Karayolunda Tehlikeli Madde

P200

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI P200

Ambalaj tipleri: Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri

Silindirler, tüpler, basınçlı variller ve silindir demetleri, 4.1.6'daki özel ambalajlama hükümleri sağlanması, aşağıda (1) ila (9) dâhilinde verilen hükümlerin sağlanması ve Tablo 1, 2 ya da 3'te "Özel ambalajlama hükümleri" sütununda atıfta bulunulması, aşağıda (10) altında verilen özel ambalajlama hükümlerinin karşılanması koşuluyla onaylanır.

 

Genel

 1. Basınçlı kaplar gaz kaçaklarını önleyecek şekilde kapalı ve sızdırmaz olacaktır;

 2. Tabloda belirtildiği üzere, 200 ml/m3'e (ppm) eşit veya daha düşük LC50'ye sahip zehirli maddeler içeren basınçlı kaplar, basınç tahliye cihazı ile donatılmayacaktır; UN No. 1013 karbon dioksit ve UN No. 1070 azot oksitlerin taşınmasında kullanılan UN basınçlı kaplarına basınç tahliye cihazı takılacaktır.

 3. Aşağıdaki üç tablo sıkıştırılmış gazları (Tablo 1), sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazları (Tablo 2) ve Sınıf 2'de yer almayan maddeleri (Tablo 3) kapsar. Tablolar şu bilgileri vermektedir:

  1. maddenin UN numarası, adı, tanımı ve sınıflandırma kodu;

  2. zehirli maddeler için LC50;

  3. maddeler için onaylanan basınçlı kapların tipleri ("X" harfi ile gösterilir);

  4. basınçlı kapların periyodik muayenesi için azami test süresi;

  5. basınçlı kapların asgari test basıncı;

  6. sıkıştırılmış gazlar için basınçlı kapların azami çalışma basıncı (hiçbir değer verilmemişse, çalışma basıncı test basıncının üçte ikisini aşmayacaktır) veya sıvılaştırılmış ve çözünmüş gazlar için test basıncına (basınçlarına) dayanan azami dolum oranları;

  7. maddeye özgü ambalajlama hükümleri.

 4. İstenen asgari test basıncı 1 MPa'dır (10 bar);

 5. Basınçlı kaplar hiçbir koşulda aşağıdaki izin verilen sınırları aşacak miktarda doldurulmamalıdır;

  1. Sıkıştırılmış gazlar için, çalışma basıncı basınçlı kapların test basıncının üçte ikisinden daha fazla olmamalıdır. Çalışma basıncındaki bu üst limit sınırlaması, özel ambalaj hükmü "o" ile belirlenmiştir. 65 °C'deki iç basınç hiçbir koşulda test basıncını aşmamalıdır.

  2. Yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için dolum oranı, 65 °C'deki dengelenmiş basınç, basınçlı kapların test basıncını aşmayacak seviyede olmalıdır.

   1. özel ambalajlama hükmü "r" kriterinin ilgili durumlarda karşılanması ya da

   2. yukarıdaki kriterin diğer tüm durumlarda karşılanması.

 

NOT: Kompozit malzemeler kullanılan basınçlı kaplar için azami test süresi 5 yıl olacaktır. Test süresi, yetkili makam veya bu makamca atanan ve tip onayını düzenleyen kurum tarafından onaylandığı takdirde, Tablo 1 ve 2'de belirtilen sürelere kadar uzatılabilir (10 yıla kadar).

 

Test basıncı, dolum oranları ve doldurma zorunlulukları

 

 

Özel ambalajlama hükmü "o"nun geçerli olduğu durumlar haricinde, tablodakilerin dışındaki test basınçları ve dolum oranlarının kullanımına şu koşullarla izin verilmiştir:

 

 

İlgili verilerin bulunmadığı yüksek basınçlı sıvılaştırılmış gazlar ve gaz karışımları için, azami doldurma oranı (FR) şu şekilde belirlenir:

FR = 8,5 x10-4 x dx Ph

bu denklemde FR = azami doldurma oranı

d= gaz yoğunluğu (15 °C'de, 1 bar)(kg/molarak) P= asgari test basıncı (bar olarak).

