Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınç tahliye cihazlarının kapasitesi

6.7.2.8.1 tarafından şart koşulan yaylı basınç tahliye cihazı, 31,75 mm'lik deliğe eşdeğer bir asgari akış
alanı kesitine sahip olacaktır. Vakumlu tahliye cihazları kullanılıyorsa, en az 284 mm2 asgari akış alanı
kesitine sahip olacaklardır.

Basınç tahliye cihazının kombine servis kapasitesi (portatif tankın yaylı basınç tahliye cihazlarının önünde
yer alan kırılabilir disklerle donatılmış olması veya yaylı basınç tahliye cihazlarının alevin geçişini
önleyecek bir cihazla temin edilmesi halinde akış düşüşü dikkate alınmak suretiyle), portatif tankın tam
yangın girdabında kalması durumunda gövdedeki basıncı, basınç kısıtlayıcı cihazların boşaltmaya başlama
basıncının %20'sinin üzerinde bir değerle sınırlandıracak özellikte olacaktır. İstenen tam tahliye
kapasitesine ulaşmada acil durum basınç tahliye cihazları kullanılabilir. Bu cihazlar eriyebilir, yaylı veya
kırılabilir disk şeklinde veya yaylı ve kırılabilir disk cihazlarının bir kombinasyonu şeklinde olabilir.
Tahliye cihazlarının gerekli toplam kapasitesi 6.7.2.12.2.1'deki formül ya da 6.7.2.12.2.3'teki tablo
kullanılarak saptanabilir.

Katkı sağlayan tüm cihazların münferit kapasitelerinin toplamı olarak da kabul edilebilecek olan, tahliye
cihazlarının gerekli toplam kapasitesini saptamak için aşağıdaki formül kullanılacaktır:
bu denklemde:
Q = asgari gerekli boşaltma oranı, standart koşullarda ve saniyede metreküp hava (m3/s) olarak:
1 bar ve 0 °C (273 K);
F = aşağıdaki değerlere sahip bir katsayı:
yalıtımsız gövdeler için: F = 1;
yalıtımlı gövdeler için: F = U(649 - t)/13,6 fakat hiçbir şekilde 0,25'ten az
değil
bu denklemde:
U = yalıtımın ısıl iletkenliği, 38 °C'de, kW.m-2.K-1 olarak; 38 °C'de K-1;
t = doldurma sırasındaki maddenin fiili sıcaklığı (°C olarak); bu sıcaklık
bilinmediği zaman, t = 15 °C kabul ediniz;
Yalıtılmış gövdeler için yukarıda verilen F değeri, yalıtımın 6.7.2.12.2.4'e uygun olarak sağlanması halinde
alınabilir;
A = gövdenin toplam dış yüzey alanı, m2 olarak;
Z = birikim durumunda gazın sıkıştırılabilme faktörü (bu faktör bilinmediğinde, Z=1.0 olarak
alınır);
T = birikim durumunda basınç tahliye cihazlarının üzerindeki Kelvin cinsinden mutlak sıcaklığı (°C
+ 273);
L= = birikim durumunda sıvının gizli buharlaşma ısısı, kJ/kg olarak;
M = tahliye edilen gazın moleküler kütlesi;
C = özgül ısıların k oranının bir fonksiyonu olarak aşağıdaki formüllerden birinden türetilen bir sabit
katsayı:
cp sabit basınçtaki özgül ısı;
cv sabit hacimdeki özgül ısıdır.
k > 1 ise:
k = 1 ya da k bilinmiyor ise:
burada e, matematiksel 2,7183 katsayısıdır
C aşağıdaki tablodan da alınabilir:

k

C

k

C

k

C

1,00

0,607

1,26

0,660

1,52

0,704

1,02

0,611

1,28

0,664

1,54

0,707

1,04

0,615

1,30

0,667

1,56

0,710

1,06

0,620

1,32

0,671

1,58

0,713

1,08

0,624

1,34

0,674

1,60

0,716

1,10

0,628

1,36

0,678

1,62

0,719

1,12

0,633

1,38

0,681

1,64

0,722

1,14

0,637

1,40

0,685

1,66

0,725

1,16

0,641

1,42

0,688

1,68

0,728

1,18

0,645

1,44

0,691

1,70

0,731

1,20

0,649

1,46

0,695

2,00

0,770

1,22

0,652

1,48

0,698

2,20

0,793

1,24

0,656

1,50

0,701

 
 

Yukarıdaki formüle alternatif olarak, sıvıların taşınması için tasarlanmış gövdeler 6.7.2.12.2.3'teki tabloya
uygun boyutlardaki tahliye cihazlarına sahip olabilirler. Bu tablo, yalıtım değerinin F = 1 olduğunu
varsaymaktadır ve gövde yalıtılacağı zaman uygun şekilde ayarlanacaktır. Bu tablonun belirlenmesinde
kullanılan diğer değerler şunlardır:
M = 86,7 T = 394 K
L = 334,94 kJ/kg C = 0,607
Z = 1

