Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

Aşağıdaki ek bilgiler 6.8.2.5.1'de tarif edilen plaka üzerinde damgalama ya da benzer başka bir yöntemle
veya tankın duvarı zarar görmeyecek şekilde güçlendirilmişse, doğrudan doğruya gövde duvarının
üzerinde belirtilecektir.

Sadece bir maddenin taşınmasına yönelik tanklarda:
- Gazın uygun sevkiyat adı ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında sınıflandırılmış gazlar için teknik
adı16;
Bu ifade aşağıdaki hususlarla tamamlanacaktır:
- Hacimle doldurulmuş (basınç) sıkıştırılmış gazların taşınması amaçlı tanklar söz konusu
olduğunda, tank için 15 °C'deki izin verilen azami doldurma basıncının belirtilmesiyle ve
- Kütlece doldurulmuş sıkıştırılmış gazların, sıvılaştırılmış gazların, soğutularak sıvılaştırılmış
gazların veya çözündürülmüş gazların taşınması amaçlı tanklarda, izin verilen azami yük
kütlesinin (kg olarak) ve -20 °C'nin altında ise, doldurma sıcaklığının belirtilmesiyle.

Çok amaçlı tanklarda:
- Gazların uygun sevkiyat isimleri ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında tankta taşınması için onay
verilen sınıflandırılmış gazlar için teknik adları16
Bu özellikler, her gaz için izin verilen azami yük kütlesinin (kg olarak) belirtilmesiyle tamamlanacaktır.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına mahsus tanklarda:
- izin verilen azami çalışma basıncı.
                                                                         
- her bir gaz için referans tutma süresi (gün veya saat
olarak)13;
- ilgili ilk basınçlar (bar ölçümü veya kPa ölçümü
olarak)13.

 

Isıl yalıtımla donatılmış tanklarda:
- "thermally insulated" ("ısıl yalıtımlı") veya "thermally insulated by vacuum" ("vakumla ısıl
yalıtımlı") ibaresi.

6.8.2.5.2'de belirtilen hususlara ilave
olarak, aşağıdaki özellikler tankerlerde
(tankın kendisinde veya bir plaka        
üzerinde) yazılı olacaktır.13                                                 
6.8.2.5.2'de belirtilen hususlara ilave olarak, aşağıdaki bilgiler
tank konteynerlerinde (tankın kendisinde veya bir plaka
üzerinde) belirtilecektir13:
(a) - Tankın fiili test basıncıyla birlikte, sertifikaya göre tank kodu (bkz. 6.8.2.3.1);
- şu ibare: "minimum filling temperature allowed: ..." ("izin verilen asgari doldurma
sıcaklığı: ...");
(b) tankın sadece bir madde taşımasının söz konusu olduğu durumlarda:
- Gazın uygun sevkiyat adı ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında sınıflandırılmış gazlar için
teknik adı16;
- Kütlece doldurulmuş sıkıştırılmış gazlar için ve sıvılaştırılmış gazlar, soğutularak
sıvılaştırılmış gazlar veya çözünmüş gazlar için, kg üzerinden izin verilen azami kütle;
(c) Tank çok amaçlı bir tanksa:
- gazın uygun sevkiyat adı ve b.b.b. kaydı altında sınıflandırılmış gazlar için,
taşınmaları için tanka her birine ilişkin kg cinsinden izin verilen azami yük kütlesi
ibaresinin verildiği tüm gazların teknik adları16
(d) gövdenin, ısıl yalıtımla donatılmış olduğu durumlarda:
- ilgili ülkeler arasında taşıma operasyonlarına ait mevcut başka bir anlaşma yoksa
kayıtlı olduğu ülkenin resmi dilinde ve aynı zamanda, bu dil İngilizce, Fransızca veya
Almanca değilse, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak "thermally insulated"
(veya "thermally insulated by vacuum") ("ısıl yalıtımlı" (veya "vakumla ısıl
yalıtımlı")) ibaresi.
-------------------------------
16 Uygun sevkiyat adı veya bazı durumlarda teknik bir adın öncesinde yer alan b.b.b. kaydının uygun sevkiyat adı
yerine, aşağıdaki adların kullanımına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: karışım F1, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve stabilize propadien karışımları için: karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A, karışım A01, karışım A02,
karışım A0, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C. Ticarette yaygın olarak kullanılan
ve 2.2.2.3, Sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 1'de anılan isimler yalnızca tamamlayıcı olarak
kullanılabilir.
- UN No. 1010 Bütadienler, stabilize edilmiş: 1,2-Bütadien, stabilize, 1,3-Bütadien, stabilize.
13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.

