Karayolunda Tehlikeli Madde

Test, belgelendirme ve muayene

Kalite güvence: Üretilen, yeniden üretilen veya onarılmış IBC'lerin bu Bölümdeki hükümleri karşılamasını
temin etmek amacıyla IBC'ler Yetkili makamca yeterli bulunulan bir kalite güvence programına göre
üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj - Tehlikeli mallar için
taşıma ambalajları - Tehlikeli mal ambalajları, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük
ambalajlar -ISO 9001'in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

Test zorunlulukları: IBC'ler tasarım tipi testlerine ve ilgili durumlarda, 6.5.4.4 maddesine göre başlangıç ve
periyodik testlere tabi tutulacaklardır.

Sertifikasyon: Her IBC tasarım tipi ile ilgili olarak, teçhizatı da dahil olmak üzere, tasarım tipinin test
hükümlerini karşıladığını kanıtlayan bir sertifika ve işaret (6.5.2'deki gibi) düzenlenecektir.

Muayene ve test

NOT: Onarılmış IBC'lere yönelik testler ve muayeneler için ayrıca bkz. 6.5.4.5.

Her metal, katı plastik ve kompozit IBC, yetkili makamca yeterli bulunacak şekilde, aşağıda belirtildiği gibi
muayene edilecektir:
(a) Hizmete konulmadan önce (yeniden üretildikten sonra) ve bundan sonra da beş yılı aşmayacak
aralıklarla, aşağıdaki hususlarda:
(i) işaretler dahil olmak üzere tasarım tipine uygunluk;
(ii) iç ve dış durum;
(iii) Servis donanımının düzgün işleyişi.
Varsa ısı yalıtımı, yalnızca IBC'nin gövdesinin uygun bir şekilde incelenmesine izin verecek ölçüde
kaldırılmalıdır.
(b) İki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla, aşağıdaki hususlarda:
(i) dış durum;
(iii) servis donanımının düzgün işleyişi.
Varsa ısı yalıtımı, yalnızca IBC'nin gövdesinin uygun bir şekilde incelenmesine izin verecek
ölçüde kaldırılmalıdır.
IBC'lerin her biri, her bakımdan kendi tasarım tipine uygunluk gösterecektir.

 

Sıvılar veya basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için her metal, sert plastik ve kompozit IBC,
bir sızdırmazlık testinden geçecektir. Bu test, 6.5.6.7.3'te gösterilen uygun test seviyesini karşılayabildiğini
gösteren, 6.5.4.1'de öngörülen kalite güvence programının bir parçasıdır:
(a) Taşıma için ilk kullanımdan önce;
(b) İki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla.
Bu test için IBC, ana alt kapakla donatılacaktır. Kompozit bir IBC'nin iç kabı, test sonuçları etkilenmemek
kaydıyla dış kasa olmadan test edilebilir.

Her muayeneye ve teste ilişkin bir rapor, IBC'nin sahibi tarafından en azından bir sonraki muayeneye veya
teste kadar muhafaza edilecektir. Rapor muayenenin ve testin sonuçlarını içerecek ve muayene ile testi
yapan tarafı tanımlayacaktır (ayrıca bkz. 6.5.2.2.1 işaretleme zorunlulukları).

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla IBC'lerin tasarım tipi testlerinin
gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep edebilir.

Onarılmış IBC'ler

Bir IBC çarpışma (örneğin bir kaza) veya başka bir nedenle hasar görmüşse, tasarım tipine uygun bir
biçimde tamir edilecek veya bir şekilde bakımı yapılacaktır (1.2.1'deki "IBC'lerin düzenli bakımları"
tanımına bakınız). Hasar görmüş olan sert plastikten mamul IBC'lerin gövdeleri ile kompozit IBC'lerin iç
kapları değiştirilecektir.

ADR'deki diğer test ve muayene zorunluluklarına ek olarak, IBC'ler 6.5.4.4'te öngörülen test ve muayene
zorunluluklarına tabi tutulacak ve her tamir edildiklerinde, istenen raporlar hazırlanacaktır.

Onarımdan sonra testleri ve muayeneleri yürüten Taraf, üreticinin UN tasarım tipi işaretlerine yakın bir
yere, aşağıdaki hususları göstermek üzere, kendi işaretini kalıcı olarak koyacaktır:
(a) Testlerin ve muayenelerin yürütüldüğü Ülke;
(b) Testleri ve muayeneleri gerçekleştiren tarafın adı veya yetkili sembolü ve
(c) Testlerin ve muayenelerin tarihi (ay, yıl).

6.5.4.5.2 kapsamında yürütülen test ve muayenelerin, iki buçuk yıllık ve beş yıllık periyodik testler ve
muayenelerin gereksinimlerini karşıladığı düşünülebilir.

IBC'ler için özel zorunluluklar

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018