Karayolunda Tehlikeli Madde

Tanklarda taşıma veya Sınıf 1 kapsamındaki madde ve nesneler ya da Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına yönelik uzmanlık eğitimlerinin sınavları

Temel eğitim sınavını aldıktan ve tanklarda taşıma veya Sınıf 1 kapsamındaki maddeler ve nesneler ile
Sınıf 7 kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına yönelik uzmanlık eğitimine katıldıktan sonra,
adayın eğitimle ilgili sınava katılmasına izin verilir.

Bu sınav, 8.2.2.7.1'e dayanarak düzenlenecek ve denetlenecektir. Soru katalogu duruma göre geçerli olmak
üzere 8.2.2.3.3, 8.2.2.3.4 veya 8.2.2.3.5'te özetlenen maddelere atıfta bulunacaktır.

Her bir özel eğitim sınavı için, en az 15 yazılı soru sorulacaktır. Sınav, bilgi tazeleme eğitiminden sonra
düzenleniyorsa, en az 10 yazılı soru sorulacaktır. Bu sınavların süresi sırasıyla en az 30 ve 20 dakika
olacaktır.

Sınav, sınırlı bir temel eğitim kursuna dayanıyorsa, bu uzmanlaşma eğitim kursunun sınavını da aynı
kapsamla sınırlı tutacaktır.

Sürücü eğitimi sertifikası

8.2.1.1'de anılan sertifika şu şekilde düzenlenecektir:
(a) Adayın 8.2.2.7.1 ile uygun olarak sınavı başarılıyla geçmesi durumunda, temel eğitim kursunun
tamamlanmasından sonra;
(b) Mümkünse, tanklı taşımacılık ya da Sınıf 1 kapsamındaki madde ve nesne veya Sınıf 7
kapsamındaki radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin uzmanlık eğitiminin tamamlaması ya
da Bölüm 8.5'teki S1 ve S11 özel hükümlerinde belirtilen bilgilerin edinilmesinden sonra,
adayın 8.2.2.7.2 uyarınca sınavı geçmesi durumunda.
(c) İlgili durumlarda, sınırlı temel veya sınırlı tank uzmanlaşma eğitiminin tamamlanmasından
sonra, adayın 8.2.2.7.1 veya 8.2.2.7.2 kapsamındaki sınavı geçtikten sonra. Düzenlenen
sertifika, bu eğitimin ilgili tehlikeli maddeler veya sınıf(lar)a yönelik sınırlı geçerlilik kapsamını
açıkça belirtecektir.

Sürücü eğitim sertifikasının geçerlilik tarihi, sürücünün başlangıç temel eğitimi veya başlangıç kapsamlı
eğitim sınavını geçtiği tarihten itibaren beş yıl olacaktır.
Sürücünün, 8.2.2.5 kapsamındaki bilgi tazeleme eğitimine katıldığına dair bir kanıt sunması ve aşağıdaki
hallerde 8.2.2.7 kapsamındaki sınavı geçmesi durumunda yenilenecektir:
(a) Sertifikanın son geçerlilik tarihi gelmeden on iki ay önce. Yetkili makam, geçerlilik süresi
önceki sertifikanın sona erme tarihiyle başlayacak olan ve geçerliliği beş yıllık yeni bir sertifika
düzenleyecektir.
(b) Sertifikanın son geçerlilik tarihinden on iki ay önce. Yetkili makam, bilgi tazeleme eğitimi
sınavının başarıyla tamamlandığı tarihten itibaren geçerlilik süresi başlayacak olan ve
geçerliliği beş yıllık yeni bir sertifika düzenleyecektir.
Bir sürücünün, geçerlilik süresi sırasında sertifikasının kapsamını 8.2.2.8.1 (b) ve (c) zorunluluklarını
karşılayarak genişletmesi durumunda, yeni sertifikanın geçerlilik süresi, önceki sertifikanınkiyle aynı
kalacaktır. Bir sürücünün, uzmanlık eğitimini tamamlaması halinde uzmanlık, sertifikanın son geçerlilik
tarihine kadar geçerli olacaktır.

Sertifika, 8.2.2.8.5'te gösterilen modelin düzenine sahip olacaktır. Boyutları ISO 7810:2003 ID-1'ye uygun
olacak ve plastikten yapılmış olacaktır. Renk, siyah harflerle birlikte beyaz zeminden oluşacaktır. Ayrıca,
hologram, UV baskı veya burma desenleri gibi ek bir emniyet özellikleri taşıyacaktır.

Sertifika, sertifikayı düzenleyen yetkili makamın bulunduğu ülkenin dil(ler)inden birinde veya dilinde
hazırlanacaktır. Bu dillerden hiçbiri İngilizce, Fransızca veya Almanca değilse, sertifikanın başlığı, madde
8'in başlığı ve arka sayfadaki başlıklar İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde de düzenlenecektir.

Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri için eğitim sertifikası modeli

* Metin uygun verilerle değiştirilecektir.
** Uluslararası trafikte araçlarda kullanılan ayırt edici işaret (1968 tarihli Karayolu Trafiği
Konvansiyonu ya da 1949 tarihli Karayolu Trafiği Konvansiyonu Tarafları, bu
konvansiyonların sırasıyla Madde 45(4)'ü veya Ek 4'ü kapsamında UN Genel Sekreterine
bildirildiği haliyle).

Anlaşma Tarafları, bu bölümde düzenlenmiş hususları içeren sertifikaların örneklerini, halen geçerli olan
belge örnekleri ile birlikte, UNECE sekreterliğine sunacaktır. Anlaşma Tarafı ilaveten açıklayıcı notlar da
sunabilir. UNECE sekreterliği sunulan bu bilgilere tüm anlaşma taraflarınca ulaşılabilmesini sağlayacaktır.

8.2.1 kapsamında sertifika sahibi sürücüler dışında, karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan kişilerin eğitimi

Karayolunda tehlikeli mal taşımacılığında yer alan tüm kişiler, bu tür malların taşınmasıyla ilgili
zorunluluklar konusunda Bölüm 1.3 uyarınca sorumluluk ve görevlerine uygun bir eğitim almış olmalıdır.
Bu zorunluluk, yalnızca karayolu araç işletmecisi veya gönderen tarafından istihdam edilen personel gibi
kişiler, tehlikeli madde yükleyen veya boşaltan personel, yük gönderme veya taşıma acentelerinin personeli
ve karayolunda tehlikeli madde taşımacılığına müdahil olan ve 8.2.1 kapsamındaki sertifikaya sahip olan
sürücüler dışındaki araçların sürücüleri için geçeridir.

8.3

ARAÇ EKİBİNİN SAĞLAMASI GEREKEN ÇEŞİTLİ ZORUNLULUKLAR

Yolcular

Tehlikeli malın taşındığı taşıma ünitelerinde araç ekibinin dışında, yolcu taşınamaz.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018