Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayeneler ve testler

Gövdeler ve donanımı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce bir ilk muayeneye tabi
tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir:
- onaylanmış tipe uygunluğun kontrolü;
- tasarım özelliklerinin kontrolü9
- iç ve dış koşulların bir incelemesi;
- 6.8.2.5.1'de öngörüldüğü şekilde, plakada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç testi10 ve
- donanımın sızdırmazlığının testi ve yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü.
Sınıf 2 durumu hariç, hidrolik basınç testi için test basıncı hesaplama basıncına bağlıdır ve en az aşağıda
gösterilen basınca eşit olacaktır:
 

Hesaplama basıncı (bar)

Test basıncı (bar)

G11

G11

1.5

1.5

2,65

2,65

4

4

10

4

15

4

21

10 (412)


Sınıf 2'ye ilişkin asgari test basınçları, 4.3.3.2.5'te yer alan gazlar ve gaz karışımları tablosunda verilmiştir.
Hidrolik basınç testi, bütün olarak gövde üzerinde veya bölmeli gövdelerin her bir bölmesinde ayrı olarak
yürütülecektir.
Test, her bölmede en az aşağıdakilere
eşit bir basınçta yürütülecektir:
- azami çalışma basıncının 1,3 katı
veya
- 6.8.2.1.14 (a)'ya göre yer çekimiyle
boşalan tanklar için minimum 20 kPa
(0,2 bar) ile suyun statik basıncının
1,3 katından az olmamak üzere,
taşınacak maddenin statik basıncının
1,3 katı
                                                          
Hidrolik basınç testi, gerekli olduğunda, ısıl yalıtımının kurulumundan önce yapılacaktır.
Gövdeler ve donanımları ayrı ayrı teste tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte 6.8.2.4.3'e uygun
olarak bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.
Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır.

Gövdeler ve donanımları, şu sıklıkta periyodik muayeneye tabi tutulacaktır:
altı yılda bir.  beş yılda bir.
Periyodik muayeneler şunları içerecektir:
- İç ve dış muayene;
- Gövdenin, donanımıyla birlikte 6.8.2.4.3 kapsamındaki sızdırmazlık testine tabi tutulması ve
tüm donanımın yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü;
- Genel bir kural olarak, bir hidrolik basınç testi10 (gövdeler ve varsa bölmelerine yönelik test
basıncı için bkz. 6.8.2.4.1).
Isıl veya diğer yalıtımlar için koruyucu kaplama, sadece gövdenin özelliklerinin güvenilir şekilde
değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir.
Toz veya granül (tanecikli) maddelerin taşınmasına yönelik tanklar söz konusu olduğunda ve yetkili makam
tarafından onaylanan uzmanla mutabakata varılarak, periyodik hidrolik basınç testi yerine ve azami çalışma
basıncına eşit etkili bir iç basınçta 6.8.2.4.3'e uygun olan sızdırmazlık testleri yapılabilir.
---------------------------
9 1 MPa (10 bar) veya daha yüksek bir test basıncını gerektiren gövdeler için tasarım özelliklerinin kontrolü,
6.8.2.1.23'e uygun olarak kaynak test parçalarının (iş örnekleri) alınmasını ve 6.8.5'te tarif edilen testleri de kapsayacaktır.
10 Özel durumlarda ve yetkili makam tarafından onaylanan uzmanın da kabulü üzerine, bu tür bir operasyon herhangi
bir tehlike teşkil etmiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi uygulanabilir.
11 G = 6.8.2.1.14 genel zorunlulukları uyarınca asgari hesaplama basıncı (bkz. 4.3.4.1).
12 UN No. 1744 brom veya UN No. 1744 brom çözeltisi için asgari test basıncı.

