Karayolunda Tehlikeli Madde

7.2

AMBALAJ İÇİNDE TAŞIMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

7.2.2 ila 7.2.4'de aksi öngörülmedikçe, ambalajlar:
(a) kapalı araçlara veya kapalı konteynerlere veya
(b) örtülü araçlara veya örtülü konteynerlere veya
(c) açık araçlara veya açık konteynerlere yüklenebilir.

Neme hassas malzemelerden mamul ambalajlardan oluşan ambalajlar, kapalı veya örtülü araçlara ya da
kapalı veya örtülü konteynerlerin içine yüklenecektir.

(Rezerve Edilmiş)

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (16)'da bir kayıt altında gösterilmeleri halinde, aşağıdaki özel hükümler geçerli
olacaktır:
V1 Ambalajlar, kapalı veya örtülü araçların üzerine ya da kapalı veya örtülü konteynerlerin içine
yüklenecektir.
V2 (1) Ambalajlar sadece Kısım 9'daki ilgili gereksinimleri karşılayan EX/II veya EX/III
araçlarına yüklenecektir. Araç seçimi, taşınacak miktara bağlı olup bu miktar yüklemeye ilişkin
hükümlere göre taşıma ünitesi başına sınırlıdır (bkz. 7.5.5.2). Bir taşıma ünitesi, her ikisi de
patlayıcı maddeler veya nesneler taşıyan bir EX/II aracı ve bir EX/III aracından oluşuyorsa,
EX/II taşıma ünitesine uygulanan 7.5.5.2.1 miktar sınırı, tüm taşıma ünitesi için geçerlidir.
(2) Yarı römorklar hariç olmak üzere EX/II veya EX/III araçlarına ilişkin gereksinimleri
karşılayan römorklar, bu gereksinimleri karşılamayan motorlu taşıtlar tarafından
çekilebilirler.
Konteynerlerle taşıma için, ayrıca bkz. 7.1.3 ila 7.1.6.
Sınıf 1 maddelerinin veya nesnelerinin, EX/III araç(lar)ından oluşmuş bir taşıma
ünitesini gerektiren miktarlarda ve liman alanları, demiryolu terminalleri veya kalkışvarış
havaalanları arasında, çok modlu bir seyahatin parçası olarak konteynerlerle
taşınmaları durumunda; IMDG Kodu, RID veya ICAO Teknik Talimatlarının
gereksinimlerine uygun EX/II araç(lar)ından oluşan bir taşıma ünitesi kullanılabilir.
V3 Serbest halde akan toz halindeki maddeler ve havai fişekler için, konteynerin tabanı metalikolmayan
bir yüzeye veya kaplamaya sahip olmalıdır.
V4 (Rezerve edildi)
V5 Ambalajlar küçük konteynerlerde taşınamaz.
V6 Esnek IBC'ler, kapalı araçlarda veya kapalı konteynerlerde; örtülü araçlarda ya da örtülü
konteynerlerde taşınacaktır. Örtü geçirimsiz ve yanmaz bir malzemeden mamul olacaktır.
V7 (Rezerve edildi)
V8 (1) Sıcaklık kontrolüyle stabilize edilen maddeler, 2.2.41.1.17 ve 2.2.41.4'te veya 2.2.52.1.16 ve
2.2.52.4'te anılan kontrol sıcaklıkları hiçbir zaman aşılmayacak şekilde taşınacaktır.
(2) Taşıma için seçilen sıcaklık kontrol yöntemleri aşağıdakiler gibi birçok unsura
bağlıdır:
- taşınacak maddenin (maddelerin) kontrol sıcaklığı (sıcaklıkları);
- kontrol sıcaklığı ile beklenen ortam sıcaklığı arasındaki fark;
- ısı yalıtımının etkinliği;
- taşıma işleminin süresi ve
- güzergah üzerindeki gecikmeler için izin verilecek güvenlik payı.
(3) Kontrol sıcaklığının aşılmasını önlemek için uygun yöntemler aşağıda, artan etkinlik
sırasına göre listelenmektedir:
R1 Maddenin (maddelerin) ilk sıcaklıklarının kontrol sıcaklığının yeterince
altında olması koşuluyla, ısı yalıtımı;
R2 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı ve soğutucu sistem:
- muhtemel bir gecikme payına izin veren yeterli miktarda
alevlenmeyen soğutucunun (örneğin sıvı azot veya katı karbon
dioksit) ikmal yöntemi olarak taşındığının garanti edilmesi;
- sıvı oksijen veya havanın soğutucu olarak kullanılmaması;
- soğutucunun çoğunun tükenmesi durumunda bile homojen bir
soğutma etkisinin bulunması ve
- şahısların girmesinden önce taşıma ünitesinin havalandırılması
gerekliliğinin, kapının (kapıların) üzerinde bir uyarı işaretiyle
açıkça ifade edilmesi;
R3 Acil durum sıcaklığı toplamı artı 5 °C'den daha düşük bir parlama noktasına
sahip maddeler için, maddelerden çıkan alevlenebilir buharların yanmasını
önlemek üzere, soğutma bölmesinde patlamaya dayanıklı elektrik
bağlantıları EEx IIB T3'ün kullanılması koşuluyla; ısı yalıtımı ve tekli
mekanik soğutma;
R4 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı, kombine mekanik
