Karayolunda Tehlikeli Madde

Tankerlerin dengesi

Yer seviyesi bağlantı yüzeyinin toplam genişliği (aynı dingilin sağ lastiği ile sol lastiğinin zemininin dış
bağlantı noktaları arasındaki mesafe), yüklü tankerin ağırlık merkezinin yüksekliğinin en az %90'ına eşit
olacaktır. Mafsallı bir araçta, yük dolu yarı-römorkun kargo taşıma ünitesinin dingillerindeki kütle, bütün
mafsallı aracın nominal toplam yük kütlesinin %60'ını aşmayacaktır.

Buna ek olarak, sıvı ya da ergimiş halde 4 bar'dan az bir basınç ile kontrolden geçirilmiş tehlikeli malların
taşınmasına yönelik 3 m3'ten fazla kapasiteye sahip olan tankerler, burada belirtilen başvuru tarihleri
çerçevesinde yanlamasına denge için EEC Yönetmeliği No. 111'in1 teknik zorunluluklarını karşılayacaktır.
Bu zorunluluklar, 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren ilk kez kayıt olan tankerler için geçerlidir.

Araçların arka koruması

Arka taraftan gelebilecek darbelere karşı yeterli bir biçimde dayanıklı olan bir tampon aracın eni boyunca
arkasına bağlanacaktır. Tankın arka yüzeyi ile tamponun arka kısmı arasında en az 100 mm uzunluğunda
bir boşluk bulunacaktır (bu boşluk tank yüzeyinin arkadaki en uç noktasından ya da çıkıntılı bağlantı
parçalarından ya da taşınan madde ile bağlantılı olan eklentilerden ölçülecektir). Toz halinde maddelerin ya
da tanecikli maddelerin taşınması için kullanılan eğimli gövdeli araçlar ve arkadan boşaltılan bir eğimli
gövdeye sahip vakumla çalışan atık tankları, gövdenin arka tarafı gövdeyi tampon kadar iyi biçimde
koruyacak bir koruma aracına sahipse, ayrıca bir tamponla donatılma ihtiyacı duymaz.
NOT 1: Bu koşul, tank konteynerlerinde, MEGC'lerde ya da portatif tanklarda tehlikeli mal taşımacılığı
yapan araçlar için geçerli değildir.
NOT 2: Yandan çarpma ya da devrilme yoluyla gerçekleşebilecek hasarlara karşı tankların korunması için,
bkz. 6.8.2.1.20 ve 6.8.2.1.21 ya da portatif tanklar için bkz. 6.7.2.4.3 ve 6.7.2.4.5.

Yanmalı ısıtıcılar

Yanmalı ısıtıcılar, 9.2.4.7.1, 9.2.4.7.2, 9.2.4.7.5'te da belirtilen ve aşağıdaki gereksinimleri yerine
getirecektir:
(a) Şalter, sürücü kabininin dışına takılabilir.
(b) Cihaz, yük bölmesinin dışından kapatılabilir ve
(c) Isı eşanjörünün, azaltılmış çalışma devamı döngüsüne dirençli olduğunun kanıtlanması gerekli
değildir.
FL araçları, bunlara ek olarak, 9.2.4.7.3 ve 9.2.4.7.4'te belirtilen gerekliliklere uygun olacaktır.

Aracın, 1.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1 veya 5.2 numaralı modellere uyan etiketlerin yapıştırıldığı tehlikeli malları
taşıması amaçlanıyorsa, yükleme bölmesinde yakıt tankı, güç kaynakları, yanma havası ya da yanma hava
emme borusu ve yanmalı ısıtıcının çalıştırılması için gerekli olan egzoz borusu çıkışı yükleme bölmesinde
bulundurulmayacaktır. Yükün, ısıtma havası çıkışını engellemediğinden emin olunacaktır. Yükün ısıtıldığı
havanın sıcaklığı 50 °C'yi aşmayacaktır. Yükleme bölmesinde bulunan ısıtma cihazları var olan çalışma
koşullarında bir patlamanın oluşmasını engelleyecek şekilde tasarlanacaktır.

Elektrik donanımı

FL araçlarındaki elektrik tesisatı 9.2.2.1, 9.2.2.2, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.8 ve 9.2.2.9.1'in ilgili
gereksinimlerini karşılayacaktır.
Bununla birlikte, aracın elektrik tesisatında yapılan eklentiler ya da değişiklikler ilgili grubun elektrik
tesisatının zorunluluklarını ve taşınacak maddelere göre sıcaklık sınıfını karşılayacaktır.
NOT: Geçici hükümler için ayrıca bkz. 1.6.5.
----------------------------
1 ECE Yönetmeliği No. 111: N ve O kategorilerine ait tankerlerinin, devrilme kararlılığı bakımından onaylanmasına
ilişkin yeknesak hükümler.

FL araçlarında, patlamaya yol açan ya da yol açması beklenen bir ortama özel önlem gerektirecek kadar
yüksek miktarlarda monte edilmiş bulunan elektrik teçhizatları, tehlikeli bir alanda kullanıma elverişli
olacaktır. Bu donanımlar, IEC 60079 kısım 0 ve 14'ün genel zorunlulukları ile IEC 60079 kısım 1, 2, 5, 6,
7, 11 veya 18'in geçerli ek gereksinimlerini karşılayacaktır. Taşınacak maddelere göre ilgili grup ve sıcaklık
sınıfının elektrikli aparatlarına yönelik zorunluluklar da karşılanacaktır.
IEC 60079 kısım 14'ün uygulanması için, aşağıdaki sınıflandırmadan yararlanılacaktır;
BÖLGE 0
Tank bölmelerinin iç kısımlarında, doldurma ve boşaltma ve buhar geri kazanım hatları için tesisat.
BÖLGE 1
Doldurma ve boşaltma için kullanılan donanım dolaplarının içinde ve havalandırma cihazları ile basınç
tahliye emniyet valflerinin 0,5 m içerisinde.

Kablolar da dahil olmak üzere, Bölge 0 ve Bölge 1'in dışına yerleştirilmiş olan ve elektrik akımı verilmiş
donanımlar, genel elektik donanımları söz konusu olduğunda Bölge 1 için geçerli olan gerekliliklere ve
sürücü kabininin dışına yerleştirilmiş elektrik donanımı söz konusu olduğunda IEC 60079 kısım 14'e göre
Bölge 2 için geçerli olan gerekliliklere uygun olacaktır. Taşınacak maddeler gereği ilgili elektrik aygıtı
grubu için geçerli olan zorunluluklara uyulacaktır.

EX/III araçlarıyla ilgili ek emniyet zorunlulukları

EX/III araçları motor bölümü için otomatik yangın söndürücü sistemleri ile donatılmıştır.

Tekerlek yanmasına karşı metal termal kalkan ile yükün korunması sağlanacaktır.

9.8

TAM VE TAMAMLANMIŞ MEMU'LAR İÇİN EK ZORUNLULUKLAR

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018