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Gazın yoğunluğu bilinmiyorsa, azami doldurma oranı şu şekilde belirlenir:

 

FR = Ph xMMx10-3

Rx338

bu denklemde FR = azami dolum oranı

Ph = asgari test basıncı (bar olarak) MM = moleküler kütle (g/mol olarak)

R = 8,31451 x 10-2 bar.lmol-1.K-1 (gaz sabiti).

Gaz karışımları için, çeşitli bileşenlerin hacim konsantrasyonları hesaba katılarak ortalama moleküler ağırlık alınır.

 1. Düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar için, su kapasitesinin litresi başına içeriklerin azami kütlesi, 50 °C'deki sıvı faz yoğunluğunun 0,95 katına eşit olmalıdır. Ayrıca, maddenin sıvı fazı, 60 °C'ye kadarki herhangi bir sıcaklıkta basınçlı kabı doldurmamalıdır. Basınçlı kabın test basıncı, en az sıvının 65 °C'deki buhar basıncı (mutlak değer) eksi 100 kPa'ya (1 bar) eşit olmalıdır.

 2. UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve UN No. 3374 çözücüsüz asetilen için bkz. (10), özel ambalajlama hükmü "p".

 3. Sıkıştırılmış gazlar içeren sıvılaştırılmış gazlarda, basınçlı kabın iç basıncının hesaplanmasında her iki bileşen - sıvılaştırılmış gaz ve sıkıştırılmış gaz - dikkate alınmalıdır.

  1. Sıvılaştırılmış gazın buhar basıncının ve sıkıştırılmış gazın 15 °C'deki (dolum sıcaklığı) kısmi basıncının hesaplaması;

  2. Sıvı fazın sıcaklığın 15 °C'den 65 °C'ye çıkmasına yol açan hacimsel genleşmesinin hesaplaması ile gaz fazının kalan hacminin hesaplaması;

  3. Sıvı fazın hacimsel genleşmesini dikkate alarak, sıkıştırılmış gazın 65 °C'deki kısmi basınç hesaplaması;

  4. 65 °C'de sıvılaştırılmış gazın buhar basıncının hesaplaması;

  5. Toplam basınç, sıvılaştırılmış gazın buhar basıncı ile sıkıştırılmış gazın 65 °C'deki kısmi basıncının toplamıdır;

  6. Sıvı faz içinde sıkıştırılmış gazın 65 °C'de çözünürlüğünün dikkate alınması;

İlgili verilerin bulunmadığı düşük basınçlı sıvılaştırılmış gazlar ve gaz karışımları için, azami dolum oranı şu şekilde belirlenir:

FR = (0,0032 BP - 0,24) d1

bu denklemde FR = azami dolum oranı

 

BP = kaynama noktası (Kelvin olarak)

d= sıvının kaynama noktasındaki yoğunluğu (kg/l olarak).

 

Su kapasitesinin litresi başına içeriklerin azami kütlesi, 50 °C'deki sıvı faz yoğunluğunun 0,95 katını aşmaz; ayrıca, maddenin sıvı fazı, 60 °C'ye kadarki herhangi bir sıcaklıkta basınçlı kabı doldurmamalıdır.

 

Doldurulduğunda, 65 °C'deki iç basınç basınçlı kapların test basıncını aşmayacaktır. Basınçlı kaplardaki tüm maddelerin buhar basınçları ve hacimsel genleşmeleri dikkate alınacaktır. Deneysel veriler mevcut değilse, aşağıdaki adımlar atılacaktır:

 

NOT: Sıkıştırılmış gazın 15 °C ve 65 °C'deki sıkıştırılabilme faktörü dikkate alınır.

Basınçlı kabın test basıncı, hesaplanan toplam basınç eksi 100 kPa'dan (1 bar) düşük olmayacaktır.

 

Sıvı faz içindeki sıkıştırılmış gazın çözünürlüğü bilinmiyorsa test basıncı, gaz çözünürlüğü (alt paragraf (vi)) dikkate alınmadan hesaplanabilir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

 1. Diğer test basıncı ve doldurma oranları, yukarıda paragraf (4) ve (5)'te açıklanan genel hükümleri sağlamak şartıyla kullanılabilir;

 2. (a) Basınçlı kapların doldurulma işlemi, yalnızca özel donanımlı merkezlerde, uygun prosedürler uygulayan kalifiye personel tarafından yürütülebilir.

