Karayolunda Tehlikeli Madde

tablo a: tehlikeli malların listesi

açıklamalar
kural olarak maddenin (maddelerin) veya nesnenin (nesnelerin) ele alındığı bu bölüm'deki tablo a'nın her
satırı özel bir un numarası tarafından kapsanır. bununla birlikte, aynı un numarasına dahil olan maddeler
veya nesneler farklı kimyasal özellikler, fiziksel özellikler ve/veya taşıma koşullarına sahiplerse un
numarası için birkaç ardışık satır kullanılabilir.
tablo a'daki her bir sütun aşağıda açıklayıcı notların belirtildiği özel bir konuya ayrılmıştır. sütunların ve
satırların (hücrelerin) kesişimi, o sütunda yer alan konu ile ilgili bilgiyi içerir, bu satırdaki nesne(ler) veya
madde(ler) için aşağıdakiler geçerlidir:
- İlk dört hücre, bu satıra ait maddeleri veya nesneleri tanımlar (bu konudaki ek bilgi sütun (6)'da
atıfta bulunulan özel hükümler ile verilebilir);
- takip eden hücrelerde uygulanabilir özel hükümler, gerek bütün bilgi şeklinde gerekse kodlama
şeklinde verilir. kodlar, aşağıdaki açıklayıcı notlarda belirtilen kısım, bölüm, başlık ve/veya
alt başlıkta bulunan detaylı bilgiye çapraz atıfta bulunur. boş hücre, özel bir hükmün olmadığı
veya sadece genel zorunlulukların uygulandığı anlamına gelir veya mevcut olan açıklayıcı
notlarda belirtilen taşımadaki sınırlamaları anlamına gelir. bu tabloda kullanıldığında "sp"
harfleriyle başlayan bir alfa-nümerik kod, bölüm 3.3'ün özel bir hükmünü belirtir.
geçerli genel zorunluluklara, karşılık gelen hücrelerde atıfta bulunulmaz. aşağıdaki açıklayıcı notlar
bunların bulunduğu yerdeki kısım(lar), bölüm(ler), başlık(lar) ve/veya alt başlıktaki (alt başlıklardaki)
her sütun için belirtilir.
her sütun için açıklayıcı notlar:
sütun (1) "un no."
un numarası aşağıdakileri içerir:
- madde veya nesne kendine özel un numarası ile belirtiliyorsa tehlikeli
madde veya nesne veya
- kısım 2'nin kriterlerine ("karar ağaçlarına") göre ismen belirtilmeyen
tehlikeli maddelerin veya nesnelerin genel veya b.b.b. kaydı.
sütun (2) "İsim ve tanım"
İsim ve tanım, madde veya nesne kendi özel un numarası ile atanmışsa veya kısım
2'nin kriterlerine ("karar ağaçlarına") göre belirtilen genel veya b.b.b. kaydı varsa,
nesnenin veya maddenin ismini büyük harflerle gösterir. bu isim uygun sevkiyat adı
veya uygulanabilir olduğu zaman uygun sevkiyat adının bir parçası olarak kullanılır
(uygun sevkiyat adı konusunda daha fazla detaylı bilgi için, (bkz. 3.1.2).
belirli durumlarda maddenin veya nesnenin sınıflandırma ve/veya taşıma koşulları
farklıysa kaydın amacını netleştirmek için uygun sevkiyat adından sonra küçük
harflerle açıklayıcı bir metin eklenir.
sütun (3a) "sınıf"
sınıf, tehlikeli madde veya nesne başlığı içeren sınıfın numarasını içerir. bu sınıf
numarası kısım 2 prosedürlerine ve kriterlerine göre atanır.
sütun (3b) "sınıflandırma kodu"
sınıflandırma kodu, tehlikeli maddenin veya nesnenin sınıflandırma kodunu içerir.
