Karayolunda Tehlikeli Madde

Esnek dökme yük konteynerlerinin yüklenmesi

Esnek dökme yük konteynerleri, esnek dökme yük konteynerinin yüksekliğinin en az üçte ikisine kadar
uzanan sert kenarlara ve uçlara sahip olan bir araç veya konteyner içinde taşınacaktır. Taşıma için
kullanılan araçlar, ECE Yönetmeliği No. 13 uyarınca araç denge fonksiyonu ile donatılacaktır.2
NOT: Esnek dökme yük konteynerini bir araca veya konteynere yüklerken, 7.5.7.1 ve IMO/ILO/UNECEK
Kargo Taşıma Ünitelerinin Ambalajlanmasına İlişkin Uygulama Kuralları'nda (CTU Kodu) belirtilen
tehlikeli malların elleçlenmesi ve istiflenmesine ilişkin kurallara dikkat edilecektir.

Esnek dökme yük konteynerleri, araç veya konteyner içinde sabitleyici yöntemlerle sabitlenecek ve
böylelikle taşıma sırasında esnek dökme yük konteynerinin pozisyonunu değiştirebilecek veya hasar
görmesine neden olabilecek hareketler önlenecektir. Esnek dökme yük konteynerlerinin hareketi, tüm
boşlukların yük koruma tahtalarıyla doldurulması veya bloklama ve payandalama yoluyla önlenecektir.
Sarma veya kayış gibi kısıtlama mekanizmaları kullanılıyorsa, bunlar esnek dökme yük konteynerinde
hasara veya deformasyona neden olabilecek sıkılıkta uygulanmamalıdır.

Esnek dökme yük konteynerleri istiflenmeyecektir.

Boşaltmadan sonra temizlik

Ambalajlanmış tehlikeli malları içeren bir araç veya konteyner boşaltıldığında, bazı içeriklerin kaçmış
olduğu fark edilirse, tekrar yüklenmeden önce her koşulda araç veya konteyner mümkün olduğu kadar
süratle temizlenecektir.
Temizliğin o konumda yapılması mümkün değilse, araç veya konteyner tam olarak güvenli olacağı en yakın
yere götürülecek ve orada temizlenecektir.
Kaçmış maddelerin kontrolsüz yayılımını önleyen yeterli önlemler alındıysa taşıma yeterince güvenli olarak
kabul edilir.

 

Dökme yük şeklindeki tehlikeli mallarla yüklenmiş olan araçlar veya konteynerler, yeni yük öncekinin
aynısı değilse, yeniden yüklenmeden önce uygun bir biçimde temizlenmelidir.
-------------------------------
2 ECE Yönetmeliği No. 13 (fren sistemi bakımından M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına ilişkin yeknesak
hükümler)

Sigara içme yasağı

Elleçleme operasyonları sırasında araçların veya konteynerlerin yakınında ve araçların veya konteynerlerin
içinde sigara içmek yasaktır. Bu sigara içme yasağı aynı zamanda elektronik sigara ve benzer cihazların
kullanımı için de geçerlidir.

Elektrostatik yüklere karşı önlemler

Alevlenebilir gazlar veya parlama noktası 60 °C veya altında olan sıvılar ya da UN No. 1361, karbon veya
karbon siyah tabaka, ambalajlama grubu II söz konusu olduğunda, tankların yüklenmesinden veya
boşaltılmasından önce aracın, portatif tankın veya tank konteynerinin şasisinden toprağa iyi bir elektrik
bağlantısının kurulmuş olması gereklidir. Buna ek olarak, doldurma oranı da sınırlandırılmalıdır.

