Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşınan miktarların sınırlandırılması

Aşağıdaki hükümler veya 7.5.11'in Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun 18 kapsamında uygulanacak ek hükümleri;
taşınabilecek belirli malların miktarında bir kısıtlamayı gerektiriyorsa, tehlikeli malların bir veya daha fazla
konteynerde taşınıyor olması, bu koşulların gerektirdiği taşıma ünitesi başına kütle sınırlamasını
etkilemeyecektir.

Patlayıcı maddelere ve nesnelere ilişkin kısıtlamalar

Taşınan maddeler ve miktarlar

Bir taşıma ünitesinde taşınabilecek patlayıcı maddenin, kg cinsinden toplam net kütlesi (veya patlayıcı
nesneler durumunda, tüm nesneler içerisindeki patlayıcı maddenin toplam net kütlesi), aşağıdaki tabloda
görüldüğü şekilde sınırlandırılacaktır (karışık yükleme yasağıyla ilgili olarak ayrıca bkz. 7.5.2.2):
Sınıf 1 kapsamındaki patlayıcılarda taşıma ünitesi başına kg cinsinden izin verilen azami net kütle

Taşıma Ünitesi

Alt grup

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 ve 1.6

Boş temizlenmemiş ambalajlar

Uyumluluk grubu

1.1A

1.1A

dışında

 

 

1.4S

dışında

1.4S

 

EX/II a

6,25

1 000

3 000

5 000

15 000

Sınırsız

5 000

Sınırsız

EX/III a

18,75

16 000

16 000

16 000

16 000

Sınırsız

16 000

Sınırsız

a EX/II ve EX/III araçları açıklamaları için bkz. Kısım 9.

Sınıf 1'in farklı alt gruplardaki maddelerin ve nesnelerin, 7.5.2.2'deki karışık yükleme yasaklarına uygun
olarak aynı taşıma ünitesine yüklendiği hallerde, yükün bir bütün olarak en tehlikeli alt gruba ait olduğu
varsayılacaktır (sırayla 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Bununla birlikte, S uyumluluk grubuna ait patlayıcıların
net kütlesi taşınan miktarlarının sınırlandırılmasında hesaba katılmayacaktır.
1,5D şeklinde sınıflandırılan maddelerin bir taşıma ünitesinde alt grup 1.2'nin maddeleriyle birlikte
taşındığı yerlerde, toplam yükün alt grup 1.1'e ait olduğu kabul edilecektir.

MEMU'lar üzerinde patlayıcıların taşınması

MEMU'larda patlayıcıların taşınmasına ancak aşağıdaki koşulların karşılanması kaydıyla izin verilmiştir:
(a) Yetkili makam, kendi toprakları içerisinde taşıma işlemine yetki verecektir;
(b) Taşınan ambalajlı patlayıcıların tipi ve miktarı, MEMU'da üretilecek olan malzemenin miktarı
için gerekli olacak şekilde kısıtlanacak ve hiçbir durumda şunları aşmayacaktır:
- Uyumluluk grubu D kapsamındaki patlayıcılar için 200 kg ve
- aksi yetkili makamca onaylanmadıkça, toplam 400 adet kapsül veya kapsül tertibatı
veya ikisinin karışımı;
(c) Ambalajlanmış patlayıcılar yalnızca 6.12.5'in zorunluluklarını karşılayan bölmelerde
taşınacaktır;
(d) Başka hiçbir tehlikeli mal, ambalajlı patlayıcılarla aynı bölmede taşınamaz;
(e) Ambalajlı patlayıcılar, diğer tehlikeli malların yüklemesi tamamlandıktan sonra ve taşıma
işleminden hemen önce MEMU'ya yüklenecektir;
(f) Sınıf 5.1 kapsamındaki patlayıcılar ile maddeler arasında karışık yüklemeye izin verilmişse (UN
1942 ve UN 3375), bunların toplamı, ayırma, istifleme ve izin verilen azami yük amaçlarıyla
Sınıf 1 kapsamındaki tahripli patlayıcılar olarak muamele görecektir.

Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler ile Sınıf 4.1 kapsamındaki B, C, D, E veya F tipindeki
kendiliğinden tepkimeye giren maddelerin ve Sınıf 4.1 kapsamındaki polimerleştirici maddelerin azami
miktarı, taşıma ünitesi başına 20000 kg ile sınırlıdır.

(Rezerve Edilmiş)

Elleçleme ve istifleme

İlgili durumlarda, araç veya konteyner tehlikeli malların sabitlenmesine ve elleçlenmesine yönelik
mekanizmalarla donatılacaktır. Tehlikeli maddeler ve ambalajlanmamış tehlikeli nesneler içeren ambalajlar,
malları araç veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek (sabitleyici kayışlar, kayar tahtalar,
ayarlanabilir dirsekler gibi) ve böylelikle taşıma sırasında ambalajların düzenini değiştirebilecek veya hasar
görmelerine neden olabilecek hareketler önlenecektir. Tehlikeli mallar diğer mallarla birlikte taşınıyorsa
(örn. ağır makine veya sandıklar), tüm mallar araç veya konteynerler içinde güvenli şekilde sabitlenecek
veya tehlikeli malların salınımını önleyecek şekilde ambalajlanacaktır. Ambalajların hareketi, tüm
boşlukların yük koruma tahtalarıyla doldurulması veya bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir.
Sarma veya kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar ambalajda hasara veya deformasyona
neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır1. Bu paragrafta belirtilen gereklilikler, EN 12195-1:2010
standardına uygun olarak kargo güvenliği sağlanması durumunda yerine getirilmiş sayılır.
 
------------------------------------
1 Tehlikeli malların üst üste yığılmasına ilişkin kılavuz bir belge olarak, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan
Karayolu Taşımacılığında Kargoların Sabitlenmesine ilişkin Avrupa En İyi Uygulamalar Kılavuzlarına danışılabilir. Diğer
kılavuz belgeleri, yetkili makamlardan ve sanayi kurumlarından edinilebilir.

 

Ambalajlar, bu amaçla tasarlanmadığı takdirde üst üste yığılmayacaktır. Üst üste yığmaya yönelik olarak
tasarlanmış olan farklı ambalaj türleri birlikte yüklenecekse, bunların birbirleri üzerine istiflenmesine
yönelik uyumlulukları göz önünde bulundurulacaktır. Gerekli olduğu hallerde, üst üste yığılmış
ambalajların yük taşıyıcı mekanizmaların kullanımı yoluyla alttaki ambalaja hasar görmesi engellenecektir.

Yükleme ve boşaltma sırasında tehlikeli mallar içeren ambalajlar hasarlara karşı korunacaktır.
NOT: Taşınmaya hazırlanmaları sırasında, ambalajların elleçlenmesine, taşınacakları aracın veya
konteynerin tipine ve yükleme ve boşaltma yöntemine özel ihtimam gösterilecek olup, ambalajların
sürünmesi veya yanlış elleçlenmesi yoluyla istenmeyen hasarların önlenmesi sağlanacaktır.

7.5.7.1 zorunlulukları konteynerlerin, tank konteynerlerin, portatif tankların ve MEGC'lerin araçlara
yüklenmesi, istiflenmesi ve araçlardan kaldırılması durumları için de geçerli olacaktır.

Araç ekibinin üyeleri, tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamaz.

Esnek dökme yük konteynerlerinin yüklenmesi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018