- sınıf 1'deki tehlikeli maddeler ve nesneler için, kod 2.2.1.1.4 kriterlerine ve
prosedürlerine göre atanan alt grup numarası ve uyumluluk grubu harfi
içerir;
- sınıf 2'deki tehlikeli maddeler veya nesneler için, kod, 2.2.2.1.2'de ve
2.2.2.1.3'de açıklanmış bir numara ve zararlı madde grubu içerir;
- sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ve 9'daki tehlikeli maddeler ve
nesneler için, kodlar 2.2.x.1.2 1'de açıklanır;
- sınıf 7'deki tehlikeli maddelerin ve nesnelerin sınıflandırma kodu yoktur.
sütun (4) "ambalajlama grubu"
ambalajlama grubu, tehlikeli maddelere atanan ambalajlama grubu numarasını
(numaralarını) (i, ii veya iii) içerir. bu ambalajlama grubu numaraları kısım 2
prosedürlerine ve kriterlerine göre atanır. belli nesneler veya maddeler ambalajlama
gruplarına atanmaz.
sütun (5) "etiketler"
etiketler, ambalajlara, konteynerlere, tank konteynerlere, portatif tanklara, megc'lere
ve araçlara yapıştırılması gereken etiketlerin/levhaların model numaralarını (bkz.
5.2.2.2 ve 5.3.1.7) içerir. ancak, sınıf 7 maddeleri veya nesneleri için 7x, kategoriye
göre uygun olarak etiket model numarası 7a, 7b veya 7c (bkz. 5.1.5.3.4 ve
5.2.2.1.11.1) veya levha no. 7d'yi (bkz. 5.3.1.1.3 ve 5.3.1.7.2) ifade eder.
etiketleme/levha takma ile ilgili genel hükümler (örneğin etiketlerin numarası, yeri)
ambalajlar için 5.2.2.1'de ve konteynerler, tank konteynerler, megc'ler, portatif
tanklar ve araçlar için 5.3.1'de bulunur.
not: sütun (6)'daki özel hükümler, yukarıdaki etiketleme hükümlerini değiştirebilir.
sütun (6) "özel hükümler"
özel hükümler, yerine getirilmesi gereken özel hükümlerin sayısal kodlarını içerir. bu
hükümler, çok sayıdaki konu ile ilişkili, başlıca sütun (1) ila (5) içerikleri ile ilgilidir
(örneğin, taşıma yasakları, zorunluluklardan muaf olanlar, tehlikeli maddelerle ilgili
belli formların sınıflandırılması ile ilgili hükümler ve ilave etiketler veya işaretleme
hükümleri) ve sayısal yöntemlerde bölüm 3.3'te sıralanır. sütun (6) boş ise, ilgili
tehlikeli mallar için sütun (1) ila (5) içeriğine özel hüküm uygulanmaz.
sütun (7a) " sınırlı miktarlar"
sınırlı miktarlar, bölüm 3.4 uyarınca sınırlı miktarlarda taşınan tehlikeli malların
taşınması için iç ambalaj veya nesne başına azami miktarı verir.
sütun (7b) "İstisnai miktarlar"
İstisnai miktarlar, aşağıda verilen anlama gelen alfa-nümerik bir kod içerir:
- "e0" istisnai miktarda tehlikeli malların ambalajlanması için mevcut adr
hükümlerinden muaf olmadığını belirtir.
- "e" harfi ile başlayan diğer tüm alfa-nümerik kodlar, bölüm 3.5'te belirtilen
koşullar yerine getirildiğinde adr hükümlerinin geçerli olmayacağını
belirtir.
sütun (8) "ambalajlama talimatları"
geçerli ambalajlama talimatlarının alfa-nümerik kodlarını içerir:
- "p" harfi ile başlayan alfa-nümerik kodlar ambalaj ve kaplar için
ambalajlama talimatını simgeler (ibc'ler ve büyük ambalajlar hariç) veya
"r" harfi ince metal ambalajlar için ambalajlama talimatını simgeler. bunlar
sayı sırasına göre 4.1.4.1'de sıralanır ve onaylanmış ambalajlar ve kapları
belirtir. ayrıca 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'ün genel ambalajlama hükümlerinden
hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'un özel ambalajlama
hükümlerinden hangilerinin karşılanması gerektiğini belirtir. sütun (8), "p"
veya "r" harfi ile başlayan bir kod içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar
ambalajlarda taşınamaz;
- "ibc" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar ibc için ambalajlama
talimatını simgeler. bunlar sayı sırasına göre 4.1.4.2'de sıralanır ve
onaylanan ibc'leri belirtir. ayrıca 4.1.1, 4.1.2 ve 4.1.3'ün genel
ambalajlama hükümlerinden hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 ve
4.1.9'un özel ambalajlama hükümlerinden hangilerinin karşılanması
gerektiğini belirtir. sütun (8), "ibc" harfleri ile başlayan bir kod
içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar ibc'lerde taşınamaz;
- "lp" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar büyük ambalajlar için
ambalajlama talimatlarını simgeler. bunlar sayı sırasına göre 4.1.4.3'te
sıralanır ve onaylanan büyük ambalajları belirtir. ayrıca 4.1.1, 4.1.2 ve
4.1.3'ün genel ambalajlama hükümlerinden hangilerinin ve 4.1.5, 4.1.6,
4.1.7, 4.1.8 ve 4.1.9'un özel ambalajlama hükümlerinden hangilerinin
karşılanması gerektiğini belirtir. sütun (8), "lp" harfleri ile başlayan bir kod
içermiyorsa ilgili tehlikeli mallar büyük ambalajlarda taşınamaz;
not: sütun (9a)'daki özel ambalajlama hükümleri, yukarıdaki ambalajlama
talimatlarını değiştirebilir.