(Rezerve Edilmiş)

Bu bilgiler, sökülebilir tank taşıyan araçlarda
aranmaz.
                                                      

 

(Rezerve Edilmiş)

Tüplü gaz tankerlerinin ve MEGC'lerin işaretlenmesi

Her tüplü gaz tankerinde ve her MEGC'de, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı
olarak monte edilmiş, aşınmaya dayanıklı bir metal plaka bulunmalıdır. En azından aşağıda belirtilen
özellikler damgalama veya eşdeğer başka bir yöntem ile plaka üzerine işaretlenmelidir13
- Onay numarası;
- üreticinin adı veya işareti;
- üreticinin seri numarası;
- üretim yılı;
- test basıncı (gösterge basıncı);
- tasarım sıcaklığı (yalnızca +50 °C üzerinde veya -20 °C altındaysa);
- 6.8.3.4.12 ile 6.8.3.4.15 uyarınca ilk testin ve son periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
- Testleri yürüten uzmanın damgası.
---------------------------------------
13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.
16 Uygun sevkiyat adı veya bazı durumlarda teknik bir adın öncesinde yer alan b.b.b. kaydının uygun sevkiyat adı
yerine, aşağıdaki adların kullanımına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: karışım F1, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve stabilize propadien karışımları için: karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A, karışım A01, karışım A02,
karışım A0, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C. Ticarette yaygın olarak kullanılan
ve 2.2.2.3, Sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 1'de anılan isimler yalnızca tamamlayıcı olarak
kullanılabilir.
- UN No. 1010 Bütadienler, stabilize edilmiş: 1,2-Bütadien, stabilize, 1,3-Bütadien, stabilize.

Aşağıdaki bilgiler tüplü gaz tankerinin kendisi
ya da bir plaka üzerinde belirtilecektir 13:
 
- sahibinin veya işletmecinin adı;
- eleman sayısı;
- elemanların toplam kapasitesi;
- kütlece doldurulan tüplü gaz tankerleri için ise:
- yüksüz kütle;
- izin verilen azami kütle.
Aşağıdaki bilgiler MEGC'nin kendisi ya da bir plaka
üzerinde belirtilecektir 13:
 
- sahibinin ve işletmecinin adı;
- eleman sayısı;
- elemanların toplam kapasitesi;
- izin verilen azami yüklü kütlesi;
- MEGC'nin fiili test basıncıyla birlikte, onay
belgesi kapsamındaki tank kodu (bkz. 6.8.2.3.1);
- gazların tam sevkiyat isimleri ve taşınmaları için
MEGC'lerin kullanıldığı ve bir b.b.b. kodu altında
tankta taşınması için onay verilen sınıflandırılmış
gazlar için teknik adları16
kütlece doldurulan MEGC'ler için ise:
- dara.

 

Bir tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin çerçevesi, doldurma noktasının yakınındaki bir noktada
aşağıdakileri gösteren bir plaka taşıyacaktır:
- sıkıştırılmış gazlara yönelik elemanlar için izin verilen, 15 °C'deki azami doldurma basıncı13
- Bölüm 3.2 uyarınca, gazın uygun sevkiyat adı ve ayrıca bir b.b.b. kodu altında sınıflandırılmış
gazlar için teknik adı16
ayrıca bunlara ek olarak sıvılaştırılmış gazlar için:
- eleman başına izin verilen azami yük13.

