Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

Her portatif tankta, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş,
aşınmaya dayanıklı bir metal plaka bulunmalıdır. Portatif tank düzenlemelerine ilişkin nedenlerle plaka,
gövdeye kalıcı olarak monte edilmiyorsa en azından gerekli basınçlı kap kodu bilgisi gövdeye
işaretlenmelidir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler, damgalama veya eşdeğer başka bir yöntem ile
plaka üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya
MEGC'nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine
uygunluk gösterdiğini belgeleme amacı dışında bir amaç için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa "AA" harfleri (bkz.
6.7.1.2);
(vi) Gövdenin tasarlandığı basınçlı kap kodu;
(d) Basınçlar
(i) MAWP (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(ii) Test basıncı (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(iii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iv) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(v) Dış tasarım basıncı4 (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(vi) Isıtma/soğutma sistemi için MAWP (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3 (geçerli
durumlarda);
(e) Sıcaklıklar
(i) Tasarım sıcaklığı aralığı (°C olarak)3;
(f) Malzemeler
(i) Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı;
(ii) Referans çelikte eşdeğer kalınlık (mm olarak)3;
(iii) Astar malzemesi (varsa);
(g) Kapasite
(i) 20 °C'de tankın su kapasitesi (litre olarak)3;
Gövde, taşmayı önleyici plakalarla kapasitesi en fazla 7500 litre olan bölümlere
ayrılmışsa bu ibarenin ardından "S" sembolü gelecektir;
(ii) Her bir bölmenin 20 °C'deki su kapasitesi (litre olarak)3 (ilgili durumlarda, çok
bölmeli tanklar için).
Bölme, taşmayı önleyici plakalarla kapasitesi en fazla 7500 litre olan bölümlere
ayrılmışsa bu ibarenin ardından "S" sembolü gelecektir;
(h) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (2,5 yıllık, 5 yıllık veya istisnai test);
(ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son yürütülen periyodik testin test basıncı (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3
(geçerli durumlarda);
(iv) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili kurum künyesi.
 
Şekil 6.7.2.20.1: İşaret plakası örneği
 

Tank sahibinin tescil numarası

ÜRETİM BİLGİLERİ

Üretim ülkesi

 

Üretim yılı

 

Üretici

 

Üreticinin seri numarası

 

ONAY BİLGİLERİ

Onay ülkesi

 

Tasarım onayı için yetkili makam

 

Tasarım onay numarası

'AA' (geçerliyse)

Gövde kodu (basınçlı kap kodu) tasarımı

BASINÇLAR

MAWP

bar veya kPa

Test basıncı

bar veya kPa

İlk basınç testi tarihi: (aa/yyyy)

Şahit mührü:

Dış tasarım basıncı

bar veya kPa

Isıtma/soğutma sistemi için MAWP

(geçerli durumlarda)

bar veya kPa

SICAKLIKLAR

Tasarım sıcaklığı aralığı

°C ila °C

MALZEMELER

Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart

referans(lar)ı

 

Referans çeliğinde eşdeğer kalınlık

mm

Astar malzemesi (varsa)

 

KAPASİTE

20 °C'de tankın su kapasitesi

litre

S' (geçerliyse)

bölmesinin 20 °C'deki su kapasitesi (ilgili durumlarda, çok bölmeli tanklar için)

litre

S' (geçerliyse)

 

 

 

PERİYODİK MUAYENELER / TESTLER

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü ve test basıncı11

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü ve test basıncı a

 

(aa/yyyy)

 

bar veya kPa

 

(aa/yyyy)

 

bar veya kPa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------
3 Kullanılan birim belirtilecektir.
4 Bkz. 6.7.2.2.10.
a İlgili durumlarda test basıncı.

Aşağıdaki bilgiler, ya portatif tankın üzerine dayanıklı olarak işaretlenecek ya da portatif tank üzerine
sağlam bir şekilde tutturulan metal bir plaka üzerine yazılacaktır:
İşletmecinin adı
İzin verilen azami brüt kütle (MPGM) ________________ kg
Yüksüz (dara) kütle __________________ kg
4.2.5.2.6 uyarınca portatif tank talimatı
NOT: Taşınan maddelerin tanımlanması için, ayrıca bkz. Kısım 5.

Bir portatif tank açık denizlerde taşımak üzere tasarlanmış ve onaylanmışsa, "OFFSHORE PORTABLE
TANK (AÇIK DENİZ PORTATİF TANKI)" kelimeleri, tanıtıcı plaka üzerinde yer almalıdır.

Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif tankların tasarımı, yapımı, muayenesi ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

NOT: Bu kurallar kimyasalların basınç altında (UN No 3500, UN No 3501, UN No 3502, UN No 3503, UN
No 3504 ve UN No 3505) taşınması için tasarlanmış portatif tanklara da uygulanır.

