Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayene ve test

Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin Uluslararası Konvansiyon'da anılan
konteyner tanımını karşılayan portatif tanklar, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, Bölüm 41'de
öngörülen Dinamik, Boylamasına ve Darbe Testine her bir tasarımın temsili prototipi tabi tutularak
başarıyla kalifiye olduklarına karar verilmedikçe kullanılmayacaktır.
___________________________
2 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti, örneğin
1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Her portatif tankın tank ve donanım elemanları, ilk kez hizmete alınmadan önce (ilk muayene ve test) ve
ondan sonra da beş yılı aşmayacak aralıklarla (5 yıllık periyodik muayene ve test) testlere tabi tutulacaktır;
5 yıllık periyodik muayene ve testler arasında bir periyodik muayene ve test (2,5 yıllık periyodik muayene
ve test) yürütülecektir. 2,5 yıllık periyodik muayene ve test, belirlenen tarihten itibaren 3 ay içinde
gerçekleştirilebilir. 6.7.4.14.7 uyarınca gerekli görüldüğünde, son muayene ve test tarihine bakılmaksızın,
istisnai bir muayene ve test yapılacaktır.

Portatif tanktaki ilk muayene ve test, tasarım özelliklerinin bir kontrolünü, portatif tank gövdesinin ve
bağlantılarının taşınacak soğutularak sıvılaştırılmış gazlarla ilgili olarak içeriden ve dışarıdan incelenmesini
ve 6.7.4.3.2 kapsamındaki test basınçlarına atıfta bulunan bir basınç testini kapsayacaktır. Basınç testi, bir
hidrolik test olarak veya yetkili makamında veya bu yetkili merciinin onayı üzerine başka bir sıvının veya
gazın kullanımıyla icra edilebilir. Portatif tank hizmete alınmadan önce, bir sızdırmazlık testi ile tüm servis
donanımının yeterli bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü de yapılacaktır. Gövde ve aksamları ayrı ayrı
basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.
Tam gerilme düzeylerine maruz kalan tüm kaynaklar, başlangıç testi sırasında radyografik, ultrasonik veya
zarar vermeyen başka bir uygun test yöntemiyle kontrol edileceklerdir. Bu, ceket için geçerli değildir.

5 ve 2,5 yıllık periyodik denetim ve testler, taşınan soğutularak sıvılaştırılmış gazlarla ilgili olarak portatif
tank ve bağlantıları konusundaki bir dış inceleme ile, bir sızdırmazlık testini, tüm servis donanımının yeterli
bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünü ve bazı durumlarda bir vakum testini içerecektir. Vakumsuz
yalıtımlı tanklar durumunda, ceket ve yalıtım 2,5 ve 5 yıllık periyodik muayene ve testlerde sökülecek ama
bu yalnızca güvenilir bir değerlendirme için gerekli olan ölçüde yapılacaktır.

(Silindi)

Portatif tank, 6.7.4.14.2'de şart koşulduğu şekilde 2,5 yıllık veya 5 yıllık periyodik muayene ve testin son
geçerlilik tarihinden sonra doldurulmayabilir veya taşımaya sunulmayabilir. Bununla birlikte, son periyodik
muayene ve testin son geçerlilik tarihinden önce doldurulmuş olan bir portatif tank, son periyodik test veya
muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla üç aylık bir süre boyunca taşınabilir. Buna ilave
olarak portatif tanklar aşağıdaki durumlarda son periyodik test veya muayenenin son geçerlilik tarihinden
sonra taşınabilir:
(a) Tekrar doldurma işleminden önce bir sonraki testin veya muayenenin yürütülmesi amacıyla,
boşaltımdan sonra fakat temizlemeden önce;
(b) Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli malların veya atıkların düzgün şekilde
imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi için iadesine olanak tanımak amacıyla, son periyodik
testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla altı ay boyunca. Bu muafiyete
ilişkin bir atıf taşıma belgesinde yer almalıdır.

Portatif tankta hasarlı veya aşınmış alanlar veya sızıntı ya da portatif tankın bütünlüğünü etkileyebilecek bir
kusur gözlemlendiğinde istisnai muayene ve testin yürütülmesi gerekir. İstisnai muayene ve testin ölçüsü,
portatif tanktaki hasar veya bozukluğun miktarına bağlıdır. Bu, 6.7.4.14.4 kapsamındaki en az 2,5 yıllık
muayene ve test işlemini içerecektir.

İlk muayene ve test sırasındaki iç inceleme, gövdedeki oyukların, korozyonun veya sürtünme
aşındırmasının, çöküntülerin, bozulmaların, kaynaklardaki kusurların veya portatif tankı taşıma için
güvensiz kılabilecek diğer koşulların saptanmasını sağlayacaktır.