  • kaplar ve aksesuarlara ilişkin ADR'ye uygunluk kontrolü;

  • taşınacak ürünle uyumluluk kontrolü;

  • güvenliği etkileyebilecek hasar durumlarının var olup olmadığının kontrolü;

  • ilgili durumlarda dolum derecesi ve basınca uygunluğun kontrolü;

  • işaret ve tanımın kontrolü.

Prosedürler şu kontrolleri içermelidir:

(b) Tüplerde doldurulacak LPG, yüksek kaliteli olacaktır; doldurulacak LPG, ISO 9162:1989'da belirtilen aşınma limitine uygun ise, bu şartın yerine getirildiği kabul edilir.

Periyodik muayeneler

 1. Tekrar doldurulabilir basınçlı kaplar, 6.2.1.6 ve 6.2.3.5 gereksinimleri uyarınca periyodik muayenelere tabidir.

 2. Bazı maddeler için aşağıdaki tabloda özel hükümler belirtilmemişse, periyodik muayeneler şu şekilde yapılmalıdır:

  1. Sınıflandırma kodu 1T, 1TF, 1TO, 1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F ve 4TC olan gazların taşınmasına yönelik basınçlı kaplar için her 5 yılda bir;

  2. Diğer sınıflardaki maddelerin taşınmasına yönelik basınçlı kaplar için her 5 yılda bir;

  3. Sınıflandırma kodu 1A, 1O, 1F, 2A, 2O ve 2F olan gazların taşınmasına yönelik basınçlı kaplar için her 10 yılda bir.

 3. Malzeme uyumluluğu

 

 

 

Kompozit malzemeler kullanılan basınçlı kaplar için azami test süresi 5 yıl olacaktır. Test süresi, yetkili makam veya bu makamca atanan ve tip onayını düzenleyen kurum tarafından onaylandığı takdirde, Tablo 1 ve 2'de belirtilen sürelere kadar uzatılabilir (10 yıla kadar).

Özel ambalajlama hükümleri

a: Alüminyum alaşımlı basınçlı kapların kullanımına izin verilmez. b: Bakır valfler kullanılmamalıdır.

c: İçeriklerle temas halindeki metal parçalar, %65'ten fazla bakır içermeyecektir.

d: Çelik basınçlı kaplar için, yalnızca 6.2.2.7.4 (p) ile uyumlu olan "H" işareti taşıyanlara izin verilecektir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

200 ml/m3'e (ppm) eşit veya daha düşük bir LC50'ye sahip zehirli maddelere ilişkin zorunluluklar

k: Valf ağızları, basıncı tutan gaz geçirmez tapalar veya valf ağızlarına uygun dişli kapaklarla donatılacak ve basınçlı kabın içeriklerinden zarar görme eğilimi göstermeyen materyallerden mamul olacaktır.

 

Demet içindeki her bir silindire ayrı bir valf takılmalı ve bu valf taşıma esnasında kapatılmalıdır. Dolum işleminden sonra manifold tahliye edilmeli, temizlenmeli ve kapatılmalıdır.

 

UN No. 1045 sıkıştırılmış flüor içeren demetler, her bir silindirde izolasyon valfi yerine, 150 litreyi aşmayan toplam su kapasitesine sahip silindir demetleri üzerinde izolasyon valfleri ile donatılabilir.

 

Silindirler ve grup içindeki münferit silindirler, 200 bara eşit veya bundan yüksek bir test basıncına sahip olacak ve alüminyum alaşım için 3,5 mm, çelik için 2 mm asgari cidar kalınlığına sahip olacaktır. Bu zorunluluğa uygunluk göstermeyen münferit silindirler, silindiri ve donanımlarını yeterli bir şekilde koruyacak ve ambalajlama grubu I performans seviyesini karşılayacak sert bir dış ambalaj içerisinde taşınabilir. Basınçlı varillerin asgari cidar kalınlığı, yetkili makam tarafından belirlenecektir.

 

Basınçlı kaplara basınç tahliye cihazı takılmamalıdır.

 

Silindirlerin ve grup içindeki münferit silindirlerin azami su kapasitesi 85 litre ile sınırlı olmalıdır.

