Karayolunda Tehlikeli Madde

Kapsam

Kısım 9'un zorunlulukları, Araçların Yapımına İlişkin Birleşik Karar'da (R.E.3)1 ortaya konduğu üzere,
tehlikeli mal taşımacılığına yönelik N ve O kategorisindeki araçlar için geçerli olacaktır.
Bu zorunluluklar, araçlar için geçerli olup bunların yapımlarını, tip onaylarını, ADR onaylarını ve yıllık
teknik muayenelerini ilgilendirir.

Tanımlar

Kısım 9'un amaçları bakımından:
"Araç" ister tam, ister tamamlanmamış, ister tamamlanmış olan ve tehlikeli maddelerin karayoluyla
taşınmasını amaçlayan her türlü araç anlamına gelir;
"EX/II aracı" veya "EX/III aracı", patlayıcı maddelerin ve nesnelerin taşınmasına yönelik bir araç anlamına
gelir (Sınıf 1);
"FL aracı" şu anlama gelir:
(a) Parlama noktası en fazla 60 °C olan sıvıların (EN 590:2013 + AC:2014 standardına uygunluk
gösteren ve UN No. 1202 olan, EN 590:2013 + AC:2014 standardında belirtilen parlama
noktasına sahip dizel yakıtı, gaz yağı ve ısıtma yağı (hafif) hariç olmak üzere), kapasitesi 1 m3'ten
fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda veya münferit kapasitesi 3 m3'ü aşan tank
konteynerlerinde veya portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç veya
(b) Alevlenebilir gazların, kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya
da münferit kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerinde, portatif tanklarda veya
MEGC'lerde taşınmasına yönelik bir araç veya
(c) Alevlenebilir gazların taşınmasını amaçlayan ve toplam kapasitesi 1 m3'ten fazla olan tüplü gaz
tankeri ya da
(d) “ox aracı”,  Stabilize hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit içeren sulu bir çözeltiyle
kararlaştırılmış hidrojen peroksidin (Sınıf 5.1, UN No. 2015), kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit
tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi 3 m3'ten fazla olan tank
konteynerlerinde ya da portatif tanklarda taşınmasına yönelik bir araç;
"AT aracı" şu anlama gelir:
(a) Kapasitesi 1 m3'ten fazla olan sabit tanklarda veya sökülebilir tanklarda ya da münferit kapasitesi
3 m3'ten fazla olan tank konteynerlerde, portatif tanklarda veya MEGC'lerde tehlikeli malların
taşınması amaçlanmış EX/III veya FL haricindeki araçlar ya da MEGC haricindeki araçlar veya
(b) Toplam kapasitesi 1 m3'ü aşan ve FL aracı dışındaki tüplü gaz tankeri;
"MEMU", 1.2.1'de açıklanan mobil patlayıcı üretim biriminin tanımına uyan bir araç anlamına gelir.
"Tamamlanmış araç", daha fazla tamamlama işlemine ihtiyaç duymayan her türlü araç anlamına gelir (örn.
tek aşamada inşa edilen yük vagonları, kamyonlar, traktörler, römorklar);
"Tamamlanmamış araç", en az bir ilave aşamayla tamamlama işlemi gerektiren araç anlamına gelir (örn.
şasili kabin, römork şasisi);
"Tamamlanmış araç", çok aşamalı bir sürecin sonucu olarak elde edilen araç anlamına gelir (örn. gövde
çalışmasıyla donatılmış bir şasi veya şasili kabin);
"Tip onaylı araç", 105 sayılı EEC Yönetmeliği 2 uyarınca onaylanmış olan araç anlamına gelir;
"ADR onayı", Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birinin yetkili makamı tarafından düzenlenmiş olan ve tehlikeli
madde taşımacılığına yönelik tek bir aracın, bir EX/II, EX/III, FL veya AT araçlar ya da MEMU araçları
olarak bu Kısmın ilgili teknik gereksinimlerini karşıladığını beyan eden sertifikasyon anlamına gelir.
---------------------------------
1 Birleşmiş Milletler belgesi ECE/TRANS/WP. 29/78/Rev. 3

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU'ların onaylanması

NOT: EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU'lar haricindeki araçlar için, menşe ülkede normalde
uygulanan genel güvenlik yönetmeliklerinin gerektirdiklerinin haricinde özel bir onay belgesi
gerekmemektedir.

