Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım kriterleri

Gövdeler dairesel bir kesite sahip olacaktır.

Gövdeler, tasarım basıncının en az 1,3 katına sahip bir test basıncına dayanacak şekilde tasarlanmış ve
üretilmiş olacaktır. Gövdenin tasarımında, taşınması amaçlanan her bir soğutulmadan sıvılaştırılmış gaz
için, 4.2.5.2.6'daki T50 portatif tanklar talimatında verilen asgari MAWP değerleri göz önünde
bulundurulacaktır. 6.7.3.4'te belirtilen bu gövdeler için asgari gövde kalınlık hükümlerine dikkat
çekilmektedir.

Açıkça tanımlanmış bir akma noktasına veya garanti edilmiş bir dayanım kuvvetine (genel olarak %0,2'lik
dayanım kuvveti veya östenitik çelikler için %1'lik dayanım kuvveti) sahip çelikler için gövdedeki ana
membran gerilmesi σ (sigma), test basıncında 0,75 Re veya 0,50 Rm'yi (düşük olan geçerli olmak suretiyle)
aşmayacaktır. Burada:
Re = N/mm2 olarak akma mukavemeti veya %0,2'lik dayanım kuvveti veya östenitik çelikler
için %1'lik dayanım gerilmesi;
Rm = N/mm2 cinsinden asgari çekme mukavemetidir.

Kullanılacak Re ve Rm değerleri, ulusal ve uluslararası malzeme standartlarına uygun belirli asgari değerler
olacaktır. Östenitik çelikler kullanılıyorsa, malzeme standartlarına göre belirlenmiş Re ve Rm asgari
değerleri, arttırılmış değerler malzeme muayene sertifikasında onaylanmışsa %15'e kadar arttırılabilir. Söz
konusu çelik için hiçbir malzeme standardı mevcut değilse, kullanılan Re ve Rm değerleri yetkili makam
veya onun yetkili kurumu tarafından onaylanacaktır.

0,85'ten yüksek bir Re/Rm oranına sahip çeliklerin kaynaklı gövdelerin yapımında kullanımına izin
verilmez. Bu oranın saptanmasında kullanılacak Re ve Rm değerleri, malzeme muayene sertifikasında
belirtilen değerler olacaktır.

Gövdelerin yapımında kullanılan çelikler, % olarak, 10000/Rm'den az olmamak üzere, ince tanecikli
çelikler için %16'lık ve diğer çelikler için %20'lik bir mutlak asgari kopma uzamasına sahip olacaktır.

Malzemelerin gerçek değerlerini saptamak amacıyla, sac metaller için, çekme testi numunesi ekseninin
hadde yönüne dik açıda (çapraz olarak) olmasına dikkat edilecektir. Kalıcı kopma uzaması, 50 mm mastar
uzunluğu kullanılarak ISO 6892:1998'e uygun olarak dikdörtgen kesitlere sahip test numuneleri üzerinde
ölçülecektir.

Asgari gövde kalınlığı

Asgari gövde kalınlığı aşağıdaki hususlara dayanılarak yüksek kalınlıkta olacaktır:
(a) 6.7.3.4 zorunlulukları uyarınca saptanmış asgari kalınlık ve
(b) 6.7.3.3 zorunlulukları da dahil olmak üzere, tanınan basınçlı kap koduna uygun olarak
saptanmış olan asgari kalınlık.

En fazla 1,80 m çapa sahip gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş delikleri, 5 mm
kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer çelik kalınlığından daha ince olmayacaktır.
Çapları 1,80 m'den büyük gövdeler 6 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer çelik
kalınlığından daha ince olmayacaktır.

Tüm gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş delikleri, yapım malzemesine
bakılmaksızın, 4 mm'den daha ince olmayacaktır.

6.7.3.4.2'deki referans çelik için öngörülen kalınlığın dışındaki bir çeliğin eşdeğer kalınlığı, aşağıdaki
formülle saptanacaktır:
bu denklemde:
e1 = kullanılacak metal için gereken eşdeğer kalınlık (mm olarak);
e0 = 6.7.3.4.2'de belirtilen referans çeliğinin asgari kalınlığı (mm olarak);
Rm1 = kullanılacak metalin N/mm2 cinsinden garanti edilen asgari çekme mukavemeti (bkz.
6.7.3.3.3);
A1 = ulusal veya uluslararası standartlara göre kullanılacak metalin garanti edilen asgari
kopma uzaması (% olarak).

 

Cidar kalınlığı hiçbir şekilde 6.7.3.4.1 ila 6.7.3.4.3'te belirtilenden daha az olmayacaktır. Gövdenin bütün
parçaları 6.7.3.4.1 ila 6.7.3.4.3'e kadarki maddelerde sözü edilen asgari kalınlıklara sahip olacaktır. Bu
kalınlık herhangi bir paslanma payının dışında tutulacaktır.

Yumuşak çelik (bkz. 6.7.3.1) kullanılıyorsa, 6.7.3.4.4'teki formülün kullanımıyla yapılan hesaplama gerekli
olmayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018