 

Her bir valfin, basınçlı kabın test basıncına dayanacak özellikte olması ve bir konik dişli ya da ISO 10692- 2:2001 zorunluluklarını karşılayan diğer yöntemlerle basınçlı kaba doğrudan bağlanması gerekir.

 

Her bir valf ya deliksiz diyaframlı salmastrasız tipte ya da salmastra içinde veya dışında sızıntıyı önleyecek bir tipte olacaktır.

 

Kapsüller içinde taşımaya müsaade edilmez.

 

Her bir basınçlı kap, doldurma işleminden sonra sızıntıya karşı test edilir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Gazlara özel hükümler

l: UN No. 1040 etilen oksit, ambalajlama grubu I için öngörülen performans seviyesini sağlayan mukavva, ahşap veya metal kutuların içine uygun şekilde yerleştirilmiş, hava geçirmez şekilde sızdırmazlığı sağlanmış cam veya metal iç ambalajlar içinde de ambalajlanabilir. Herhangi bir cam iç ambalaj için izin verilen azami miktar 30 g'dır ve herhangi bir metal iç ambalaj için izin verilen azami miktar 200 g'dır. Doldurma işleminden sonra, her bir iç ambalajın sızdırmaz olduğu saptanacaktır. Bunun için, etilen oksidin 55 °C'de elde edilen buhar basıncına eşit bir iç basıncı sağlayacak kadar yeterli bir sıcaklık ve sürede iç ambalaj sıcak bir su banyosu içine konacaktır. Herhangi bir dış ambalajdaki azami net kütle 2,5 kg'yi geçmemelidir.

m: Basınçlı kaplar 5 barı geçmeyen bir çalışma basıncına kadar doldurulmalıdır.

 

n: Silindirler ve bir grup içindeki münferit silindirler, en fazla 5 kg gaz içerebilir. UN No. 1045 sıkıştırılmış flüorin içeren demetlerin, özel ambalajlama grubu "k" uyarınca silindir gruplarına ayrılmış olmaları halinde her grup en fazla 5 kg gaz içerir.

 

o: Tabloda belirtilen çalışma basıncı veya dolum oranı hiçbir koşulda aşılmamalıdır.

p: UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve UN No. 3374 çözücüsüz asetilen için: silindirler homojen bir monolitik gözenekli malzeme ile doldurulur; çalışma basıncı ve asetilen miktarı onayda veya varsa ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 veya ISO 3807:2013,'de belirtilen değerleri aşmamalıdır.

 

UN No. 1001 çözünmüş asetilen için: silindirler bir miktar aseton veya onayda belirtilen uygun bir çözücü içermelidir (varsa bkz. ISO 3807-1:2000, ISO 3807-2:2000 veya ISO 3807:2013); basınç tahliye cihazı ile donatılmış veya bağlantı borularıyla birbirlerine bağlanmış silindirler dikey olarak taşınmalıdır.

UN No. 1001 çözünmüş asetilen için alternatif olarak: UN basınçlı kapları niteliğinde olmayan silindirler, monolitik olmayan gözenekli bir malzeme ile doldurulabilir; çalışma basıncı, asetilen miktarı ve çözücü miktarı onayda belirtilen değerleri aşmamalıdır. Silindirlerin periyodik muayenesi için azami test süresi beş yılı geçmemelidir.

 

52 barlık test basıncı, yalnızca ergiyebilir tapa takılmış silindirlere uygulanabilir.

 

q: Piroforik gazlar veya %1'den daha fazla piroforik bileşikler içeren alevlenebilir gaz karışımlarına yönelik basınçlı kapların valf çıkışlarına, basınçlı kabın muhteviyatından etkilenmeyen gaz sızdırmaz tapalar veya kapaklar takılmalıdır. Bu basınçlı kaplar bir demet olarak manifoldlarla birbirlerine bağlandığında, basınçlı kapların her birine taşıma sırasında kapatılması gereken ayrı bir valf takılmalıdır ve manifold valf çıkışına gaz sızdırmaz bir tapa veya kapak takılmalıdır. Gaz geçirmez tapalar veya kapakların valf çıkışlarına uygun dişleri olmalıdır. Kapsüller içinde taşımaya müsaade edilmez.