Genel

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları ile MEMU'lar, bu Kısmın ilgili zorunluluklarını yerine getirecektir.
Her tam veya tamamlanmış araç, Bölüm 9.2 ila 9.8'in ilgili teknik gereksinimleriyle uygunluğun
doğrulanması amacıyla, bu bölümün idari gereksinimleri uyarınca yetkili makam tarafından bir ilk
muayeneye tabi tutulacaktır.
Yetkili makam, üreticinin, tam yetkilisinin veya yetkili makamın tanıdığı bir kurumun, Bölüm 9.2'nin
zorunluluklarıyla uygunluk beyanında bulunduğu; 9.1.2.2 uyarınca tip onaylı bir traktörün veya yarı
römorkun ilk muayenesinden feragat edebilir.
Aracın uygunluğu, 9.1.3 kapsamındaki bir onay belgesinin düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.
Araçların, bir mukavemet fren sistemiyle donatılması isteniyorsa, aracın üreticisi veya usulünce yetkili bir
temsilcisi, EEC Yönetmeliği No. 133'ün Ek 5'inde yer alan ilgili hükümlere uygunluk beyanı hazırlayacaktır
Bu beyan, ilk teknik muayenede sunulacaktır.

Tip onaylı araçlarla ilgili zorunluluklar

Araç üreticisinin veya tam yetkili temsilcisinin talebi üzerine, 9.1.2.1 uyarınca ADR onayına tabi araçlara,
yetkili bir makam tarafından tip onayı verebilir. Bir yetkili makam tarafından 105 sayılı EEC Yönetmeliği2
uyarınca bir tip onay belgesi düzenlenmişse Bölüm 9.2'nin ilgili teknik gereksinimlerinin karşılandığı kabul
edilecektir. Bunun için, söz konusu Yönetmeliğin teknik gereksinimlerinin bu Kısımdaki Bölüm 9.2'ye
karşılık gelmesi ve araçtaki herhangi bir değişikliğin, bunun geçerliliğini değiştirmemesi gerekmektedir.
MEMU'lar için, 105 sayılı EEC Yönetmeliği uyarınca iliştirilmiş olan tip onayı işareti, aracın MEMU veya
EX/III olduğunu tanımlayabilir. MEMU'ların yalnızca 9.1.3 kapsamında düzenlenmiş olan onay belgesinde
tanımlanması gerekmektedir.
Anlaşmaya Taraf Ülkelerden birince verilmiş olan bu tip onayı, tek bir araç ADR onayına muayene için
teslim edildiğinde araç uygunluğunu garanti edecek diğer Anlaşmaya Taraf Ülkelerce kabul edilecektir.
ADR onayına yönelik muayenede, Bölüm 9.2'nin ilgili zorunluluklarına uygunluk bakımından tip onaylı
tamamlanmamış aracın yalnızca tamamlama sürecinde toplanan veya değiştirilen parçaları muayene
edilecektir.
-----------------------------------
2 ECE Yönetmeliği No. 105 (Tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik araçların, spesifik yapısal özellikleri
bakımından onayına ilişkin yeknesak hükümler).
3 ECE Yönetmeliği No: 13 (fren sistemi bakımından M, N ve O kategorilerindeki araçların onayına ilişkin yeknesak
hükümler)

Yıllık teknik muayene

EX/II, EX/III, FL ve AT araçlarıyla MEMU'lar, bu Kısmın ilgili gereksinimlerine ve tescil edildikleri
ülkede geçerli olan genel güvenlik yönetmeliklerine (frenler, farlar vb. ile ilgili) uygunluk gösterdiklerinden
emin olunmak üzere, tescil edildikleri ülkede yıllık teknik muayeneye tabi olacaktır.
Aracın uygunluğu, ya onay belgesinin geçerliliğinin uzatılması ya da 9.1.3 kapsamında yeni bir onay
belgesinin düzenlenmesi yoluyla tasdik edilecektir.

Onay belgesi

EX/II, EX/III, FL ve AT araçlarıyla MEMU'ların bu Kısmın zorunluluklarıyla uygunluğu, yetkili kurumun
düzenlediği belgesine (ADR onay belgesi)4 tabidir. Söz konusu yetkili kurum, muayenesi yeterli sonuçlar
veren veya 9.1.2.1 uyarınca Bölüm 9.2'nin zorunluluklarına uygunluk beyanının düzenlenmesini sağlayan
her bir aracın tescil ülkesindeki yetkili makamdır.

