Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip B(M) ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip B(M) ambalajları, 6.4.8.1'de belirtilen zorunlulukları karşılamalıdır. Yalnızca belirli bir ülke içerisinde
veya belirli ülkeler arasında taşınacak ambalajlar için yukarıdaki 6.4.7.5, 6.4.8.4 ila 6.4.8.6 ve 6.4.8.9 ila
6.4.8.15'te verilenler haricindeki hükümler, bu ülkelerin yetkili makamlarının onayı üzerine kabul edilebilir.
Bununla birlikte, 6.4.8.4 ve 6.4.8.9 ila 6.4.8.15'te belirtilen Tip B(U) ambalaj zorunlulukları mümkün
olduğunca karşılanmalıdır.

Havalandırmaya ilişkin ilgili işletim koşullarının yetkili makam tarafından kabul edilmesi koşuluyla Tip
B(M) ambalajlarının aralıklı havalandırılmasına izin verilmiştir.

Tip C ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip C ambalajları, 6.4.7.14 (a)'da belirtilenler hariç olmak üzere, 6.4.2 ve 6.4.7.2 ila 6.4.7.15'te belirtilen
zorunlulukları ve bunlara ilaveten 6.4.8.2 ila 6.4.8.6, 6.4.8.10 ila 6.4.8.15 ve 6.4.10.2 ila 6.4.10.4'te
belirtilen zorunlulukları karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalaj, sabit halde 0,33 W.m-1.K-1 değerinde ısı iletimine ve 38 °C sıcaklığa sahip bir ortama
gömüldükten sonra 6.4.8.8 (b) ve 6.4.8.12'deki testlerde öngörülen değerlendirme kriterlerini
karşılayabilmelidir. Değerlendirmenin başlangıç koşullarında, ambalajın ısı yalıtımına müdahale
edilmediği, ambalajın azami normal işletme basıncında olduğu ve ortam sıcaklığının 38 °C olduğu
varsayılmaktadır.

Ambalaj azami normal işletme basıncında olması ve aşağıdaki testlere tabi tutulması halinde aşağıdakileri
karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır:
(a) 6.4.15'te tanımlanan testlerde, radyoaktif içeriğin kaybının saatte 10-6 A2 olmamak üzere
sınırlandıracak ve
(b) 6.4.20.1'de devam eden testler,
(i) maksimum radyoaktif içeriği ihtiva etmek üzere tasarlanmış olan ambalajın
yüzeyinden 1 m mesafede radyasyon seviyesinin 10 mSv/h'yi aşmamasını temin
edecek yeterli koruyucu muhafazayı bulunduracak ve
(ii) radyoaktif içeriklerin 1 haftalık bir süre içerisindeki toplam kaybının kripton-85 için
en fazla 10 A2 ve diğer tüm radyonüklidler için ise en fazla A2 olacak şekilde
sınırlandıracaktır.
Farklı radyonüklid karışımları varsa, 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6 hükümleri geçerli olacaktır. Fakat kripton-85
için 10 A2 değerine eşit efektif bir A2(i) değeri kullanılabilir. Yukarıdaki (a) durumunda, değerlendirmede
4.1.9.1.2'deki harici kontaminasyon sınırları hesaba katılmalıdır.

Ambalaj, 6.4.18'de belirtilen genişletilmiş suya batırma testinin gerçekleştirilmesinden sonra muhafaza
sisteminde kırılma olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Bölünebilir malzeme içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Bölünebilir malzemeler aşağıdakileri karşılamaları koşuluyla taşınacaktır:
(a) Rutin, normal taşıma ve kaza koşullarında kritiklik altında bir durumu temin etmelidir; özellikle
aşağıda belirtilen olasılıklar göz önünde bulundurulmalıdır:
(i) Ambalaj içerisine ve ambalajdan dışarıya su sızıntısı;
(ii) Entegre nötron emicilerin veya moderatörlerinin etkinliğinin kaybolması;
(iii) Ambalaj içerisindeki muhteviyatın ya ambalaj içerisinde ya da ambalajdan içerik
kaybı nedeniyle yeniden düzenlenmesi;
(iv) Ambalajlar içerisindeki veya arasındaki boşlukların azalması;
(v) Suya daldırılmış veya kara gömülmüş ambalajlar ve
(vi) Sıcaklık değişiklikleri ve
(b) Aşağıdaki zorunlulukları karşılamalıdır:
(i) 2.2.7.2.3.5 (e) tarafından özellikle izin verildiğinde ambalajlanmamış malzeme
haricinde 6.4.7.2;
(ii) malzemenin radyoaktif özelliklerine ilişkin ADR'nin herhangi bir kısmında öngörülen
zorunluluklar
(iii) malzeme, 2.2.7.2.3.5 tarafından muaf tutulmadıkça, 6.4.7.3;
(iv) malzeme, 2.2.7.2.3.5, 6.4.11.2 veya 6.4.11.3 tarafından muaf tutulmadıkça, 6.4.11.4
ila 6.4.11.14

 

