Karayolunda Tehlikeli Madde

Yangınla mücadele donanımı

Aşağıdaki Tablo 8.1.4.2'de belirtilenler dışında tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerine uygulanmakta olan

A, B ve C sınıfındaki yangınlar1 için portatif yangın söndürücülere ait asgari hükümleri göstermektedir:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Taşıma ünitesinin izin verilen azami kütlesi

Asgari yangın söndürücü sayısı

Her bir taşıma ünitesinin asgari toplam kapasitesi

Motor veya sürücü kabini yangını için en uygun söndürücü. En azından birinin asgari kapasitesi:

Ek söndürücü gereksinimi. En azından birinin asgari kapasitesi:

≤ 3,5 ton

2

4 kg

2 kg

2 kg

> 3,5 ton

≤ 7,5 ton

2

8 kg

2 kg

6 kg

> 7,5 ton

2

12 kg

2 kg

6 kg

Kapasiteler kuru toz (ya da söndürmede kullanılan diğer uygun eşdeğer malzemeler) cihazları içindir.

 

1.1.3.6 uyarınca tehlikeli mal taşıyan taşıma üniteleri, asgari 2 kg kuru toz (ya da aynı kapasiteye sahip
başka bir söndürücü madde) içeren, A, B ve C sınıfındaki yangınlar1 için uygun taşınabilir bir yangın
söndürme aleti bulunduracaktır.

Portatif yangın söndürme cihazları, araçta kullanıma uygun olacaktır ve EN 3 Portatif yangın söndürücüler,
Kısım 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007) zorunluluklarına uygunluk gösterecektir.
Motorun yanması durumunda otomatik olarak ya da kolayca müdahale edebilecek sabit bir yangın
söndürme aleti araçta varsa, motorun yanmasına müdahale etmek için ayrıca bir portatif yangın söndürme
tüpü bulunmayabilir. Söndürücü malzemeler, zehirli gazları sürücü kabinine sızdırmayacak ya da ateşin
ısısından etkilenmeyecek bir yapıya sahip olacaktır.

8.1.4.1 veya 8.1.4.2 hükümlerini doğrulayan portatif yangın söndürücüler, kullanılmadıklarını doğrulamayı
sağlayan bir mühür taşımalıdır.
Yangın söndürücüler, işlevsel emniyetlerinin garanti edilmesi için, yetkili ulusal standartlar ile uyumlu
olarak denetleneceklerdir. Uygun olduğu şekilde, yetkili makam tarafından tanınan bir standarda uygun
olduklarını gösteren bir işaret ve bir sonraki denetim tarihini (ay, yıl) gösteren bir işaret taşıyacaklar ya da
izin verilen azami kullanma süresini belirten bir işaret taşıyacaklardır.

Yangın söndürme aletleri, araç ekibinin kolayca ulaşabileceği bir şekilde taşıma ünitelerine yerleştirilmiş
olmalıdır. Yangın söndürme aleti, havanın etkilerine karşı işlevsel güvenliğinin etkilenmeyeceği bir
biçimde konumlandırılacak şekilde kurulum gerçekleştirilecektir. Taşıma sırasında, 8.1.4.4'ün gerektirdiği
tarihin süresi dolmamış olacaktır.

Çeşitli donanımlar ve kişisel koruyucu donanımları

Tehlikeli mal taşıyan her bir taşıma ünitesi, 8.1.5.2 kapsamındaki genel ve kişisel koruyucu teçhizatlar ile
donatılacaktır. Donanım elemanları, yüklü malların tehlike etiketi numarasına göre seçilecektir. Etiket
numaraları, taşıma belgesinde belirtilebilir.
------------------------------------
1 Alevlenebilirlik sınıflarının tanımı bakımından, bkz. Standart EN 2:1992+A1:2004 Yangınların sınıflandırılması.

Taşıma ünitesinde aşağıdaki donanımlar taşınacaktır:
- Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz;
- İki adet dikilebilir uyarı işareti;
- Göz durulama sıvısı2 ve
her bir araç ekibi üyesi için
- Bir ikaz yeleği (EN 471:2003 + A1:2007 standardında açıklandığı şekilde);
- 8.3.4 hükümlerine uygun portatif aydınlatma aparatları;
- Bir çift koruyucu eldiven ve
- Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).

Bazı sınıflar için gerekli ilave donanım:
- Araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi 3 tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1
için araçta taşınacaktır;
- Kürek 4;
- Kanalizasyon örtüsü 4;
- Toplama kabı 4.
------------------------------------
2 Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.
3 Örneğin, kombine gaz/toz filtresine sahip, EN 14387:2004+A1:2008 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-
P1 ya da A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi.
4 Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9'a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

8.2

ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili makam tarafından düzenlenmiş olan ve sürücülerin
eğitime katıldıklarını ve tehlikeli madde taşımacılığı sırasında karşılanması gereken özel zorunluluklar
hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan eden bir sertifika taşıyacaklardır.

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, temel bir eğitim kursuna katılacaklardır. Eğitim, yetkili makamca
onaylanan bir kurs şeklinde verilecektir. Eğitim, yetkili makamın onayladığı bir program biçiminde
verilecektir. Bu eğitimin ana hedefleri, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek
tehlikelere dair bilinçlenmesini sağlamak, kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel
bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından,
olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bu eğitim bireysel
pratik egzersizleri de içerecek ve tüm sürücüler için asgari olarak 8.2.2.3.2'de tanımlanan konuları kapsayan
temel bir eğitim görevi görecektir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddelerle veya belirli sınıf veya
sınıflarla sınırlı olan temel eğitim kurslarını onaylayabilir. Bu sınırlı temel eğitim kursları 8.2.1.4'te
atfedilen eğitim kurslarına katılma hakkını vermeyecektir.

Sabit tanklarda ya da kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan
araçların veya MEMU'ların sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan tüplü gaz tankerlerinin ve sürücüleri
ile taşıma ünitesindeki münferit kapasitesi 3 m3'ü aşan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda ya da
MEGC'lerde tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MEMU'ların sürücüleri, en az 8.2.2.3.3'te
tanımlanan konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için tank uzmanlık eğitimine devam
edeceklerdir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddeler ya da spesifik bir sınıf veya sınıflar ile sınırlı tank
uzmanlaşma eğitim kursları onaylanabilir. Bu sınırlı tank uzmanlaşma eğitim kursları 8.2.1.4'te atfedilen
eğitim kurslarına katılma hakkını vermeyecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018