Karayolunda Tehlikeli Madde

Donanım parçaları

Servis ve yapısal donanımın üretiminde, uygun metalik olmayan malzemeler kullanılabilir.
Donanım elemanları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı korunmayı
sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bunlar gövdelerin kendileriyle karşılaştırıldığında uygun bir emniyet
düzeyi içerecek ve özellikle:
- taşınan maddelerle uyumlu olacak ve
- 6.8.2.1.1 zorunluluklarını karşılayacaklardır.
Boru sistemi, ısıl genleşme veya büzüşme, mekanik şok ve titreşime bağlı hasar riskini önleyecek şekilde
tasarlanacak, üretilecek ve döşenecektir.
Mümkün olduğunca fazla çalışan aksam, gövdedeki
mümkün olan en düşük sayıda delikten
beslenecektir. Servis donanımının, adam giriş
deliklerinin kapakları dahil olmak üzere
sızdırmazlığı, bir darbe halinde ortaya çıkan
kuvvetler de (örn. hızlanma ve dinamik basınç)
hesaba katılarak tankın devrilmesi halinde bile
idame ettirilecektir. Tank içeriklerinin, darbe
sırasında basınç artışı nedeniyle sınırlı bir şekilde
salınımı kabul edilebilir.
Servis donanımının sızdırmazlığı, tank konteynerinin
devrilmesi halinde bile idame ettirilecektir.
Contalar taşınan madde ile uyumlu bir malzemeden yapılmış olacak ve yaşlanma gibi nedenlerle,
etkinlikleri kaybolur kaybolmaz değiştirilecektir.
Tankların normal kullanımları sırasında işleyen bağlantı parçalarının sızdırmazlığını sağlayan contalar,
bunları bir araya getiren bağlantı parçalarının işleyişinden zarar görmeyecekleri şekilde tasarlanacak ve
düzenleneceklerdir.

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12) uyarınca, üçüncü kısmında bir "A" harfini içeren koda (bkz. 4.3.4.1.1)
sahip tankların her alttan doldurma veya alttan boşaltma deliği (girişi), aşağıdakilerden oluşan en az iki adet
seri bağlanmış ve birbirinden bağımsız kapama cihazı ile donatılacaktır.
- deforme olabilen metal malzemeden yapılmış boru sistemi ile birlikte bir harici stop valfi ve
- Her borunun ucunda, bir vida dişli tapa, bir kör flanş veya buna eşdeğer bir cihaz olabilen bir
kapak. Bu kapama cihazı, muhafaza edilen maddenin kayba uğramasına neden olmayacak
sıkılıkta olacaktır. Kapama cihazı tamamen kaldırılmadan önce, boşaltma borusundaki basıncın
güvenle tahliye edilmesini sağlamak üzere gerekli önlemler alınacaktır.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12) uyarınca, üçüncü kısmında bir "B" harfini içeren koda (bkz. 4.3.3.1.1 veya
4.3.4.1.1) sahip tankların her alttan doldurma veya alttan boşaltma deliği (girişi), aşağıdakilerden oluşan en
az üç adet seri bağlanmış ve birbirinden bağımsız kapama cihazı ile donatılacaktır:
- dahili bir stop valfi, yani gövdenin içine ya da kaynaklı bir flanşa veya karşı flanşa monte
edilmiş bir stop valfi;
- Harici stop valfi veya eşdeğeri bir cihaz6
her borunun sonuna bir adet gövdeye olabildiğince yakın konuma
ve
- Her borunun ucunda, bir vida dişli tapa, bir kör flanş veya buna eşdeğer bir cihaz olabilen bir
kapak. Bu kapama cihazı, muhafaza edilen maddenin kayba uğramasına neden olmayacak
sıkılıkta olacaktır. Kapama cihazı tamamen kaldırılmadan önce, boşaltma borusundaki basıncın
güvenle tahliye edilmesini sağlamak üzere gerekli önlemler alınacaktır.
Bununla birlikte, bazı kristalize olabilen veya oldukça viskoz maddelerin taşınmasına yönelik tanklar ve bir
ebonit veya termoplastik malzemeyle kaplı gövdeler söz konusu olduğunda, dahili stop valfinin yerini ilave
korumalı bir harici stop valfi alabilir.
Dahili stop valfi yukarıdan veya aşağıdan çalıştırılabilecektir. Bunun ayarı - açık veya kapalı - mümkün
mertebe her iki durumda da, yerden doğrulanabilme yeteneğinde olmalıdır. Dahili stop valfinin kontrol
cihazları, çarpma veya kaza ile yapılacak bir hareketten ötürü istenmeyen açılmaları önleyecek şekilde
tasarlanacaktır.
Dahili kapatma valfi, harici kontrol cihazına bir zarar gelmesi durumunda bile ekinliğini koruyacak şekilde
çalışmasını sürdürecektir.
Dış bağlantı parçalarına (boru uçları, yandaki kapatma cihazları) zarar gelmesi durumunda herhangi bir
içerik kaybını önlemek için, dahili stop valfi ve onun bağlantı yeri dış kuvvetler tarafından bükülme
tehlikesine karşı korunacak veya bunlara dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Doldurma ve boşaltma cihazları
(flanşlar ve dişli tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde
sıkıca duracak özellikte olmalıdır.
Kapatma cihazlarının kapaklarının pozisyonu ve/veya yönü açıkça belirtilecektir.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de, üçüncü kısmında bir "C" veya "D" harfini içeren kodla (bakınız
4.3.3.1.1 ve 4.3.4.1.1) anılan tankların tüm delikleri, sıvının yüzey seviyesinin üzerine yerleştirileceklerdir.
Bu tanklarda sıvı yüzey seviyesinin altında hiçbir boru veya boru bağlantısı bulunmayacaktır. Bununla
birlikte, üçüncü kısmında bir "C" harfini içeren tank koduyla anılan tanklar için gövdelerin alt kısımlarında
temizleme açıklıklarına (yumruk delikleri) izin verilebilir. Bu deliğin sızdırmazlığı bir flanş ile sağlanacak
ve yetkili makam ya da onun tarafından yetkilendirilmiş başka bir kurum tarafından onaylanacaktır.
----------------------------------
6 1 m3 kapasitenin altındaki tank konteynerleri söz konusu olduğunda, dış stop valfi veya onun eşdeğeri cihaz kör bir
flanş ile değiştirilebilir.