Belirli sınıflar veya özel mallar için geçerli ek hükümler

7.5.1 den 7.5.10 arasındaki hükümlere ek olarak, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (18)'de bir kayıt altında yer
alması halinde aşağıdaki koşullar da geçerli olacaktır.
CV1 (1) Aşağıdaki işlemlerin yürütülmesi yasaktır:
(a) Yetkili makamların izni olmadan ortak alanlarda ve yerleşim mahallerinde
yükleme ve boşaltma yapılması;
(b) Güvenlik gibi nedenlerle acil olarak yapılmasını gerektiren haller dışında,
yerleşim mahalleri dışındaki kamu alanlarında, önceden yetkili makamlara
konu hakkında bilgi verilmeden yükleme veya boşaltma yapılması.
(2) Herhangi bir nedenle elleçleme operasyonlarının ortak alanlarda yapılması
gerekiyorsa, maddeler veya diğer nesneler etiketlerine göre ayrılacaktır.
CV2 (1) Yüklemeden önce, aracın veya konteynerin yükleme yüzeyi tamamen
temizlenmelidir.
(2) Maddeleri taşıyan araçların veya konteynerlerin üzerinde, yakınında ve bu maddelerin
yüklenmesi ve boşaltılması sırasında ateş veya çıplak alevin kullanılması
yasaklanacaktır.
CV3 Bkz. 7.5.5.2.
CV4 Uyumluluk grubu L kapsamındaki maddeler ve nesneler sadece tam yük olarak
yükleneceklerdir.
CV5'ten CV8'e (Rezerve edildi)
CV9 Ambalajlar atılmayacak veya darbeye maruz kalmayacaktır.
Kaplar, araç veya konteyner üzerinde devrilmeyecek veya düşmeyecek şekilde istifleneceklerdir.
CV10 1.2.1'de tanımlanan silindirler araca veya konteynere yatay olarak yatırılacak veya dik olarak
yerleştirileceklerdir; bununla birlikte, ön çapraz duvara yerleştirilenler söz konusu eksene dik
olacaklardır.
Geniş çaplı (yaklaşık 30 cm veya daha yukarısı) kısa silindirler, valf koruma aygıtları ile aracın
veya konteynerin ortasına doğru bakacak şekilde ve uzunlamasına istifleneceklerdir.
Yeterince dengeli olan silindirler ile devrilmelerini önleyecek ve düz durmalarını sağlayacak
uygun cihazlarla taşınan silindirler yukarı bakacak şekilde yerleştirilebilirler.
Düz yatırılan silindirler, yer değiştirmeyecek şekilde, güvenli ve uygun bir biçimde bağlanacak
veya sabitlenecektir.
CV11 Kaplar her zaman tasarlandıkları ve diğer ambalajlardan zarar görmeleri olasılığına karşı
korunacakları pozisyonda yerleştirileceklerdir.
CV12 Nesnelerle yüklü paletlerin dizilişi, her palet katı alttaki kata eşit biçimde dağıtılacak şekilde ve
gerektiğinde yeterli dayanıklılıkta ara malzemeler kullanılarak yapılacaktır.
CV13 Herhangi bir maddenin araç veya konteyner içine sızması veya dökülmesi durumunda, bu
araçlar tamamen temizlenene, gerekliyse dezenfekte edilene veya kontaminasyonu giderilene
kadar kullanılamaz. Aynı araç veya konteyner içinde taşınan diğer maddeler ve mallar olası bir
kontaminasyona karşı muayene edilmelidir.
CV14 Mallar direkt güneş ışığından ve taşıma sırasında ısınmadan korunacaktır.
Ambalajlar sadece serin, iyi havalandırılmış yerlerde ve ısı kaynaklarından uzakta
depolanacaklardır.
CV15 Bkz. 7.5.5.3.
CV16'dan CV19'a (Rezerve edildi)
CV20 Madde 4.1.4.1'deki P520 ambalajlama talimatlarında yer alan OP1 veya OP2 ambalajlama
yöntemine göre gerektiği şekilde ambalajlandıysa; Bölüm 5.3'ün hükümleri ile Bölüm 7.2'nin
özel hükümleri V1 ve V8(5) ve (6) geçerli olmayacak olup; bu istisnanın geçerli olduğu
maddenin toplam miktarı, taşıma ünitesi başına 10 kg olarak sınırlandırılmıştır.
CV21 Taşıma ünitesi yüklemeden önce iyice muayene edilecektir.
Taşımadan önde taşımacı şu konularda bilgilendirilecektir:
- Soğutma sisteminin çalışması ve güzergah üzerindeki mevcut soğutma
tedarikçilerinin bir listesi
- sıcaklık kontrolünün kaybı halinde izlenecek prosedürler.
Bölüm 7.2'nin V8(3) özel koşulunda yer alan R2 veya R4 yöntemlerine göre sıcaklık kontrolü
yapılması durumunda, yeterli miktarda alevlenmeyen soğutucu (örneğin sıvı azot veya kuru
buz), herhangi bir imkan sağlanmamışsa, muhtemel gecikmeler için makul bir gecikme payı
verilmiş şekilde taşınacaktır.
Ambalajlar kolayca erişilebilecek bir şekilde istiflenecektir.
Belirlenen kontrol sıcaklığı, yükleme ve boşaltma dahil tüm taşıma operasyonu boyunca, ara
duraklar da dahil olmak üzere, idame ettirilecektir.
CV22 Ambalajlar, yükleme alanında serbest hava akımının homojen bir yükleme sıcaklığını
sağlayacağı şekilde yükleneceklerdir. Bir aracın veya büyük konteynerin içeriği 5000 kg
alevlenebilir katı, polimerleştirici madde ve/veya organik peroksit miktarını aşıyorsa, yük her
biri 5000 kg'ı aşmayan ve aralarında en az 0,05 m hava boşluğu bulunan sıralara bölünecektir.
CV23 Ambalajlar elleçlenirken, suyla temas etmemeleri için özel önlemler alınacaktır.
CV24 Yükleme yapılmadan önce, araçlar veya konteynerler tamamen temizlenecek ve özellikle
tutuşabilir kalıntılar (saman, ot, kâğıt, vb.) giderilecektir.
Ambalajların istiflemesinde kolay alevlenebilir malzemelerin kullanımı yasaktır.
CV25 (1) Ambalajlar kolayca erişilebilecek bir biçimde istifleneceklerdir.
(2) Ambalajlar 15 °C'yi aşmayacak bir ortam sıcaklığında veya soğutulmuş olarak
taşınacaklarsa, sıcaklık boşaltma veya depolama sırasında idame ettirilecektir.
(3) Ambalajlar sadece serin bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta depolanacaklardır.
CV26 Bir aracın veya konteynerin, bu maddelerle temasta olan ahşap parçaları sökülecek ve
yakılacaktır.
CV27 (1) Ambalajlar kolayca erişilebilecek bir biçimde istifleneceklerdir.
(2) Ambalajlar soğutulmuş olarak taşınacaksa, boşaltılacakları zaman veya depolama
sırasında soğutma zincirinin işleyişi sağlanacaktır.
(3) Ambalajlar sadece serin bir yerde, ısı kaynaklarından uzakta depolanacaklardır.
CV28 Bkz. 7.5.4.
CV29'dan CV32'ye (Rezerve edildi)
CV33 NOT 1: "Kritik grup", toplum fertleri arasından verilen bir radyasyon kaynağına maruz
kalması ve maruz kalma yolu ile ilgili olarak makul ölçüde homojen bir grup anlamında
kullanılmaktadır ve verilen bir kaynaktan verilen bir yolla en yüksek etkin dozu alan birey
tarafından temsil edilmektedir.
NOT 2: "Toplum fertleri" genel anlamıyla, işleri gereği veya tıbbi olarak radyasyona maruz
kalanlar hariç, toplumun herhangi bir bireyi anlamına gelir.
NOT 3: "İşçiler" bir işveren adına tam zamanlı, yarı-zamanlı veya geçici olarak çalışan ve
işleri gereği radyasyon koruması konusunda hakları ve görevleri olan kişilerdir.
(1) Ayrı tutma
(1.1) Ambalajlar, üst ambalajlar, konteynerler ve tanklar taşıma sırasında
aşağıdakilerden ayrılacaklardır:
(a) düzenli olarak çalışma alanlarında bulunan işçilerden:
(i) aşağıdaki Tablo A'ya göre veya
(ii) yılda 5 mSv doz kriteri ve korunumlu model
parametreleri kullanılarak hesaplanan mesafelerle;
NOT: Radyasyon koruması amacıyla bireysel izlemeye tabi
işçiler, ayırma amaçlarıyla hesaba katılmayacaktır.
(b) kamunun düzenli erişime sahip olduğu bölgelerde, halkın
içerisinde yer alan kişilerden:
(i) aşağıdaki Tablo A'ya göre veya
(ii) yılda 1 mSv doz kriteri ve korunumlu model
parametreleri kullanılarak hesaplanan mesafelerle;
(c) işlenmemiş fotoğraf filmlerinden veya posta çantalarından:
(i) aşağıdaki Tablo B'ye göre veya
(ii) Bu filmin sevkiyatı başına 0,1 mSv olacak şekilde,
radyoaktif malzeme taşıması nedeniyle işlenmemiş
fotoğraf filmlerinin radyasyona maruz kalma kriteri
kullanılarak hesaplanan mesafelerle ve
NOT: Posta çantalarının işlenmemiş film ve plaka içerdikleri
varsayılacak ve bu nedenle aynı yolla radyoaktif malzemelerden
ayrılacaklardır.
(d) 7.5.2'ye uygun olarak tehlikeli mallardan.
 
