Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 6.2 kapsamındaki mallar

Bulaşıcı madde içeren hayvan malzemeleri (UN No. 2814, 2900 ve 3373), aşağıdaki koşulların
karşılanması kaydıyla dökme yük konteynerlerinde taşınabilir:
(a) Maddelerin örtüyle temas etmesini önlemek amacıyla, azami kapasitelerine kadar
doldurulmamaları kaydıyla BK1 tipi örtülü dökme yük konteynerleri kullanılabilir. BK2 tipi
kapalı dökme yük konteynerlerin kullanımına da izin verilmiştir;
(b) Kapalı ve örtülü dökme yük konteynerleri ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanmış olacak
veya uygun bir astarın yerleştirilmesi yoluyla sızdırmazlığı sağlanacaktır;
(c) Hayvan malzemeleri, taşınmadan evvel yükleme öncesinde uygun bir dezenfektan ile tepeden
tırnağa işlemden geçecektir;
(d) Örtülü dökme yük konteynerleri, uygun bir dezenfektan ile muamele görmüş olan emici bir
malzemeyle yüklenmiş ek bir üst astarla kaplanacaktır;
(e) Kapalı veya örtülü dökme yük konteynerleri, baştan aşağı temizlenene ve dezenfekte edilene
kadar yeniden kullanıma alınmayacaktır.
NOT: İlgili ulusal sağlık makamları, ek hükümler gerektirebilir.

Sınıf 6.2 kapsamındaki atıklar (UN 3291)

(a) (Rezerve edildi)
(b) Kapalı dökme yük konteynerleri ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanacaktır. Bu dökme yük
konteynerleri, gözeneksiz bir iç yüzeye sahip olacak ve çatlaklardan veya içindeki ambalajlara
zarar verebilecek, dezenfeksiyonu engelleyecek veya istenmeyen salınımlara neden olabilecek
diğer durumlardan arî olacaktır;
(c) UN No. 3291 atıkları, ambalajlama grubu II'ye ait katılar için test edilmiş ve 6.1.3.1 uyarınca
işaretlenmiş olan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylı mühürlü sızdırmaz plastik torbalar
içerisinde, kapalı dökme yük konteynerlerinde saklanacaktır. Bu plastik torbalar, ISO 7765-
1:1988 "Plastik film ve örtü kaplama - Serbest düşürme yöntemiyle darbe dayanıklılığının
belirlenmesi - Kısım 1: Merdiven yöntemleri" ve ISO 6383-2:1983 "Plastikler - Film ve örtü
kaplama - Yırtılma dayanıklılığının belirlenmesi. Kısım 2: Elendorf yöntemi" standardı
uyarınca yırtılma ve darbe dayanıklılığına yönelik testlerden geçecektir. Her torba, torbanın
uzunluğu karşısında hem paralel hem de dikey düzlemlerde, en az 165 g darbe dayanıklılığına
ve en az 480 gram yırtılma dayanıklılığına sahip olacaktır. Her bir plastik torba için azami net
kütle 30 kg'dır;
(d) Şilteler gibi 30 kg'yi aşan tek nesneler, yetkili makam tarafından izin verildiyse, plastik torba
gerekmeksizin taşınabilir;
(e) Sıvı içeren UN No. 3291 atıkları, yalnızca sıvı dökme yük konteynerine dökülmeksizin tüm
miktarını emebilecek yeterlilikte emici malzeme içeren plastik torbalarda taşınabilir;
(f) Sivri nesneler içeren UN No. 3291 atıkları, P621, IBC620 veya LP621 ambalajlama talimatları
hükümlerini karşılayan UN tip testine tabi tutulmuş ve onaylanmış sert ambalajlarda taşınabilir;
(g) P621, IBC620 veya LP621 ambalajlama talimatlarında belirtilen sert ambalajlar da
kullanılabilir. Bunlar, normal taşıma koşullarında hasara karşı korunacak şekilde emniyete
alınacaktır. Aynı kapalı dökme yük konteynerinde, sert ambalajlar ve plastik torbalar içinde
taşınan atıklar, uygun sert bariyerler veya bölücüler, ağlar veya ambalajlara normal taşıma
koşulları altında hasar gelmesini önleyebilecek benzer emniyet mekanizmalarıyla birbirinden
ayrılacaktır;
(h) Plastik torbalardaki UN No. 3291 atıkları, torbaların sızdırmazlığını kaybetmeyeceği şekilde
kapalı dökme yük konteynerinde sıkıştırılacaktır;
(i) Kapalı dökme yük konteynerleri, her seyahat sonrasında sızıntı veya dökülmelere karşı
muayene edilecektir. Herhangi bir UN No. 3291 atığının, kapalı dökme yük konteyneri içine
sızmış veya dökülmüş olması durumunda, bu araç tamamen temizlenene, gerekliyse uygun bir
maddeyle dezenfekte edilene veya kontaminasyonu giderilene kadar yeniden kullanılamaz.
Tıbbi veya veteriner atıkları haricindeki başka hiçbir mal UN No.3291 ile birlikte taşınamaz.
Aynı kapalı dökme yük konteynerinde taşınan benzer diğer atıklar, olası kontaminasyonlara
karşı muayene edilecektir.

