Karayolunda Tehlikeli Madde

7.3

DÖKME YÜK TAŞIMAYLA İLGİLİ HÜKÜMLER

Genel hükümler

Aşağıdaki durumların geçerli olmaması halinde mallar dökme yük konteynerlerinde, konteynerlerde veya
araçlarda taşınamaz:
(a) BK koduyla tanımlanan özel bir hükmün veya bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir
paragrafa yönelik bir referansın Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (10)'da gösterilmesi ve 7.3.2'nin
ilgili koşullarının, bu başlık kapsamındakilere ilaveten karşılanması;
(b) "VC" koduyla tanımlanan özel bir hüküm veya bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir
paragrafa yönelik bir referansın Bölüm 3.2, Tablo A, sütun (17)'de gösterilmesi ve "AP"
koduyla tanımlanan herhangi bir hükümle birlikte 7.3.3'ün ilgili koşullarının, bu başlık
kapsamındakilere ilaveten karşılanması;
Bununla birlikte, bu taşıma modu ADR'nin diğer hükümleri tarafından açıkça yasaklanmamış ise
temizlenmemiş, boş ambalajlar dökme yük olarak taşınabilirler.
NOT: Tanklarda taşıma için, Bölüm 4.2'ye ve 4.3'e bakınız.

Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı haline gelebilecek maddelerin dökme yük taşımasına
izin verilmemektedir.

Dökme yük konteynerleri, konteynerler veya araç gövdeleri sızdırmaz olacak ve normal taşıma koşullarında
titreşim etkileri veya sıcaklık, nem veya basınç değişiklikleri karşısında, içerdikleri malzemelerin hiçbirinin
dışarıya çıkmasına izin vermeyecek şekilde yapılacak ve kapatılacaktır.

Maddeler dökme yük konteynerinin, konteynerin veya aracın hasar görmesine veya tehlikeli maddelerin
sızmasına neden olabilecek hareketleri en az indirgeyecek şekilde yüklenecek ve eşit olarak dağıtılacaktır.

Havalandırma cihazlarının donatıldığı noktalar temiz ve işletilebilir halde tutulacaktır.

Maddeler, dökme yük konteynerlerinin, konteynerlerin, aracın malzemeleriyle ve contaların, kapaklar ve
tenteler gibi teçhizatların ve içeriklerle temas halindeki koruyucu kaplamaların malzemeleriyle tehlikeli
tepkimeye girmeyecektir veya bunlar içerikleri önemli ölçüde güçsüzleştirmeyecektir. Dökme yük
konteynerleri, konteynerler veya araçların yapımı ve düzenlemesi, malların ahşap zemin kaplamaları
arasında girmemesini veya malların malzemeleri veya kalıntıları nedeniyle etkilenebilecek dökme yük
konteyneri, konteyner veya araç parçalarıyla temasa girmemesini sağlayacaktır.

Doldurulmadan ve taşımaya verilmeden önce, her bir dökme yük konteyneri, konteyner veya araç muayene
edilerek temizlenecek ve ne içte ne de dışta aşağıdakilere neden olabilecek herhangi bir kalıntı
bulunmaması sağlanacaktır:
- taşınması amaçlanan madde ile tehlikeli tepkimeye neden olabilecek kalıntılar;
- dökme yük konteynerinin, konteynerin veya aracın yapısal bütünlüğünü olumsuz şekilde
etkileyebilecek kalıntılar veya
- dökme yük konteynerinin, konteynerin veya aracın tehlikeli madde tutma kabiliyetini
etkileyebilecek kalıntılar.

Taşıma sırasında, hiçbir tehlikeli kalıntı dökme yük konteynerlerin ve konteynerlerin veya araç
gövdelerinin dış yüzeylerine yapışmayacaktır.

Çeşitli kapama sistemleri seri şekilde donatılmışsa, taşınacak maddeye en yakın noktada bulunan sistem,
dolumdan önce ilk kez kapatılacaktır.

Dökme halinde tehlikeli katı bir madde taşımış olan boş dökme yük konteynerleri, konteynerler veya
araçlar, herhangi bir tehlikenin ortadan kaldırılması için yeterli tedbirler alınmadıysa, dolu bir dökme yük
konteyneri, konteyner veya araç için ADR'nin öngördüğü şekilde işlem görecektir.

Dökme yük konteynerleri, konteynerler veya araçlar, toz patlamasına neden olabilecek veya alevlenebilir
buharlar çıkarabilecek (örn. bazı atıklar için) malların dökme yük taşıması için kullanılıyorsa, alev
kaynaklarından sakınılacak veya maddenin taşınması, doldurulması veya boşaltılması sırasında tehlikeli
elektrostatik boşalımları önleyecek tedbirler alınmalıdır.

Birbiriyle tehlikeli tepkimeye girebilecek atık gibi maddeler ve birbiriyle tehlikeli tepkimeye girebilecek
olan ve ADR kapsamı dışındaki farklı sınıflara ait maddeler ve mallar, aynı dökme yük konteynerinde,
konteynerde veya araçta bir arada yerleştirilemez. Tehlikeli tepkimeler şunlardır:
(a) Yanma veya önemli ölçüde ısı oluşması;
(b) Alevlenebilir ve/veya zehirli gazların yayılımı;
(c) Aşındırıcı sıvıların oluşması veya
(d) Kararlı olmayan maddelerin oluşması.

Bir dökme yük konteyneri, konteyner veya araç doldurulmadan önce, yapısal anlamda hizmet
verebildiğinin kanıtlanması; iç duvarlarının, tavanın ve zeminlerin çıkıntılardan veya hasarlardan arî
olmasının sağlanması ve iç astarların veya madde tutan teçhizatların yırtıklardan, aşınmalardan veya kargo
saklama kabiliyetini azaltabilecek herhangi bir hasardan arî olduğunun gösterilmesi amacıyla görsel
incelemeye tabi tutulacaktır. Yapısal olarak hizmet verebilirlik, dökme yük konteynerinin, konteynerin veya
aracın, üst ve alt yan kollar, üst ve alt uç kollar, kapı eşiği ve başlığı, döşeme parçaları, köşelikler ve köşe
aksamları gibi yapısal elemanlarında herhangi ciddi bir kusura sahip olmadığı anlamına gelir. Ciddi
kusurlar arasında şunlar yer alır:
(a) Yapısal veya destek parçalarında, dökme yük konteynerinin, konteynerin veya araç gövdesinin
bütünlüğünü etkileyebilecek bükülmeler, çatlaklar veya kırıklar;
(b) Üst veya alt uç kollarda veya kapı başlıklarında birden fazla kaynak bağlantısı veya uygunsuz
kaynak bağlantısı (örneğin üst üste binmiş bağlantı);
(c) Üst veya alt yan kolda ikiden fazla kaynak bağlantısı;
(d) Kapı eşiğinde veya köşeliklerde kaynak bağlantısı;
(e) Kıstırılmış, bükülmüş, kırılmış, eksik veya çalışmayan kapı menteşeleri;
(f) Sızdırmazlık sağlamayan contalar veya keçeler;
(g) Dökme yük konteynerinin genel konfigürasyonunda, bir şasi ya da araç üzerinde elleçleme
teçhizatlarının, montajın veya sabitleme mekanizmasının düzgün şekilde hizalanmasını
önleyecek bir bozukluk;
(h) Kaldırma bağlantılarında veya elleçleme teçhizatı arabirim parçalarında herhangi bir hasar veya
(i) Servis veya işletimsel donanımda herhangi bir hasar.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018