Gövdeler ve donanımları, şu aralıklarla ara muayenelere tabi tutulacaktır
üç yıl  iki buçuk yıl
bu ara muayeneler, ilk muayeneden ve her bir periyodik muayeneden sonra yürütülecektir. Bu ara
muayeneler, belirtilen tarihten önce veya sonra üç ay içerisinde de yürütülebilir.
Bununla birlikte, ara muayene, belirtilen tarihten önce herhangi bir zamanda yürütülebilir.
Bir ara muayenenin, gereken tarihten üç ay önce yürütülmesi halinde, diğer ara muayene bu tarihten sonra
en geç
üç yıl  iki buçuk yıl
bu tarihten sonra.
Bu ara muayeneler, gövdenin teçhizatıyla birlikte sızdırmazlık testine tabi tutulmasını ve tüm donanımların
tatmin edici şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolünü içerecektir. Bu amaçla tank, en az azami çalışma
basıncına eşit bir efektif bir iç basınca tabi tutulacaktır. Sıvıların veya tanecikli ya da toz halindeki katıların
taşınmasına yönelik tanklar için sızdırmazlık testinde bir gaz kullanıldığı zaman, test en az azami çalışma
basıncının %25'ine eşit bir basınçta yapılacaktır. Test basıncı hiçbir şekilde 20 kPa'dan (0,2 bar) (gösterge
basıncı) az olmayacaktır.
Tankın devrilmesi durumunda içeriğin dökülmesini engellemek için havalandırma cihazları bir güvenlik
cihazıyla donatılmış tanklar için, sızdırmazlık testi taşınacak en yoğun maddenin statik basıncı, suyun statik
basıncı veya 20 kPa (0,2 bar) arasında en yüksek olanının basıncına eşit bir basınçta yürütülecektir.
Sızdırmazlık testi, bölmeli gövdelerde her bölme üzerinde ayrı ayrı uygulanacaktır.

Tankın veya donanımının güvenliği tamir, değişiklik veya kaza sonucu zarar gördüğü zaman, istisnai
kontrol gerçekleştirilecektir. 6.8.2.4.2 zorunluluklarını karşılayan istisnai bir kontrol yürütülmüşse, istisnai
kontrolün periyodik muayene olarak kabul edilmesi mümkündür. 6.8.2.4.3 zorunluluklarını karşılayan
istisnai bir kontrol yürütülmüşse, istisnai kontrolün ara muayene olarak kabul edilmesi mümkündür.

6.8.2.4.1'e veya 6.8.2.4.4'e uygun testler, muayeneler ve kontroller yetkili makam tarafından onaylanmış bir
uzman tarafından yapılacaktır. Sertifikalar, olumsuz sonuçlar olsa bile bu işlemlerin sonuçlarını gösterecek
şekilde düzenlenecektir. Bu sertifikalar, bu tankın taşımasına izin verilen maddelerin listesine veya tank
kodu ile 6.8.2.3'teki özel hükümlerin gerektirdiği alfa-nümerik kodlara atıfta bulunacaktır.
Bu sertifikaların bir nüshası, test edilen her bir tank, tüplü gaz tankeri veya MEGC'nin tank kaydına
iliştirilecektir (bkz. 4.3.2.1.7).
---------------------------------
10 Özel durumlarda ve yetkili makam tarafından onaylanan uzmanın da kabulü üzerine, bu tür bir operasyon herhangi
bir tehlike teşkil etmiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi uygulanabilir.

İşaretleme

Her tankta, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte edilmiş, aşınmaya
dayanıklı bir metal plaka bulunmalıdır. En azından aşağıda belirtilen özellikler damgalama veya eşdeğer
başka bir yöntem ile plaka üzerine işaretlenmelidir. Bu özellikler, gövdenin dayanıklılığı zarar görmeyecek
biçimde takviye edilecek olursa, gövdenin üzerinde doğrudan doğruya kabartma olarak da işlenebilir13:
- onay numarası;
- üreticinin adı veya işareti;
- üreticinin seri numarası;
- üretim yılı;
- test basıncı (gösterge basıncı);
- dış tasarım basıncı (bkz. 6.8.2.1.7);
- gövdenin kapasitesi - çok bölmeli gövdeler halinde, her bölmenin kapasitesi - kapasitesi 7500
litreden fazla gövdeler veya bölmeler, plakalarla en fazla 7500 litrelik bölmelere ayrılmışsa
ardından "S" harfi;
- tasarım sıcaklığı (yalnızca +50 °C üzerinde veya -20 °C altındaysa);
- son periyodik testin tarihi ve tipi: Test, ilk test veya 6.8.2.4.1 ve 6.8.2.4.2 kapsamındaki bir
periyodik test ise "ay, yıl" ve ardından bir "P" harfi veya test 6.8.2.4.3 kapsamındaki ara bir
sızdırmazlık testi ise "ay, yıl" ve ardından "L" harfi;
- Testleri yürüten uzmanın damgası;
- Gövdenin malzemesi ve varsa malzeme standartlarına referans; bazı durumlarda koruyucu astar;
- MPa veya bar olarak (gösterge basıncı),
bölmelere göre basıncın gövde üzerindeki
basınçtan düşük olduğu, bütün olarak
gövdenin üzerindeki test basıncı ve
bölmelere göre test basıncı.
                                                                             