 
Tablo A: II-SARI kategorisi ve III-SARI kategorisi kapsamındaki ambalajlar ile
kişiler arasındaki asgari mesafeler
 

Yıllık maruz kalma süresi (saat)

Toplum fertlerinin düzenli erişime sahip olduğu alanlar

Devamlı olarak bulunulan çalışma alanları

50

250

50

250

Arada koruma malzemesi olmadan ayırma uzaklıkları:

2

1

3

0,5

1

4

1.5

4

0,5

1.5

8

2,5

6

1,0

2,5

12

3

7,5

1,0

3

20

4

9,5

1.5

4

30

5

12

2

5

40

5,5

13,5

2,5

5,5

50

6,5

15,5

3

6,5

 
Tablo B: II-SARI kategorisi ve III-SARI kategorisi kapsamındaki ambalajlar ile
"FOTO" kelimesini taşıyan ambalajlar veya posta çantaları arasındaki
asgari uzaklıklar
 

Aşağıdakilerden fazla olmayan ambalaj sayısı

Aşağıdakile rden fazla olmayan taşıma indekslerini n toplamı

Yolculuk veya depolama süresi, saat olarak

Kategori

1

2

4

10

24

48

120

240

III- sarı

II- sarı

Metre cinsinden asgari uzaklıklar

 

 

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2

3

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

2

3

5

 

1

1

0,5

0,5

1

1

2

3

5

7

 

2

2

0,5

1

1

1.5

3

4

7

9

 

4

4

1

1

1.5

3

4

6

9

13

 

8

8

1

1.5

2

4

6

8

13

18

1

10

10

1

2

3

4

7

9

14

20

2

20

20

1.5

3

4

6

9

13

20

30

3

30

30

2

3

5

7

11

16

25

35

4

40

40

3

4

5

8

13

18

30

40

5

50

50

3

4

6

9

14

20

32

45

 
(1.2) II-SARI ve III-SARI kategorisi kapsamındaki ambalajlar ve üst ambalajlar, bu
ambalajlar ve üst ambalajlara özel olarak refakat etmekle görevlendirilmiş kuryeler
dışında, yolcuların bulunduğu bölmelerde taşınmayacaklardır.
(1.3) Araç ekibinin üyeleri hariç hiç kimse II-SARI ve III-SARI kategorisi etiketleri taşıyan
ambalajları, üst ambalajları veya konteynerleri taşıyan araçlara alınamaz.
(2) Aktivite sınırları
Endüstriyel Ambalajlar Tip 1'de (Tip IP-1), Tip 2 (Tip IP-2), Tip 3 (Tip IP-3) bulunan veya
ambalajlanmamış LSA maddelerinin ya da SCO'nun taşınması için bir araçtaki toplam aktivite,
aşağıdaki Tablo C'de gösterilen sınırları aşmayacaktır.
 
Tablo C: Endüstriyel ambalajlardaki veya ambalajlanmamış LSA maddeleri ile
SCO için araç aktivite sınırları

