Karayolunda Tehlikeli Madde

Tünel kısıtlama kodları

Belirli tehlikeli mallarında taşınması esnasında tünellerden geçiş ile ilgili kısıtlamalar, bu malların Bölüm
3.2, Tablo A, Sütun (15)'te belirtilen tünel kısıtlama kodlarına göre yapılacaktır. Tünel kısıtlama kodları,
hücrenin alt köşesinde parantez içerisinde belirtilecektir. Tünel kısıtlama kodu yerine '(—)' ifadesi
olduğunda, tehlikeli mallar için herhangi tünel kısıtlamasına tabi değildir; UN No. 2919 ve 3331'e atanan
tehlikeli mallar için tünellerden geçiş 1.7.4.2 uyarınca yetkili makam(lar)ın onayladığı özel bir
düzenlemeye uyarınca mümkün olabilir.

Taşıma ünitesi, farklı tünel kısıtlama koduna sahip tehlikeli mallar içeriyorsa, en fazla kısıtlamanın olduğu
yüke atanan tünel kodu tüm taşıma için geçerli olacaktır.

1.1.3 uyarınca taşınan tehlikeli mallar tünel kısıtlamalarına tabi değildir ve taşıma ünitesindeki yükün
tamamı için tanımlanmış (uygulanacak) tünel kısıtlama kodlarını belirlerken göz önünde
bulundurulmayacaktır ancak taşıma ünitesi 3.4.14'e uygun olarak 3.4.13'e göre işaretlenmesi gerekenler
haricinde ise uygulanır.

Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinin tünellerden geçmesine ilişkin kısıtlamalar

Tünellerden geçiş için şu sınırlamalar uygulanır:
- E kategorisindeki tünellerden geçiş, 3.4.14'e uygun olarak 3.4.13'e göre işaretlenmesi gereken
taşıma ünitelerine ve
- aşağıdaki tabloya uygun olarak taşıma ünitesindeki yükün tamamına uygulanacak tünel
sınırlama kodu bir kez tespit edildikten sonra 5.3.2'e göre turuncu renkli plaka taşıması gereken
taşıma ünitelerine.

Tüm yüke ilişkin tünel kısıtlama

kodu

Kısıtlama

B

B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

B1000C

Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesinin şunları aştığı taşıma işlemleri:

  • 1000 kg'yi aşanlar: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

  • 1000 kg'yi aşmayanlar: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

B/D

Tankla taşıma işlemleri: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

B/E

Tankla taşıma işlemleri: B, C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

C

C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

C5000D

Taşıma ünitesi başına toplam net patlayıcı kütlesinin şunları aştığı taşıma işlemleri:

  • 5000 kg'yi aşanlar: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

  • 5000 kg'yi aşmayanlar: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

C/D

Tankla taşıma işlemleri: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

C/E

Tankla taşıma işlemleri: C, D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

D

D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır

D/E

Dökme halinde veya tankla taşıma işlemleri: D ve E kategorilerindeki tünellerden geçiş yasaktır;

Diğer taşıma işlemleri: E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

E

E kategorisindeki tünellerden geçiş yasaktır

-

Tüm tünellerden geçiş yapılabilir (UN No. 2919 ve 3331 için; ayrıca bkz.

8.6.3.1).

NOT 1: Örneğin, sınıflandırma kodu 1.3C, tünel kısıtlama kodu C5000D olan ve 3000 kg toplam net patlayıcı
kütlesini temsil eden bir miktarda UN No. 0161, dumansız barut taşıyan bir taşıma ünitesinin D ve E
kategorilerindeki tünellerden geçişi yasaktır.
NOT 2: IMDG Kodu uyarınca işaretlenmiş konteynerlerde ya da taşıma ünitelerinde taşınması amaçlanmış sınırlı
miktarlarda ambalajlanan tehlikeli mallar, sınırlı miktarda ambalajlanmış tehlikeli mal ihtiva eden ambalajların
toplam brüt ağırlığı her bir taşıma ünitesi için 8 tonu aşmadığı sürece E kategorisindeki tünellerden geçiş için
kısıtlamaya tabi değildir.