Sızdırmaz olarak kapatılmamış olan tanklar, kabul edilemez negatif iç basıncı önleyecek vakum valfleriyle
donatılabilir; bu vakum tahliye valfleri, tankın tasarlanmış olduğu vakum basıncından yüksek olmayan bir
vakum ayarında tahliyeye başlayacak şekilde ayarlanacaktır (bkz. 6.8.2.1.7). Sızdırmaz kapalı tanklar,
vakum valfleriyle donatılmayacaktır. Bununla birlikte 21 kPa'dan (0,21 bar) düşük olmayan bir negatif
basınçla açılan vakum valfleriyle donatılmış olan SGAH, S4AH veya L4BH kodlu tankların, sızdırmaz
olarak kapatıldığı kabul edilecektir. Yalnızca ambalajlama grupları II ve III kapsamındaki, taşıma sırasında
sıvılaşmayan katı maddelerin (ister toz halinde, ister tanecikli olsun) taşınması için kullanılan tanklar için,
negatif basınç en az 5 kPa'ya (0,05 bar) düşürülebilir.
Sınıf 3'ün parlama noktası kriterlerini karşılayan maddelerin taşınmasına mahsus tanklarda kullanılan
vakum valfleri ve havalandırma cihazları (bkz. 6.8.2.2.6), alevin gövdeye hızlıca geçişini, uygun koruyucu
bir mekanizma yardımıyla önleyecek veya tankın gövdesi alevin geçmesiyle meydana gelecek
deformasyona izin veren ancak sızıntı olmadan dayanabilme anlamına gelen, patlama basıncından kaynaklı
şok etkisine karşı dirençli olacaktır.
Koruyucu mekanizma, uygun bir alev siperi veya alev tutucundan oluşuyorsa bu, gövdeye veya gövde
bölmesine olabildiğince yakın şekilde yerleştirilmelidir. Çok bölmeli tanklar için her bir bölme ayrıca
korunacaktır.

Her gövdenin ya da bölmenin muayene için yeterli olabilecek genişlikte bir deliği bulunacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

50 °C'deki buhar basıncı 110 kPa'yı (1,1 bar) (mutlak) aşmayan sıvıların taşınmasına yönelik tanklar, tank
devrildiğinde içeriğin dışarı dökülmesini önleyecek bir havalandırma cihazı ve güvenlik cihazına sahip
bulunacaklar ya da 6.8.2.2.7 veya 6.8.2.2.8'e uygun olacaklardır.

