Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapsam

Bu sayfanın enine tamamını kaplayacak şekilde yer alan zorunluluklar, hem sabit tanklar (tankerler),
sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri, hem de tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve çok elemanlı
gaz konteynerleri (MEGC) için geçerlidir. Tek bir sütunda bulunan hükümler ise sadece aşağıdakiler için
geçerlidir:
- sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve tüplü gaz tankerleri (sol sütun);
- tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler (sağ sütun).

Bu zorunluluklar şunlar için geçerlidir:
sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ve
tüplü gaz tankerleri
tank konteynerleri, tank takas gövdeleri ve MEGC'ler
gazlı, sıvı, toz halindeki veya tanecikli maddelerin taşınması için kullanılanlar.

Başlık 6.8.2'de, her sınıftan madde taşınmasına yönelik sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar, tank
konteynerleri, tank takas gövdeleri ile Sınıf 2 kapsamındaki gazların taşınması için kullanılan tüplü gaz
tankerleri ve MEGC'ler için geçerli olan zorunluluklar ortaya konulmaktadır. 6.8.3'ten 6.8.5'e kadar olan
başlıklar, başlık 6.8.2 zorunluluklarını tamamlayıcı veya tadil edici özel zorunlulukları kapsamaktadır.

Bu tankların kullanımına ilişkin hükümler için bkz. Bölüm 4.3.

Tüm sınıflar için geçerli zorunluluklar

Yapım

Temel ilkeler

Gövdeler, aksamları, servis ve yapısal donanımları, içerik kaybı olmaksızın (gaz tahliye valflerinden kaçan
gaz miktarları dışında) aşağıdakilere dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- 6.8.2.1.2 ve 6.8.2.1.13'te belirtildiği üzere normal taşıma koşullarındaki statik ve dinamik
gerilmelere;
- 6.8.2.1.15'de öngörüldüğü üzere asgari gerilmelere.

Tanklar ve bağlantıları, izin verilen azami yük
altında şunların çıkardığı kuvvetleri emebilecek
özellikte olacaktır:
 
- hareket yönünde: toplam kütlenin iki katı;
- hareket yönüne dik açılarda: toplam kütle;
- dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin iki
katı.
Tank konteynerler ve bağlantıları, izin verilen azami
yük altında şunların çıkardığı kuvvetleri soğurabilecek
özellikte olacaktır:
 
- hareket yönünde: toplam kütlenin iki katı;
- yatayda ve hareket yönüne dik açılarda: toplam
kütle; (hareket yönü açıkça belirlenmediyse, her 
yönde de toplam kütlenin iki katı);
- dikeyde yukarı doğru: toplam kütle;
- dikeyde aşağı doğru: toplam kütlenin iki katı.

 

Gövde duvarları en az aşağıdaki başlıklarda belirtilen kalınlığa sahip olacaktır:

6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 to 6.8.2.1.20.
 

 

Gövdeler, 6.8.2.6'da sıralanan standartların getirdiği zorunluluklar veya 6.8.2.7 kapsamındaki yetkili
makam tarafından tanınan, malzemenin seçimini ve gövde en kalınlığının, azami ve asgari doldurma ve
çalışma sıcaklıkları göz önünde bulundurularak saptanmasını içeren bir teknik kodun gerekliliklerine uygun
olarak tasarlanacak ve üretileceklerdir. Ancak, 6.8.2.1.6 ve 6.8.2.1.26'daki asgari gereksinimler yerine
getirilecektir.

Belirli tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik tanklar ek korumaya sahip olacaklardır. Bunlar, ilgili
maddelerin özünde var olan tehlikelerin dikkate alınmasıyla saptanmış ek gövde kalınlığı (arttırılmış
hesaplama basıncı) veya koruyucu bir cihaz şeklinde olabilir (bkz. 6.8.4'teki özel koşullar).

Kaynak işlemleri titizlikle yapılmalı ve tam güvenlik sağlanmalıdır. Kaynak işlemi ve kontrolü 6.8.2.1.23
zorunlulukları ile uyumlu olmalıdır.

Negatif iç basınçtan kaynaklanacak deformasyon riskine karşı gövdeleri korumak için önlemler alınacaktır.
6.8.2.2.6'a göre olan gövdeler hariç olmak üzere, vakum valfleriyle donatılacak şekilde tasarlanan gövdeler,
iç basınçtan en az 21 kPa (0,21 bar) daha fazla bir dış basınca, kalıcı bir deformasyon oluşmadan,
dayanacak özellikte olacaktır. Yalnızca ambalajlama grupları II ve III kapsamındaki, taşıma sırasında
sıvılaşmayan katı maddelerin (ister toz halinde, ister tanecikli olsun) taşınması için kullanılan gövdeler,
daha düşük bir dış basınca uygun şekilde tasarlanabilir; fakat bu basınç 5 kPa'dan (0,05 bar) düşük olamaz.
Vakum valfleri, tankın tasarımında öngörülen vakum basıncından daha yüksek olmayan bir vakum ayarında
boşaltma yapacak şekilde ayarlanacaktır. Vakum valfiyle donatılmak üzere tasarlanmamış olan gövdeler, iç
basıncın en az 40 kPa (0,4 bar) üzerindeki bir dış basınca, kalıcı bir deformasyon olmaksızın dayanacak
özellikte olacaktır.

Gövde malzemeleri

Gövdeler, çeşitli sınıflarda şart koşulan başka sıcaklık aralıkları söz konusu değilse, -20 °C ile +50 °C
sıcaklıkları arasında gevreklikten kaynaklanan kırılmalara ve gerilme aşınmasından kaynaklanan
çatlamalara karşı dayanıklı olan uygun metalik malzemelerden yapılmış olacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018