Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip testi

Temsili bir tank aşağıda belirtildiği şekilde testlere tabi tutulacaktır. Bu amaçla gerektiğinde servis
donanımı başka teçhizat parçalarıyla değiştirilebilir.

Prototip, tasarım tipi özelliklerinin ve uygunluğun test edilmesi amacıyla muayene edilecektir. Bu, içeriden
ve dışarıdan gözle muayeneyi ve ana boyutların ölçümünü içerecektir.

Tasarım hesabına göre karşılaştırma gerektiren her yerde gerilim ölçer donatılmış prototip, aşağıdaki
yüklere tabi tutulacak ve gerilmeler kaydedilecektir:
- Azami doldurma derecesine kadar suyla doldurulmuş iken. Ölçümleme sonuçları, 6.9.2.5'e göre
tasarım hesaplamasının ayarlanmasında kullanılacaktır;
- Azami doldurma derecesine kadar suyla doldurulmuş ve prototip araca bağlıyken sürüş ve
frenleme egzersizleri yoluyla her üç yönde hızlandırmalara tabi tutulmuş iken. 6.9.2.6'daki
tasarım hesabıyla karşılaştırmak için kaydedilen gerilmeler, 6.8.2.1.2'ye göre gerekli ivmelerin
bölümüne göre dış değerlendirmeye tabi tutulacak ve ölçülecektir;
- Suyla doldurulmuş ve belirlenen test basıncına tabi tutulmuş iken. Bu yük altında gövdede
görünen herhangi bir hasar veya sızıntı bulunmamalıdır.

Prototip EN 976-1:1997, No. 6.6'ya göre bilye düşürme testine tabi tutulacaktır. Tankta içeriden veya
dışarıdan görünen hiçbir hasar oluşmamalıdır.

Prototip, servis ve yapısal donanımı donatılmış ve azami kapasitesinin %80'ine kadar suyla doldurulmuş
şekilde, açık ısıtıcı yağ havuzundaki bir yangın veya benzer etkiye sahip başka tipte bir yangının neden
olduğu tam bir yangın girdabına 30 dakika boyunca maruz bırakılacaktır. Havuzun boyutları tankın
boyutlarından her yönden 50 cm fazla olacak ve yakıt seviyesi ile tank arasında 50 cm ila 80 cm arasında
bir mesafe bulunacaktır. Tankın sıvı seviyesinin altında kalan ve açıklıkları ile kapakları içeren diğer
bölümü, damlayan yerler hariç, sızdırmazlığını koruyacaktır.

Tip onayı

Yetkili makam veya yetkili makamın atadığı bir kurum, her yeni tank tipi için; tasarımın amaçlanan
kullanım için uygun olduğunu ve bu bölümdeki yapım ve donanım zorunlulukları ile taşınan maddeler için
geçerli özel hükümleri karşıladığını belirten bir onay düzenleyecektir.

Onay, tüm malzeme ve prototip test sonuçları ile bunların tasarım hesaplarıyla karşılaştırmaları da dahil,
hesaplamaya ve test raporuna dayanacak; tasarım tipi özellikleri ile kalite denetim programından söz
edilecektir.

Onay, gövde ile uyumluluğu sağlanan maddeler veya madde gruplarını içerecektir. Bunların kimyasal adları
veya tekabül eden ortak giriş kodu (bkz. 2.1.1.2) ile sınıfları ve sınıflandırma kodları gösterilecektir.

Onay, bunlara ek olarak, onaylanmış tasarım tipine göre üretilmiş her tank için belirlenen tasarım ve eşik
değerleri (yaşam ömrü, servis sıcaklığı aralığı, çalışma ve test basınçları, malzeme verileri gibi) ile üretimi,
testi, tip onayı, işaretlenmesi ve kullanımı için alınması gerekli önlemleri kapsayacaktır.

Muayeneler

Onaylanmış tasarıma uygun olarak üretilmiş her tank için aşağıda belirtilen malzeme testleri ve muayeneler
yapılacaktır.

Çekme testi ve bükme sünmesi testinin süresi 100 saate düşürülmesi haricinde, gövdeden alınan örnekler
üzerinde 6.9.4.2.2'ye göre malzeme testleri yapılacaktır. Gövdeden parçaların kesilerek alınması mümkün
değilse, sadece paralel olarak üretilen örnekler kullanılabilecektir. Onaylanmış tasarım değerleri
karşılanmalıdır.

Gövdeler ve donanımı, birlikte veya ayrı olarak, hizmete alınmadan önce bir ilk muayeneye tabi
tutulacaktır. Bu muayene şunları içerecektir:
 
- onaylanmış tasarıma uygunluğun kontrolü;
- tasarım özelliklerinin kontrolü;
- iç ve dış muayene;
- 6.8.2.5.1'de öngörüldüğü şekilde, plakada gösterilen test basıncında bir hidrolik basınç testi ve
- donanımın yeterli şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü;
- gövde ve teçhizatı ayrı olarak test edildiyse sızdırmazlık testi.

 

Tankların periyodik muayenesi için, 6.8.2.4.2 ile 6.8.2.4.4 arasındaki zorunluluklar geçerli olacaktır. Ayrıca
6.8.2.4.3 kapsamındaki muayene, gövdenin iç durumunun incelemesini de kapsayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018