r: Bu gazın doldurma oranı, tam ayrışma oluştuğu takdirde, basıncın basınçlı kaba ait test basıncının üçte ikisini aşmaması sağlayacak şekilde sınırlandırılmalıdır.

ra: Bu gaz, aşağıdaki koşullar altında kapsüller içerisine de yerleştirilebilir:

 1. Gaz kütlesi kapsül başına 150 gramı aşmamalıdır;

 2. Kapsüllerde, mukavemeti zayıflatacak kusurlar bulunmamalıdır;

 3. Kapağın sızdırmazlığı, taşıma esnasında kapaktan her türlü sızıntıyı önleyebilecek kabiliyette ilave herhangi bir donanım ile sağlanmalıdır (başlık, taç, conta, kapak vb.);

 4. Kapsüller yeterli mukavemete sahip bir dış ambalaj içine yerleştirilmelidir. Bir ambalaj 75 kg'dan daha ağır olmamalıdır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

s: Alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar:

 • Sadece pirinç veya paslanmaz çelik valfler ile donatılmalı ve

 • Hidrokarbon kirliliğine karşı temizlenmeli ve yağ ile kontamine olmamalıdır. UN sertifikalı basınçlı kaplar, ISO 11621:1997'ye uygun olarak temizlenmelidir.

ta: UN No. 1965 maddelerini taşımaya yönelik kaynaklı çelik silindirlerin doldurulması için diğer kriterler:

 1. taşımanın gerçekleştiği ülkelerin yetkili makamlarının mutabakatı ile ve

 2. ulusal bir yasanın hükümlerine veya yetkili makamların kabul ettiği bir standarda uygun olarak kullanılabilir.

  1. bunun için, periyodik muayenenin ve taşımanın gerçekleştirildiği ülkenin (ülkelerin) yetkili makamının (makamlarının) mutabakatı ve

  2. teknik bir koda veya yetkili makamların kabul ettiği bir standarda uygunluk gerekir.

Doldurma işlemine ilişkin kriterler P200(5)'te belirtilenlerden farklıysa, taşıma belgesine "Carriage in accordance with packing instruction P200, special packing provision ta" ("Ambalajlama talimatı P200, özel ambalaj hükmü ta'ya uygun taşıma") ibaresi ile dolum oranının hesaplanması için kullanılan referans sıcaklık bilgisi eklenmelidir.

Periyodik muayene

u: Alüminyum alaşımlı basınçlı kaplar için periyodik testler arasındaki süre 10 yıla kadar uzatılabilir. Bu istisna, basınçlı kabın alaşımı ISO 7866:2012 + Cor 1: 2014'te belirtildiği şekilde gerilim korozyonu testine tabi tutulmuşsa yalnızca UN basınçlı kapları için geçerli olabilir.

ua: Periyodik testler arasındaki süre, alüminyum alaşımlı silindiler ve bu silindirlerden oluşan demetler için, bu ambalajlama talimatının paragraf (13)te verilen hükümlerinin uygulanması şartıyla 15 yıla kadar uzatılabilir. Bu durum alüminyum alaşım AA 6351'den yapılmış olan silindirler için geçerli değildir. Karışımlar için, bu "ua" hükmü, karışımdaki her bir gazın Tablo 1 ya da Tablo 2'deki "ua" ibaresine atanması halinde uygulanabilir.

v: (1) UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 ya da 1978 için tekrar doldurulabilir çelik silindirler dışındaki çelik silindirler için muayene aralığı 15 yıla uzatılabilir:

 

 

(2) UN No. 1011, 1075, 1965, 1969 veya 1978 için tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler için, muayene aralığı bu ambalajlama talimatının paragraf (12) hükümlerinin uygulanması halinde 15 yıla uzatılabilir.

va: EN ISO15996:2005 + A1:2007 uyarınca tasarlanmış ve test edilmiş artık basınç valfi bulunan kaynaksız çelik silindirler için ve EN ISO15996:2005 + A1:2007 uyarınca test edilmiş artık basınç valfleri (RPV'ler) (aşağıdaki nota bakınız) ile donatılmış kaynaksız çelik silindir demetleri için, periyodik testler arasındaki süre, bu ambalajlama talimatının (13). paragrafının uygulanması halinde 15 yıla kadar uzatılabilir. Karışımlar için, bu "va" hükmü, karışımdaki tüm münferit gazların Tablo 1 ya da Tablo 2'de "va"ya tahsis edilmesi şartıyla uygulanabilir.

