Karayolunda Tehlikeli Madde

Endüstriyel ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Tip IP-1, IP-2 ve IP-3 ambalajları, 6.4.2 ve 6.4.7.2'de belirtilen zorunlulukları karşılayacaktır.

Tip IP-2 ambalajı, 6.4.15.4 ve 6.4.15.5'te belirtilen testlere tabi tutulmuşsa, aşağıdakileri önlemelidir:
(a) Radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
(b) Ambalajın herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon seviyesinde %20'den fazla bir artış.

Tip IP-3 ambalajı, 6.4.7.2 ila 6.4.7.15'te belirtilen tüm zorunlulukları karşılayacaktır.

Tip IP-2 ve IP-3 ambalajları için alternatif zorunluluklar

Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla ambalajlar Tip IP-2 ambalajı olarak kullanılabilir:
(a) 6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması;
(b) Bölüm 6.1'de ambalajlama grubu I ve II için öngörülen zorunlulukları karşılayacak şekilde
tasarlanmış olmaları ve
(c) Bölüm 6.1'deki ambalajlama grubu I veya II'ye için istenen testlere tabi tutulduklarında şunları
önlemeleri:
(i) Radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
(ii) Ambalajın herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon seviyesinde %20'den fazla bir
artış.

Portatif tanklar da, aşağıdakilerin karşılanması koşuluyla Tip IP-2 veya IP-3 ambalajları olarak
kullanılabilir:
(a) 6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması;
(b) Bölüm 6.7'de ön görülen zorunlulukları karşılayacak şekilde tasarlanmış olmaları ve 265 kPa
test basıncına dayanacak özellikte olmaları ve
(c) Temin edilen ilave korumanın, elleçleme ve rutin taşıma koşullarından kaynaklanan statik ve
dinamik gerilmelere dayanacak şekilde ve portatif tankın dış yüzeylerindeki radyasyon
seviyesinde %20'den fazla bir artışı önleyebilecek olmaları.

Portatif tanklar haricindeki tanklar da, Tablo 4.1.9.2.5'te ön görülen LSA-I ve LSA-II sıvıları ile gazların
taşınması amacıyla Tip IP-2 veya IP-3 ambalajları olarak kullanılabilir; bunun için şunların karşılanması
gerekir:
(a) 6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması;
(b) Bölüm 6.8'de öngörülen zorunlulukları yerine getirmeleri ve
(c) Temin edilen ilave korumanın, elleçleme ve rutin taşıma koşullarından kaynaklanan statik ve
dinamik gerilmelere dayanacak ve tankın dış yüzeylerindeki radyasyon seviyesinde %20'den
fazla bir artışı önleyebilecek tasarıma sahip olması.

Kalıcı bir kapama özelliğine sahip olan konteynerler de aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla Tip IP-2 veya
IP-3 ambalajları olarak kullanılabilir:
(a) Radyoaktif içeriklerin katı malzemelerle sınırlandırılmış olması;
(b) 6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması ve
(c) ISO 1496-1:1990: "Seri 1 Konteynerleri – Teknik Özellikler ve Testler –Kısım 1: Genel Kargo
Konteynerleri" standardı ile 1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006 ve 5:2006 sayılı müteakip tadillere
(boyutlar ve oranlar hariç olmak üzere) uygunluk gösterecek şekilde tasarlanmış olmaları. Buna
ilaveten bu dokümanda belirtilen testlere tabi tutulmaları halinde ve normal taşıma koşullarında
gerçekleşen ivmelenmeler durumunda aşağıdakilerin meydana gelmesini önleyecek şekilde
tasarlanmış olmaları:
(i) radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
(ii) Konteynerlerin herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon seviyesinde %20'den
fazla bir artış.

 

Metal orta boy dökme konteynerleri de, aşağıdakilerin karşılanması koşuluyla Tip IP-2 veya IP-3
ambalajları olarak kullanılabilir:
(a) 6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması ve
(b) Ambalajlama grubu I veya II için Bölüm 6.5'te öngörülen zorunluluklara uygun şekilde
tasarlanmış olmaları, fakat bu Bölümde öngörülen testlere tabi tutulmaları halinde en fazla hasar
verebilecek yön düzenlemesinde gerçekleştirilen düşürme testinde aşağıdakileri önlemeleri:
(i) radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
(ii) Orta boy dökme yük konteynerinin herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon
seviyesinde %20'den fazla bir artış.

Uranyum hekzaflorür içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Uranyum heksaflorür içermek için tasarlanan ambalajlar, ADR'nin başka bir yerinde tanımlanmış olan
malzemenin radyoaktif ve bölünebilir özelliklerine mahsus olan gereksinimleri karşılayacaktır. 6.4.6.4'te
izin verilen durum hariç olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla miktarlardaki uranyum hekzaflorür, ISO
7195:2005 "Nükleer Enerji - Uranyum hekzaflorürün (UF6) taşıma için ambalajlanması" (Packaging of
uranium hexafluoride (UF6) for transport) hükümleri ile 6.4.6.2 ve 6.4.6.3 zorunluluklarına uygun olarak
ambalajlanacak ve taşınacaktır.

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanan her bir ambalaj aşağıda belirtilen
gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır:
(a) ISO 7195:2005'te belirtildiği üzere sızıntı ve kabul edilemez gerilme göstermeksizin 6.4.21.5'te
belirtilen yapısal testlere dayanabilecek özellikte olmalıdır; 6.4.6.4'te izin verilenler hariç
(b) Uranyum hekzaflorür kaybı veya dağılımı olmaksızın 6.4.15.4'te belirtilen serbest düşüş testine
dayanacak özellikte olmalıdır ve
(c) Muhafaza sistemi kırılmaksızın 6.4.17.3'te belirtilen termal (ısıl) teste dayanmalıdır; 6.4.6.4'te
izin verilenler hariç

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar, basınç tahliye cihazları ile
donatılmamalıdır.

Çok taraflı onaya bağlı olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içermek üzere tasarlanan
ambalajlar aşağıdaki hususların karşılanması koşuluyla taşınabilir:
(a) Eşdeğer bir güvenlik seviyesinin sağlanması koşuluyla ISO 7195:2005 dışındaki uluslararası
veya ulusal standartlara uygun şekilde ve/veya
(b) Sızıntı ve kabul edilemeyecek gerilim göstermeksizin, 6.4.21.5'te belirtildiği üzere 2,76
MPa'dan düşük bir test basıncına dayanacak şekilde ve/veya
(c) 9000 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür ve ambalajlar içerdiğinde 6.4.6.2 (c)
zorunluluğunun karşılanmasına gerek yoktur.
Diğer tüm konularda, 6.4.6.1 ila 6.4.6.3'te belirtilen zorunluluklar yerine getirilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018