Tanımlar

Bu bölümün amaçları bakımından:
Alternatif düzenleme, bu Bölümde tanımlanmış olanların dışındaki teknik gereksinimler veya test
yöntemleri kapsamında tasarlanan, üretilen veya test edilen bir portatif tank veya MEGC için yetkili makam
tarafından verilen onay anlamına gelir;
Portatif tank, Sınıf 2 kapsamındaki soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınması için kullanılan, 450
litreden fazla kapasiteye sahip çok modlu bir tank anlamına gelir. Portatif tank, gazları taşımak için
kullanılması gereken servis donanımının ve yapısal donanımın donatıldığı bir gövdeyi içermektedir. Portatif
tank, yapısal donanım çıkarılmadan doldurulabilecek ve boşaltılabilecektir. Gövdenin dışında dengeleme
elemanlarına sahip olacak ve dolu olduğunda kaldırılabilecektir. Özellikle de bir araca, vagona veya deniz
veya karayoluna mahsus bir seyrüsefer aracına yüklenebilecek şekilde tasarlanmış olacak ve mekanik
elleçlemeyi kolaylaştıracak takozlar, montaj tertibatı veya aksesuarlarla donatılacaktır. Tankerlerin, tank
vagonlarının, metal olmayan tankların, orta boy dökme yük konteynerlerinin (IBC'ler), gaz silindirlerinin ve
büyük kapların, portatif tank tanımına girmedikleri kabul edilmektedir;
Gövde, portatif tankın taşınacak (tanka uygun) soğutulmadan sıvılaştırılmış gazı muhafaza eden bölümü
anlamında olup girişleri ve kapakları içermektedir, ancak servis donanımı veya dış yapısal donanım buna
dahil değildir;
Servis donanımı, ölçüm cihazları ile doldurma, boşaltma, havalandırma, güvenlik ve yalıtım cihazları
anlamına gelir;
Yapısal donanım, gövdenin dışındaki takviye, bağlama, koruma ve dengeleme elemanları anlamına gelir;
İzin verilen azami çalışma basıncı (MAWP), çalışma konumunda gövdenin en üst kısmında ölçülen
aşağıdaki basınçların en az en yükseği kadar olan fakat hiçbir durumda 7 bardan düşük olmayan bir basınç
anlamına gelir:
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin verilen azami efektif gösterge basıncı veya
(b) Gövdenin tasarlandığı ve aşağıdakilere uygun azami efektif gösterge basıncı:
(i) 4.2.5.2.6'daki T50 portatif tank talimatında listelenen soğutulmadan sıvılaştırılmış
gazlar için, T50 portatif tank talimatında o gaz için verilen MAWP (bar olarak);
(ii) diğer soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için, aşağıdakilerin toplamından az olmamak
üzere:
- tasarım referans sıcaklığındaki soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların mutlak
buhar basıncı (bar olarak), eksi 1 bar ve
- Tasarım referans sıcaklığı ve tr - tf (tf = (doldurma sıcaklığı, genellikle 15
°C; tr = azami ortalama dökme yük sıcaklığı, 50 °C) ortalama dökme yük
sıcaklığındaki artışa bağlı bir sıvı genleşmesi tarafından belirlenen fire
boşluğundaki havanın veya diğer gazların kısmi basıncı (bar olarak);
(iii) Basınç altındaki kimyasallar için 4.2.5.2.6'nın T50'sinde listelenmiş sevk yakıtlarının
sıvılaştırılmış gaz kısmına ait T50 portatif tank talimatında/yönergesinde belirtilmiş
MAWP (bar cinsinden)
Tasarım basıncı, tanınmış basınçlı kap kodunun gerektirdiği, hesaplamalarda kullanılacak basınç
anlamına gelir. Tasarım basıncı aşağıdaki basınçların en yükseğinden daha az olmayacaktır:
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin verilen azami efektif gösterge basıncı veya
(b) Şunların toplamı:
(i) MAWP tanımının (yukarı bakınız) (b) maddesinde tanımlandığı gibi, gövdenin
tasarlanmış olduğu izin verilen azami efekti gösterge basıncı ve
(ii) 6.7.3.2.9'da belirtilen statik kuvvetler baz alınarak saptanan, ancak 0,35 bardan az
olmayan bir hidrolik yük basıncı;
Test basıncı, basınç testi sırasında gövdenin üstündeki azami gösterge basıncı anlamına gelir;
Sızdırmazlık testi, gövdeyi ve onun servis donanımını izin verilen azami çalışma basıncının (MAWP) en
az %25'i oranında etkin bir iç basınca tabi tutan gazın kullanıldığı bir test anlamına gelir;
İzin verilen azami brüt kütle (MPGM), portatif tankın dara kütlesi ile taşınması için izin verilen en ağır
yükün toplamı anlamına gelir;
Referans çeliği, 370 N/mm2'lik bir çekme mukavemetine sahip olan ve %27 oranında kopma uzaması
gösteren çelik anlamına gelir;
Yumuşak çelik, 360 N/mm2 ila 440 N/mm2 arasında garanti edilmiş çekme mukavemetine sahip olan ve
6.7.3.3.3.3 kapsamındaki asgari garanti edilen kopma uzamasını gösteren olan bir çelik anlamına gelir;
Gövdenin tasarım sıcaklığı aralığı, ortam koşullarında taşınan soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için -40
°C ila 50 °C arasında olacaktır. Sert iklim koşullarına tabi portatif tanklar için, daha ağır tasarım
sıcaklıkları dikkate alınmalıdır;
Tasarım referans sıcaklığı, MAWP'nin hesaplanması amacıyla, içeriğin buharlaşma basıncının saptandığı
sıcaklık anlamına gelir. Tasarım referans sıcaklığı, gazın her zaman sıvılaştırılmış halde kalmasını
sağlamak için, taşınması amaçlanan soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın veya basınç altında kimyasal
sıvılaştırılmış gaz sevk yakıtlarının kritik sıcaklığından daha az olacaktır. Bu değer, her portatif tank tipi
için aşağıdaki gibidir:
(a) 1,5 metre veya daha küçük çaplı gövdeler: 65 °C;
(b) 1,5 metreden daha büyük çaplı gövdeler:
(i) yalıtım veya güneşlik olmadan: 60 °C;
(ii) güneşlik ile (bkz. 6.7.3.2.12): 55 °C ve
(iii) yalıtım ile (bkz. 6.7.3.2.12): 50 °C;
Doldurma yoğunluğu, soğutulmadan sıvılaştırılmış gazın ortalama kütlesinin litre bazında gövdenin
kapasitesinin oranı anlamına gelir (kg/l). Doldurma yoğunluğu 4.2.5.2.6'daki T50 portatif tank talimatında
verilmektedir.