sütun (9a) "özel ambalajlama hükümleri"
özel ambalajlama hükümleri, geçerli özel ambalajlama hükümlerinin alfa-nümerik
kodlarını içerir:
- "pp" veya "rr" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar, ilave olarak
karşılaşılan ambalajlar ve kaplar (ibc'ler ve büyük ambalajlar hariç) için ek
olarak yerine getirilmesi gerekli özel ambalajlama hükümlerini simgeler.
bunlar 4.1.4.1'de sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("p" veya "r"
harfiyle) sonunda bulunur. sütun (9a) "p" veya "r" harfleriyle başlayan bir
kod içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel
ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz.
- "b" veya "bb" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar, ek olarak yerine
getirilmesi gerekli ibc'ler için özel ambalajlama hükümlerini simgeler.
bunlar 4.1.4.2'de sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("ibc"
harfleriyle) sonunda bulunur. sütun (9a) "b" veya "bb" harfleriyle başlayan
bir kod içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel
ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz;
- "l" harfiyle başlayan alfa-nümerik kodlar, ek olarak yerine getirilmesi
gerekli büyük ambalajlar için özel ambalajlama hükümlerini simgeler.
bunlar 4.1.4.3'te sütun (8)'e ait ilgili ambalajlama talimatının ("lp"
harfleriyle) sonunda bulunur. sütun (9a) "l" harfiyle başlayan bir kod
içermiyorsa ilgili ambalajlama talimatının sonunda sıralanan özel
ambalajlama hükümlerinin hiçbiri uygulanmaz.
 
sütun (9b) "karışık ambalajlama hükümleri"
karışık ambalajlama hükümleri, geçerli karışık ambalajlama hükümlerinin "mp"
harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlarını içerir. bunlar sayı sırasına göre ile
4.1.10'da listelenmiştir. sütun (9b) "mp" harfleriyle başlayan bir kod içermiyorsa
sadece genel zorunluluklar uygulanır (bkz. 4.1.1.5 ve 4.1.1.6).
sütun (10) "portatif tank ve dökme yük konteyneri talimatları"
portatif tank talimatları, 4.2.5.2.1 ila 4.2.5.2.4 ve 4.2.5.2.6'ya göre portatif tank
talimatının atandığı alfa-nümerik kodu içerir. bu portatif tank talimatı, portatif
tanklarda maddenin taşınması için kabul edilen en az kati hükümlere karşılık gelir.
kodlar ayrıca 4.2.5.2.5'de yer alan maddelerin taşınmasına müsaade eden diğer
portatif tank talimatlarını tanımlar. kod verilmemişse portatif tanklarda taşımaya
6.7.1.3'te ayrıntılı olarak verildiği üzere yetkili makam onayı kabul edilmedikçe izin
verilmez.
tasarım, yapı, donanım, tip onayı, portatif tankların işaretleri ve testleri için genel
zorunluluklar bölüm 6.7'de bulunmaktadır. kullanım için (örn. dolum) genel
zorunluluklar 4.2.1 ila 4.2.4'te bulunur.
"(m)" işareti, maddenin un megc'lerinde taşınabileceğini gösterir.
not: sütun (11)'deki özel hükümler, yukarıdaki zorunlulukları değiştirebilir.