Malzemenin veya cismin özelliği

Araç için aktivite sınırı

LSA-I

Sınır yok

LSA-II ve LSA-III yanmaz katılar

Sınır yok

LSA-II ve LSA-III yanıcı katılar ve tüm sıvılarla gazlar

100 A2

SCO

100 A2

(3) Taşıma sırasında istifleme ve transit sırasında depolama
(3.1) Sevkiyat güvenli bir biçimde istiflenecektir.
(3.2) Ortalama yüzey ısı akışının 15 W/m2'yi aşmaması ve hemen çevresindeki kargonun
torbalar içinde olmaması koşuluyla, yetkili makamlar tarafından ilgili bir onay belgesi
ile özel olarak istenen herhangi bir istifleme koşulu bulunmuyorsa, bir ambalaj veya
üst ambalaj, ambalajlanmış genel kargo ile taşınabilir veya istiflenebilir.
(3.3) Konteynerlerin yüklenmesi ve ambalajların, üst ambalajların ve konteynerlerin
toplanması aşağıdaki şekilde kontrol edilecektir:
(a) Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) koşulları hariç olmak üzere ve LSA-I
malzemelerinin sevkiyatı için, tek bir araca yüklenen ambalajlar, üst
ambalajlar ve konteynerler, araçtaki toplam taşıma indeksinin aşağıdaki
Tablo D'de gösterilen değerleri aşmayacağı şekilde sınırlandırılacaktır.
(b) Rutin taşıma koşulları altındaki radyasyon seviyesi, aracın dış yüzeyinde 2
mSv/h değerini, dış yüzeyinden 2 metre mesafede ise 0,1 mSv/h değerini
aşmayacaktır; buna münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında
taşınan ve bu nedenle araç çevresindeki radyasyon sınırlarının (3.5) (b) ve
(c)'de verildiği sevkiyatlar dahil değildir;
(c) Bir konteynerdeki ve aracın üzerindeki kritiklik güvenlik indeksinin genel
toplamı, aşağıdaki Tablo E'de gösterilen değerleri aşmayacaktır.
 
Tablo D: Münhasır kullanıma (yüke özel taşımaya) tabi olmayan konteynerler ve
araçlar için Taşıma İndeksi sınırları
 
 

onteyner veya araç tipi

Konteyner içindeki veya araç üstündeki taşıma indeksi genel toplamında sınırlamalar

Küçük konteyner

50

Büyük konteyner

50

Araç

50

 

Tablo E: Bölünebilir madde içeren konteynerler ve araçlar için Kritiklik
Güvenlik İndeksi
 