soğutma sistemi ile soğutucu sistem:
- iki sistemin birbirlerinden bağımsız olması ve
- yukarıdaki R2 ve R3 yöntemlerindeki gereksinimlerin
karşılanması;
R5 Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla, ısı yalıtımı ve ikili mekanik soğutma
sistemi:
- dahili güç tedarik birimi dışında, iki sistemin birbirlerinden
bağımsız olması;
- her sistemin tek başına yeterli sıcaklık kontrolünü idame etme
yeteneğine sahip olması ve
- acil durum sıcaklığı toplamı artı 5 °C'den daha düşük bir parlama
noktasına sahip maddeler için, maddelerden salınan alevlenebilir
buharların yanmasını önlemek üzere, soğutma bölmesinde
patlamaya dayanıklı elektrik bağlantıları EEx IIB T3'ün
kullanılması.
(4) R4 ve R5 Yöntemleri, tüm organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren
maddeler ve polimerleştirici maddeler için kullanılabilir.
R3 Yöntemi, C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve kendiliğinden tepkimeye giren
maddeler için ve taşıma sırasında beklenen azami ortam sıcaklığının kontrol
sıcaklığını 10 °C'den fazla aşmadığı durumlarda B Tipi organik peroksitler ile
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler için
kullanılabilir.
R2 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen azami ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığını 30
°C'den fazla aşmadığı durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler için
kullanılabilir.
R1 Yöntemi, taşıma sırasında beklenen azami ortam sıcaklığının kontrol sıcaklığından
en az 10 °C düşük olduğu durumlarda C, D, E ve F Tipi organik peroksitler ve
kendiliğinden tepkimeye giren maddeler ve polimerleştirici maddeler için
kullanılabilir.
(5) Maddelerin yalıtılmış, soğutulmuş veya mekanik olarak soğutulmuş araçlarda veya
konteynerlerde taşınmalarının gerektiği durumlarda, bu araçlar veya konteynerler
Bölüm 9.6 gereksinimlerini yerine getirecektir.
(6) Maddelerin bir soğutucuyla doldurulmuş koruyucu ambalajlar içinde bulunması
durumunda, bunlar kapalı veya örtülü araçlara ya da kapalı veya örtülü konteynerlere
yüklenecektir. Kullanılan araçlar veya konteynerler kapalı ise, bunlar yeterli ölçüde
havalandırılacaktır. Örtülü araçlar ve konteynerlere yan kapaklar ve bir arka kapak
monte edilecektir. Bu araçların ve konteynerlerin örtüleri geçirimsiz ve yanmayan bir
malzemeden mamul olacaktır.
(7) Soğutma sistemindeki kontrol ve sıcaklık algılama cihazları kolayca erişilebilir olacak
ve tüm elektrik bağlantıları hava koşullarına dayanıklı olacaktır. Taşıma ünitesinin
içindeki havanın sıcaklığı bağımsız iki sensör tarafından ölçülecek ve sıcaklıklardaki
değişikliklerin kolayca saptanabileceği bir şekilde kaydedilecektir. +25 °C'den daha
düşük bir kontrol sıcaklığına sahip maddeler taşınırken, taşıma ünitesi görülebilir ve
duyulabilir alarm cihazlarıyla donatılacak; soğutma sisteminden bağımsız bir güç
kaynağına sahip olacak ve kontrol sıcaklığında ya da onun altındaki sıcaklıklarda
çalışacak şekilde ayarlanacaktır.
(8) Bir yedek soğutma sistemi veya yedek parçalar mevcut olmalıdır.
NOT: Maddeler, SADT 50 °C'den yüksek olacak şekilde kimyasal inhibitörler katılarak
stabilize edildikleri zaman, bu V8 koşulu 3.1.2.6'da anılan maddeler için geçerli değildir. Bu
son duruma göre sıcaklık kontrolü, sıcaklığın 55 °C'yi aşabileceği yerlerdeki taşıma koşulları
altında gerekebilir
V9 (Rezerve edildi)
V10 IBC'ler kapalı veya örtülü araçlar ya da kapalı veya örtülü konteynerlerde taşınacaktır.
V11 Metal veya sert plastikten mamul IBC'lerin dışındaki IBC'ler, kapalı veya örtülü araçlarda ya da
kapalı veya örtülü konteynerlerde taşınacaktır.
V12 31HZ2 tipindeki (31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 ve 31HH2) IBC'ler, kapalı araçlarda veya
konteynerlerde taşınabilir.
V13 5H1, 5L1 veya 5M1 torbalarında ambalajlandıkları zaman, kapalı araçlarda veya konteynerlerde
taşınacaklardır.
V14 Bölüm 3.3, özel hüküm 327 kapsamında yeniden işleme veya imha amacıyla taşınan aerosoller,
yalnızca havalandırmalı veya açık araçlarda veya konteynerlerde taşınacaktır.

