Karayolunda Tehlikeli Madde

Ham maddeler

FRP tanklarının yapımında kullanılan bütün malzemeler, kaynakları ve özellikleri bilinen malzemelerden
mamul olacaktır.

Reçineler

Reçine karışımı, tedarikçinin önerilerine tamamen uyularak işlenecektir. Bu özellikle de sertleştiriciler,
başlatıcılar ve hızlandırıcıların kullanımını ilgilendirmektedir. Bu reçineler şunlar olabilir:
- doymamış polyester reçineler;
- vinil ester reçineler;
- epoksi reçineler;
- fenolik reçineler.
Reçinenin EN ISO 75-1:2013'e uygun olarak saptanmış ısıl eğrilme sıcaklığı (HDT), tankın azami servis
sıcaklığından en az 20 °C yüksek olacak; ancak her koşulda 70 °C'nin altına düşmeyecektir.

Fiber takviyeler

Yapısal tabakaları güçlendirme malzemesi, ISO 2078:1993'e göre E veya ECR tipi cam fiberleri gibi uygun
bir fiber sınıfında olacaktır. İç yüzey astarı için, ISO 2078:1993'e göre C tipi cam fiber kullanılabilir.
Termoplastik zarlar, sadece iç astarlar için ve taşınmak istenen içerikle uyumları kanıtlandığında
kullanılabilir.

Termoplastik astar malzemesi

Plastikleştirilmemiş polivinil klorür (PVC-U), polipropilen (PP), poliviniliden florür (PVDF),
politetrafloretilen (PTFE) vb. türü termoplastik astarlar, astarlama malzemesi olarak kullanılabilir.

Katkı maddeleri

Reçinenin işlenmesi için gerekli katalizörler, hızlandırıcılar, sertleştiriciler veya tiksotropik maddeler gibi
katkı maddeleri ile birlikte, tankı geliştirmek için kullanılan dolgular, renkler, pigmentler, vb. türü
malzemeler, tankın ömrü ve tasarımın sıcaklık beklentisi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, tankın
zayıflamasına yol açmayacaklardır.

Gövdeler, aksamları, servis ile yapısal donanımları, içerik kaybı olmaksızın (gaz tahliye valflerinden kaçan
gaz miktarları dışında) tasarım ömürleri boyunca aşağıdakilere dayanacak şekilde tasarlanacaktır:
- Normal taşıma koşullarında statik ve dinamik yükler;
- 6.9.2.5 ila 6.9.2.10'da tanımlanan saptanmış asgari yükler.

6.8.2.1.14 (a) ve (b)'de belirtilen basınçlarda, tasarım için belirlenmiş azami yoğunluklu muhteviyatın yol
açtığı statik yer çekimi kuvvetleri altında ve azami doldurma derecesinde; gövdenin herhangi bir
tabakasının boylamasına ve çevrelemesine σ tasarım gerilmesi aşağıdaki değeri aşmayacaktır:
bu denklemde:
Rm = Test sonuçlarının ortalama değeri alınarak test sonuçlarının standart sapmasının iki katının
bundan çıkarılmasıyla elde edilen çekme mukavemeti değeri. Testler, EN ISO 527-4:1997 ve
EN ISO 527-5:2009'un zorunluluklarına göre ve tasarım tipi ile yapım yöntemini temsil eden en
az altı örnek alınarak yapılacaktır;
K = S x K0 x K1 x K2 x K3
bu denklemde
K, en az 4 değerine sahip olacak ve
S = güvenlik katsayısı. Genel tasarım için, tanklar Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de,
ikinci kısmında "G" harfi dahil olmak üzere, bir tank koduyla verilmişse (bkz.
4.3.4.1.1), S değeri 1,5'e eşit veya bundan büyük olacaktır. Taşınmaları sırasında
arttırılmış bir emniyet düzeyini gerektiren maddelerin taşınmasına yönelik tanklar
için, yani tanklar Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de, ikinci kısmında "4" rakamı da
dahil olmak üzere, bir tank koduyla gösterilmişse (bkz. 4.3.4.1.1), gövdede hasara
karşı boylamasına ve çaprazlamasına yapısal unsurlar içeren komple bir metal çerçeve
tarafından koruma sağlanmadığı sürece, S değeri iki faktörüyle çarpılacaktır.
K0 = taşınan maddenin kimyasal hareketinin bir sonucu olarak malzeme özelliklerinde
sünme ve yaşlanmaya bağlı bozulma ile ilişkili bir faktör. Şu formülle
hesaplanacaktır:
burada "α" sünme faktörü ve "β" yaşlanma faktörü olup bu faktörler, EN
977:1997'deki testlerin ardından, EN 978:1997'ye göre saptanmıştır. Buna alternatif
olarak, korunumlu bir değer olarak K0 = 2 kullanılabilir. α ile β değerlerinin
saptanması için, ilk sapma 2σ değerine tekabül etmelidir;
K1 = Aşağıdaki denklemle, asgari 1 değeriyle hesaplanan ve servis sıcaklığıyla reçinenin
ısıl özelliklerine ilişkin faktör:
K1 = 1,25 - 0,0125 (HDT - 70)
burada HDT, reçinenin °C cinsinden ısıl eğilme sıcaklığıdır;
K2 = Malzemenin yorgunluğuyla ilişkili bir faktör; yetkili makam tarafından aksi
belirtilmedikçe K2 = 1,75 değeri kullanılacaktır. 6.9.2.6'da genel hatları verilen
dinamik tasarım için K2 = 1,1 değeri kullanılacaktır;
K3 = kürlemeyle ilişkili bir faktör olup aşağıdaki değerlere sahiptir:
- Kürleme onaylı ve belgelere dayandırılmış bir sürece uygun şekilde
yürütüldüyse 1.1;
- Diğer durumlarda 1.5.