 

Sınıf 7 kapsamındaki malzemeler

Ambalajlanmamış radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin olarak bkz. 4.1.9.2.4.

Sınıf 8 kapsamındaki mallar

Bu mallar, su geçirmez dökme yük konteynerlerinde taşınacaktır.

Sınıf 9 kapsamındaki mallar

UN 3509 için, sadece kapalı dökme yük konteynerleri (BK2 kodu) kullanılabilir. Dökme yük konteynerleri
sızdırmaz olacak veya sızdırmaya ve delinmeye karşı dayanıklı sızdırmaz astar veya torbalarda kaplanacak
ve taşıma sırasında herhangi bir sıvının sızmasını önleyecek araçlara, örneğin emici malzemeye sahip
olacaklardır. Sınıf 5.1 kapsamındaki artıkların olduğu, ıskarta, boş, temizlenmemiş ambalajlar, tahta veya
diğer tutuşabilir materyaller ile temasını önleyecek şekilde imal edilen dökme yük konteynerlerinde
taşınacaktır.

Esnek dökme yük konteynerlerinin kullanımı

Esnek dökme yük konteyneri doldurulmadan önce, yapısal anlamda hizmet verebildiğinin kanıtlanması;
metal ve tekstil kısımları dahil olmak üzere, kumaş kayış, yük taşıyıcı kayıt, gövde kumaşı, kilitleme cihazı
parçalarında çıkıntı veya hasar bulunmadığı iç astarlarında, yırtık, aşınma veya hasar bulunmadığının
gösterilmesi amacıyla görsel incelemeye tabi tutulacaktır.

Esnek dökme yük konteynerleri için, tehlikeli malların taşınması için izin verilen kullanım süresi, esnek
dökme yük konteynerinin üretim tarihinden itibaren iki yıl olacaktır.

Esnek dökme yük konteyneri içinde tehlikeli gaz birikimi oluşma ihtimali varsa, bir havalandırma cihazı
takılacaktır. Hava menfezi, su ve yabancı madde girişinin normal taşıma koşulları altında engelleneceği bir
şekilde tasarlanacaktır.

Esnek dökme yük konteynerleri, yüklü halde yüksekliğin genişliğe oranı 1,1 oranını aşmayacak şekilde
doldurulacaktır. Esnek dökme yük konteynerlerinin azami brüt kütlesi 14 tonu aşmayacaktır.

7.3.1.1 (b) hükümlerinin uygulandığı hallerde dökme yük taşımaya ilişkin koşullar

7.3.1'deki genel hükümlere ek olarak, Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)'de yer alması durumunda bu bölümün
hükümleri uygulanır. Bu bölümde kullanılan örtülü veya kapalı araçlar ya da örtülü veya kapalı
konteynerlerin Bölüm 6.11 gerekliliklerine uygunluğu aranmaz. Bölüm 3.2 Tablo A sütun (17)'de verilen
VC1, VC2 ve VC3 kodları aşağıdaki anlamlara gelmektedir.
VC1 Örtülü araçlarda, örtülü konteynerlerde ya da örtülü dökme yük konteynerlerinde dökme yük
taşımaya izin verilmiştir.
VC2 Kapalı araçlarda, kapalı konteynerlerde ya da kapalı dökme yük konteynerlerinde dökme yük
taşımaya izin verilmiştir.
VC3 Menşei ülkenin yetkili makamınca tanımlanan standartlar doğrultusunda özel olarak donatılmış
araçlar veya konteynerlerde dökme yük taşımaya izin verilmiştir. Eğer menşei ülke ADR'ye
taraf değilse, sevkiyatın ulaşacağı ADR'ye taraf olan ilk ülkenin yetkili makamı tarafından
belirtilen şartlar geçerli olacaktır.

VC dökme kodları kullanıldığında, Bölüm 3.2. Tablo A sütun (17)'de gösterilen aşağıdaki ilave hükümler
uygulanacaktır:
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018