NOT: "Artık Basınç Valfi (RPV)", silindir içindeki basınç ve valf çıkışı arasında sürekli pozitif bir farkı koruyarak, kirletici maddelerin girişini engelleyen bir artık basınç cihazı içeren kapağı ifade ederBir yüksek basınç kaynağından silindir içine sıvıların geri akışını önlemek amacıyla, "Geri Dönüşsüz (Tek Yönlü) Valf" (NRV) fonksiyonu, artık basınç cihazına takılır veya silindir valfinde, regülatör gibi ayrı ek bir cihaz olarak

kullanılır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

B.B.B. kayıtları ve diğer karışımlarla ilgili zorunluluklar

z: Basınçlı kapların ve aksesuarlarının yapım malzemesi muhteviyatla uyumlu olmalı ve bununla tepkimeye girerek zararlı veya tehlikeli bileşikler oluşturmamalıdır.

Test basıncı ve dolum oranı (5)'te belirtilen ilgili gerekliliklere uygun şekilde hesaplanmalıdır.

200 ml/m3'e (ppm) eşit veya daha az bir LC50'ye sahip zehirli maddeler tüplerde, basınçlı varillerde veya MEGC'lerde taşınmamalı ve özel ambalajlama hükmü "k"nin gereksinimlerini karşılamalıdır. Bununla birlikte UN 1975 Nitrik oksit ve diazot tetroksit karışımı basınçlı varillerde taşınabilir.

Piroforik (çabuk yanıcı) gazlar veya %1'den daha fazla piroforik bileşikleri içeren alevlenebilir gaz karışımları ihtiva eden basınçlı kaplar için, özel ambalaj hükmü "q"nun gereklilikleri karşılanmalıdır. Taşıma esnasında tehlikeli tepkimelerin (örneğin, polimerleşme veya ayrışma) oluşmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Gereken durumlarda, stabilizasyon veya inhibitör eklenmesi gerekebilir. UN No. 1911 diboran içeren karışımlar, tam diboran ayrışmasının meydana geldiği hallerde, basınçlı kabın test basıncının üçte ikisini geçmeyen bir basınca kadar doldurulmalıdır.

Hidrojen veya nitrojen içinde en fazla %35 oranında german veya helyum veya argon içinde en fazla %28 german bulunan karışımlar hariç olmak üzere, UN 2192 german içeren karışımlar belirli bir basınca kadar doldurulacak; bu basınç, germanın tam ayrışması halinde, basınçlı kabın test basıncının üçte ikisini aşmayacaktır.

Sınıf 2'de yer almayan maddelere ilişkin zorunluluklar

ab: Basınçlı kaplar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Basınç testi basınçlı kapların iç kısmının muayenesini ve aksesuarların kontrolünü içermelidir;

 2. Korozyona dayanıklılık uygun enstrümanlar (örneğin, ultrason) kullanılarak her iki yılda bir kontrol edilmeli ve aksesuarların durumu doğrulanmalıdır;

 3. Cidar kalınlığı 3 mm'den az olmamalıdır.

 

ac: Testler ve muayeneler yetkili makam tarafından onaylanmış bir uzman gözetiminde yapılacaktır.

 

ad: Basınçlı kaplar aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:

 1. Basınçlı kaplar en az 2,1 MPa (21 bar) tasarım basıncına (gösterge basıncı) göre tasarlanacaktır;

 2. Tekrar doldurulabilir kaplara ilişkin işaretlere ek olarak, basınçlı kaplar açıkça okunabilmesi ve dayanıklı karakterlerle yazılmış olması kaydıyla aşağıdaki bilgileri taşımalıdır:

  • UN numarası ve maddenin 3.1.2 uyarınca uygun sevkiyat adı;

  • Dolu halde izin verilen azami kütle ile dolum sırasında takılan aksesuarlar da dahil olmak üzere basınçlı kabın darası veya brüt ağırlık.

