Karayolunda Tehlikeli Madde

Elleçleme ve istifleme

İlgili durumlarda, araç veya konteyner tehlikeli malların sabitlenmesine ve elleçlenmesine yönelik
mekanizmalarla donatılacaktır. Tehlikeli maddeler ve ambalajlanmamış tehlikeli nesneler içeren ambalajlar,
malları araç veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek (sabitleyici kayışlar, kayar tahtalar,
ayarlanabilir dirsekler gibi) ve böylelikle taşıma sırasında ambalajların düzenini değiştirebilecek veya hasar
görmelerine neden olabilecek hareketler önlenecektir. Tehlikeli mallar diğer mallarla birlikte taşınıyorsa
(örn. ağır makine veya sandıklar), tüm mallar araç veya konteynerler içinde güvenli şekilde sabitlenecek
veya tehlikeli malların salınımını önleyecek şekilde ambalajlanacaktır. Ambalajların hareketi, tüm
boşlukların yük koruma tahtalarıyla doldurulması veya bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir.
Sarma veya kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar ambalajda hasara veya deformasyona
neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır1. Bu paragrafta belirtilen gereklilikler, EN 12195-1:2010
standardına uygun olarak kargo güvenliği sağlanması durumunda yerine getirilmiş sayılır.
 
------------------------------------
1 Tehlikeli malların üst üste yığılmasına ilişkin kılavuz bir belge olarak, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan
Karayolu Taşımacılığında Kargoların Sabitlenmesine ilişkin Avrupa En İyi Uygulamalar Kılavuzlarına danışılabilir. Diğer
kılavuz belgeleri, yetkili makamlardan ve sanayi kurumlarından edinilebilir.

 

Ambalajlar, bu amaçla tasarlanmadığı takdirde üst üste yığılmayacaktır. Üst üste yığmaya yönelik olarak
tasarlanmış olan farklı ambalaj türleri birlikte yüklenecekse, bunların birbirleri üzerine istiflenmesine
yönelik uyumlulukları göz önünde bulundurulacaktır. Gerekli olduğu hallerde, üst üste yığılmış
ambalajların yük taşıyıcı mekanizmaların kullanımı yoluyla alttaki ambalaja hasar görmesi engellenecektir.

Yükleme ve boşaltma sırasında tehlikeli mallar içeren ambalajlar hasarlara karşı korunacaktır.
NOT: Taşınmaya hazırlanmaları sırasında, ambalajların elleçlenmesine, taşınacakları aracın veya
konteynerin tipine ve yükleme ve boşaltma yöntemine özel ihtimam gösterilecek olup, ambalajların
sürünmesi veya yanlış elleçlenmesi yoluyla istenmeyen hasarların önlenmesi sağlanacaktır.

7.5.7.1 zorunlulukları konteynerlerin, tank konteynerlerin, portatif tankların ve MEGC'lerin araçlara
yüklenmesi, istiflenmesi ve araçlardan kaldırılması durumları için de geçerli olacaktır.

Araç ekibinin üyeleri, tehlikeli mal içeren bir ambalajı açamaz.

Esnek dökme yük konteynerlerinin yüklenmesi

Esnek dökme yük konteynerleri, esnek dökme yük konteynerinin yüksekliğinin en az üçte ikisine kadar
uzanan sert kenarlara ve uçlara sahip olan bir araç veya konteyner içinde taşınacaktır. Taşıma için
kullanılan araçlar, ECE Yönetmeliği No. 13 uyarınca araç denge fonksiyonu ile donatılacaktır.2
NOT: Esnek dökme yük konteynerini bir araca veya konteynere yüklerken, 7.5.7.1 ve IMO/ILO/UNECEK
Kargo Taşıma Ünitelerinin Ambalajlanmasına İlişkin Uygulama Kuralları'nda (CTU Kodu) belirtilen
tehlikeli malların elleçlenmesi ve istiflenmesine ilişkin kurallara dikkat edilecektir.

Esnek dökme yük konteynerleri, araç veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek ve
böylelikle taşıma sırasında esnek dökme yük konteynerinin pozisyonunu değiştirebilecek veya hasar
görmesine neden olabilecek hareketler önlenecektir. Esnek dökme yük konteynerlerinin hareketi, tüm
boşlukların yük koruma tahtalarıyla doldurulması veya bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir.
Sarma veya kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar esnek dökme yük konteynerinde
hasara veya deformasyona neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır.

Esnek dökme yük konteynerleri istiflenmeyecektir.

Boşaltmadan sonra temizlik

Ambalajlanmış tehlikeli malları içeren bir araç veya konteyner boşaltıldığında, bazı içeriklerin kaçmış
olduğu fark edilirse, tekrar yüklenmeden önce her koşulda araç veya konteyner mümkün olduğu kadar
süratle temizlenecektir.
Temizliğin o konumda yapılması mümkün değilse, araç veya konteyner tam olarak güvenli olacağı en yakın
yere götürülecek ve orada temizlenecektir.
Kaçmış maddelerin kontrolsüz yayılımını önleyen yeterli önlemler alındıysa taşıma yeterince güvenli olarak
kabul edilir.

 

Dökme yük şeklindeki tehlikeli mallarla yüklenmiş olan araçlar veya konteynerler, yeni yük öncekinin
aynısı değilse, yeniden yüklenmeden önce uygun bir biçimde temizlenmelidir.
-------------------------------
2 ECE Yönetmeliği No. 13 (fren sistemi bakımından M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına ilişkin yeknesak
hükümler)

Sigara içme yasağı

Elleçleme operasyonları sırasında araçların veya konteynerlerin yakınında ve araçların veya konteynerlerin
içinde sigara içmek yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların
kullanımı için de geçerlidir.

Elektrostatik yüklere karşı önlemler

Alevlenebilir gazlar veya parlama noktası 60 °C veya altında olan sıvılar ya da UN No. 1361, karbon veya
karbon siyah tabaka, ambalajlama grubu II söz konusu olduğunda, tankların yüklenmesinden veya
boşaltılmasından önce aracın, portatif tankın veya tank konteynerinin şasisinden toprağa iyi bir elektrik
bağlantısının kurulmuş olması gereklidir. Buna ek olarak, doldurma oranı da sınırlandırılmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018