Karayolunda Tehlikeli Madde

Test raporu

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak IBC kullanıcılarına sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. IBC üreticisi;
6. Üretim yöntemi (örneğin üfleme kalıplı) ile birlikte çizimler ve/veya fotoğraflar da içerebilecek
bir IBC tasarım tipi açıklaması (örneğin boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık, vb.);
7. Azami kapasite;
8. Test içeriklerinin özellikleri, örneğin sıvılar için viskozite ve bağıl yoğunluk, katılar için
parçacık büyüklüğü;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda, taşımaya hazırlanan IBC'nin bu Bölümdeki ilgili zorunluluklara uyarınca test edildiğini ve
diğer bir ambalajlama yöntemi veya bileşenlerinin kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade eden
bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.

6.6

BÜYÜK AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

Bu Bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
- aerosoller de dahil olmak üzere nesneler için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 2
ambalajları;
- UN No. 3291 türü klinik atıklar için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 6.2 ambalajları;
- radyoaktif malzeme içeren Sınıf 7 ambalajları.

İmal edilen her bir büyük ambalajın bu Bölümdeki zorunlulukları karşılamasını temin etmek amacıyla
büyük ambalajlar yetkili makamca yeterli bulunulan bir kalite güvence programına göre üretilmeli,
onarılmalı ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj - Tehlikeli mallar için
taşıma ambalajları - Tehlikeli mal ambalajları, orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük
ambalajlar -ISO 9001'in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

6.6.4'teki büyük ambalajlar için özel hükümler, halihazırda kullanılan büyük ambalajlara dayanmaktadır.
Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam
tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.6.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla 6.6.4'te
belirtilenlerden farklı özelliklere sahip büyük ambalajların kullanımında sakınca yoktur. Bu Bölümde
belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde
tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul edilebilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu
Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer
aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Büyük ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Büyük ambalajlar için kullanılan kod şunlardan oluşur:
(a) İki rakam:
Sert büyük ambalajlar için 50 veya
Esnek büyük ambalajlar için 51;
(b) Malzemenin yapısını (örneğin ahşap, çelik, vb.) gösteren büyük bir harf. Kullanılan büyük
harfler 6.1.2.6'da gösterilenlerdir.

Büyük Ambalaj kodunun ardından "T" veya "W" harfi gelebilir. "T" harfi, 6.6.5.1.9 hükümlerine uygun
büyük bir kurtarma ambalajını belirtmektedir. "W" harfi, kodun işaret ettiği tiple aynı olmasına rağmen
büyük ambalajın 6.6.4'tekilerden farklı bir özellikte üretildiğini ve 6.6.1.3 zorunlulukları uyarınca eşdeğer
kabul edildiğini göstermektedir.

İşaretleme

İlk işaretleme

ADR koşulları kapsamında kullanımı amaçlanan ve üretilen her büyük ambalaj; kalıcı, okunaklı ve kolayca
görülebilir bir yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en az 12 mm
yüksekliğinde olmalı ve aşağıdakileri göstermelidir:
(a) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin Bölüm 6.1, 6.2,
6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini belgeleme amacı dışında bir
amaç için kullanılmayacaktır. İşaretlerin damgalama veya kabartma ile konduğu metal IBC'ler için, sembol
yerine büyük harflerle "UN" yazılabilir;
(b) Büyük sert ambalajı ifade eden "50" sayısı veya esnek büyük ambalajı ifade eden gösteren "51"
sayısı ile bunları izleyen 6.5.1.4.1 (b)'ye uygun malzeme tipi;
(c) Tasarım tipinin onaylandığı ambalajlama grubunu (gruplarını) gösteren büyük harf:
ambalajlama grubu I, II ve III için X
ambalajlama grubu II ve III için Y
yalnızca ambalajlama grubu III için Z;
(d) Üretimin yapıldığı ay ve yıl (son iki basamak);
(e) Uluslararası kara trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret ile gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan devlet1;
(f) Üreticinin adı veya sembolü ya da yetkili makam tarafından belirtilen diğer büyük ambalaj
tanımları;
(g) Kg cinsinden istifleme testi yükü. İstiflemeye uygun olarak tasarlanmış olmayan büyük
ambalajlar için, "0" rakamı konulacaktır;
(h) Kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle.
Yukarıdaki istenen ana işaret, yukarıdaki alt paragrafların belirttiği sırayla uygulanacaktır.
(a) ila (h) maddeleri kapsamında uygulanan her bir işaret, kolayca tanımlanabilecek şekilde örneğin boşluk
veya kesme işaretleri ile açıkça ayrılmalıdır.
_____________________________
1 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

İşaretleme örnekleri:

50A/X/05 01/N/PQRS
2500/1000
İstiflemeye uygun büyük çelik ambalaj için, istifleme yükü: 2 500
kg; azami brüt kütle: 1 000 kg.
50H/Y/04 02/D/ABCD
987 0/800
İstiflemeye uygun olmayan büyük plastik ambalajlar için azami brüt
kütle: 800 kg.
51H/Z/06 01/S/1999
0/500
İstiflemeye uygun olmayan büyük esnek bir ambalaj için azami brüt
kütle: 500 kg.
50AT/Y/05/01/B/PQRS
2500/1000
İstiflemeye uygun büyük çelik kurtarma ambalajı için, istifleme
yükü: 2 500 kg; azami brüt kütle: 1 000 kg.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018