1 bar ve 0 °C'de (273 K), saniyedeki hava miktarı metreküpü olarak, gerekli asgari boşaltım oranı Q

A

Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

A

Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

2

0,230

37,5

2,539

3

0,320

40

2,677

4

0,405

42,5

2,814

5

0,487

45

2,949

6

0,565

47,5

3,082

7

0,641

50

3,215

8

0,715

52,5

3,346

9

0,788

55

3,476

 

 

A

Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

A

Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

10

0,859

57,5

3,605

12

0,998

60

3,733

14

1,132

62,5

3,860

16

1,263

65

3,987

18

1,391

67,5

4,112

20

1,517

70

4,236

22,5

1,670

75

4,483

25

1,821

80

4,726

27,5

1,969

85

4,967

30

2,115

90

5,206

32,5

2,258

95

5,442

35

2,400

100

5,676

 

 

Havalandırma kapasitesini azaltmak amacıyla kullanılan yalıtım sistemleri, yetkili makam veya onun yetkili
kurumu tarafından onaylanacaktır. Her halükarda, bu amaçla onaylanmış yalıtım sistemleri:
(a) 649 °C'ye kadarki tüm sıcaklıklarda etkinliğini koruyacaktır ve
(b) Erime noktası 700 °C veya daha fazla olan bir malzemeyle giydirilecektir.

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Her basınç tahliye cihazı aşağıdaki belirtilen şekilde açıkça ve kalıcı bir biçimde işaretlenecektir:
(a) Boşaltmaya ayarlandığı basınç (bar veya kPa olarak) veya sıcaklık (°C olarak);
(b) Yaylı cihazlar için boşaltma basıncında izin verilen tolerans;
(c) Kırılabilir diskler için anma basıncına tekabül eden referans sıcaklığı ve
(d) Eriyebilir elemanlar için izin verilen sıcaklık toleransı;
(e) Yaylı basınç tahliye cihazlarının, kırılabilir disklerin veya eriyebilir elemanların standart
metreküp cinsinden anma debi kapasitesi (m3/s);
(f) Yaylı basınç tahliye cihazlarının, kırılabilir disklerin ve eriyebilir elemanların akış kesit alanları
mm2;
Uygulanabildiği hallerde, aşağıdaki bilgi de gösterilecektir:
(g) Üreticinin adı ve cihazın ilgili katalog numarası.

Yaylı basınç tahliye cihazları üzerinde işaretlenmiş anma debi kapasitesi ISO 4126-1:2004 ve ISO 4126-
7:2004'e uygun olarak saptanacaktır.

Basınç tahliye cihazları bağlantıları

Basınç tahliye cihazlarına yapılan bağlantılar, güvenlik cihazıyla kısıtlı olmayan biçimde gerekli boşaltımı
sağlayacak yeterli boyutta olacaklardır. Gövde ve basınç tahliye cihazları arasına, bakım veya diğer
nedenlerle benzer cihazların konulması hariç, hiçbir stop valfi konmayacak; fiili kullanımdaki cihazlara
hizmet eden stop valfleri açık olarak kilitlenecek ya da benzer cihazlardan en azından biri, her zaman
kullanımda olacak şekilde kilitlenecektir. Gövdeden bir hava deliğine veya basınç tahliye cihazına giden bir
açıklıkta akışı sınırlandıracak veya kesecek herhangi bir engel bulunmayacaktır. Basınç tahliye cihazı
çıkışlarından giden havalandırma delikleri veya borular kullanılıyorsa, boşaltılan buhar veya sıvıyı,
boşaltılan cihazlardaki asgari sistemde kalan basınç koşullarında atmosfere taşıyacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının yerleştirilmesi

Her basınç tahliye cihazı girişi, gövdenin üzerinde, gövdenin mümkün olduğu kadar boylamasına ve
çaprazlamasına merkezinin yakınındaki bir pozisyonda yerleştirilecektir. Tüm basınç tahliye cihazı girişleri,
azami doldurma koşulları altında, gövdenin buhar boşluğuna yerleştirilecek ve cihazlar çıkan buharın
sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Alevlenebilir maddeler için çıkan buhar,
gövdeyi etkileyemeyecek şekilde yönlendirilecektir. Gerekli basınç tahliye cihazı kapasitesinin
düşürülmemesi koşuluyla, buhar akışının yönünü değiştiren koruyucu cihazlara izin verilebilir.

Yetkisi olmayan kişilerin basınç tahliye cihazlarına erişmesini önlemek ve cihazları, portatif tankın
devrilmesinden kaynaklanan hasarlardan korumak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018