Bir Anlaşmaya Taraf Ülkenin yetkili makamı tarafından, yine bu Anlaşmaya Taraf Ülkenin sınırları içinde
kayıtlı bir araca yönelik olarak düzenlenen onay belgesi, geçerliliğinin devam etmesi kaydıyla diğer
Anlaşmaya Taraf Ülkelerin yetkili makamları tarafından kabul edilecektir.

Onay belgesi, 9.1.3.5'te gösterilen modelle aynı düzene sahip olacaktır. Boyutları 210 mm x 297 mm (A4
formatı) olacaktır. Belgenin hem ön hem de arka tarafı kullanılacaktır. Belge, pembe çaprazlamasına bir
şerit ile beyaz renkte olacaktır.
Bu belge, düzenleyen ülkenin dilinde ya da dillerinden birinde hazırlanacaktır. Bu dilin İngilizce, Fransızca
veya Almanca olmaması halinde, belgesinin başlığı ile No. 11 altındaki açıklamalar İngilizce, Fransızca
veya Almanca dillerinde de yazılacaktır.
Vakumla çalışan atık tankerine yönelik onay belgesi şu ibareyi içerecektir: "vacuum- operated waste tankvehicle"
("vakumla çalışan atık tankeri").

Onay belgesinin geçerliliği, belgenin düzenlenmesinden önce araç üzerinde gerçekleştirilen teknik muayene
tarihinden en fazla bir yıl sonra sona erecektir. Bir sonraki onay dönemi, kabul edilen en yeni son geçerlilik
tarihiyle bağlantılı olacaktır. Bunun için teknik muayenenin, bu tarihten önceki veya sonraki bir ay
içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir.
Bununla birlikte, zorunlu teknik muayeneye tabi olan tanklar için bu koşul, tanklar üzerindeki sıkılık
(sızdırmazlık) testlerinin, hidrolik basınç testlerinin veya iç muayenelerin Bölüm 6.8 ile 6.9'da ortaya
konanlardan daha kısa aralıklarla yürütülmesi gerektiği anlamına gelmez.
-------------------------
4 Onay belgesinin doldurulmasına ilişkin düzenlemelere Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu
Sekreterliğinin web sitesinden ulaşılabilir (http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm).

Belirli tehlikeli malları taşıyan araçlar için onay belgesi modeli

BELİRLİ TEHLİKELİ MALLARI TAŞIYAN ARAÇLAR İÇİN ONAY BELGESİ

 

Bu belge, aşağıda belirtilen aracın, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) tarafından öngörülen koşulları karşıladığını beyan eder.

1. Belge No.:

2. Araç üreticisi:

3. Araç Kimlik No.:

4. Tescil numarası (varsa):

5. Taşımacının, işletmecinin veya araç sahibinin adı ve iş adresi:

6. Araçla ilgili açıklamalar: 1

7. ADR 9.1.1.2 kapsamındaki araç kodu (kodları):2

EX/II EX/III FL AT MEMU

 1. Mukavemet fren sistemi:3

  • Yok

  • ADR 9.2.3.1.2 uyarınca etkinlik tonlukbir taşıma ünitesinin toplam kütlesi için yeterlidir.

 1. Sabit tank(lar) / tüplü gaz tankeriyle ilgili açıklama (varsa):

  1. Tank üreticisi:

  2. Tank/tüplü gaz tankeri onay numarası:

  3. Tank üreticisinin seri numarası / Tüplü gaz tankerinin elemanlarının tanımlaması:

9.4. Üretim yılı:

  1. ADR 4.3.3.1 veya 4.3.4.1 uyarınca tank kodu:

  2. ADR 6.8.4 uyarınca TC ve TE özel hükmü (varsa) 6:

 1. Taşınmasına izin verilen tehlikeli mallar:

  1. Araç EX/II veya EX/III □ uyumluluk grubu J de dahil olmak üzere Sınıf 1 malları aracı ise □ □ uyumluluk grubu J hariç olmak üzere Sınıf 1 malları

  2. Tanker/tüplü gaz tankeri için 3

   • yalnızca tank kodu ve No. 9'da belirtilen özel hükümler kapsamında izin verilen maddeler taşınabilir 5

   • yalnızca aşağıdaki maddeler taşınabilir (Sınıf, UN No. ve gerekliyse ambalajlama grubu ile uygun sevkiyat adı):

Araç, No. 7'deki araç kodlarına atanmış olan tehlikeli malların taşınması için aranan koşulları karşılamaktadır.

