Karayolunda Tehlikeli Madde

Çeşitli donanımlar ve kişisel koruyucu donanımları

Tehlikeli mal taşıyan her bir taşıma ünitesi, 8.1.5.2 kapsamındaki genel ve kişisel koruyucu teçhizatlar ile
donatılacaktır. Donanım elemanları, yüklü malların tehlike etiketi numarasına göre seçilecektir. Etiket
numaraları, taşıma belgesinde belirtilebilir.
------------------------------------
1 Alevlenebilirlik sınıflarının tanımı bakımından, bkz. Standart EN 2:1992+A1:2004 Yangınların sınıflandırılması.

Taşıma ünitesinde aşağıdaki donanımlar taşınacaktır:
- Her araç için, tekerleğin çapı ve aracın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz;
- İki adet dikilebilir uyarı işareti;
- Göz durulama sıvısı2 ve
her bir araç ekibi üyesi için
- Bir ikaz yeleği (EN 471:2003 + A1:2007 standardında açıklandığı şekilde);
- 8.3.4 hükümlerine uygun portatif aydınlatma aparatları;
- Bir çift koruyucu eldiven ve
- Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).

Bazı sınıflar için gerekli ilave donanım:
- Araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi 3 tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1
için araçta taşınacaktır;
- Kürek 4;
- Kanalizasyon örtüsü 4;
- Toplama kabı 4.
------------------------------------
2 Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.
3 Örneğin, kombine gaz/toz filtresine sahip, EN 14387:2004+A1:2008 standardında açıklanana benzer A1B1E1K1-
P1 ya da A2B2E2K2-P2 tipi acil durum maskesi.
4 Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9'a sahip katılar ve sıvılar için gereklidir.

8.2

ARAÇ EKİBİNİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili makam tarafından düzenlenmiş olan ve sürücülerin
eğitime katıldıklarını ve tehlikeli madde taşımacılığı sırasında karşılanması gereken özel zorunluluklar
hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan eden bir sertifika taşıyacaklardır.

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, temel bir eğitim kursuna katılacaklardır. Eğitim, yetkili makamca
onaylanan bir kurs şeklinde verilecektir. Eğitim, yetkili makamın onayladığı bir program biçiminde
verilecektir. Bu eğitimin ana hedefleri, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek
tehlikelere dair bilinçlenmesini sağlamak, kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel
bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından,
olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bu eğitim bireysel
pratik egzersizleri de içerecek ve tüm sürücüler için asgari olarak 8.2.2.3.2'de tanımlanan konuları kapsayan
temel bir eğitim görevi görecektir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddelerle veya belirli sınıf veya
sınıflarla sınırlı olan temel eğitim kurslarını onaylayabilir. Bu sınırlı temel eğitim kursları 8.2.1.4'te
atfedilen eğitim kurslarına katılma hakkını vermeyecektir.

Sabit tanklarda ya da kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan
araçların veya MEMU'ların sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan tüplü gaz tankerlerinin ve sürücüleri
ile taşıma ünitesindeki münferit kapasitesi 3 m3'ü aşan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda ya da
MEGC'lerde tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MEMU'ların sürücüleri, en az 8.2.2.3.3'te
tanımlanan konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için tank uzmanlık eğitimine devam
edeceklerdir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddeler ya da spesifik bir sınıf veya sınıflar ile sınırlı tank
uzmanlaşma eğitim kursları onaylanabilir. Bu sınırlı tank uzmanlaşma eğitim kursları 8.2.1.4'te atfedilen
eğitim kurslarına katılma hakkını vermeyecektir.

Alt grubu 1.4 uyumluluk grubu S olan madde ve nesneler haricindeki Sınıf 1 ya da Sınıf 7'ye ait tehlikeli
mal taşıyan araç sürücüleri, uygun olduğu müddetçe, en azından 8.2.2.3.4 veya 8.2.2.3.5'te tanımlanan
konuları kapsayan uzmanlaşma eğitimine katılacaklardır.

Tüm eğitim kursları, pratik egzersizler, sınavlar ve yetkili makamın rolü, 8.2.2'nin hükümlerine uygun
olacaktır.

Bu başlığın zorunluluklarına uygunluk gösteren ve 8.2.2.8 uyarınca Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili
makamı tarafından düzenlenen tüm eğitim sertifikaları, diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları
tarafından da geçerlilik süreleri boyunca kabul edilecektir.

Sürücülerin eğitimine ilişkin özel zorunluluklar

Gerekli bilgi ve beceriler, kuramsal dersler ve uygulamalı egzersizlerden oluşan bir eğitimle
kazandırılacaktır. Bilgiler, sınav yoluyla ölçülecektir.

Eğitim kurumu, eğitimcilerin tehlikeli mallar ile ilgili yönetmeliklerde yapılan ve tehlikeli malların
taşınmasına ilişkin eğitsel gerekliliklere dair son gelişmeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduklarından
ve bu değişiklikleri dikkate aldıklarından emin olacaktır. Eğitim, pratik uygulamaları içerecektir. 8.2.2.3.2
ila 8.2.2.3.5'te belirlenen konulara ilişkin eğitim programı 8.2.2.6'da anılan onaya uygunluk gösterecektir.
Eğitim, bireysel pratik egzersizleri de içerecektir (bkz. 8.2.2.3.8).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018