Konteyner veya araç tipi

Kritiklik güvenlik indeksi genel toplam sınırı

Münhasır kullanıma (yüke özel

taşımaya) tabi olmayanlar

Münhasır kullanıma (yüke özel

taşımaya) tabi olanlar

Küçük konteyner

50

ilgisiz

Büyük konteyner

50

100

Araç

50

100

 
(3.4) Ya 10'dan yüksek taşıma indeksine sahip bir ambalaj veya üst ambalaj ya da 50'den
yüksek kritiklik güvenlik indeksine sahip herhangi bir sevkiyat sadece münhasır
kullanım (yüke özel taşıma) altında taşınacaktır.
(3.5) Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) altındaki sevkiyatlar için, radyasyon düzeyi
aşağıdakileri aşmayacaktır:
(a) Bir ambalaj veya üst ambalajın dış yüzeyinde yer alan herhangi bir noktada
10 mSv/h olup aşağıdaki koşullar halinde sadece 2 mSv/h'yi aşabilir:
(i) araç, rutin taşıma koşulları sırasında yetkili olmayan kişilerin içine
erişmesine engelleyen bir muhafaza ile donatılmışsa;
(ii) araç muhafazası içinde ambalaj veya üst ambalajın pozisyonu
rutin taşıma koşullarında sabit kalacak şekilde hazırlıklar
yapılmışsa ve
(iii) sevkiyat sırasında hiçbir yükleme veya boşaltma işlemi yoksa;
(b) Alt ve üst yüzeyleri dahil olmak üzere aracın dış yüzeyleri üzerindeki
herhangi bir noktada veya aracın açık olması durumunda, aracın dış
kenarlarından dikey düzlemlere olan izdüşümünün herhangi bir noktasında,
yükün üst yüzeyinde ve aracın alt dış yüzeyinde 2 mSv/h ve
(c) Aracın dış yanal yüzeyleri tarafından temsil edilen dikey düzlemden 2 m
uzaklıktaki herhangi bir noktada ya da yük açık bir araçta taşınıyorsa, aracın
dış kenarlarından dikey düzlemlere olan izdüşümünün herhangi bir
noktasından 2 m uzaklıktaki herhangi bir noktasında 0,1 mSv/h.
(4) Bölünebilir malzemenin sevkiyatında, taşıma ve depolama ile ilgili ek gereklilikler
(4.1) Transit sırasında, herhangi bir depolama alanında depolanan bölünebilir malzemeleri
içeren herhangi bir ambalaj, üst ambalaj veya konteyner grubu sınırlandırılarak, grup
içindeki toplam kritik emniyet indeksinin 50'yi aşmaması sağlanacaktır. Her grup,
diğer benzer gruplardan en az 6 metrelik bir mesafe korunacak şekilde depolanacaktır.
(4.2) Bir araçtaki veya konteynerdeki kritiklik güvenlik indeksi, genel toplamının yukarıda
Tablo E'de izin verildiği üzere 50'yi aşması durumunda bölünebilir malzeme içeren
ambalaj, üst ambalaj, konteyner veya radyoaktif malzeme içeren diğer araç grupları
ile aralarında en az 6 m mesafe olacak şekilde depolanacaklardır.
(4.3) 2.2.7.2.3.5'te (a)'dan (f)'ye kadar olan gerekliklerinden birini karşılayan bölünebilir
malzemeler aşağıdaki gereksinimleri de karşılayacaktır.
(a) Sevkiyat başına 2.2.7.2.3.5 (a)'dan (f)'ye hükümlerden sadece bir tanesine
izin verilecektir;
(b) 2.2.7.2.3.5 (f) doğrultusunda sınıflandırılan onaylı ambalajlardaki
bölünebilir malzemeden, onay belgesinde birden çok malzeme
onaylanmadıkça, sevkiyat başına sadece bir tanesi için izin verilecektir;
(c) 2.2.7.2.3.5 (c) doğrultusunda sınıflandırılmış olan ambalajlardaki bölünebilir
malzemeler, bir sevkiyatta 45 g'dan fazla bölünebilir nüklidi bulunmayacak
şekilde taşınacaklardır;
(d) 2.2.7.2.3.5 (d) doğrultusunda sınıflandırılmış olan ambalajlardaki
bölünebilir malzemeler 15 g'dan fazla bölünebilir nüklidi bulunmayacak
şekilde bir sevkiyatta taşınacaklardır;
(e) 2.2.7.2.3.5 (e) doğrultusunda sınıflandırılan ambalajlanmamış veya
ambalajlanmış bölünebilir malzemeler, 45 g'dan fazla bölünebilir nüklidi
olmayan araçlarda münhasır kullanımla (yüke özel taşımayla)
taşınacaklardır.
(5) Hasarlı veya sızdıran ambalajlar, kontaminasyona maruz kalmış ambalajlar
(5.1) Bir ambalajın hasar gördüğü veya sızdırdığına dair belirtiler varsa veya ambalajın