7.3.1.1 (a) ve 7.3.2 uyarınca dökme maddelerin taşınması için kullanılabilecek bölüm
6.11'de tanımlanan dökme yük konteyner tiplerine atıfta bulunan "bk" harfleri ile
başlayan alfa-nümerik kodları içerebilir.
sütun (11) "portatif tank ve dökme yük konteyneri özel hükümleri"
portatif tank özel hükümleri, yerine getirilmesi gereken portatif tank özel
hükümlerinin alfa-nümerik kodlarını içerir. "tp" harfleriyle başlayan bu kodlar bu
portatif tankların yapısı veya kullanımı için özel hükümleri simgeler. bunlar 4.2.5.3'te
bulunur.
not: teknik olarak uygunsa, bu özel hükümler yalnızca sütun (10)'da belirtilen
portatif tanklar için değil, aynı zamanda 4.2.5.2.5'teki tablo uyarınca kullanılabilen
portatif tanklar için de geçerlidir.
sütun (12) "adr tankları için tank kodları"
tank kodları, 4.3.3.1.1 (sınıf 2 gazları için) veya 4.3.4.1.1 (sınıf 3 ila sınıf 9
maddeleri için) uyarınca tank tipini tanımlayan alfa-nümerik kodu içerir. bu tank tipi,
ilgili maddenin adr tanklarında taşınması için asgari olarak kabul edilebilir tank
hükümlerine karşılık gelir. İzin verilen diğer tank tiplerini tanımlayan kodlar
4.3.3.1.2'de (sınıf 2 gazlar için) veya 4.3.4.1.2'de (sınıf 3 ila sınıf 9 maddeleri için)
verilmiştir. kod verilmemişse, adr tanklarında taşımaya izin verilmez.
bu sütunda bir tank kodu katıları (s) ve sıvıları (l) belirtiliyorsa, bu maddenin katı
veya sıvı (erimiş) halde tanklarda taşınabilmek için önerilebileceği anlamına gelir.
genelde bu hüküm 20 °c ila 180 °c erime derecesine sahip maddeler için uygulanır.
bu sütunda, bir katı için, yalnızca sıvılara ait (l) bir tank kodu belirtiliyorsa, bu
maddenin yalnızca sıvı (erimiş) halde tanklarda taşınabilmek için önerilebileceği
anlamına gelir.
tank kodunda yapı, donanım, tip onayı, test etme ve işaretleme belirtilmeyenler için
genel zorunluluklar 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 ve 6.8.5'de bulunur. kulanım için (örneğin
maksimum dolum derecesi, asgari test basıncı) genel zorunluluklar 4.3.1 den 4.3.4'e
bulunur.
 
tank kodundan sonraki "(m)" işareti maddenin ayrıca tüplü gaz tankerlerinde veya
megc'lerde de taşınabileceği anlamına gelir.
tank kodundan sonra (+) işareti, tip onayı belgesinde belirtilmesi koşuluyla tankların
alternatif kullanımına izin verildiği anlamına gelir.
fiber takviyeli plastik tanklar için, bkz. 4.4.1 ve bölüm 6.9, vakumla çalışan atık tankı
için, bkz. 4.5.1 ve bölüm 6.10.
not: sütun (13)'teki özel hükümler, yukarıdaki zorunlulukları değiştirebilir.
sütun (13) " adr tankları için özel hükümler"
adr tankları için ek olarak yerine getirilmesi gereken özel hükümlerin alfa-nümerik
kodlarını içerir.
- "tu" harfiyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların kullanımı için özel
hükümleri simgeler. bunlar 4.3.5'te bulunur.
- "tc" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların yapıları için özel
hükümleri simgeler. bunlar 6.8.4 (a)'da bulunur.
- "te" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların donanım
elemanları için özel hükümleri simgeler. bunlar 6.8.4 (b)'de bulunur.
- "ta" harfiyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların tip onayını için özel
hükümleri simgeler. bunlar 6.8.4 (c)'de bulunur.
- "tt" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların testi için özel
hükümleri simgeler. bunlar 6.8.4 (d)'de bulunur.
