Karayolunda Tehlikeli Madde

Muayeneler ve testler

Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir gruplarının parçası olan silindirler hariç, tüplü gaz tankerinin
veya bir MEGC'nin elemanı olan her kaynaklı gövdenin malzemeleri, 6.8.5'te belirtilen yönteme göre test
edilecektir.

Test basıncı için temel zorunluluklar, 4.3.3.2.1'den 4.3.3.2.4'e kadar olan kısımlarda; asgari test basınçları
ise 4.3.3.2.5'teki gazlar ve gaz karışımları tablosunda verilmektedir.

İlk hidrolik basınç testi ısıl yalıtım döşenmeden önce gerçekleştirilecektir. Gövde, bağlantı parçaları, boru
sistemi ve donanım elemanları ayrı olarak test ediliyorsa, tank, montajdan sonra sızdırmazlık testine tabi
tutulacaktır.

Kütlece doldurulmuş sıkıştırılmış gazlar, sıvılaştırılmış gazlar veya çözünmüş gazların taşınmasına yönelik
her gövdenin kapasitesi, yetkili makam tarafından onaylanmış bir uzmanın gözetiminde, tartılarak veya
gövdeyi dolduran su miktarının hacminin ölçülmesi yoluyla saptanacak; gövde kapasitesinin ölçümü %1
sınırları içerisindeki bir hassasiyette olacaktır. Gövdenin boyutlarını temel alan bir hesaplamayla elde
edilecek bir saptamaya izin verilmez. 4.3.3.2.2 ve 4.3.3.2.3 ile birlikte 4.1.4.1'deki P200 veya P203
ambalajlama talimatına göre izin verilen azami doldurma kütleleri, onaylanmış uzman tarafından
belirlenecektir.

Kaynakların kontrolü, 6.8.2.1.23'teki X=1 hükümlerine göre yapılacaktır.

6.8.2.4.2'nin gereksinimleri istisna olmak üzere, periyodik muayeneler şu şekilde yürütülecektir:

en az altı yıl sonra en az sekiz yıl sonra
 
hizmet verdikten sonra ve soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması tasarlanmış tankların ise en az her
12 yılda bir.
 
6.8.2.4.3'e göre yapılan ara muayeneler,
her bir periyodik muayeneden sonra en az                      
altı yıl içerisinde yürütülecektir.
6.8.2.4.3'e göre yapılan ara muayene veya sızdırmazlık testi,
yetkili makamın talebi üzerine iki ardışık periyodik muayene
arasında gerçekleştirilebilir.

 

Vakum yalıtımlı tanklar söz konusu olduğunda, onaylanmış uzmanın izniyle, hidrolik basınç testi ve iç
koşulların kontrolü işlemleri yerine sızdırmazlık testi ve vakum ölçümü yapılabilir.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik tankların gövdelerinde, periyodik muayeneler
sırasında açıklıklar (delikler) oluşturulmuşsa gövdelerin hizmete iade edilmesinden önce bunların sıkıca
kapatılmasındaki yöntem onaylı uzman tarafından onaylanacak ve gövdenin bütünlüğü sağlanacaktır.

Gazların taşınmasına yönelik tankların sızdırmazlık testleri, en az şu basınçlarda yürütülecektir:
- Sıkıştırılmış gazlar, sıvılaştırılmış gazlar ve çözünmüş gazlar için: Test basıncının %20'si;
- Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar için: Azami çalışma basıncının %90'ı.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar taşıyan tank konteynerler için tutma süreleri

                                                                        
Soğutularak sıvılaştırılmış gazlar taşıyan tank konteynerler için
referans tutma süresi aşağıdakilere dayanarak belirlenir:
(a) 6.8.3.4.11'e uygun olarak saptanmış olan yalıtım sisteminin
etkinliği;
(b) Basınç sınırlama cihaz(lar)ının en düşük basınç ayarı;
(c) İlk doldurma koşulları;
(d) 30 °C'lik varsayılan ortam sıcaklığı;
(e) Taşınması amaçlanan her soğutularak sıvılaştırılmış
gazın fiziksel özellikleri.

 

                                                                                       
Yalıtım sisteminin etkinliği (Watt cinsinden ısı akısı), tank
konteynerler üzerinde tip testi yapılarak saptanacaktır. Bu test
şunlardan birinden oluşacaktır:
(a) Soğutularak sıvılaştırılmış gaz kaybının ölçüldüğü zaman
dilimi içerisinde sabit basınç testi (örneğin atmosfer
basıncında) veya
(b) Gövdedeki basınç artışının ölçüldüğü zaman dilimi
içerisinde kapalı sistem testi.
Sabit basınç testi yürütülürken, atmosfer basıncındaki değişiklikler
göz önünde bulundurulacaktır. Testlerin herhangi birini yaparken,
ortam sıcaklığının 30 °C'lik varsayılan referans ortam sıcaklığı
değerinden her sapması için düzeltmeler yapılacaktır.
NOT: ISO 21014:2006 'Kriyojenik kaplar - Kriyojenik izolasyon
performansı kriyojenik kapların izolasyon performansını belirleme
yöntemlerini ayrıntılı olarak verir ve tutma süresinin hesaplanması
için bir yöntem sağlar.

 

Tüplü gaz tankerleri ile MEGC'lere yönelik muayeneler ve testler

Her bir tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin elemanları ve teçhizatları, ilk kez servise konulmadan önce
birlikte veya ayrı olarak muayene ve test edilecektir (ilk muayene ve test). Daha sonra elemanları kaplardan
oluşan tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'ler beş yılı aşmayan aralıklarla muayene edilecektir. Elemanları
tanklardan oluşan tüplü gaz tankerleri veya MEGC'ler 6.8.3.4.6'ya göre muayene edilecektir. Gerekli
görüldüğünde, son periyodik muayeneye ve testle bakılmaksızın, 6.8.3.4.16'ya göre istisnai bir muayene ve
test yapılabilir.

İlk muayeneler şunları içerecektir:
- onaylanmış tipe uygunluğun kontrolü;
- tasarım özelliklerinin kontrolü;
- iç ve dış koşulların bir incelemesi;
- 6.8.3.5.10'da öngörüldüğü şekilde, plakada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç testi10
ve
- azami çalışma basıncında bir sızdırmazlık testi ve
- donanımın yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü.
 
Elemanlar ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir
sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır.
 
------------------------------
10 Özel durumlarda ve yetkili makam tarafından onaylanan uzmanın da kabulü üzerine, bu tür bir operasyon herhangi
bir tehlike teşkil etmiyorsa, hidrolik basınç testi yerine başka bir sıvı veya gazın kullanıldığı bir basınç testi uygulanabilir.

 

Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir gruplarının parçaları olan silindirler, 4.1.4.1'deki P200 veya
P203 ambalajlama talimatına göre test edilecektir.
Tüplü gaz tankerlerinin veya MEGC'nin manifoldunun test basıncı, tüplü gaz tankerlerinin veya
MEGC'lerin elemanlarınınkiyle aynı olacaktır. Manifoldun basınç testi, bir hidrolik test olarak veya yetkili
makamın veya bu makamın yetkili kurumun onayıyla başka bir sıvının veya gazın kullanımıyla icra
edilebilir. Bu zorunluluk istisna olmak üzere, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin test basıncı, UN No.
1001, çözünmüş asetilen için 300 bardan az olmayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018