 

ya da

 

Yalnızca, gövde, conta, teçhizat ve (varsa) koruyucu astar malzemeleriyle tehlikeli tepkimeye girmeye meyilli olmayan maddeler taşınabilir.

11. Açıklamalar:

12. Son geçerlilik Düzenleyen kurumun mührü

tarihi:

Yer, Tarih, İmza

1 Araçların Yapımına ilişkin Birleşik Karar'da (R.E.3) veya 2007/46/EC sayılı Direktifte tanımlanan elektrikle
çalışan araçlar ile N ve O kategorilerindeki römorkların tanımları uyarınca.
2 İlgili olmayanın üstünü çiziniz.
3 İlgili olanı işaretleyiniz.
4 İlgili değeri giriniz. 44t değeri, tescil belgelerinde yer alan "tescil / hizmet sırasındaki izin verilen azami kütle"yi
sınırlamaz.
5 Varsa özel hükümler de dikkate alınarak No. 9'da belirtilen tank koduna veya 4.3.3.1.2 veya 4.3.4.1.2'deki hiyerarşi
kapsamında izin verilen başka bir tank koduna tahsis edilmiş olan maddeler.
6 İzin verilen maddeler No. 10.2'de yer alıyorsa aranmaz.
13. Geçerliliğin uzatılması
Geçerlilik tarihi şu tarihe
kadar uzatılmıştır

Düzenleyen servisin mührü, yer, tarih, imza:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Araç hizmetten alınlığında, araç No. 5'te belirtilen başka bir taşımacıya, işletmeciye veya araç sahibine
devredildiğinde, belgenin geçerlilik tarihinin sona ermesi üzerine veya aracın bir veya birden fazla temel özelliğinde ciddi
bir değişiklik gerçekleşmesi halinde, belgeyi düzenleyen kuruma iade edilecektir.

9.2

ARAÇLARIN ÜRETİMİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Bu Bölümün zorunluluklarına uygunluk

EX/II, EX/III, FL ve AT araçları, aşağıdaki tablo uyarınca, bu Bölümün gereksinimlerini karşılayacaktır.
EX/II, EX/III, FL ve AT dışındaki araçlar için:
- 9.2.3.1.1'in zorunlulukları (13 sayılı ECE Yönetmeliği veya 71/320/EEC sayılı Direktif
uyarınca fren donanımı), 30 Haziran 1997'den itibaren ilk tescili yapılan (veya tescil zorunlu
değilse hizmete alınan) tüm araçlar için geçerlidir;
- 9.2.5 zorunlulukları (89 sayılı ECE Yönetmeliği veya 92/24/EEC sayılı Direktif uyarınca hız
sınırlandırma cihazı), ilk tescili 31 Aralık 1987'den sonra yapılan ve azami kütlesi 12 tondan
fazla olan tüm motorlu araçlar ile ilk tescili 31 Aralık 2007'den sonra yapılan ve azami kütlesi
en az 3,5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu araçlar için geçerlidir.
 
 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

 

9.2.2

ELEKTRİK DONANIMI

 

 

 

 

 

9.2.2.1

Genel hükümler

X

X

X

X

 

9.2.2.2.1

Kablolar

X

X

X

X

 

9.2.2.2.2

Ek koruma

Xa

X

Xb

X

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) 3,5 ton

üzerinde azami kütleye sahip araçlar için geçerlidir.

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar için geçerlidir.

9.2.2.3

Sigortalar ve devre kesici

Xb

X

X

X

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar

için geçerlidir.

9.2.2.4

Bataryalar

X

X

X

X

 

9.2.2.5

Aydınlatma

X

X

X

X

 

9.2.2.6

Elektrik bağlantıları

Xc

X

Xb

X

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) araçlar için geçerlidir.

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip römork çekme amaçlı motorlu taşıtlar ile 3,5 ton üzeri azami kütleye

sahip römorklar için geçerlidir.