sızdırmış olduğundan ve hasar gördüğünden kuşkulanılıyorsa; o ambalaja erişim
derhal sınırlandırılacak ve kalifiye bir personel mümkün olduğu kadar süratle
kontaminasyon derecesi ile son radyasyon düzeyini değerlendirecektir.
Değerlendirme; ambalajı, aracı, çevredeki yükleme ve boşaltma alanlarını ve
gerekiyorsa, araçta taşınan diğer malzemeleri kapsayacaktır. Bu tür sızıntı veya
hasarın sonuçlarını gidermek ve minimize etmek için, yetkili makamlar tarafından
öngörülen hükümlere uygun olarak kişilerin, malların ve çevrenin korunması amacıyla
ek adımlar atılacaktır.
(5.2) Normal taşıma koşulları altında, izin verilen sınırların üstünde hasar gören veya
radyoaktif içerik sızdıran ambalajlar gözetim altındaki kabul edilebilir bir ara
depolama alanına götürülebilir, ancak onarılana veya yenilene ve temizlenene kadar
sevk edilmez.
(5.3) Düzenli olarak radyoaktif malzeme taşımacılığında kullanılan araç ve donanımı,
kontaminasyon düzeyini saptamak amacıyla periyodik kontrollere tabi tutulacaktır. Bu
kontrollerin sıklığı kontaminasyon olasılığına ve radyoaktif malzemenin hangi ölçüde
taşındığına bağlı olacaktır.
(5.4) Paragraf (5.5)'te belirtilenler hariç olmak üzere, radyoaktif malzemenin taşınması
sırasında 4.1.9.1.2'deki sınırlardan aşan bir kontaminasyona sahip olan veya yüzeyde
5 μSv/h'yi aşan bir radyasyon düzeyi gösteren herhangi bir araç veya donanım,
kalifiye bir personel tarafından mümkün olduğunca süratle temizlenecek ve aşağıdaki
koşullar yerine getirilmedikçe yeniden kullanılmayacaktır:
(a) sabit olmayan kontaminasyon 4.1.9.1.2'ye tanımlanan limitleri aşmayacaktır
(b) sabitlenmiş kontaminasyondan kaynaklanan radyasyon seviyesi yüzeyde 5
μSv/h'yi aşmayacaktır.
(5.5) Münhasır kullanım (yüke özel taşıma) kapsamında ambalajlanmamış radyoaktif
malzeme taşımacılığına tahsis edilmiş bir konteyner, tank, orta boy dökme yük
konteyneri (IBC) veya araç, sadece iç yüzeyleri bakımından ve bu özel belirli
kullanım alanı içerisinde kaldığı sürece, buradaki paragraf (5.4)'ün ve özellikle
4.1.9.1.4 zorunluluklarından muaf tutulacaktır.
(6) Diğer hükümler
Bir sevkiyatın teslim edilemediği durumlarda, sevkiyat güvenli bir yere yerleştirilecek, mümkün
olduğunca süratle yetkili makamlara haber verilecek ve bundan sonra neler yapılacağı
konusunda talimat istenecektir.
CV34 Basınçlı kapların taşınmasından önce, basıncın olası hidrojen oluşumu nedeniyle yükselmediğinden emin
olunacaktır.
CV35 Tek ambalaj olarak torbalar kullanılıyorsa, ısı yayılımını sağlamak amacıyla uygun şekilde ayrılacaktır.
CV36 Ambalajlar, tercihen açık veya havalandırmalı araçlara veya açık veya havalandırmalı konteynerlere
yüklenecektir. Bu uygun değilse ve ambalajlar diğer kapalı araçlarda veya konteynerlerde taşınıyorsa,
araçların veya konteynerlerin kargo kapıları, en az 25 mm yükseklikteki şu ibareyle işaretlenecektir:
"WARNING NO VENTILATION OPEN WITH CAUTION" ("DİKKAT
HAVALANDIRMA YOKTUR DİKKATLİ AÇINIZ")
Bu ibare, gönderen tarafından uygun görülen bir dilde olacaktır.
UN No. 2211 ve 3314 için, araç veya konteyner halihazırda IMDG Kodu özel hüküm 965 uyarınca
işaretlenmiş ise, bu işarete gerek yoktur3.
CV37 Yüklemeden önce, bu yan ürünler, nemi gidermek için kalsine edilmedikçe ortam sıcaklığına kadar
soğutulur. Dökme yük taşıyan araçlar ve konteynerler, yolculuk boyunca su nüfuzuna karşı yeterince
havalandırılacak ve korunacaktır. Kapalı araçların ve kapalı konteynerlerin yük kapakları yüksekliği 25
mm'den az olmayan harflerle aşağıdaki ibareyle işaretlenecektir:
"WARNING CLOSED MEANS OF CONTAINMENT OPEN WITH CAUTION"
("UYARI KAPALI MUHAFAZA ARAÇLARI DİKKATLİ AÇINIZ")
Bu ibare, gönderen tarafından uygun görülen bir dilde olacaktır.
 
