Karayolunda Tehlikeli Madde

Çeşitli kapama sistemleri seri şekilde donatılmışsa, taşınacak maddeye en yakın noktada bulunan sistem,
dolumdan önce ilk kez kapatılacaktır.

Dökme halinde tehlikeli katı bir madde taşımış olan boş dökme yük konteynerleri, konteynerler veya
araçlar, herhangi bir tehlikenin ortadan kaldırılması için yeterli tedbirler alınmadıysa, dolu bir dökme yük
konteyneri, konteyner veya araç için ADR'nin öngördüğü şekilde işlem görecektir.

Dökme yük konteynerleri, konteynerler veya araçlar, toz patlamasına neden olabilecek veya alevlenebilir
buharlar çıkarabilecek (örn. bazı atıklar için) malların dökme yük taşıması için kullanılıyorsa, alev
kaynaklarından sakınılacak veya maddenin taşınması, doldurulması veya boşaltılması sırasında tehlikeli
elektrostatik boşalımları önleyecek tedbirler alınmalıdır.

Birbiriyle tehlikeli tepkimeye girebilecek atık gibi maddeler ve birbiriyle tehlikeli tepkimeye girebilecek
olan ve ADR kapsamı dışındaki farklı sınıflara ait maddeler ve mallar, aynı dökme yük konteynerinde,
konteynerde veya araçta bir arada yerleştirilemez. Tehlikeli tepkimeler şunlardır:
(a) Yanma veya önemli ölçüde ısı oluşması;
(b) Alevlenebilir ve/veya zehirli gazların yayılımı;
(c) Aşındırıcı sıvıların oluşması veya
(d) Kararlı olmayan maddelerin oluşması.

Bir dökme yük konteyneri, konteyner veya araç doldurulmadan önce, yapısal anlamda hizmet
verebildiğinin kanıtlanması; iç duvarlarının, tavanın ve zeminlerin çıkıntılardan veya hasarlardan arî
olmasının sağlanması ve iç astarların veya madde tutan teçhizatların yırtıklardan, aşınmalardan veya kargo
saklama kabiliyetini azaltabilecek herhangi bir hasardan arî olduğunun gösterilmesi amacıyla görsel
incelemeye tabi tutulacaktır. Yapısal olarak hizmet verebilirlik, dökme yük konteynerinin, konteynerin veya
aracın, üst ve alt yan kollar, üst ve alt uç kollar, kapı eşiği ve başlığı, döşeme parçaları, köşelikler ve köşe
aksamları gibi yapısal elemanlarında herhangi ciddi bir kusura sahip olmadığı anlamına gelir. Ciddi
kusurlar arasında şunlar yer alır:
(a) Yapısal veya destek parçalarında, dökme yük konteynerinin, konteynerin veya araç gövdesinin
bütünlüğünü etkileyebilecek bükülmeler, çatlaklar veya kırıklar;
(b) Üst veya alt uç kollarda veya kapı başlıklarında birden fazla kaynak bağlantısı veya uygunsuz
kaynak bağlantısı (örneğin üst üste binmiş bağlantı);
(c) Üst veya alt yan kolda ikiden fazla kaynak bağlantısı;
(d) Kapı eşiğinde veya köşeliklerde kaynak bağlantısı;
(e) Kıstırılmış, bükülmüş, kırılmış, eksik veya çalışmayan kapı menteşeleri;
(f) Sızdırmazlık sağlamayan contalar veya keçeler;
(g) Dökme yük konteynerinin genel konfigürasyonunda, bir şasi ya da araç üzerinde elleçleme
teçhizatlarının, montajın veya sabitleme mekanizmasının düzgün şekilde hizalanmasını
önleyecek bir bozukluk;
(h) Kaldırma bağlantılarında veya elleçleme teçhizatı arabirim parçalarında herhangi bir hasar veya
(i) Servis veya işletimsel donanımda herhangi bir hasar.

7.3.1.1 (a) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme yük taşımaya ilişkin koşullar

Bölüm 7.3.1'deki genel hükümlere ilave olarak, bu bölümün hükümleri uygulanır. Bölüm 3.2 Tablo A sütun
(10)'da verilen BK1, BK2 ve BK3 kodları aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
BK1: Örtülü dökme yük konteynerlerinde dökme yük taşımasına izin verilir;
BK2: Kapalı dökme yük konteynerlerinde dökme yük taşımasına izin verilir.
BK3: Esnek dökme yük konteynerlerinde taşımaya izin verilir.

Kullanılan dökme yük konteyneri, Bölüm 6.11 zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.

Sınıf 4.2 kapsamındaki mallar

Dökme yük konteynerinde taşınan toplam kütle, ani ateşlenme sıcaklığının 55 °C'den fazla olacağı miktarda
olmalıdır.

Sınıf 4.3 kapsamındaki mallar

Bu mallar, su geçirmez dökme yük konteynerlerinde taşınacaktır.

Sınıf 5.1 kapsamındaki mallar

Dökme yük konteynerinin yapısı ve düzeni, malların ahşap veya diğer uyumsuz maddelerle temas
etmemesini sağlayacaktır.