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

 1. İlgili hallerde, aşağıdaki standartların uygulanması durumunda bu ambalajlama talimatının ilgili hükümlerine uyulduğu kabul edilir:

 2. Tekrar doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler üzerindeki periyodik muayene için 15 yıllık aralıklar, aşağıdaki hükümlerin uygulanması halinde, paragraf (10), özel ambalajlama talimatı v (2) uyarınca belirlenebilir.

  1. Genel hükümler

   1. Bu bölümün amaçları bakımından, yetkili kurum görevlerini ve sorumluluklarını Xb kurumlarına (tip B muayene kurumları) veya IS kurumlarına (kurum içi muayene hizmetleri) devredemez (Xb ve IS kurumlarının tanımı için, bkz. 6.2.3.6.1).

   2. Tüplerin sahibi, 15 yıllık aralığın verilmesi için yetkili makama başvuracak ve alt paragraflar 2, 3 ve 4'ün zorunluluklarının karşılandığını gösterecektir.

   3. 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren imal edilmiş olan silindirler, şu standartlara uygun şekilde imal edilmiş olmalıdır:

 

 • EN 1442 veya

 • Tablo 6.2.4'e uygun olarak 84/527/EECsayılı Konsey Direktifi, Ek I, kısım 1 ila 3.

- EN 13322-1 veya

1 Ocak 2009 tarihinden önce, yetkili bir ulusal makam tarafından kabul edilen bir teknik kod uyarınca ADR'ye uygunluk içerisinde imal edilmiş olan diğer silindirlerin 15 yıllık aralık koşulu için kabul edilmesi, başvuru sırasında ADR hükümlerininkine eş değer bir güvenliğe sahip olmalarına bağlıdır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

-----------------------------

 

 

Geçerli zorunluluklar

Referans

Belgenin başlığı

(7)

EN 1919:2000

Taşınabilir gaz silindirleri. Gaz tüpleri (asetilen ve LPG hariç). Dolum sırasında muayene

(7)

EN 1920:2000

Taşınabilir gaz silindirleri. Sıkıştırılmış gazlar için silindirler (asetilen hariç). Dolum sırasında muayene

(7)

EN 13365:2002

+A1:2005

Taşınabilir gaz silindirleri - Kalıcı ve sıvılaştırılmış gazlar için silindir demetleri (asetilen hariç) - Dolum sırasında muayene

(7) (a)

ISO 10691:2004

Gaz silindirleri - Sıvılaştırılmış petrol gazı için (LPG) tekrar doldurulabilir

kaynaklı çelik silindirler - Dolum öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki kontrol prosedürleri.

(7) (a)

ISO 11755:2005

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar için silindir demetleri (asetilen hariç) - Dolum sırasında muayene

(7) (a)

ISO 24431:2006

Gaz silindirleri - Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış gazlar için silindirler (asetilen hariç) - Dolum sırasında muayene

(7) (a) ve (10) p

ISO 11372:2011

Gaz silindirleri - asetilen silindirleri - dolum koşulları ve dolum kontrolü

NOT: Bu ISO standardının EN versiyonu da gereksinimleri karşılar ve kullanılabilir.

(07) (a) ve (10) p

ISO 13088:2011

Gaz silindirleri -Asetilen silindir demetleri - Dolum şartları ve dolum kontrolü NOT: Bu ISO standardının EN versiyonu da gereksinimleri karşılar ve kullanılabilir.

(7) ve (10) ta (b)

EN 1439:2008 (3.5 ve

Ek G hariç)

LPG teçhizatı ve aksesuarları - LPG tüplerinin dolum öncesindeki, esnasındaki ve sonrasındaki kontrolüne ilişkin prosedürler

(7) ve (10) ta (b)

EN 14794:2005

LPG teçhizatı ve aksesuarlar - Sıvılaştırılmış petrol gazı için (LPG) taşınabilir tekrar doldurulabilir alüminyum silindirler - Dolum öncesindeki, sırasındaki ve sonrasındaki kontrol prosedürleri

(10) p

EN 12755:2000

Taşınabilir gaz silindirleri - asetilen demetleri için dolum şartları

 

Üye Devletlerin kaynaklı alaşımsız çelik gaz silindirlerine ilişkin kanunlarının yakınlaştırılmasına ilişkin, 19.11.1984 tarih ve L 300 sayılı Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanan konsey direktifi.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

  1. Tüp sahibi, yetkili makama silindirlerin alt paragraf 1.3'ün hükümlerine uygunluk gösterdiğini beyan edecek belge kanıtları ibraz edecektir. Yetkili makam bu koşulların karşılandığını onaylar.