Ayrıca, izin verilen azami çalışma basıncı, basınçla doldurulan veya basınçla boşaltılan tanklarda yer
alacaktır.
------------------------
13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.

 

Aşağıdaki özellikler tankerlerde (tankın
kendisinde veya bir plaka üzerinde) yazılı
olacaktır13:
- sahibinin veya işletmecinin adı;
- tankerin yüksüz kütlesi ve
- tankerin izin verilen azami kütlesi.
Aşağıdaki özellikler sökülebilir tanklarda
(tankın kendisi veya plakaları üzerinde) yazılı
olacaktır13:
- sahibinin veya işletmecinin adı;
- "sökülebilir tank";
- tankın darası;
- tankın izin verilen azami brüt kütlesi;
- 4.3.4.1.3'e göre belirlenmiş maddeler için;
nakliye amaçlı kabul edilen maddenin
(maddelerin) uygun sevkiyat adı
- 4.3.4.1.1 kapsamındaki tank kodu ve
- 4.3.4.1.3 kapsamı dışındaki diğer maddeler
için; Bölüm 3.2 Tablo A'nın 13. sütununda
gösterilen TC ve TE'nin bütün özel
şartlarına ait alfa-nümerik kodlar-
Aşağıdaki bilgiler tank konteynerlerinde (tankın
kendisinde veya plaka üzerinde) belirtilecektir 13:
- sahibinin ve işletmecinin adı;
- gövdenin kapasitesi;
- darası;
- izin verilen azami brüt kütle;
- 4.3.4.1.3'e göre belirlenmiş maddeler için; nakliye
amaçlı kabul edilen maddenin (maddelerin) uygun sevkiyat adı
- 4.3.4.1.1 kapsamındaki tank kodu ve
- 4.3.4.1.3 kapsamı dışındaki diğer maddeler için;
Bölüm 3.2 Tablo A'nın 13. sütununda gösterilen TC
ve TE'nin bütün özel şartlarına ait alfa-nümerik
kodlar-

 

Referans verilen standartlara göre tasarlanan, yapılan ve test edilen tanklara ilişkin zorunluluklar

NOT: Standartlarda, ADR kapsamındaki sorumluluklara sahip olduğu belirtilen kişiler veya makamlar
ADR zorunluluklarını yerine getirecektir.

Tasarım ve yapım

1.8.7 veya 6.8.2.3 uyarınca tip onay belgeleri düzenlenecektir.Aşağıdaki tabloda anılan referanslar, sütun
(3)'te anılan Bölüm 6.8 zorunluluklarının karşılanması amacıyla sütun (4)'te belirtilen tip onaylarının
düzenlenmesiyle ilgilidir. Standartlar 1.1.5'e uygun olarak uygulanacaktır.Sütun (5), mevcut tip onaylarının
1.8.7.2.4 veya 6.8.2.3.3 uyarınca geri çekileceği son tarihi vermektedir; hiçbir tarih gösterilmiyorsa, tip
onayı son geçerlilik tarihine kadar devam edecektir.
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, referans standartlara başvurulması zorunlu olmuştur. İstisnalara 6.8.2.7 ve
6.8.3.7 maddelerinde yer verilmiştir.
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, yalnızca bir
tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
Her bir standardın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standardın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.
 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları

veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının

geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Tankların tasarımı ve yapımı için

EN 14025:2003 +

AC:2005

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

Metalik basınçlı tanklar - Tasarım ve yapım

6.8.2.1

1 Ocak 2005 ve 30

Haziran 2009 arası

 

EN 14025:2008

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Metalik basınçlı tanklar - Tasarım ve yapım