50 °C'deki buhar basıncı 110 kPa'dan (1,1 bar) fazla, kaynama noktası ise 35 °C'den fazla olan sıvıların
taşınmasına yönelik tanklar, en az 150 kPa'ya (1,5 bar) (gösterge basıncı) ayarlı ve test basıncından yüksek
olmayan bir basınçta tamamen açılacak bir emniyet valfine sahip bulunacaklar; aksi takdirde 6.8.2.2.8'e
uygun olacaklardır.

Kaynama noktası en fazla 35 °C olan sıvıların taşınmasına yönelik tanklar, en az 300 kPa'ya (3 bar) ayarlı
bir gösterge basıncına sahip olan ve test basıncını aşmayan bir basınçta tamamen açılabilen bir emniyet
valfine sahip bulunacaklar; aksi takdirde sızdırmaz olarak kapalı olacaklardır7.

Parlama noktası en fazla 60 °C olan alevlenebilir sıvıların taşınmasına yönelik veya alevlenebilir gazların
taşınmasına mahsus alüminyum gövdelerle sürtünme veya darbe temasına maruz kalacak kapaklar, örtüler,
vb. gibi hareketli parçalar korunmasız paslanabilir çelikten mamul olmayacaktır.

Sızdırmaz olarak kapatılması istenen tankların emniyet valfleriyle donatılmış olması halinde, bunların
önünde bir patlama diski yer alacak ve aşağıdaki koşullar gözetilecektir:
Patlama diski ve emniyet valfinin düzeni yetkili makam tarafından yeterli bulunmalıdır. Patlama diski ile
emniyet valfi arasındaki boşluğa, emniyet valfinin çalışmasını bozabilecek herhangi bir kopma, delinme
veya sızıntının saptanmasını sağlamak üzere, bir basınçölçer veya başka bir uygun gösterge takılacaktır.
 
-----------------------------
7 "Sızdırmaz kapalı tank" tanımı için bkz. 1.2.1.

 

Tip onayı

Yetkili makam ya da yetkili makamın görevlendirdiği bir kurum, her yeni tanker, sökülebilir tank, tank
konteyneri, tank takas gövdesi, tüplü gaz tankeri veya MEGC tipi için bağlantı parçaları dahil bu tipin söz
konusu makam tarafından incelenmiş bulunduğunu, amaçlanan kullanım için uygun olduğunu ve
6.8.2.1'deki yapım zorunlulukları ile 6.8.2.2'deki teçhizat zorunluluklarını ve taşınan madde sınıflarının özel
koşullarını karşıladığını tasdik eden bir belge düzenleyecektir.
Belgede şunlar yer alacaktır:
- test sonuçları;
- tip için onay numarası;
                                                                               
Onay numarası, onayın verildiği Devletin uluslararası kara
trafiğinde taşıtlarda kullanılan ayırt edici işaret8 ile bir tescil
numarasından oluşacaktır.
 
- 4.3.3.1.1 veya 4.3.4.1.1 uyarınca tank kodu.
- Tankın onaylandığı maddelerin taşınmasına ilişkin olarak, Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (13)'te
gösterilen ve özel yapım (TC), donanım (TE) ve tip onayı (TA) hükümlerine yer veren 6.8.4
maddesi kapsamındaki alfa-nümerik kodlar;
- Gerektiğinde, tankın taşınmasında kullanımına onay verilen maddeler ve/veya madde grupları.
Bunlar, sınıflandırmalarıyla (Sınıf, sınıflandırma kodu ve ambalajlama grubu) birlikte kimyasal
adları veya ilgili ortak giriş koduyla (bkz. 2.1.1.2) gösterileceklerdir. Sınıf 2 kapsamındaki
maddeler ve 4.3.4.1.3'te sıralananlar hariç olmak üzere, onaylı maddelerin sıralanmasından
feragat edilebilir. Bu tür hallerde 4.3.4.1.2'deki mantıksal yaklaşımda gösterilen tank kodu
temelinde izin verilen madde grupları, ilgili özel hükümler de göz önünde bulundurularak
taşıma için kabul edilecektir.
Genel olarak, belgede sözü edilen maddeler veya mantıksal yaklaşıma göre onaylanan madde grupları,
tankın karakteristik özellikleriyle uyumlu olacaktır. Tip onayı düzenlenirken uyumluluğun incelenmesi
mümkün olmadıysa bu durum belgede ayrıca belirtilecektir.
Belgenin bir nüshası yapılan her bir tank, tüplü gaz tankeri veya MEGC'nin tank kaydına iliştirilecektir
(bkz. 4.3.2.1.7).
Yetkili makam ya da yetkili makamın görevlendirdiği bir kurum, başvuranın talebi üzerine 6.8.2.6.1'deki
tablodaki bir standart için bu standarda uygun olarak, valfler ve diğer servis donanımları için ayrı bir tip
onayı düzenleyebilir. Bu ayrı tip onayı, tankın belgesini verirken, test sonuçları mevcutsa ve valfler ve diğer
servis donanımları kullanım amaçlı hazırlandıysa dikkate alınacaktır.