Silindirler, tüpler ve basınçlı variller ile silindir grubunun parçası olan silindirler 6.2.2.7 kapsamında
işaretlenecektir. Bu kapların, Bölüm 5.2'de istenen tehlike işaretleriyle ayrı ayrı etiketlenmesine gerek
yoktur.
Tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler için Bölüm 5.3 uyarınca plaka takılacak ve işaretlenecektir.

Referans verilen standartlara göre tasarlanan, yapılan ve test edilen tüplü gaz tankerlerine ve MEGC'lere ilişkin zorunluluklar

NOT: Standartlarda, ADR kapsamındaki sorumluluklara sahip olduğu belirtilen kişiler veya makamlar
ADR zorunluluklarını yerine getirecektir.
1.8.7 uyarınca tip onay belgeleri düzenlenecektir. Aşağıdaki tabloda anılan referans, sütun (3)'te anılan
Bölüm 6.8 zorunluluklarının karşılanması amacıyla sütun (4)'te belirtilen tip onaylarının düzenlenmesiyle
ilgilidir. Standartlar 1.1.5'e uygun olarak uygulanacaktır. Sütun (5), mevcut tip onaylarının 1.8.7.2.4
uyarınca geri çekileceği son tarihi vermektedir; hiçbir tarih gösterilmiyorsa, tip onayı son geçerlilik tarihine
kadar devam edecektir.
 
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, referans standartlara başvurulması zorunlu olmuştur. İstisnalara 6.8.3.7'de
yer verilmiştir.
Aynı zorunlulukların uygulanmasına ilişkin olarak birden fazla standarda atıfta bulunulduysa, yalnızca bir
tanesi uygulanacak olup, tabloda aksi belirtilmedikçe tamamen uygulanacaktır.
Her bir standardın başvurusunun kapsamı, aksi aşağıdaki tabloda tanımlanmadıkça, standardın kapsam
hükmüne göre tanımlanacaktır.
 

Referans

Belgenin başlığı

İlgili alt başlıklar ve paragraflar

Yeni tip onayları veya yenilemeler için geçerli

Mevcut tip onaylarının geri çekilmesi için son tarih

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

EN 13807:2003

Taşınabilir gaz silindirleri - Tüplü gaz

6.8.3.1.4 ve

 

 

 

tankerleri - Tasarım, üretim, tanımlama ve

6.8.3.1.5,

 

 

test

6.8.3.2.18 ila

 

 

NOT: Uygun yerlerde, bu standart basınçlı

kaplardan oluşan MEGC'lere uygulanabilir.

6.8.3.2.26,

6.8.3.4.12 ila

6.8.3.4.14 ve

Yeni bildirime kadar

 

 

6.8.3.5.10 ila

 

 

 

6.8.3.5.13

 
__________________________________
13 Ölçüm birimlerini sayısal değerlerin ardına ekleyiniz.
16 Uygun sevkiyat adı veya bazı durumlarda teknik bir adın öncesinde yer alan b.b.b. kaydının uygun sevkiyat adı
yerine, aşağıdaki adların kullanımına izin verilmiştir:
- UN No. 1078 soğutucu gaz, B.B.B. için: karışım F1, karışım F2, karışım F3;
- UN No. 1060 metilasetilen ve stabilize propadien karışımları için: karışım P1, karışım P2;
- UN No. 1965 hidrokarbon gaz karışımı, sıvılaştırılmış, B.B.B. için: karışım A, karışım A01, karışım A02,
karışım A0, karışım A1, karışım B1, karışım B2, karışım B, karışım C. Ticarette yaygın olarak kullanılan
ve 2.2.2.3, Sınıflandırma kodu 2F, UN No. 1965, Not 1'de anılan isimler yalnızca tamamlayıcı olarak
kullanılabilir.
- UN No. 1010 Bütadienler, stabilize edilmiş: 1,2-Bütadien, stabilize, 1,3-Bütadien, stabilize.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018