 

Genel tasarım ve yapım zorunlulukları

Gövdeler, yetkili makamlar tarafından tanınmış bir basınçlı kap kodunun gereksinimlerine uygun olarak
tasarlanacak ve üretilecektir. Gövdeler şekillendirmeye uygun çelik malzemelerden yapılacaktır. Prensip
olarak, malzemeler ulusal ve uluslararası malzeme standartlarına uygun olacaktır. Kaynaklı gövdeler için,
sadece kaynak işlemine uygunluğu tamamen kanıtlanmış olan malzemeler kullanılacaktır. Kaynaklar
titizlikle yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır. Üretim süreci veya malzemeler gerektirdiğinde,
kaynakta ve ısıdan etkilenen bölgelerde yeterli tokluğun sağlanması amacıyla, gövdeler uygun bir biçimde
ısıl işleme tabi tutulacaklardır. Malzemenin seçiminde, gevreklikten ötürü kopma riski, korozyona bağlı
çatlakların gerilmesi riski ve darbeye direnç bakımından tasarım sıcaklık aralığı hesaba katılmalıdır. İnce
taneli çelik kullanılıyorsa, malzeme şartnamesine göre akma mukavemetinin garanti edilen değeri 460
N/mm2'den fazla olmayacak ve çekme mukavemetinin üst sınırının garanti edilen değeri 725 N/mm2'yi
aşmayacaktır. Portatif tank malzemeleri taşınabilecekleri dış ortama uygun olacaklardır.

Portatif tank gövdeleri, aksamları ve boru tesisatları aşağıdaki özelliklere sahip malzemelerden yapılmış
olacaktır:
(a) Taşınmaları amaçlanan soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar tarafından zarar görmeye oldukça
dayanıklı veya
(b) Kimyasal tepkimelere karşı uygun şekilde pasifize edilmiş veya nötrleştirilmiş.

Contalar taşınması amaçlanan soğutulmadan sıvılaştırılmış gaz(lar) ile uyumlu malzemelerden
yapılacaklardır.

Galvanik hareketle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Her türlü cihazlar, contalar, astarlar ve aksesuarlar dahil olmak üzere portatif tank malzemeleri, taşınması
amaçlanan soğutulmadan sıvılaştırılmış gaz(lar)ı ters bir biçimde etkilemeyecektir.

Portatif tanklar taşıma sırasında güvenli bir taban oluşturacak desteklerle ve uygun kaldırma ve bağlama
aparatlarıyla tasarlanacak ve üretilecektir.

Portatif tanklar, en azından taşınan içeriğe bağlı dahili basınç ile normal elleçleme ve taşıma koşulları
sırasındaki statik, dinamik ve termal yüklere kayıp vermeden dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Tasarım,
portatif tankın beklenen kullanım ömrü süresince, bu yüklerin tekrarlanarak uygulanmasından kaynaklanan
malzeme yorgunluğu etkilerinin hesaba katılmış olduğunu kanıtlayacaktır.

Gövdeler, kalıcı bir biçim bozulması olmaksızın, iç basıncın en az 0,4 bar (gösterge basıncı) üzerindeki bir
dış basınca dayanacak şekilde tasarlanacaklardır. Gövde, doldurmadan önce veya boşaltma sırasında önemli
bir vakuma maruz kaldığında, iç basıncın en az 0,9 bar (gösterge basıncı) üzerindeki bir dış basınca
dayanacak şekilde tasarlanacak ve gövde o basınçta denenecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018