9

Araçların üretimine ve onayına ilişkin zorunluluklar

9.1

KAPSAM, TANIMLAR VE ARAÇLARIN ONAYI İÇİN GEÇERLİ ZORUNLULUKLAR

Kapsam ve tanımlar

Kapsam

Kısım 9'un zorunlulukları, Araçların Yapımına İlişkin Birleşik Karar'da (R.E.3)1 ortaya konduğu üzere,
tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisindeki araçlar için geçerli olacaktır.
Bu zorunluluklar, araçlar için geçerli olup bunların yapımlarını, tip onaylarını, ADR onaylarını ve yıllık
teknik muayenelerini ilgilendirir.

Tanımlar

Kısım 9'un amaçları bakımından:
"Araç" ister tam, ister tamamlanmamış, ister tamamlanmış olan ve tehlikeli maddelerin karayoluyla
taşınmasını amaçlayan her türlü araç anlamına gelir;
"EX/II aracı" veya "EX/III aracı", patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına yönelik bir araç anlamına
gelir (Sınıf 1);
"FL aracı" şu anlama gelir:
(a) Parlama noktası en fazla 60 °C olan sıvıların (EN 590:2013 + AC:2014 standardına uygunluk
gösteren ve UN No. 1202 olan, EN 590:2013 + AC:2014 standardında belirtilen parlama
noktasına sahip dizel yakıtı, gaz yağı ve ısıtma yağı (hafif) hariç olmak üzere), kapasitesi 1 m3'ten
fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda veya münferit kapasitesi 3 m3'ü aşan tank
konteynerlerinde veya portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç veya
(b) Alevlenebilir gazların, kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya
da münferit kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda veya
MEGC'lerde taşınmasına yönelik bir araç veya
(c) Alevlenebilir gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3'ten fazla olan tüplü gaz
tankeri ya da
(d) “ox aracı”,  Stabilize hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit içeren sulu bir çözeltiyle
kararlaştırılmış hidrojen peroksidin (Sınıf 5.1, UN No. 2015), kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit
tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank
konteynerlerinde ya da portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç;
"AT aracı" şu anlama gelir:
(a) Kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi
3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerde, portatif tanklarda veya MEGC'lerde tehlikeli malların
taşınması amaçlanmış EX/III veya FL haricindeki araçlar ya da MEGC haricindeki araçlar veya
(b) Toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan ve FL aracı dışındaki tüplü gaz tankeri;
"MEMU", 1.2.1'de açıklanan mobil patlayıcı üretim biriminin tanımına uyan bir araç anlamına gelir.
"Tamamlanmış araç", daha fazla tamamlama işlemine ihtiyaç duymayan her türlü araç anlamına gelir (örn.
tek aşamada inşa edilen yük vagonları, kamyonlar, traktörler, römorklar);
"Tamamlanmamış araç", en az bir ilave aşamayla tamamlama işlemi gerektiren araç anlamına gelir (örn.
şasili kabin, römork şasisi);
"Tamamlanmış araç", çok aşamalı bir sürecin sonucu olarak elde edilen araç anlamına gelir (örn. gövde
çalışmasıyla donatılmış bir şasi veya şasili kabin);
"Tip onaylı araç", 105 sayılı EEC Yönetmeliği 2 uyarınca onaylanmış olan araç anlamına gelir;
"ADR onayı", Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan ve tehlikeli
madde taşımacılığına yönelik tek bir aracın, bir EX/II, EX/III, FL veya AT araçlar ya da MEMU araçları
olarak bu Kısmın ilgili teknik gereksinimlerini karşıladığını beyan eden sertifikasyon anlamına gelir.
---------------------------------
1 Birleşmiş Milletler belgesi ECE/TRANS/WP. 29/78/Rev. 3

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU'ların onaylanması

NOT: EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU'lar haricindeki araçlar için, menşe ülkede normalde
uygulanan genel güvenlik yönetmeliklerinin gerektirdiklerinin haricinde özel bir onay belgesi
gerekmemektedir.

