Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip B(U) ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip B(U) ambalajları, 6.4.7.14 (a)'da belirtilenler hariç olmak üzere, 6.4.2 ve 6.4.7.2 ila 6.4.7.15'te belirtilen
zorunlulukları ve bunlara ilaveten 6.4.8.2 ila 6.4.8.15'te belirtilen zorunlulukları karşılayacak şekilde
tasarlanmalıdır.

Ambalajlar, 6.4.8.5 ve 6.4.8.6'da belirtilen ortam koşulları altında, radyoaktif içerikler tarafından ambalaj
içerisinde meydana gelen ısının, 6.4.15'teki testlerde saptanan normal taşıma koşullarında, bir hafta süreyle
ilgilenilmemesi durumunda ilgili muhafaza sistemi ve koruyucu plaka zorunluluklarını karşılayamamasına
neden olabilecek bir yönde ambalajı kötü olarak etkilememesini sağlamak üzere tasarlanmalıdır.
Aşağıdakilerden biri veya daha fazlasına neden olabilecek ısı etkilerine karşı özel önem gösterilmelidir:
(a) Radyoaktif içeriklerin düzeninin, geometrik şeklinin veya fiziksel durumunun değişmesi veya
radyoaktif malzeme teneke veya kap (örneğin, kaplanmış yakıt elemanları) içerisinde ise
tenekenin, kabın veya radyoaktif malzemenin şeklinin bozulması veya erimesi;
(b) Radyasyon koruyucu plaka malzemesinin diferansiyel ısı genleşmesi, çatlama veya erimeden
dolayı ambalajın etkinliğinin azalması;
(c) Nemle birlikte korozyonun hızlanması.

Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında taşındıkları durumlar haricinde ambalajlar, 6.4.8.5'te
belirtilen ortam koşulları altında ve güneş radyasyonu olmaksızın, ambalajın erişilebilir yüzeylerindeki
sıcaklığın 50 °C'yi aşmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajın taşınması esnasında kolayca erişilebilecek yüzeylerin azami sıcaklığı, 6.4.8.5'te belirtilen ortam
koşulları altında ve güneş radyasyonu olmaksızın 85 °C'yi aşmamalıdır. Kişilere koruma sağlama amaçlı
bariyerler ve perdelere özel ihtimam gösterilmeli ve bariyerler veya perdeler hiçbir teste tabi
tutulmamalıdır.

Ortam sıcaklığının 38 °C olduğu varsayılmalıdır.

Güneş radyasyonu koşulları Tablo 6.4.8.6'da belirtildiği şekilde varsayılmalıdır.
Tablo 6.4.8.6: Güneş radyasyonu verileri

Durum

Yüzeyin biçimi ve konumu

Günde 12 saat güneş radyasyonu (W/m2)

1

Yatay olarak aşağı bakarak taşınan düz yüzeyler

0

2

Yatay olarak yukarı bakarak taşınan düz yüzeyler

800

3

Dik taşınan yüzeyler

200a

4

Diğer aşağı bakan yüzeyler (yatay olmayan)

200a

5

Diğer tüm yüzeyler

400a

 

a Alternatif olarak, soğurma katsayısı kullanılarak ve etrafta bulunan cisimlerin muhtemel
yansımalarının etkileri ihmal edilerek sinüs fonksiyonu kullanılabilir.

 

6.4.17.3'te belirtilen ısı testlerin zorunluluklarını karşılamak amacıyla ısıl korumaya sahip bir ambalaj,
6.4.15 ve 6.4.17.2 (a) ve (b) veya bazı durumlarda 6.4.17.2 (b) ve (c)'de belirtilen testlere tabi tutulduğunda
bu korumanın etkin kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ambalajın dış yüzeyindeki bu tür bir
koruma yarılma, kesilme, kayma, aşınma veya kaba elleçleme nedeniyle etkisiz kalmamalıdır.

Ambalajlar testlere tabi tutulduklarında aşağıdakileri karşılayacak şekilde tasarlanacaktır:
(a) 6.4.15'te tanımlanan testlerde, radyoaktif içeriğin kaybının saatte 10-6 A2 olmamak üzere
sınırlandıracak ve
(b) 6.4.17.1, 6.4.17.2 (b), 6.4.17.3 ve 6.4.17.4'te belirtilen testler ile aşağıda belirtilen testlerde
(i) ambalaj en fazla 500 kg kütleye ve dış boyutlara göre en fazla 1000 kg/m3 toplam
yoğunluğa sahipse ve özel hazırlanmış radyoaktif malzemeler hariç olmak üzere 1000
A2'den fazla radyoaktif içeriğe sahipse 6.4.17.2 (c)'deki testlerde veya
(ii) diğer tüm ambalajlar için 6.4.17.2 (a)'da belirtilen testlerde,
aşağıdaki hükümleri karşılamalıdır:
- ambalajın yüzeyinden 1 m mesafedeki radyasyon seviyesinin, ambalajın taşıması amaçlanan
azami radyoaktif içerikle 10 mSv/h'yi aşmamasını sağlamak üzere yeterli koruyucu plakaya
sahip olacaktır ve
- radyoaktif içeriklerin bir haftalık bir süre içerisindeki toplam kaybının kripton-85 için en fazla
10 A2 ve diğer tüm radyonüklidler için ise en fazla A2 olacak şekilde sınırlandıracaktır.
Farklı radyonüklid karışımları varsa, 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6 hükümleri geçerli olacaktır. Fakat kripton-85
için 10 A2 değerine eşit efektif bir A2(i) değeri kullanılabilir. Yukarıdaki (a) durumunda, değerlendirmede
4.1.9.1.2'deki harici kontaminasyon sınırları hesaba katılmalıdır.

105 A2'den daha yüksek aktiviteye sahip radyoaktif içerikli ambalaj, 6.4.18'de belirtilen genişletilmiş suya
batırma testine tabi tutulduğunda muhafaza sisteminde kırılma olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

İzin verilen aktivite salınım sınırlarına uygunluk, ne filtreleri ne de mekanik soğutma sistemini baz
almalıdır.

Ambalaj, muhafaza sisteminden, 6.4.15 ve 6.4.17'de belirtilen test koşulları altında çevreye radyoaktif
malzemelerin salınımına izin verebilecek bir basınç tahliye sistemini içermemelidir.

Ambalaj, azami normal işletme basıncındayken ve 6.4.15 ve 6.4.17'de belirtilen testlere tabi tutulmuş
durumdayken, muhafaza sistemindeki gerilim seviyesi, ambalajın geçerli hükümleri karşılamada başarısız
kalmasına neden olarak, kötü etkilenmesine yol açabilecek değerlere ulaşmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalaj, 700 kPa gösterge basıncını aşan azami normal işletme basıncına sahip olmamalıdır.

Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzeme içeren bir ambalajın tasarımı, düşük oranda dağılabilir
radyoaktif malzemenin bir parçası olmayarak eklenen özelliklerin veya ambalajın iç bileşenlerinin, düşük
oranda dağılabilir radyoaktif malzemenin performansından etkilenmeyeceği şekilde yapılmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018