 

7.3

DÖKME YÜK TAŞIMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Genel hükümler

Aşağıdaki durumların geçerli olmaması halinde mallar dökme yük konteynerlerinde, konteynerlerde veya
araçlarda taşınamaz:
(a) BK koduyla tanımlanan özel bir hükmün veya bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir
paragrafa yönelik bir referansın Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10)'da gösterilmesi ve 7.3.2'nin
ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere ilaveten karşılanması;
(b) "VC" koduyla tanımlanan özel bir hüküm veya bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir
paragrafa yönelik bir referansın Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (17)'de gösterilmesi ve "AP"
koduyla tanımlanan herhangi bir hükümle birlikte 7.3.3'ün ilgili koşullarının, bu başlık
kapsamındakilere ilaveten karşılanması;
Bununla birlikte, bu taşıma modu ADR'nin diğer hükümleri tarafından açıkça yasaklanmamış ise
temizlenmemiş, boş ambalajlar dökme yük olarak taşınabilirler.
NOT: Tanklarda taşıma için, Bölüm 4.2'ye ve 4.3'e bakınız.

Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı haline gelebilecek maddelerin dökme yük taşımasına
izin verilmemektedir.

Dökme yük konteynerleri, konteynerler veya araç gövdeleri sızdırmaz olacak ve normal taşıma koşullarında
titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç değişiklikleri karşısında, içerdikleri malzemelerin hiçbirinin
dışarıya çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

Maddeler dökme yük konteynerinin, konteynerin veya aracın hasar görmesine veya tehlikeli maddelerin
sızmasına neden olabilecek hareketleri en az indirgeyecek şekilde yüklenecek ve eşit olarak dağıtılacaktır.

Havalandırma cihazlarının donatıldığı noktalar temiz ve işletilebilir halde tutulacaktır.

Maddeler, dökme yük konteynerlerinin, konteynerlerin, aracın malzemeleriyle ve contaların, kapaklar ve
tenteler gibi teçhizatların ve içeriklerle temas halindeki koruyucu kaplamaların malzemeleriyle tehlikeli
tepkimeye girmeyecektir veya bunlar içerikleri önemli ölçüde güçsüzleştirmeyecektir. Dökme yük
konteynerleri, konteynerler veya araçların yapımı ve düzenlemesi, malların ahşap zemin kaplamaları
arasında girmemesini veya malların malzemeleri veya kalıntıları nedeniyle etkilenebilecek dökme yük
konteyneri, konteyner veya araç parçalarıyla temasa girmemesini sağlayacaktır.

Doldurulmadan ve taşımaya verilmeden önce, her bir dökme yük konteyneri, konteyner veya araç muayene
edilerek temizlenecek ve ne içte ne de dışta aşağıdakilere neden olabilecek herhangi bir kalıntı
bulunmaması sağlanacaktır:
- taşınması amaçlanan madde ile tehlikeli tepkimeye neden olabilecek kalıntılar;
- dökme yük konteynerinin, konteynerin veya aracın yapısal bütünlüğünü olumsuz şekilde
etkileyebilecek kalıntılar veya
- dökme yük konteynerinin, konteynerin veya aracın tehlikeli madde tutma kabiliyetini
etkileyebilecek kalıntılar.

Taşıma sırasında, hiçbir tehlikeli kalıntı dökme yük konteynerlerin ve konteynerlerin veya araç
gövdelerinin dış yüzeylerine yapışmayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018