6.8.2.1 ve 6.8.3.1

1 Temmuz 2009 ve

31 Aralık 2016 arası

 

EN 14025:2013

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

Metalik basınçlı tanklar - Tasarım ve yapım

6.8.2.1 ve 6.8.3.1

1 Ocak 2015 ve 31

Aralık 2018 arası

 

EN 14025:2013+

A1:2016 (Ek B hariç)

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Metalik basınçlı tanklar - Tasarım ve yapım

6.8.2.1 ve 6.8.3.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 13094:2004

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Çalışma basıncı en fazla 0,5 bar olan metalik

tanklar - Tasarım ve yapım

6.8.2.1

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2009 arası

 

EN 13094:2008 + AC:2008

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Çalışma basıncı en fazla 0,5 bar olan metalik

tanklar - Tasarım ve yapım

6.8.2.1

1 Ocak 2010 ve 31

Aralık 2018 arası

 

EN 13094:2015

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Çalışma basıncı en fazla 0,5 bar olan metalik

tanklar - Tasarım ve yapım

6.8.2.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 12493:2001 (Ek

C hariç)

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar (LPG) - Karayolu tankerleri - Tasarım ve üretim

NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR uyarınca "sabit tanklar" ile " sökülebilir tanklar" anlaşılmalıdır.

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere); 6.8.2.4.1

(sızdırmazlık testi hariç olmak üzere); 6.8.2.5.1, 6.8.3.1 ve

6.8.3.5.1

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

31 Aralık 2012

EN 12493:2008 (Ek

C hariç)

LPG ekipman ve aksesuarları -Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar - Karayolu tankerleri - Tasarım ve imalat NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR

uyarınca "sabit tanklar" ile " sökülebilir tanklar" anlaşılmalıdır.

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere), 6.8.2.5, 6.8.3.1,

6.8.3.5, 6.8.5.1 ila

6.8.5.3

1 Ocak 2010 ve 31

Aralık 2013 arası

31 Aralık 2014

EN 12493:2008+A1:2012

(Ek C hariç)

LPG donanımı ve aksesuarları - Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar - Karayolu tankerleri - Tasarım ve üretim NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR

uyarınca "sabit tanklar" ile " sökülebilir tanklar" anlaşılmalıdır.

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere), 6.8.2.5, 6.8.3.1,

6.8.3.5, 6.8.5.1 ila

6.8.5.3

31 Aralık 2013'e kadar

31 Aralık 2015

EN 12493:2013 (Ek

C hariç)

LPG ekipman ve aksesuarları -Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar - Karayolu tankerleri - Tasarım ve imalat NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR

uyarınca "sabit tanklar" ile " sökülebilir tanklar" anlaşılmalıdır.

6.8.2.1, 6.8.2.5,

6.8.3.1, 6.8.3.5,

6.8.5.1 ila 6.8.5.3

1 Ocak 2015 ve 31

Aralık 2017 arası

31 Aralık 2018

EN 12493:2013 + A1:2014 + AC:2015

(Ek C hariç)

LPG ekipman ve aksesuarları -Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) için kaynaklı çelik tanklar - Karayolu tankerleri - Tasarım ve imalat

NOT: Karayolu tankerleri ADR uyarınca "sabit tanklar" ve "sökülebilir tanklar" anlamında anlaşılacaktır.

6.8.2.1, 6.8.2.5,

6.8.3.1, 6.8.3.5,

6.8.5.1 ila 6.8.5.3

Yeni bildirime kadar

 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları veya yenilemeler

için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son

tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 13530-2:2002

Kriyojenik kaplar - Taşınabilir, vakum yalıtımlı kaplar - Kısım 2: Tasarım, üretim, muayene ve testler

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere), 6.8.2.4, 6.8.3.1 ve

6.8.3.4

1 Ocak 2005 ve 30

Haziran 2007 arası

 

EN 13530-2:2002 + A1:2004

Kriyojenik kaplar - Taşınabilir, vakum yalıtımlı kaplar - Kısım 2: Tasarım, üretim, muayene ve testler

NOT: Bu standartta anılan EN 1252-1:1998 Standardı, UN No. 1972 (METAN, SOĞUTULMUŞ SIVI veya DOĞAL GAZ,

SOĞUTULMUŞ SIVI taşımasına yönelik tanklar için de geçerlidir).

