Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapsam ve sürücülerin eğitimine ilişkin genel zorunluluklar

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, yetkili makam tarafından düzenlenmiş olan ve sürücülerin
eğitime katıldıklarını ve tehlikeli madde taşımacılığı sırasında karşılanması gereken özel zorunluluklar
hakkındaki sınavı geçtiklerini beyan eden bir sertifika taşıyacaklardır.

Tehlikeli mal taşıyan araçların sürücüleri, temel bir eğitim kursuna katılacaklardır. Eğitim, yetkili makamca
onaylanan bir kurs şeklinde verilecektir. Eğitim, yetkili makamın onayladığı bir program biçiminde
verilecektir. Bu eğitimin ana hedefleri, sürücülerin tehlikeli malların taşınması sırasında doğabilecek
tehlikelere dair bilinçlenmesini sağlamak, kaza olasılığını en aza indirebilmek için gerekli olan temel
bilgileri vermek ve herhangi bir kaza durumunda kendilerinin, çevrenin ve halkın güvenliği açısından,
olayın etkilerini sınırlandıracak, gerekli olabilecek önlemleri almalarını sağlamaktır. Bu eğitim bireysel
pratik egzersizleri de içerecek ve tüm sürücüler için asgari olarak 8.2.2.3.2'de tanımlanan konuları kapsayan
temel bir eğitim görevi görecektir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddelerle veya belirli sınıf veya
sınıflarla sınırlı olan temel eğitim kurslarını onaylayabilir. Bu sınırlı temel eğitim kursları 8.2.1.4'te
atfedilen eğitim kurslarına katılma hakkını vermeyecektir.

Sabit tanklarda ya da kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sökülebilir tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı yapan
araçların veya MEMU'ların sürücüleri, toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan tüplü gaz tankerlerinin ve sürücüleri
ile taşıma ünitesindeki münferit kapasitesi 3 m3'ü aşan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda ya da
MEGC'lerde tehlikeli mal taşımacılığı yapan araçların veya MEMU'ların sürücüleri, en az 8.2.2.3.3'te
tanımlanan konuları içerecek biçimde tanklarla taşıma yapabilmek için tank uzmanlık eğitimine devam
edeceklerdir. Yetkili makam, spesifik tehlikeli maddeler ya da spesifik bir sınıf veya sınıflar ile sınırlı tank
uzmanlaşma eğitim kursları onaylanabilir. Bu sınırlı tank uzmanlaşma eğitim kursları 8.2.1.4'te atfedilen
eğitim kurslarına katılma hakkını vermeyecektir.

Alt grubu 1.4 uyumluluk grubu S olan madde ve nesneler haricindeki Sınıf 1 ya da Sınıf 7'ye ait tehlikeli
mal taşıyan araç sürücüleri, uygun olduğu müddetçe, en azından 8.2.2.3.4 veya 8.2.2.3.5'te tanımlanan
konuları kapsayan uzmanlaşma eğitimine katılacaklardır.

Tüm eğitim kursları, pratik egzersizler, sınavlar ve yetkili makamın rolü, 8.2.2'nin hükümlerine uygun
olacaktır.

Bu başlığın zorunluluklarına uygunluk gösteren ve 8.2.2.8 uyarınca Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili
makamı tarafından düzenlenen tüm eğitim sertifikaları, diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları
tarafından da geçerlilik süreleri boyunca kabul edilecektir.

Sürücülerin eğitimine ilişkin özel zorunluluklar

Gerekli bilgi ve beceriler, kuramsal dersler ve uygulamalı egzersizlerden oluşan bir eğitimle
kazandırılacaktır. Bilgiler, sınav yoluyla ölçülecektir.

Eğitim kurumu, eğitimcilerin tehlikeli mallar ile ilgili yönetmeliklerde yapılan ve tehlikeli malların
taşınmasına ilişkin eğitsel gerekliliklere dair son gelişmeler hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olduklarından
ve bu değişiklikleri dikkate aldıklarından emin olacaktır. Eğitim, pratik uygulamaları içerecektir. 8.2.2.3.2
ila 8.2.2.3.5'te belirlenen konulara ilişkin eğitim programı 8.2.2.6'da anılan onaya uygunluk gösterecektir.
Eğitim, bireysel pratik egzersizleri de içerecektir (bkz. 8.2.2.3.8).

Eğitimin yapısı

Eğitim, temel bir eğitim kursu ile ilgili durumlarda uzmanlaşma kursları biçiminde verilecektir. Temel
eğitim kursları ile uzmanlık eğitimi kursları, aynı durumda ve aynı eğitim kurumu tarafından bütün olarak
yürütülen kapsamlı bir eğitim şeklinde verilebilir.

Temel eğitim kursu en azından aşağıdaki konuları kapsayacaktır:
(a) Tehlikeli malların taşınmasına ilişkin genel zorunluluklar;
(b) Başlıca tehlike türleri;
(c) Atık naklinin kontrolünde çevrenin korunmasına ilişkin bilgiler;
(d) Çeşitli tehlike türleri için geçerli olan önleyici tedbirler ve emniyet önlemleri;
(e) Kaza sonrasında yapılması gerekenler (ilk yardım, yol güvenliği, koruyucu donanımın
kullanımına dair temel bilgiler, yazılı talimatlar, vb.);
(f) İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu renkli ikaz plakası asma;
(g) Tehlikeli malların taşınması esnasında sürücünün yapması ve yapmaması gerekenler;
(h) Araçlardaki teknik donanımın çalıştırılma yöntemleri ve amaçları;
(i) Aynı araçta ya da konteynerde karışık yüklemeye ilişkin yasaklar;
(j) Tehlikeli malların yüklenmesi ve boşaltılması esnasında alınacak tedbirler;
(k) Hukuki sorumluluklara ilişkin genel bilgi;
(l) Çok modlu taşımacılık faaliyetlerine ilişkin bilgiler;
(m) Ambalajların elleçlenmesi ve istiflenmesi;
(n) Tünellerde trafik kısıtlamaları ve tünellerde eylem talimatları (kazaların önlenmesi, emniyet,
yangın ve diğer acil durumlar halinde alınacak eylemler, vb.);
(o) Güvenlik bilinci.

Tankta taşımacılığa ilişkin uzmanlaşma eğitiminin kapsayacağı özel konular en azından aşağıdakileri
içerecektir:
(a) Yükün hareketleri de dahil olmak üzere, yolda bulunan araçların davranışları;
(b) Araçlara ilişkin özel zorunluluklar;
(c) Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemleri üzerinde genel kuramsal bilgi;
(d) Bu araçların kullanımı için geçerli olan ilave özel hükümler (onay belgeleri, onay işareti, plaka
takılması ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

Sınıf 1 kapsamındaki maddelerin veya nesnelerin taşınmasına ilişkin uzmanlaşma eğitim kursunun
kapsayacağı konular en azından şunlar olacaktır:
(a) Patlayıcı ve piroteknik maddelere ve nesnelere ilişkin spesifik tehlikeler;
(b) Sınıf 1'e giren maddelerin ve nesnelerin karışık yüklenmesine ilişkin spesifik gereklilikler.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018