9.2.2.7

Voltaj

X

X

 

 

 

9.2.2.8

Batarya ana şalteri

 

X

 

X

 

9.2.2.9

Kalıcı olarak güç verilmiş devreler

 

 

 

 

 

9.2.2.9.1

 

 

 

 

X

 

9.2.2.9.2

 

 

X

 

 

 

9.2.3

FREN DONANIMI

 

 

 

 

 

9.2.3.1

Genel hükümler

X

X

X

X

 

 

Kilitlenmeyen fren sistemi

Xe

Xd,e

Xd,e

Xd,e

Azami kütlesi 16 tondan fazla olan motorlu taşıtlarla (traktörler ve esnemez araçlar) azami kütlesi 10 tondan fazla olan ve römork çekme onayı taşıyan motorlu taşıtlar (yani tam römorklar, yarı römorklar ve aks römorklar) için geçerlidir. Motorlu taşıtlar, kategori 1 kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

Azami kütlesi 10 tondan fazla olan römorklar için geçerlidir (örn. tam römorklar ve yarı römorklar). Römorklar, kategori A kapsamındaki kilitlenmeyen fren sistemiyle donatılacaktır.

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) 3,5 ton üzerinde azami kütleye sahip tüm motorlu taşıtlar ve römorklar için geçerlidir.

 

 

ARAÇLAR

YORUMLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

EX/II

EX/III

AT

FL

 

 

Mukavemet fren sistemi

Xf

Xg

Xg

Xg

31 Mart 2018 tarihinden sonra ilk tescili yapılan azami kütlesi 16 tondan fazla olan veya azami

kütlesi 10 tondan fazla olup römork çekmeye yetkili motorlu taşıtlar için geçerlidir. Mukavemet fren sistemi IIA tipinde olacaktır.

Azami kütlesi 16 tondan fazla olan veya azami kütlesi 10 tondan fazla olup römork çekmeye yetkili motorlu taşıtlar için geçerlidir. Mukavemet fren sistemi IIA tipinde olacaktır.

9.2.4

YANGIN RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ

 

 

 

 

 

9.2.4.3

Yakıt tankları

X

X

 

X

 

9.2.4.4

Motor

X

X

 

X

 

9.2.4.5

Egzoz sistemi

X

X

 

X

 

9.2.4.6

Araç mukavemet freni

Xf

X

X

X

31 Mart 2018 tarihinden sonra ilk tescili yapılan azami kütlesi 16 tondan fazla olan veya azami

kütlesi 10 tondan fazla olup römork çekmeye yetkili motorlu taşıtlar için geçerlidir. Mukavemet fren sistemi IIA tipinde olacaktır.

9.2.4.7

Yanmalı ısıtıcılar

 

 

 

 

 

9.2.4.7.1

9.2.4.7.2

9.2.4.7.5

 

Xh

Xh

Xh

Xh

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu taşıtlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010

tarihine kadar 1 Temmuz 1999'dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.3

9.2.4.7.4

 

 

 

 

Xh

30 Haziran 1999 tarihinden sonra donatılmış motorlu taşıtlar için geçerlidir. 1 Ocak 2010

tarihine kadar 1 Temmuz 1999'dan önce donatılmış araçlar için zorunlu uyumluluk vardır. Donatma tarihi bilinmiyorsa, ilk tescil tarihi kullanılacaktır.

9.2.4.7.6

 

X

X

 

 

 

9.2.5

HIZ SINIRLANDIRMA CİHAZLARI

Xi

Xi

Xi

Xi

İlk tescili 31 Aralık 1987'den sonra yapılmış olan ve azami kütlesi 12 tonu aşan motorlu taşıtlar

için ve ilk tescili 31 Aralık 2007'den sonra yapılmış olan ve azami kütlesi en az 3,5 ton, en fazla 12 ton olan tüm motorlu taşıtlar için geçerlidir.

9.2.6

MOTORLU TAŞIT VE RÖMORKLARIN BAĞLANTI CİHAZLARI

X

X

XJ

XJ

31 Mart 2018'den sonra ilk tescili yapılan (ya da tescil zorunlu değilse hizmete alınan) motorlu

taşıtlar ve römorklar ile motorlu taşıtların bağlantı cihazları için geçerlidir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018