Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

Her MEGC'de, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş,
aşınmaya dayanıklı bir metal plaka bulunmalıdır. Elemanlara metal plaka takılmamalıdır. Elemanlar Bölüm
6.2 hükümleri kapsamında işaretlenecektir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler, damgalama veya
eşdeğer başka bir yöntem ile plaka üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü 
Bu sembol, bir ambalajın, esnek dökme yük konteynerinin, portatif tankın veya MEGC'nin
Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7 veya 6.11'in ilgili gereksinimlerine uygunluk gösterdiğini
belgeleme amacı dışında bir amaç için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa "AA" harfleri (bkz.
6.7.1.2);
(d) Basınçlar
(i) Test basıncı (bar ölçümü olarak)3;
(ii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iii) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(e) Sıcaklıklar
(i) Tasarım sıcaklığı aralığı (°C olarak)3;
(f) Elemanlar / Kapasite
(i) Eleman sayısı;
(ii) Toplam su kapasitesi (litre olarak)3;
(g) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (5 yıllık, istisnai test vb.);
(ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili kurum künyesi.
 
Şekil 6.7.5.13.1: İşaret plakası örneği
 

Tank sahibinin tescil numarası

 

ÜRETİM BİLGİLERİ

Üretim ülkesi

 

Üretim yılı

 

Üretici

 

Üreticinin seri numarası

 

ONAY BİLGİLERİ

Onay ülkesi

 

Tasarım onayı için yetkili makam

 

Tasarım onay numarası

'AA' (geçerliyse)

BASINÇLAR

Test basıncı

bar

İlk basınç testi tarihi:

(aa/yyyy)

Şahit mührü:

 

SICAKLIKLAR

Tasarım sıcaklığı aralığı

°C ila °C

ELEMANLAR / KAPASİTE

Eleman sayısı

 

Toplam su kapasitesi

litre

PERİYODİK MUAYENELER / TESTLER

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü

Test tipi

Test tarihi

Şahit mührü

 

(aa/yyyy)

 

 

(aa/yyyy)

 


 

-------------------------------------
3 Kullanılan birim belirtilecektir.

 

MEGC'ye sıkıca iliştirilmiş metal bir plaka aşağıdaki bilgiler dayanıklı olarak işaretli olacaktır:
İşletmecinin adı
İzin verilen azami yük kütlesi _______________ kg
15 °C'de çalışma basıncı: _____________ bar ölçümü
İzin verilen azami brüt kütle (MPGM) ____________ kg
Yüksüz (dara) kütle ____________ kg

6.8

METALİK MALZEMEDEN MAMUL GÖVDELİ SABİT TANKLAR (TANKERLER), SÖKÜLEBİLİR TANKLAR, TANK KONTEYNERLERİ, TANK TAKAS GÖVDELERİ İLE TÜPLÜ GAZ TANKERLERİ VE ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC'LER) YAPIMINA, TEÇHİZATINA, TİP ONAYINA, MUAYENESİNE, TESTLERİNE VE İŞARETLENMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT 1: Portatif tanklar ve UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler) için bkz. Bölüm 6.7; fiber
takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 6.9; vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.
NOT 2: Sabit tanklar (tankerler) ve ilave donanımlar içeren portatif tanklar için Bölüm 3.3'teki özel hüküm 664'e
bakınız.

Kapsam

Bu sayfanın enine tamamını kaplayacak şekilde yer alan zorunluluklar, hem sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok elemanlı
gaz konteynerleri (MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece aşağıdakiler için
geçerlidir:
- sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler (sağ sütun).

Bu zorunluluklar şunlar için geçerlidir:
sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve
tüplü gaz tankerleri
tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler
gazlı, sıvı, toz halindeki veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılanlar.

Başlık 6.8.2'de, her sınıftan madde taşınmasına yönelik sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank
konteynerleri, tank takas gövdeleri ile Sınıf 2 kapsamındaki gazların taşınması için kullanılan tüplü gaz
tankerleri ve MEGC'ler için geçerli olan zorunluluklar ortaya konulmaktadır. 6.8.3'ten 6.8.5'e kadar olan
başlıklar, başlık 6.8.2 zorunluluklarını tamamlayıcı veya tadil edici özel zorunlulukları kapsamaktadır.

Bu tankların kullanımına ilişkin hükümler için bkz. Bölüm 4.3.

Tüm sınıflar için geçerli zorunluluklar

Yapım

Temel ilkeler

Gövdeler, aksamları, servis ve yapısal donanımları, içerik kaybı olmaksızın (gaz tahliye valflerinden kaçan
gaz miktarları dışında) aşağıdakilere dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- 6.8.2.1.2 ve 6.8.2.1.13'te belirtildiği üzere normal taşıma koşullarındaki statik ve dinamik
gerilmelere;
- 6.8.2.1.15'de öngörüldüğü üzere asgari gerilmelere.

Tanklar ve bağlantıları, izin verilen azami yük
altında şunların çıkardığı kuvvetleri emebilecek
özellikte olacaktır:
 
- hareket yönünde: toplam kütlenin iki katı;
- hareket yönüne dik açılarda: toplam kütle;
- dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin iki
katı.
Tank konteynerler ve bağlantıları, izin verilen azami
yük altında şunların çıkardığı kuvvetleri soğurabilecek
özellikte olacaktır:
 
- hareket yönünde: toplam kütlenin iki katı;
- yatayda ve hareket yönüne dik açılarda: toplam
kütle; (hareket yönü açıkça belirlenmediyse, her 
yönde de toplam kütlenin iki katı);
- dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin iki katı.

 

Gövde duvarları en az aşağıdaki başlıklarda belirtilen kalınlığa sahip olacaktır:

6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.20.
 

 

Gövdeler, 6.8.2.6'da sıralanan standartların getirdiği zorunluluklar veya 6.8.2.7 kapsamındaki yetkili
makam tarafından tanınan, malzemenin seçimini ve gövde en kalınlığının, azami ve asgari doldurma ve
çalışma sıcaklıkları göz önünde bulundurularak saptanmasını içeren bir teknik kodun gerekliliklerine uygun
olarak tasarlanacak ve üretileceklerdir. Ancak, 6.8.2.1.6 ve 6.8.2.1.26'daki asgari gereksinimler yerine
getirilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018