 

6.8.2.1.2'de gösterilen dinamik gerilmelerde, tasarım gerilmesi 6.9.2.5'te belirlenen değerin α faktörüne
bölünmüş halini aşmayacaktır.

6.9.2.5 ve 6.9.2.6'da tanımlanan herhangi bir gerilmede, herhangi bir yöndeki bileşke uzama, %0,2'yi veya
reçinenin kopma uzamasının onda birini (hangisi düşükse) aşmayacaktır.

6.8.2.1.14 (a) ve (b)'de belirtilen ilgili hesaplama basıncından daha düşük alınmayacak olan belirlenmiş test
basıncında, gövdedeki azami gerilme reçinenin kopma uzamasından büyük olmayacaktır.

Gövde, 6.9.4.3.3'e göre yapılacak bilye düşürme testine, herhangi bir görünür iç veya dış hasara uğramadan
dayanabilme özelliğine sahip olacaktır.

Uç bağlantıları, taşmayı önleyici plakaların bağlantıları ve gövde ile olan bölmeler dahil, bağlantılarda
kullanılan kaplama laminatlar, yukarıda sözü edilen statik ve dinamik gerilmelere dayanabilme özelliğine
sahip olacaktır. Kaplama laminatta gerilme birikimini engellemek için, uygulanan diş açıcı 1:6 dan daha dik
olmayacaktır.
Kaplama laminatlar ile bunların bağlandığı tank bileşenleri arasındaki kayma gerilmesi aşağıdakinden az
olmayacaktır:
bu denklemde:
τR EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011 (üç noktalı yöntem) göre saptanmış eğilme kayma
mukavemeti olup ve ölçülmüş herhangi bir değer yoksa τR = 10 N/mm2 asgari değeri olarak
alınacaktır;
Q bağlantının statik ve dinamik yükler altında taşıyacağı birim başına yük;
K statik ve dinamik gerilmeler için 6.9.2.5'e göre hesaplanan faktör;
l örtü laminatının uzunluğudur.

 

Gövdedeki delikler, statik ve dinamik gerilmelere karşı en az gövdenin kendisi için 6.9.2.5 ve 6.9.2.6'da
belirtilen emniyet faktörleri kadar güçlendirilecektir. Deliklerin sayısı asgariye indirilecektir. Oval şekilli
açıklıkların eksen oranı 2'den fazla olmayacaktır.

Gövdeye eklenen flanşların ve boru sisteminin tasarımı için, elleçleme kuvvetleri ile cıvataların sıkılması da
dikkate alınmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018