Alt-paragraf (d) ile aşağıdaki (a) ila (c) hükümlerinden birini karşılayan bölünebilir madde içeren
ambalajlar 6.4.11.4 ila 6.4.11.14 hükümlerinden muaftır.
(a) Şöyle olması koşuluyla, bölünebilir malzeme içeren ambalajlar:
(i) ambalajın en küçük dış boyutu 10 cm'den az değildir;
(ii) ambalajın kritiklik güvenlik indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanır:
* Ambalajdaki Pu-241 miktarının Pu-240 dan az olması koşuluyla, plütonyum, herhangi bir
izotopik kompozisyonda olabilir;
Z değerlerinin Tablo 6.4.11.2'den alındığı hallerde,
(iii) Herhangi bir ambalajın CSI'sı 10'u aşmaz;
(b) herhangi bir biçimde bölünebilir malzeme içeren ambalajlar aşağıdaki koşulların
gerçekleşmesiyle:
(i) Ambalajın en küçük dış boyutu 30 cm'den daha az değildir;
(ii) Ambalaj, 6.4.15.1 ila 6.4.15.6'da tanımlanan teste tabi tutulduktan sonra:
- Bölünebilir malzeme içeriğini korur;
- Ambalajın asgari genel dış boyutlarını en az 30 cm'de tutar;
- 10 cm'lik bir küpün girişini engeller
(iii) Ambalajın kritiklik güvenlik indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanır:

* Ambalajdaki Pu-241 miktarının Pu-240 miktarından az olması koşuluyla, plütonyum, herhangi bir
izotopik kompozisyonda olabilir
Z değerlerinin Tablo 6.4.11.2'den alındığı hallerde,
(iv) Herhangi bir ambalajın kritiklik güvenlik indeksi 10'u aşmaz;
(c) herhangi bir biçimde bölünebilir malzeme ihtiva eden ambalajlar eğer:
(i) ambalajın en küçük dış boyutu 10 cm'den az değildir;
(ii) Ambalaj, 6.4.15.1 ila 6.4.15.6'da tanımlanan teste tabi tutulduktan sonra:
- Bölünebilir malzeme içeriğini korur;
- Ambalajın asgari genel dış boyutlarını en az 10 cm'de tutar;
- 10 cm'lik bir küpün girişini engeller.
(iii) Ambalajın CSI'sı aşağıdaki formül ile hesaplanır:
 
* Ambalajdaki Pu-241 miktarının Pu-240 miktarından az olması koşuluyla, plütonyum, herhangi bir
izotopik kompozisyonda olabilir
(iv) ambalajdaki bölünebilir nüklidlerin maksimum kütlesi 15 g'ını aşamaz;
(d) tek bir ambalajda berilyum, döteryum ile zenginleştirilmiş hidrojenli malzeme, grafit ve
karbonun diğer allotropik biçimlerinin toplam kütlesi, toplam konsantrasyonun her 1000 g'lık
malzemede 1 g'ı aşmadığı haller haricinde, ambalajdaki bölünebilir nüklidlerin kütlesinden daha
büyük olmayacaktır. Alışımın ağırlığının %4'üne kadar olan bakır alaşımlarına dahil edilen
berilyumun hesaba katılması gerekmez.
 
Tablo 6.4.11.2 6.4.11.2 uyarınca kritiklik güvenlik indeksinin hesaplanması için Z Değerleri

Zenginleştirme a

Z

Uranyum %1,5'e kadar zenginleştirilmiş

2200

Uranyum %5'e kadar zenginleştirilmiş

850

Uranyum %10'a kadar zenginleştirilmiş

660

Uranyum %20'ye kadar zenginleştirilmiş

580

Uranyum %100'e kadar zenginleştirilmiş

450

a Eğer ambalaj U-235 değişen değerli uranyum içeriyorsa, en yüksek zenginleşmeye denk gelen değer Z
için kullanılacaktır.

1000 g dan fazla plütonyum içermeyen ambalajlar 6.4.11.4 den 6.4.11.14 uygulanmasından aşağıdaki koşul
ile, hariç tutulacaktır:
(a) plütonyumun kütlesinin %20'sinden fazlası bölünebilir nüklid olmayacaktır;
(b) ambalajın kritiklik güvenlik indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanır:
 
(c) uranyum, plütonyum ile mevcut ise, uranyumun kütlesi plütonyumun kütlesinin %1'inden fazla
olamaz.

 

Kimyasal veya fiziksel form, izotopik kompozisyon, kütle veya yoğunluk, tavlama oranı veya yoğunluğu
veya geometrik konfigürasyon bilinmiyorsa, 6.4.11.8 ila 6.4.11.13 değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir.
Bu değerlendirmelerde bilinmeyen her bir parametrenin, bu değerlendirmelerde bilinen şartlar ve
parametrelerle uyumlu azami nötron çarpımını veren değere sahip olduğu varsayılacaktır.

Işınlanmış nükleer yakıtlar için, 6.4.11.8 ila 6.4.11.13 değerlendirmeleri aşağıdaki hususları karşılamak için
izotopik kompozisyona dayanmalıdır:
(a) Işıma geçmişi boyunca azami nötron çoğalması veya
(b) Ambalaj değerlendirmeleri için nötron çoğaltmasına ilişkin ihtiyatlı bir tahmin. Işımadan sonra
fakat sevkiyattan önce, izotopik kompozisyonun bu tutuculuğunu doğrulamak amacıyla ölçüm
gerçekleştirilmelidir.

Ambalaj, 6.4.15'te belirtilen testlere tabi tutulduktan sonra:
(a) Ambalajın asgari toplam dış boyutlarının en az 10 cm'de kalmasını sağlar ve
(b) 10 cm'lik bir küpün girişini engeller.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018