Sınıf 6.2 kapsamındaki mallar

Bulaşıcı madde içeren hayvan malzemeleri (UN No. 2814, 2900 ve 3373), aşağıdaki koşulların
karşılanması kaydıyla dökme yük konteynerlerinde taşınabilir:
(a) Maddelerin örtüyle temas etmesini önlemek amacıyla, azami kapasitelerine kadar
doldurulmamaları kaydıyla BK1 tipi örtülü dökme yük konteynerleri kullanılabilir. BK2 tipi
kapalı dökme yük konteynerlerin kullanımına da izin verilmiştir;
(b) Kapalı ve örtülü dökme yük konteynerleri ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanmış olacak
veya uygun bir astarın yerleştirilmesi yoluyla sızdırmazlığı sağlanacaktır;
(c) Hayvan malzemeleri, taşınmadan evvel yükleme öncesinde uygun bir dezenfektan ile tepeden
tırnağa işlemden geçecektir;
(d) Örtülü dökme yük konteynerleri, uygun bir dezenfektan ile muamele görmüş olan emici bir
malzemeyle yüklenmiş ek bir üst astarla kaplanacaktır;
(e) Kapalı veya örtülü dökme yük konteynerleri, baştan aşağı temizlenene ve dezenfekte edilene
kadar yeniden kullanıma alınmayacaktır.
NOT: İlgili ulusal sağlık makamları, ek hükümler gerektirebilir.

Sınıf 6.2 kapsamındaki atıklar (UN 3291)

(a) (Rezerve edildi)
(b) Kapalı dökme yük konteynerleri ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanacaktır. Bu dökme yük
konteynerleri, gözeneksiz bir iç yüzeye sahip olacak ve çatlaklardan veya içindeki ambalajlara
zarar verebilecek, dezenfeksiyonu engelleyecek veya istenmeyen salınımlara neden olabilecek
diğer durumlardan arî olacaktır;
(c) UN No. 3291 atıkları, ambalajlama grubu II'ye ait katılar için test edilmiş ve 6.1.3.1 uyarınca
işaretlenmiş olan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylı mühürlü sızdırmaz plastik torbalar
içerisinde, kapalı dökme yük konteynerlerinde saklanacaktır. Bu plastik torbalar, ISO 7765-
1:1988 "Plastik film ve örtü kaplama - Serbest düşürme yöntemiyle darbe dayanıklılığının
belirlenmesi - Kısım 1: Merdiven yöntemleri" ve ISO 6383-2:1983 "Plastikler - Film ve örtü
kaplama - Yırtılma dayanıklılığının belirlenmesi. Kısım 2: Elendorf yöntemi" standardı
uyarınca yırtılma ve darbe dayanıklılığına yönelik testlerden geçecektir. Her torba, torbanın
uzunluğu karşısında hem paralel hem de dikey düzlemlerde, en az 165 g darbe dayanıklılığına
ve en az 480 gram yırtılma dayanıklılığına sahip olacaktır. Her bir plastik torba için azami net
kütle 30 kg'dır;
(d) Şilteler gibi 30 kg'yi aşan tek nesneler, yetkili makam tarafından izin verildiyse, plastik torba
gerekmeksizin taşınabilir;
(e) Sıvı içeren UN No. 3291 atıkları, yalnızca sıvı dökme yük konteynerine dökülmeksizin tüm
miktarını emebilecek yeterlilikte emici malzeme içeren plastik torbalarda taşınabilir;
(f) Sivri nesneler içeren UN No. 3291 atıkları, P621, IBC620 veya LP621 ambalajlama talimatları
hükümlerini karşılayan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylanmış sert ambalajlarda taşınabilir;
(g) P621, IBC620 veya LP621 ambalajlama talimatlarında belirtilen sert ambalajlar da
kullanılabilir. Bunlar, normal taşıma koşullarında hasara karşı korunacak şekilde emniyete
alınacaktır. Aynı kapalı dökme yük konteynerinde, sert ambalajlar ve plastik torbalar içinde
taşınan atıklar, uygun sert bariyerler veya bölücüler, ağlar veya ambalajlara normal taşıma
koşulları altında hasar gelmesini önleyebilecek benzer emniyet mekanizmalarıyla birbirinden
ayrılacaktır;
(h) Plastik torbalardaki UN No. 3291 atıkları, torbaların sızdırmazlığını kaybetmeyeceği şekilde
kapalı dökme yük konteynerinde sıkıştırılacaktır;
(i) Kapalı dökme yük konteynerleri, her seyahat sonrasında sızıntı veya dökülmelere karşı
muayene edilecektir. Herhangi bir UN No. 3291 atığının, kapalı dökme yük konteyneri içine
sızmış veya dökülmüş olması durumunda, bu araç tamamen temizlenene, gerekliyse uygun bir
maddeyle dezenfekte edilene veya kontaminasyonu giderilene kadar yeniden kullanılamaz.
Tıbbi veya veteriner atıkları haricindeki başka hiçbir mal UN No.3291 ile birlikte taşınamaz.
Aynı kapalı dökme yük konteynerinde taşınan benzer diğer atıklar, olası kontaminasyonlara
karşı muayene edilecektir.

 

Sınıf 7 kapsamındaki malzemeler

Ambalajlanmamış radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin olarak bkz. 4.1.9.2.4.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018