Karayolunda Tehlikeli Madde

7.5

YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Yüklemeye, boşaltmaya ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler

Tank ve sürücüsü, konteyner(ler), dökme yük konteyner(ler)i, MEGC(ler), tank konteyner(ler)i veya varsa
portatif tank(lar), yükleme ve boşaltma sahalarına ve konteyner terminallerine varış üzerine düzenleyici
hükümlere (güvenlik, emniyet, temizlilik, yükleme ve boşaltmada kullanılan donanımın yeterli şekilde
işleyişiyle ilgili olanlar) uygunluk gösterecektir.

ADR'de aksi belirtilmediği sürece yükleme aşağıdaki hallerde yapılmayacaktır:
- belgelerin incelenmesi veya
- aracın, konteyner(ler)in, dökme yük konteyner(ler)inin, MEGC(lerin), tank konteyner(ler)inin
veya varsa portatif tank(lar)ın ayrıca yükleme ve boşaltma sırasında kullanılan teçhizatları
üzerinde yürütülen görsel bir muayene; aracın, sürücünün, konteynerin, dökme yük
konteynerinin, MEGC'nin, tank konteynerinin, portatif tankın veya bunların donanımlarının,
düzenleyici hükümlere uymadığını gösterdiği hallerde. Aracın veya konteynerlerin iç ve dış
kısımları, yüklemeden önce muayene edilecek ve bütünlüğünü veya içinde yüklü ambalajların
bütünlüğünü etkileyebilecek bir hasarın olmadığından emin olunacaktır.

ADR'de aksi belirtilmediği sürece yukarıda sözü edilen muayenelerin boşaltma güvenliğini veya emniyetini
etkileyebilecek eksiklikleri işaret etmesi halinde, boşaltma işlemi yapılmayacaktır.

7.3.3 veya 7.5.11'in özel koşullarına göre, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (17) ve (18) uyarınca, bazı tehlikeli
mallar sadece "tam yük" olarak gönderilecektir (tanım için bkz. 1.2.1). Bu durumda yetkili makamlar bu
taşımada kullanılan aracın veya büyük konteynerin sadece bir noktada yüklenmesini ve sadece bir noktada
boşaltılmasını talep edebilir.

Yön düzenleme oklarının kullanımı gerekiyorsa, ambalajların ve üst ambalajların yönü bu işaretlere uygun
şekilde düzenlenecektir.
NOT: Sıvı tehlikeli mallar, uygulanabilen koşullarda kuru tehlikeli malların altına yüklenecektir.

Tüm muhafaza araçları, kendilerinin tasarlanmış ve gerekirse, test edilmiş olduğu bir elleçleme yöntemine
uygun olarak yüklenecek ve boşaltılacaktır.

Karışık yükleme yasağı

Farklı tehlike etiketleri taşıyan ambalajlar, taşıdıkları tehlike etiketleri baz alınarak hazırlanan aşağıdaki
Tabloya göre karışık yüklenmelerine izin verilmediği sürece, aynı araca veya konteynere birlikte
yüklenemeyecektir.
NOT 1: 5.4.1.4.2'ye göre, aynı araca veya konteynere birlikte yüklenemeyecek olan sevkiyatlar için ayrı
taşıma belgeleri hazırlanacaktır.
NOT 2: Yalnız Sınıf 1'e ait nesne veya maddeler içeren ve Model No. 1, 1.4, 1.5 ve 1.6'ya uygun etiket
taşıyan ambalajlarda, bu ambalajlar için istenen diğer tehlike etiketlerine bakılmaksızın, 7.5.2.2 uyarınca
karışık yüklemeye izin verilir. 7.5.2.1'deki Tablo, sadece, söz konusu ambalajlar, diğer sınıflardan madde
veya nesneler içeren ambalajlarla birlikte yüklendiğinde geçerlidir.
 

Etiket No.

1

1.4

1.5

1.6

2.1,

2.2,

2.3

3

4.1

4.1

+ 1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.2

+ 1

6.1

6.2

7 A,

B, C

8

9

1

 

Bkz. 7.5.2.2

 

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

 

b

 

a b c

1.4

a

a

a

 

a

a

a

a

 

a

a

a

a

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

2.1, 2.2, 2.3

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

3

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

4.1

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

4.1 + 1

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

4.3

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

5.1

d

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

5.2

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.2 + 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

6.1

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

6.2

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

7A, B, C

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

8

 

a

 

 

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

9

b

a

b c

b

b

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X Karışık yüklemeye izin verilir.
a 1.4S maddeleri ve nesnelerinin karışık yüklenmesine izin verilir.
b Sınıf 1 kapsamındaki mallarla Sınıf 9 kapsamındaki hayat kurtarıcı araçlar arasında karışık yüklemeye izin
verilmiştir (UN No. 2990, 3072 ve 3268).
c Alt Grup 1.4’teki piroteknik, uyumluluk grubu G, emniyet cihazları (UN No. 0503) ile Sınıf 9, elektrikle başlatılan
emniyet cihazları (UN No. 3268) arasında karışık yüklemeye izin verilmiştir.
d Tahripli patlayıcılar (UN No. 0083 patlayıcı, tahripli, tip C hariç) ve amonyum nitrat (UN No. 1942 ve 2067),
amonyum nitrat emülsiyonu veya süspansiyonu veya jeli (UN No. 3375) ile alkali metal nitratları ve alkalin toprak
metal nitratları arasında, bunların tümünün levha takma, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçları
bakımından Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görmesi koşuluyla karışık yüklemeye izin
verilmiştir. Alkali metal nitratları arasında, sezyum nitrat (UN 1451), lityum nitrat (UN 2722), potasyum nitrat (UN
1486), rubidyum nitrat (UN 1477) ve sodyum nitrat (UN 1498) yer alır. Alkali toprak metal nitratları arasında
baryum nitrat (UN 1446), berilyum nitrat (UN 2464), kalsiyum nitrat (UN 1454), magnezyum nitrat (UN 1474) ve
stronsiyum nitrat (UN 1507) yer alır.