Dış inceleme aşağıdaki hususları sağlayacaktır.
(a) Portatif tank doldurma, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek dış borular, valfler,
basınçlandırma/soğutma sistemi ve contalar, aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil
diğer koşulları saptamak amacıyla muayene edilmiştir;
(b) Adam giriş deliği kapaklarında ve contalarında sızıntı yoktur;
(c) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya kör flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar
değiştirilmiş veya sıkılmıştır;
(d) Hiçbir acil durum cihazında ve valfinde korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi
kendine kapanan stop valfleri, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için
çalıştırılacaklardır;
(e) Portatif tank üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum
göstermektedir ve
(f) Portatif tankı kaldırmada kullanılan çerçeve, destekler ve düzenlemeler düzgün durumdadır.

 

6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4 ve 6.7.4.14.7'deki muayeneler ve testler, yetkili makam veya onun yetkili
kurumu tarafından onaylanmış bir uzman tarafından veya onun gözetiminde yapılacaktır. Basınç testi,
muayene ve testin bir parçasıysa bu, portatif tankın veri plakasında gösterilecek basınç test basıncıdır.
Basınç altındayken, portatif tankın gövdesinde, borularında veya donanım üzerinde herhangi bir sızıntının
olup olmadığı kontrol edilecektir.

Portatif tankın gövdesi üzerindeki kesme, yakma ve kaynak işlemlerinin etkilendiği her durumda, bu
işlemler gövdenin yapımında kullanılan basınçlı kap kodu dikkate alınarak yetkili makamın veya onun
yetkili kurumun onayına tabi olacaktır. Çalışma tamamlandıktan sonra özgün test basıncında bir basınç testi
yapılacaktır.

Herhangi bir güvensiz durum belirtisi ortaya çıktığında, bu düzeltilinceye ve test tekrarlanıp, testten olumlu
sonuç alınana kadar portatif tanklar hizmete geri alınmayacaktır.

İşaretleme

Her portatif tankta, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş,
aşınmaya dayanıklı bir metal plaka bulunmalıdır. Portatif tank düzenlemelerine ilişkin nedenlerle plaka,
gövdeye kalıcı olarak monte edilmiyorsa en azından gerekli basınçlı kap kodu bilgisi gövdeye
işaretlenmelidir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler, damgalama veya eşdeğer başka bir yöntem ile
plaka üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin
Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini
belgeleme amacı dışında bir amaç için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa "AA" harfleri (bkz.
6.7.1.2);
(vi) Gövdenin tasarlandığı basınçlı kap kodu;
(d) Basınçlar
(i) MAWP (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(ii) Test basıncı (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(iii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iv) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(e) Sıcaklıklar
(i) Asgari tasarım sıcaklığı (°C olarak)3;
(f) Malzemeler
(i) Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referans(lar)ı;
(ii) Referans çelikte eşdeğer kalınlık (mm olarak)3;
(g) Kapasite
(i) 20 °C'de tankın su kapasitesi (litre olarak)3;
(h) Yalıtım
(i) Ya "Thermally insulated" ("Isıl yalıtımlı") ya da "Vacuum insulated" ("Vakum
yalıtımlı") ibaresi (hangisi geçerliyse);
(ii) Yalıtım sisteminin etkinliği (ısı akışı) (Watt cinsinden)3;
(i) Tutma süreleri - portatif tankta taşınmasına izin verilmiş olan her bir soğutularak sıvılaştırılmış
gaz için
(i) Soğutularak sıvılaştırılmış gazın tam adı;
(ii) Referans tutma süresi (gün veya saat olarak)3;
(iii) İlk basınç (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(iv) Doldurma derecesi (kg olarak)3;
(j) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (2,5 yıllık, 5 yıllık veya istisnai test);
(ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili kurum künyesi.
 
Şekil 6.7.4.15.1: İşaret plakası örneği

Tank sahibinin tescil numarası

 

ÜRETİM BİLGİLERİ

Üretim ülkesi

 

Üretim yılı

 

Üretici

 

Üreticinin seri numarası

 

ONAY BİLGİLERİ

Onay ülkesi

 

Tasarım onayı için yetkili makam

 

Tasarım onay numarası

'AA' (geçerliyse)

Gövde tasarım kodu (basınçlı kap kodu)

 

BASINÇLAR

MAWP

bar veya kPa

Test basıncı

bar veya kPa

İlk basınç testi tarihi: (aa/yyyy)

Şahit mührü:

SICAKLIKLAR

Asgari tasarım sıcaklığı

°C

MALZEMELER

Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart

referans(lar)ı

 

Referans çeliğinde eşdeğer kalınlık

mm

KAPASİTE

20 °C'de tankın su kapasitesi

litre

YALITIM

'Thermally insulated' ('Isıl yalıtımlı') veya 'Vacuum insulated' ('Vakum yalıtımlı') ibaresi (hangisi geçerliyse);

Isı akışı

Watt

TUTMA SÜRELERİ

İzin verilen soğutularak

sıvılaştırılmış gaz(lar)

Referans tutma süresi

İlk basınç

Doldurma

derecesi

 

gün veya saat

bar veya kPa

kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERİYODİK MUAYENELER / TESTLER

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü

 

(aa/yyyy)

 

 

(aa/yyyy)

 
--------------------------------------
3 Kullanılan birim belirtilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018