--------------------------------
3 "CAUTION- MAY CONTAIN FLAMMABLE VAPOUR" ("DİKKAT - ALEVLENEBİLİR BUHAR İÇEREBİLİR")
sözcüklerini içeren ikaz işareti, en az 25 mm yüksekliğinde harflerden oluşur, her erişim noktasında, araç veya konteyneri
açmadan veya girmeden önce şahıs tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yere konur.

 

8

Araç ekibine, teçhizatına, faaliyetine ve dokümantasyona ilişkin zorunluluklar

8.1

TAŞIMA ÜNİTELERİ VE TAŞIT DONANIMINA İLİŞKİN GENEL ZORUNLULUKLAR

Taşıma üniteleri

Tehlikeli mal ile yüklü olan taşıma üniteleri hiçbir durumda birden fazla sayıda römork (veya yarı-römork)
takamaz.

Taşıma ünitesinde bulundurulacak belgeler

Diğer yönetmeliklerin gerektirdiği belgelere ek olarak, taşıma ünitesinde aşağıdaki belgeler
bulundurulacaktır:
(a) 5.4.1'de belirtilmiş olan; taşınılan tüm tehlikeli malları ve ilgili durumlarda 5.4.2'de belirtilen
büyük konteyner veya araç ambalajlama ruhsatını içeren taşımacılık belgeleri;
(b) 5.4.3'te öngörülen yazılı talimatlar;
(c) (Rezerve edildi);
(d) Araç ekibinin her bir üyesi için 1.10.1.4 kapsamında fotoğraflı resmi kimlik belgesi.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018