Karayolunda Tehlikeli Madde

Metal IBC'ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar, katıların ve sıvıların taşınmasına yönelik metal IBC'lere uygulanmaktadır. Üç adet metal
IBC kategorisi bulunmaktadır:
(a) Katılar için yer çekimi altında doldurulan veya boşaltılan IBC'ler (11A, 11B, 11N);
(b) Katılar için, 10 kPa'dan (0,1 bar) yüksek bir gösterge basıncında doldurulan veya boşaltılan
IBC'ler (21A, 21B, 21N) ve
(c) Sıvılar için olanlar (31A, 31B, 31N).

Gövdeler kaynak işleminin yapılabilirliğinin tamamen gösterildiği uygun bir sünek malzemeden yapılmış
olacaktır. Kaynaklar titizlikle yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır. Malzemenin düşük sıcaklıktaki
performansı hesaba katılacaktır.

Farklı metallerin yan yana oluşundan kaynaklanan galvanik hareketin yol açacağı hasarın önlenmesine
dikkat edilecektir.

Alevlenebilir sıvıların taşınmasına yönelik olarak kullanılan alüminyum IBC'lerde, alüminyum ile sürtünme
veya çarpma şeklinde temas sonucu tehlikeli bir tepkimeye neden olabilecek paslanma ihtimali bulunan
korunmamış çelikten yapılmış kapak, örtü, vb. hareketli parça bulunmayacaktır.

383
6.5.5.1.3 Farklı metallerin yan yana oluşundan kaynaklanan galvanik hareketin yol açacağı hasarın önlenmesine
dikkat edilecektir.
6.5.5.1.4 Alevlenebilir sıvıların taşınmasına yönelik olarak kullanılan alüminyum IBC'lerde, alüminyum ile sürtünme
veya çarpma şeklinde temas sonucu tehlikeli bir tepkimeye neden olabilecek paslanma ihtimali bulunan
korunmamış çelikten yapılmış kapak, örtü, vb. hareketli parça bulunmayacaktır.
6.5.5.1.5 Metal IBC'ler aşağıdaki hükümleri karşılayan metallerden yapılmış olacaktır:
(a) Çelik için, % olarak, kopma uzaması mutlak asgarisi %20 olmak üzere değerinden az olmamalıdır.
burada Rm = kullanılacak çeliğin N/mm2 cinsinden garanti edilen asgari çekme mukavemetidir;
(b) alüminyum ve alaşımları için, kopma uzaması mutlak asgarisi %8 olmak üzere değerinden az olmamalıdır.
Kopma uzamasını saptamakta kullanılan örnekler, hadde yönüne çapraz olarak alınacak ve
aşağıdaki değerleri sağlayacaktır:
Lo = 5d veya
Lo = 5,65√A
bu denklemde: Lo = testten önce numunenin mastar uzunluğu
d = çap
A = test numunesinin kesit alanı.

Asgari duvar kalınlığı:
(a) Rm x Ao = 10 000 değerinde bir ürüne sahip olan bir referans çeliği için, cidar kalınlığı
aşağıdakilerden az olmayacaktır:
 
Litre cinsinden
kapasite (C)

mm cinsinden duvar kalınlığı (T)