6.8.2.1 (6.8.2.1.17

hariç olmak üzere), 6.8.2.4, 6.8.3.1 ve

6.8.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 14398-2:2003

(Tablo 1 hariç)

Kriyojenik kaplar - Taşınabilir vakum yalıtımsız büyük kaplar - Kısım 2: Tasarım, üretim, muayene ve testler

NOT: Bu standart -100 °C altındaki sıcaklıklarda taşınan gazlar için kullanılmayacaktır.

6.8.2.1 (6.8.2.1.17,

     1. ve

     2. hariç olmak üzere), 6.8.2.4, 6.8.3.1 ve

6.8.3.4

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2016 arası

 

EN 14398-2:2003 + A2:2008

Kriyojenik kaplar - Taşınabilir vakum yalıtımsız büyük kaplar - Kısım 2: Tasarım, üretim, muayene ve testler

NOT:Bu standart -100 °C altındaki sıcaklıklarda taşınan gazlar için kullanılmayacaktır.

6.8.2.1 (6.8.2.1.17,

     1. ve

     2. hariç olmak üzere), 6.8.2.4, 6.8.3.1 ve

6.8.3.4

Yeni bildirime kadar

 

Donanım için

EN 14432:2006

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Sıvı kimyasalların taşınmasına yönelik tank

donanımı - Ürün boşaltım ve hava giriş valfleri

6.8.2.2.1

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2018 arası

 

EN 14432:2014

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Sıvı kimyasalların ve sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tank donanımı - Ürün boşaltım ve hava giriş valfleri

NOT: Bu standart azami çalışma basıncı en fazla 0,5 kPa olan tanklar için de kullanılabilir.

6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2

ve 6.8.2.3.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 14433:2006

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

Sıvı kimyasalların taşınmasına yönelik tank donanımı Taban valfleri

6.8.2.2.1

1 Ocak 2009 ve 31

Aralık 2018 arası

 

EN 14433:2014

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Sıvı kimyasalların ve sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tank donanımı - Taban valfleri

NOT: Bu standart azami çalışma basıncı en fazla 0,5 kPa olan tanklar için de kullanılabilir.

6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2

ve 6.8.2.3.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 12252:2000

LPG karayolu tankerlerinin donatılması

NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR uyarınca "sabit tanklar" ile " sökülebilir tanklar" anlaşılmalıdır.

6.8.3.2 (6.8.3.2.3

hariç olmak üzere)

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

31 Aralık 2012

EN 12252:2005 + A1:2008

LPG donanımı ve aksesuarları - LPG karayolu tankerlerinin donatılması

NOT: Karayolu tankerleri ifadesinden, ADR uyarınca "sabit tanklar" ile " sökülebilir tanklar"

anlaşılmalıdır.

6.8.3.2 (6.8.3.2.3

hariç olmak üzere) ve 6.8.3.4.9

1 Ocak 2011 ve 31

Aralık 2018 arası

 

 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları

veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının

geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 12252:2014

LPG donanımı ve aksesuarları - LPG karayolu tankerlerinin donatılması

NOT: Karayolu tankeri ADR uyarınca "sabit tanklar" ve "sökülebilir tanklar" anlamında

anlaşılacaktır.

6.8.3.2 ve 6.8.3.4.9

Yeni bildirime kadar

 

EN 14129:2014

LPG Donanımı ve aksesuarları - LPG basınçlı

kaplar için basınç tahliye valfleri

6.8.2.1.1 ve 6.8.3.2.9

Yeni bildirime

kadar

 

EN 1626:2008 (valf

kategorisi B hariç)

Kriyojenik kaplar - Kriyojenik tip valfler

6.8.2.4 ve 6.8.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13648-1:2008

Kriyojenik kaplar - Aşırı basınçtan korunmaya

yönelik güvenlik cihazları -Kısım 1: Kriyojenik tip emniyet valfleri

6.8.2.4, 6.8.3.2.12 ve

6.8.3.4

Yeni bildirime kadar

 