Genel

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU'lar, bu Kısmın ilgili zorunluluklarını yerine getirecektir.
Her tam veya tamamlanmış araç, Bölüm 9.2 ila 9.8'in ilgili teknik gereksinimleriyle uygunluğun
doğrulanması amacıyla, bu bölümün idari gereksinimleri uyarınca yetkili makam tarafından bir ilk
muayeneye tabi tutulacaktır.
Yetkili makam, üreticinin, tam yetkilisinin veya yetkili makamın tanıdığı bir kurumun, Bölüm 9.2'nin
zorunluluklarıyla uygunluk beyanında bulunduğu; 9.1.2.2 uyarınca tip onaylı bir traktörün veya yarı
römorkun ilk muayenesinden feragat edebilir.
Aracın uygunluğu, 9.1.3 kapsamındaki bir onay belgesinin düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.
Araçların, bir mukavemet fren sistemiyle donatılması isteniyorsa, aracın üreticisi veya usulünce yetkili bir
temsilcisi, EEC Yönetmeliği No. 133'ün Ek 5'inde yer alan ilgili hükümlere uygunluk beyanı hazırlayacaktır
Bu beyan, ilk teknik muayenede sunulacaktır.

Tip onaylı araçlarla ilgili zorunluluklar

Araç üreticisinin veya tam yetkili temsilcisinin talebi üzerine, 9.1.2.1 uyarınca ADR onayına tabi araçlara,
yetkili bir makam tarafından tip onayı verebilir. Bir yetkili makam tarafından 105 sayılı EEC Yönetmeliği2
uyarınca bir tip onay belgesi düzenlenmişse Bölüm 9.2'nin ilgili teknik gereksinimlerinin karşılandığı kabul
edilecektir. Bunun için, söz konusu Yönetmeliğin teknik gereksinimlerinin bu Kısımdaki Bölüm 9.2'ye
karşılık gelmesi ve araçtaki herhangi bir değişikliğin, bunun geçerliliğini değiştirmemesi gerekmektedir.
MEMU'lar için, 105 sayılı EEC Yönetmeliği uyarınca iliştirilmiş olan tip onayı işareti, aracın MEMU veya
EX/III olduğunu tanımlayabilir. MEMU'ların yalnızca 9.1.3 kapsamında düzenlenmiş olan onay belgesinde
tanımlanması gerekmektedir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birince verilmiş olan bu tip onayı, tek bir araç ADR onayına muayene için
teslim edildiğinde araç uygunluğunu garanti edecek diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerce kabul edilecektir.
ADR onayına yönelik muayenede, Bölüm 9.2'nin ilgili zorunluluklarına uygunluk bakımından tip onaylı
tamamlanmamış aracın yalnızca tamamlama sürecinde toplanan veya değiştirilen parçaları muayene
edilecektir.
-----------------------------------
2 ECE Yönetmeliği No. 105 (Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik araçların, spesifik yapısal özellikleri
bakımından onayına ilişkin yeknesak hükümler).
3 ECE Yönetmeliği No: 13 (fren sistemi bakımından M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına ilişkin yeknesak
hükümler)

Yıllık teknik muayene

EX/II, EX/III, FL ve AT araçlarıyla MEMU'lar, bu Kısmın ilgili gereksinimlerine ve tescil edildikleri
ülkede geçerli olan genel güvenlik yönetmeliklerine (frenler, farlar vb. ile ilgili) uygunluk gösterdiklerinden
emin olunmak üzere, tescil edildikleri ülkede yıllık teknik muayeneye tabi olacaktır.
Aracın uygunluğu, ya onay belgesinin geçerliliğinin uzatılması ya da 9.1.3 kapsamında yeni bir onay
belgesinin düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.

Onay belgesi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018