Tip 11A, 11B, 11N

Tip 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N

Korumasız

Korumalı

Korumasız

Korumalı

 1000

2.0

1.5

2.5

2.0

1000 < C  2000

T = C/2000 + 1.5

T = C/2000 + 1.0

T = C/2000 + 2.0

T = C/2000 + 1.5

2000 < C  3000

T = C/2000 + 1.5

T = C/2000 + 1.0

T = C/1000 + 1.0

T = C/2000 + 1.5

bu denklemde: Ao = gerilme baskısı altındaki kırıkta kullanılacak referans çeliğin
asgari uzaması (yüzde olarak) (bkz. 6.5.5.1.5);
(b) (a)'da açıklanan referans çelik haricindeki metaller için, asgari duvar kalınlığı aşağıdaki
formülle belirlenir:
bu denklemde: e1 = kullanılacak metal için gereken eşdeğer kalınlık (mm
olarak);
e0 = referans çelik için gereken asgari duvar kalınlığı (mm
olarak);
Rm1 = Kullanılacak metalin garanti edilen asgari çekme
mukavemeti (N/mm2 cinsinden) (bkz (c));
A1 = gerilme baskısı altında kırıkta kullanılan metalin asgari
uzaması (yüzde olarak) (bkz. 6.5.5.1.5).
Bununla birlikte, cidar kalınlığı hiçbir şekilde 1,5 mm'den az olmayacaktır.
(c) (b)'de tarif edilen hesaplama amaçları bakımından, kullanılacak metalin garanti edilen asgari
çekme mukavemeti (Rm1) ulusal veya uluslararası malzeme standartlarına göre kabul edilmiş
asgari değer olacaktır. Bununla birlikte, östenitik çelikler için, malzeme standartlarına göre
belirlenmiş olan Rm değeri, malzeme muayene sertifikasında daha yüksek bir değer beyan
ediliyorsa %15 arttırılabilir. Söz konusu malzeme için hiçbir malzeme standardı yoksa Rm
değeri malzeme muayene sertifikasında beyan edilen asgari değer olacaktır.
 

Basınç tahliye zorunlulukları: Sıvılara yönelik IBC'ler, gövdede hiçbir hasarın olmamasını sağlamak için,
herhangi bir yangın durumunda uygun miktarda buharın dışarı çıkmasını sağlayacak nitelikte olacaktır. Bu,
klasik basınç tahliye cihazlarıyla veya başka yapısal vasıtalarla sağlanabilir. Boşaltmaya başlama basıncı 65
kPa'dan (0,65 bar) yüksek ve IBC'lerde 55 °C'de, 4.1.1.4'te tanımlandığı şekilde azami doldurma derecesi
bazında saptanmış toplam gösterge basıncından düşük (yani doldurulan maddenin buhar basıncı artı hava
veya diğer soy gazların kısmi basıncı eksi 100 kPa (1 bar)) olmayacaktır. Gerekli tahliye cihazları buhar
alanına takılacaktır.

Esnek IBC'ler için özel zorunluluklar

Bu zorunluluklar aşağıda belirtilen tiplerdeki esnek IBC'ler için geçerlidir:
13H1 dokuma plastik, kaplamasız veya astarsız
13H2 dokuma plastik, kaplamalı
13H3 astarlı dokuma plastik
13H4 dokuma plastik, kaplamalı ve astarlı
13H5 plastik film
13L1 kaplamasız veya astarsız kumaş
13L2 kumaş, kaplamalı
13L3 kumaş, astarlı
13L4 kumaş, kaplamalı ve astarlı
13M1 kâğıt, çok katmanlı
13M2 kâğıt, çok katmanlı, su geçirmez
Esnek IBC'ler sadece katıları taşımak için tasarlanmıştır.

Gövdeler uygun malzemelerden mamul olacaktır. Malzemenin dayanıklılığı ve esnek IBC'nin yapısı
kapasitesine ve kullanım amacına uygun olacaktır.

13M1 ve 13M2 tipi esnek IBC'lerin üretiminde kullanılan tüm malzemeler, en az 24 saat süreyle tamamen
suya batırma testinden sonra, %67 bağıl neme veya daha azına göre koşullanmış olan malzemenin
başlangıçta ölçülen çekme mukavemetinin en az %85'ini koruyacaktır.

Bağlantı yerleri dikiş, ısıl sızdırmazlık, yapıştırma veya eşdeğer başka bir yöntemle oluşturulacaktır.
Dikilmiş bütün bağlantı uçları sabitlenecektir.

Esnek IBC'ler, ultraviyole ışınlarının veya iklim koşullarının veya içinde taşıdığı maddenin yol açtığı
yaşlanmaya ve bozunmaya yeterli ölçüde dirençli olacak; amaçlanan kullanıma uygun bir şekilde hizmet
edecektir.

Esnek plastik IBC'ler için ultraviyole radyasyona karşı koruma gerekliyse, karbon siyah tabaka veya uygun
diğer pigmentlerin veya inhibitörlerin ilavesi ile bu sağlanmalıdır. Bu katkı maddeleri, taşınan maddeler ile
uyumlu olmalı ve gövdenin kullanım ömrü boyunca etkin kalmalıdır. Test edilmiş tasarım tipinin
üretiminde kullanılanların dışındaki karbon siyahı, pigmentler veya inhibitörlerin kullanılması durumunda;
karbon siyah içeriğindeki, pigment içeriğindeki veya inhibitör içeriğindeki değişikliklerin, yapım
malzemesinin fiziksel özelliklerini olumsuz etkilememesi kaydıyla, yeniden test işleminden vazgeçilebilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018