarak başvuran
tarafından temin edilen bilgilerin referansları;
(s) 6.4.8.5, 6.4.8.6 ve geçerli durumlarda 6.4.8.15'te belirtilenlere uygun değilse tasarım amaçları
için varsayılan ortam koşullarına ilişkin bir ifade;
(t) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli kalite yönetim sisteminin özellikleri;
(u) Yetkili makam tarafından gerekli görülen acil durum düzenlemeleri;
(v) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın kimliğinin referansı;
(w) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

 

5.1.5.2.1 (d) uyarınca nesne ve araç/gereçlerin muaf sevkiyatına ilişkin alternatif aktivite limitleri için
yetkili makamca düzenlenen her bir belge, aşağıdaki bilgileri içerecektir:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; muafiyetin onaylandığı Radyoaktif
Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(e) Nesne veya aracın tanımı;
(f) Nesne veya aracın bir tanımı;
(g) Nesne veya aracın tasarım şartnameleri;
(h) Radyonüklid(ler)in şartnamesi, araç/gereç(ler) veya nesne(ler)in muaf sevkiyatları için
onaylanmış alternatif aktivite limit(ler)i;
(i) 2.2.7.2.2.2 (b) gereklerine uygunluğu gösteren belgeye atıf;
(j) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın kimliğinin referansı;
(k) belgeleyen memurun imza ve kimlik bilgisi.

Yetkili makam, 1.6.6.2.1, 1.6.6.2.2, 6.4.22.2, 6.4.22.3 ve 6.4.22.4 kapsamında onayladıkları tasarıma göre
üretilen her bir ambalajın seri numarası hakkında bilgilendirilmelidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018