Karayolunda Tehlikeli Madde

Tankların tüm doldurma ve boşaltma ağızlarındaki iç stop valfleri
                                             kapasitesi 1 m3'ten fazla olanlar
sıvılaştırılmış alevlenebilir veya zehirli gazların taşınmasına yönelik olması halinde, hemen kapanabilir
özellikte olmalı ve tankın istenmeyen bir hareketi ya da yangın halinde otomatik olarak kapanabilir
özellikte olmalıdır. Ayrıca, iç stop valfinin uzaktan kumandayla çalıştırılması mümkün olmalıdır.
Bununla birlikte, sıvılaştırılmış, zehirli
olmayan alevlenebilir gazların taşınmasına
yönelik tanklarda, uzaktan kumandaya sahip
iç stop valflerinin yerini, tankın yalnızca
buhar halinde, doldurma deliklerinde geri
dönüşsüz bir valf alabilir. Geri dönüşsüz valf,
tankın içine yerleştirilecek ve yayla çalışabilir
özellikte olacaktır; böylece doldurma
çizgisindeki basıncın tankın içindeki basınca
eşit olması veya bundan düşük olması halinde
valfin kapanması sağlanacaktır. Bu valfler,
uygun contalarla donatılacaktır15.
                                                                      

 

Sıvılaştırılmış alevlenebilir ve/veya zehirli gazların taşınmasına yönelik tankların, emniyet valflerini ve
kapalı sızma delikleri taşıyan delikleri hariç tüm açıklıkları, nominal çapları 1,5 mm'den büyükse, bir iç
kapatma cihazıyla donatılacaktır.

6.8.2.2.2, 6.8.3.2.3 ve 6.8.3.2.4 zorunluluklarına bağlı olmaksızın, soğutularak sıvılaştırılmış gazların
taşınmasına yönelik tanklar, dışarıdan takılan cihazlar için en az gövdenin cidarı kadar dış hasara karşı
koruma sağlanabiliniyorsa, dahili cihazlar yerine harici cihazlarla donatılabilir.

Tanklar, taşınan madde ile doğrudan temas halindeki ölçüm cihazlarıyla donatılmışsa, bu cihazlar şeffaf
malzemeden mamul olmayacaktır. Termometreler varsa, bunlar doğrudan doğruya gaz veya sıvının içine
doğru yönlendirilmeyecektir.
-----------------------------------
14 "Sökülebilir tank" tanımı için bkz. 1.2.1.
15 Metal - metal conta kullanımına izin verilmez.

Tankın üst kısmında yer alan doldurma ve boşaltma delikleri, 6.8.3.2.3'te belirtilenlere ek olarak ikinci bir
dış kapatma cihazıyla donatılacaktır. Bu cihaz, kör bir flanş veya eşit derecede güvenilir bir cihazla
kapatılabilir özellikte olacaktır.

Emniyet valfleri, 6.8.3.2.9 ila 6.8.3.2.12 gereksinimlerini karşılayacaktır:

Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik tanklar yaylı emniyet
valfleriyle donatılabilir. Bu valfler, donatıldıkları tankın test basıncının 0,9 ila 1,0 katı arasındaki bir basınç
altında otomatik açılabilir özellikte olacaktır. Bu valfler, sıvı dalgalanması da dahil olmak üzere dinamik
streslere dayanabilecek tipte olacaktır. Ölü ağırlık veya karşı ağırlık valflerinin kullanımı yasaktır. Emniyet
valflerinin istenen kapasitesi, 6.7.3.8.1.1'de yer alan formüle uygun olarak hesaplanacaktır.

Tankların deniz yoluyla taşınması amaçlanıyorsa, 6.8.3.2.9 zorunlulukları IMDG Kodu'na uygunluk
gösteren emniyet valflerinin donatılmasını engellemeyecektir.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar, tankın üzerinde belirtilen azami çalışma
basıncında açılabilme özelliği gösteren iki veya daha fazla, birbirinden bağımsız emniyet valfiyle
donatılacaktır. Bu emniyet valflerinin ikisinin boyutları münferit olarak ayarlanacak ve bu boyutlar
sayesinde normal işletim sırasında buharlaşmayla meydana gelen gazların, tanktan sızmasına izin verilerek
basıncın hiçbir koşulda, tankta belirtilen çalışma basıncının %10'undan fazlasını aşmaması sağlanacaktır.
Emniyet valflerinden birinin yerini, test basıncında patlayacak bir patlama diski alabilir.
Çift cidarlı bir tankta vakum kaybı halinde veya tek cidarlı bir tankın yalıtımında %20'lik bir tahribat
gerçekleşmesi halinde, basınç tahliye cihazlarıyla birlikte, gövde içerisindeki basıncın test basıncını
aşmasını engelleyecek bir dış akışın gerçekleşmesini temin edecektir. 6.8.2.1.7 hükümleri, vakum yalıtımlı
tanklar için geçerli olmayacaktır.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tankların basınç tahliye cihazları, en düşük çalışma
sıcaklıklarında bile arıza göstermeksizin çalışabilecek şekilde tasarlanacaktır. Söz konusu sıcaklıktaki
işleyişlerinin güvenilirliği ya her cihazın test edilmesi ya da her tasarım tipi için örnek bir cihazın test
edilmesi yoluyla sağlanacak ve kontrol edilecektir.

Sökülebilir tankların devrilebilen valfleri, koruyucu
kapaklarla temin edilmelidir.
                                                                        

 

Isıl yalıtım

Sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklarda ısıl yalıtım varsa, bu tür bir yalıtım aşağıdakilerden
oluşacaktır:
- Tank yüzeyini en az üst üçte biri, en fazla üst yarısı kadar örten ve gövdeden aralarında en az 4
cm olacak şekilde hava boşluğuyla ayrılmış bir güneşlik ve
- uygun kalınlıktaki yalıtım malzemeleri ile komple bir kaplama.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tanklar ısıl yalıtıma sahip olacaktır. Isıl yalıtım,
kesintisiz bir örtü vasıtasıyla sağlanacaktır. Gövde ve örtü arasındaki boşluk vakum altındaysa (vakumlu
yalıtım), koruyucu kılıf en azından 100 kPa (1 bar) (gösterge basıncı) dış basınçta kalıcı deformasyon
olmadan dayanacak şekilde tasarlanmalıdır. 1.2.1'de yer alan "hesaplama basıncı" tanımı istisna olmak
üzere, hesaplamalarda dış ve iç takviye cihazları göz önünde bulundurulabilir. Kılıf, gaz sızdırmaz bir
şekilde kapatıldığı zaman, gövdenin veya donanım elemanlarının yetersiz bir gaz sızdırmazlığı olduğunda,
yalıtım tabakasında herhangi bir tehlikeli basıncın oluşmasını önlemek için bir cihaz bulunacaktır. Bu cihaz,
nemin ısı yalıtımı örtüsünün içine sızmasını önleyecektir. Yalıtım sisteminin etkinliğinin tip testi için, bkz.
6.8.3.4.11.

Atmosfer basıncında -182 °C'lik bir kaynama noktasına sahip sıvılaştırılmış gazların taşınması amaçlı
tanklar, ısıl yalıtımında veya bağlantı unsurlarında herhangi bir yanıcı malzeme içermeyecektir.
Vakum yalıtımlı tanklar için bağlantı elemanları, yetkili makamın onayıyla, gövde ve örtü arasında plastik
maddeler içerebilir.

6.8.2.2.4'ün gereksinimleri istisna olmak üzere, soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik
gövdelerde muayene açıklığının (deliğinin) bulunması gerekmez.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018