- "tm" harfleriyle başlayan alfa-nümerik kodlar bu tankların işaretlemesi için
özel hükümleri simgeler. bunlar 6.8.4 (e)'de bulunur.
not: teknik olarak uygunsa, bu özel hükümler yalnızca sütun (12)'de belirtilen
portatif tanklar için değil, aynı zamanda 4.3.3.1.2 ve 4.3.4.1.2'teki hiyerarşiler
uyarınca kullanılabilen tanklar için de geçerlidir.
sütun (14) "tank taşımaya yönelik araç"
tankla taşıma için araç (römork veya yarı römorkların çekici aracı dahil), 7.4.2
uyarınca tankta maddenin taşınması için kullanılacak aracı belirten (bkz. 9.1.1) kodu
içerir. yapı ve aracın onayı ile ilgili zorunluluklar bölüm 9.1, 9.2 ve 9.7'de verilmiştir.
sütun (15) "taşıma kategorisi / (tünel sınırlama kodu)"
hücrenin en üstünde, taşıma ünitesi başına taşınan miktarla ilgili muafiyet açısından
(bkz. 1.1.3.6) madde veya nesnenin atandığı taşıma kategorisini gösteren bir rakam
içerir.
hücrenin altında, köşeli parantez içinde, karayolu tünellerinden maddeyi veya nesneyi
taşıyan aracın geçişiyle ilgili geçerli sınırlamalara atıfta bulunan tünel sınırlama kodu
bulunur. bunlar 8.6'da bulunur. tünel sınırlama kodu atanmamışsa, bu '(—)' ile
gösterilir.
sütun (16) "taşıma için özel hükümler - ambalajlar"
taşıma için özel hükümler - ambalajlar, ambalajlarda taşıma için geçerli özel
hükümlerin (varsa) "v" harfi ile başlayan alfa-nümerik kodunu (kodlarını) içerir.
bunlar 7.2.4'te listelenmiştir.
 
ambalajlarda taşıma ile ilgili genel hükümler bölüm 7.1'de ve 7.2'de bulunur.
not: ayrıca yükleme, boşaltma ve elleçleme ile ilgili sütun (18)'de belirtilen özel
hükümlere uyulmalıdır.
sütun (17) "taşımacılığa yönelik özel hükümler - dökme yük"
dökme yük taşımacılığına yönelik uygulanabilir hükümlerin "vc" harfleriyle
başlayan alfa-nümerik kodunu (kodlarını) ve "ap" harfleriyle başlayan alfa-nümerik
kodunu (kodlarını) içerir. bunlar 7.3.3'te listelenmiştir. "vc" koduyla tanımlanan özel
bir hüküm veya bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir paragrafa yönelik bir
atıf bir bu sütunda bulunmuyorsa ve "bk" koduyla tanımlanan özel bir hüküm veya
bu taşıma yöntemine açıkça izin veren özel bir paragrafa yönelik bir atıf, sütun 10'da
belirtilmemişse, dökme yük taşımaya izin verilmez. dökme yük taşımacılığına ilişkin
genel ve ek hükümler bölüm 7.1 ve 7.3'te bulunabilir.
not: ayrıca yükleme, boşaltma ve elleçleme ile ilgili sütun (18)'de belirtilen özel
hükümlere uyulmalıdır.
sütun (18) "taşıma için özel hükümler – yükleme, boşaltma ve elleçleme"
taşıma için özel hükümler - yükleme ve boşaltma, yükleme, indirme ve elleçleme
için geçerli özel hükümlerin "cv" harfleri ile başlayan alfa-nümerik kodunu
(kodlarını) içerir. bunlar 7.5.11'de listelenmiştir. kod verilmemişse, sadece genel
hükümler (bkz. 7.5.1 ila 7.5.10) uygulanır.)
sütun (19) "taşıma için özel hükümler - operasyon"
operasyon için geçerli özel hükümlerin "s" harfi ile başlayan alfa-nümerik kodunu
(kodlarını) içerir. bunlar bölüm 8.5'te verilmiştir. bölüm 8.1 ila 8.4'teki
zorunluluklara ek olarak bu hükümler uygulanır, ancak bölüm 8.1 ila 8.4'teki
zorunluluklar ile uyuşmazlık durumunda özel hükümler önceliklidir.
sütun (20) "tehlike tanım numarası"
tehlike tanım numarası, sınıf 2 ila 9 maddeleri ve nesneleri için iki veya üç rakamdan
oluşan bir sayı (belirli durumlarda önünde "x" harfi vardır) ve sınıf 1 maddeleri ve
nesneleri için sınıflandırma kodu (bkz. sütun (3b)) içerir. 5.3.2.1'de tanımlanan
durumlarda, bu sayı turuncu renkli plakalar ile üst yarıda görünür. tehlike tanım
numaralarının anlamı 5.3.2.3'te açıklanır.
________________
1 x = tehlikeli maddelerin ve nesnelerin sınıf numarasıdır, uygulanabilir durumlarda bölme noktası yoktur.
 

 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018