EN 13082:2001

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Tanklar için servis donanımı - Buhar aktarma

valfi

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

1 Ocak 2005 ve 30

Haziran 2013 arası

31 Aralık 2014

EN 13082:2008 + A1:2012

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Tanklar için servis donanımı - Buhar aktarma

valfi

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 13308:2002

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

Tanklar için servis donanımı - Basıncı dengelenmemiş taban valfi

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 13314:2002

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

Tanklar için servis donanımı - Doldurma deliği kapağı

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 13316:2002

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

Tanklar için servis donanımı -Basıncı dengelenmiş taban valfi

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 13317:2002 (Ek

B'deki şekil ve tablo

B.2 hariç) (Malzeme, EN 13094:2004 standardının gereklilikleri

karşılayacaktır, Koşul 5.2)

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Tanklar için servis donanımı - Adam giriş deliği aksamları

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

1 Ocak 2005 ve 31

Aralık 2010 arası

31 Aralık 2012

EN 13317:2002 + A1:2006

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

Tanklar için servis donanımı - Adam giriş deliği aksamları

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 14595:2005

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar - Tanklar için servis donanımı - Basınç ve vakum

havalandırma menfezi

6.8.2.2 ve 6.8.2.4.1

Yeni bildirime kadar

 

EN 16257:2012

Tehlikeli madde sevkiyatı - Servis donanımı - 100 mm çaptan (anma) farklı diğer dip vanası ölçüleri

6.8.2.2.1 ve 6.8.2.2.2

Yeni bildirime kadar

 

EN 13175:2014

LPG Donanım ve aksesuarları - Sıvılaştırılmış

Petrol Gazı (LPG) basınçlı kap valfleri ve aksamları

6.8.2.1.1, 6.8.2.2,

6.8.2.4.1 ve 6.8.3.2.3

Yeni bildirime kadar

 

_____________________________________
13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.

 

Muayene ve test

Aşağıdaki tabloda anılan standart, sütun (3)'te anılan Bölüm 6.8 zorunluluklarının karşılanması amacıyla
sütun (4)'te belirtilen tankların muayenesi ve testi için geçerli olacaktır. Standartlar 1.1.5'e uygun olarak
uygulanacaktır.
Atıfta bulunulan standardın kullanımı zorunludur.
Her bir standardın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standardın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve

paragraflar

Uygulama bilgisi

(1)

(2)

(3)

(4)

EN 12972:2007

Tehlikeli malların taşınmasına yönelik tanklar -

6.8.2.4

Yeni bildirime kadar

 

Metalik tankların test edilmesi, muayene edilmesi

6.8.3.4

 

 

ve işaretlenmesi

 

 

EN 14334:2014

LPG donanımı ve aksesuarları - LPG karayolu

6.8.2.4 (6.8.2.4.1

Yeni bildirime kadar

 

tankerlerinin muayenesi ve testi

hariç), 6.8.3.4.2 ve

 

 

 

6.8.3.4.9

 

 

Referans verilen standartlara göre tasarlanmayan, yapılmayan ve test edilmeyen tanklara ilişkin zorunluluklar

Bilimsel veya teknik bir ilerlemeyi yansıtmak veya 6.8.2.6'da herhangi bir standarda atıfta bulunulmadıysa
veya 6.8.2.6'da anılan bir standartta ele alınmayan belirli özelliklere değinmek amacıyla, yetkili makam
aynı seviyede güvenlik sağlayan teknik bir kodun kullanımına izin verebilir. Bununla birlikte, bu tanklar
6.8.2'deki asgari gereksinimlere uygunluk gösterecektir.
Yetkili makam, UNECE sekreterliğine kabul ettiği teknik kodların bir listesini iletecektir. Liste, aşağıdaki
detaylara yer verecektir: kodun adı ve tarihi, kodun amacı ve kodun edinilebileceği yerle ilgili detaylar.
Sekreterlik bu bilgileri web sitesinde halka duyurmalıdır.
ADR'nin gelecekteki baskılarından birinde referans olarak benimsenen bir standardın kullanımı, UNECE
sekreterliğine bildirimde bulunulmaksızın yetkili makam tarafından onaylanabilir.
Test, muayene ve işaretleme işlemleri bakımından, 6.8.2.6'da anılan ilgili standarda da başvurulabilir.

Sınıf 2 için geçerli özel zorunluluklar

Gövdelerin yapımı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018