Tanklar, tüplü gaz tankerleri veya MEGC'ler değişikliklere maruz kalmadan seri üretim şeklinde
üretiliyorsa bu onay, seri üretim şeklinde veya prototipe uygun olarak üretilen tüm tanklar, tüplü gaz
tankerleri veya MEGC'ler için geçerli olacaktır.
Bir tip onayı, tanklar üzerindeki yükleri ve gerilmeleri azaltan (örnek olarak, daha düşük basınç, daha düşük
kütle, daha düşük hacim) ya da yapının güvenliğini arttıran (örnek olarak, daha fazla gövde kalınlığı, daha
fazla taşma plakaları, daha düşük açıklık çapları) sınırlı tasarım değişikliklerine sahip tankların
onaylanmasında da kullanılabilir. Sınırlı değişiklikler, tip onay belgesinde açıkça tarif edilecektir.
_____________________________________
8 Uluslararası kara trafiğinde motorlu taşıtlar ve römorklar üzerinde kullanılan tescil ülkesinin ayırt edici işareti,
örneğin 1949 Cenevre Kara Trafiği Konvansiyonu veya 1968 Viyana Kara Trafiği Konvansiyonu"na uygun olarak.

Aşağıdaki zorunluluklar, 6.8.4'te (ve dolayısıyla 1.8.7.2.4'te yer alan) özel TA4 tank kodunun geçerli
olmadığı tankları ilgilendirmektedir.
Tip onayı, azami on yıl boyunca geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde, ADR'nin teknik zorunlulukları (atıfta
bulunulan standartlar da dahil olmak üzere) değişmesi üzerine onaylanan tipin artık bunlara uygunluk
göstermemesi halinde, tip onayını veren yetkili makam veya bunun görevlendirdiği kurum, tip onayını geri
çekerek, tip onayı sahibini bilgilendirecektir.
NOT: Mevcut tip onaylarının geri çekileceği nihai tarihler için, bkz. geçerli olduğu üzere 6.8.2.6 veya
6.8.3.6'daki tablolar, sütun (5).
Tip onayının geçerliliğinin sona ermesi veya geri çekilmesi halinde tankların, tüplü gaz tankerlerinin veya
MEGC'lerin bu tip kapsamında üretimine artık izin verilmeyecektir.
Bu halde, geçerlilik tarihi sona ermiş veya geri çekilmiş olan tip onayında yer alan ve tankların, tüplü gaz
tankerlerinin ya da MEGC'lerin kullanımı, periyodik muayenesi ve ara muayenesine ilişkin ilgili hükümler,
son geçerlilik tarihi veya geri çekme işleminden önce yapılmış olan tanklar, tüplü gaz tankerleri veya
MEGC'ler için geçerli olmaya devam eder.
ADR'nin zorunluluklarına uygunluğunu sürdürmeleri halinde bunların kullanımına devam edilebilir.
ADR'nin zorunluluklarına artık uygunluk göstermemeleri halinde, kullanımlarına ancak Bölüm 1.6'daki
ilgili geçici tedbirler kapsamında izin verilmesi halinde devam edilebilir.
Tip onayları, ADR'nin yenileme tarihinde geçerli olan hükümlerine uygunluk bakımından eksiksiz bir
inceleme ve değerlendirme ardından yenilenebilir. Tip onayı geri çekildikten sonra yenileme işlemi
yapılamaz. Mevcut bir tip onayı için uygunluğu etkilemeyen (bkz. 6.8.2.3.2) geçici tadiller, belgenin asıl
geçerliliğini uzatmaz veya değiştirmez.
NOT: Uygunluk incelemesi ve değerlendirmesi, asıl tip onayını düzenlemiş olan dışındaki bir makam
tarafından yürütülebilir.
Düzenleyen kurum, yenilemeler de dahil olmak üzere tüm geçerlilik dönemi boyunca tip onayına ilişkin
belgeleri saklayacaktır.
Düzenleyici kurumun görevlendirmesi sona erdirilir veya kısıtlanırsa ya da bu kurumun faaliyetlerini
sonlandırması halinde, dosyaların başka bir kurum tarafından saklandığını veya ibraza hazır olduğunu temin
etmek üzere uygun adımları yetkili makam atacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018