İlgili uyumluluk grupları için aşağıdaki Tablo'ya göre karışık yüklemeye izin verilmediği sürece; değişik
uyumluluk gruplarına tahsis edilmiş 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model numaraları ile uyumlu etiket taşıyan ve Sınıf
1 kapsamındaki maddeleri veya nesneleri içeren ambalajlar, aynı araca veya konteynere yüklenmeyecektir.

Uyumluluk Grubu

A

B

C

D

E

F

G

H

J

L

N

S

A

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

X

 

a

 

 

 

 

 

 

 

X

C

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

b c

X

D

 

a

X

X

X

 

X

 

 

 

b c

X

E

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

b c

X

F

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

G

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

H

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

J

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d

 

 

N

 

 

b c

b c

b c

 

 

 

 

 

b

X

S

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 
X Karışık yüklemeye izin verilir.
a Uyumluluk grubu B nesnelerini içeren ambalajlar ve uyumluluk grubu D maddelerini veya
nesnelerini içeren ambalajlar, tek bir araca veya konteynere birlikte yüklenebilir. Bunun için,
bunların etkili bir şekilde birbirinden ayrılarak, uyumluluk grubu B maddelerinden, uyumluluk
grubu D maddeleri veya nesnelerine infilak aktarımı tehlikesinin olmaması sağlanmalıdır. Ayırma
işlevi, ayrı bölmelerin kullanılması veya iki patlayıcı tipinden birinin özel bir muhafaza sistemine
yerleştirilmesi yoluyla yürütülebilir. Her iki ayırma yöntemi de yetkili makamın onayına tabidir.
b Alt grup 1.6, uyumluluk grubu N kapsamındaki değişik nesne tipleri, sadece alt grup 1.6,
uyumluluk grubu N kapsamındaki nesnelerle birlikte, nesneler arasında test veya
karşılaştırmalarla ilave bir infilak riski taşımadıkları anlaşıldığında birlikte taşınabilirler. Aksi
halde, tehlike alt grubu 1.1 olarak kabul edilmeleri gerekir.
c Uyumluluk grubu N nesneleri C, D ve E uyumluluk grubu maddeleri ve nesneleriyle birlikte
taşındıklarında, uyumluluk grubu N nesnelerinin uyumluluk grubu D'nin özelliklerini taşıdığı
kabul edilir.
d Uyumluluk grubu L maddelerini ve nesnelerini içeren ambalajlar, aynı uyumluluk grubuna dahil
madde ve nesne tiplerini içeren ambalajlarla bir araca veya konteynere birlikte yüklenebilir.

Aynı araca karışık yükleme yasaklarının uygulanması amacıyla, tüm kenarlarından kapalı konteynerlerde
yer alan maddeler dikkate alınmayacaktır. Bununla birlikte, 1, 1.4, 1.5 veya 1.6 model numaralarına uygun
etiketleri taşıyan karışık ambalaj yüklemelerini ilgilendiren 7.5.2.1'de konan yasaklar ile değişik uyumluluk
gruplarına ait patlayıcıların karışık yüklenmesini ilgilendiren 7.5.2.2'de konan yasaklar, bir konteynerde yer
alan tehlikeli mallar ile aynı araca yüklü diğer tehlikeli araçlar arasında da, sonraki maddelerin bir veya
daha fazla konteynere yüklü olup olmadıklarına bakılmaksızın, uygulanacaktır.

Alt Grup 1.4 ve UN No. 0161 ve UN No. 0499 olanlar hariç, herhangi bir tür patlayıcı madde veya
parçalarla birlikte sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli malların karışık yüklenmesi yasaktır.

(Rezerve Edilmiş)

Gıda maddeleri, diğer tüketim maddeleri ve hayvan yemlerine ilişkin önlemler

Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (18)'de bir madde için CV28 özel koşulu gösteriliyorsa; gıda maddeleri, diğer
tüketim maddeleri ve havyan yemlerine ilişkin aşağıdaki önlemler alınacaktır.
Büyük ambalajlar ve orta boy dökme yük konteynerleri, (IBC'ler) dahil olmak üzere, 6.1 veya 6.2 model
numaralarına uygun etiketleri ya da UN No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içeren ve
model numarası 9 ile uyumlu etiketleri taşıyan ambalajlar ile temizlenmemiş boş ambalajlar; araçlarda,
konteynerlerde ve yükleme, boşaltma veya transit yerlerinde gıda maddelerini, diğer tüketim maddelerini
veya hayvan yemlerini içerdikleri bilinen ambalajların yakınına dizilmeyecek veya yüklenmeyecektir.
Söz konusu etiketleri taşıyan bu ambalajların gıda maddesi diğer tüketim maddeleri veya hayvan yemleri
içerdiği bilinen ambalajların yakınına yüklendiği durumlarda, bu ambalajlardan uzak tutulacaktır:
(a) Söz konusu etiketleri taşıyan ambalajlarla aynı yükseklikteki tam bölmelerle;
(b) Model numaraları 6.1, 6.2 veya 9'a uygun etiketleri taşımayan veya Model 9'a uyan ancak UN
No. 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 veya 3245 tipi ürünleri içermeyen ambalajlarla veya
(c) En az 0,8 m bir boşlukla;
yukarıdaki koşullar için söz konusu etiketleri taşıyan ambalajların ek bir ambalaj ile tedarik edilmesi veya
tamamen kapalı olması gerekmektedir (örn. örtü, mukavva veya diğer tedbirlerle).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018