  2. Yetkili makam, alt paragraf 2 ve 3 hükümlerinin karşılanıp karşılanmadığını ve doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. Tüm koşulların karşılanması halinde, söz konusu silindirler için 15 yıllık muayene aralığına izin verecektir. Bu izinde, silindirin tipi (tip onayında belirtildiği üzere) veya silindir grubu (bkz. Not) açıkça tanımlanacaktır. İzin, silindir sahibine gönderilecek ve yetkili kurum bunun bir nüshasını saklayacaktır. Tüp sahibi, silindirlerin 15 yıllık muayene aralığına tabi oldukları süre boyunca ilgili belgeleri saklayacaktır.

  3. Yetkili makam, ADR'nin hükümleriyle uygunluk ve verilen izin bakımından ilgili durumlarda, fakat en az üç yılda bir veya prosedürlerde değişiklikler yapıldığında silindir sahibini denetleyecektir.

 

 

NOT: Silindir grubu, ADR'nin ve yetkili makam tarafından kabul edilmiş teknik ilkelerin uygun hükümlerinin teknik içerik açısından değiştirilmediği süre boyunca özdeş silindirlerin üretim tarihleri itibari ile tanımlanır. Örneğin: Birbiri ile aynı tasarıma ve hacme sahip olan ve ADR'nin 1 Ocak 1985 ve 31 Aralık 1988 tarihleri arasındaki hükümleri ile aynı süre boyunca yetkili makamın kabul ettiği bir teknik koda göre imal edilmiş olan silindirler, bu paragrafın hükümleri bakımından tek bir grup oluşturmaktadır.

 

 

 1. Operasyonel hükümler

  1. Periyodik muayene aralıklarının 15 yıl olmasına izin verilen silindirler, belgelenmiş bir kalite sistemi kullanan dolum merkezlerinde doldurulacak; böylece bu ambalajlama talimatının paragraf (7) hükümleri ile EN 1439:2008'deki tüm zorunluluklar ve sorumlulukların karşılanması ve yerine getirilmesi temin edilecektir.

  2. Yetkili makam, bu zorunlulukların yerine getirildiğini onaylayacak ve bunu uygun zamanlarda, fakat en az her üç yılda bir veya prosedürlerde değişiklikler olduğunda kontrol edecektir.

  3. Tüp sahibi, yetkili makama dolum merkezinin alt paragraf 2.1'in hükümlerine uygunluk gösterdiğine dair belgesel kanıtlar ibraz edecektir.

  4. Bir dolum merkezinin, farklı bir ADR'ye Taraf Ülkede bulunması durumunda, silindir sahibi dolum merkezinin söz konusu ADR'ye Taraf Ülkenin yetkili makamınca usule uygun şekilde denetlendiğini gösteren ilave belgesel kanıtlar ibraz edecektir.

  5. İç korozyonun önlenmesi amacıyla, yalnızca çok düşük kontaminasyon potansiyeli barındıran yüksek kalitede gazlar silindirlere doldurulacaktır. Gazların, ISO 9162:1989'de belirtilen aşındırıcılık kısıtlaması seviyesine uyması durumunda, bu koşulun karşılandığı kabul edilir.

 2. Kalifikasyon ve periyodik muayene hükümleri

  1. Muayene aralığı 15 yıl olarak belirlenen ve 15 yıllık aralık uygulanan, halihazırda kullanımda bulunan bir tip veya gruba ait silindirler, 6.2.3.5 uyarınca bir periyodik muayeneye tabi tutulacaktır.

  2. 15 yıllık muayene aralığına tabi bir silindirin, örneğin patlama veya sızıntı yoluyla nedeniyle muayene sırasında hidrolik basınç testini geçememesi halinde, silindir sahibi araştırma başlatarak, arızanın nedenine ve diğer silindirlerin (örn. aynı tipteki ve gruptaki) etkilenip etkilenmediğine ilişkin bir rapor hazırlayacaktır. Bahsi geçen ikinci durumun meydana gelmesi halinde silindir sahibi yetkili makamı bilgilendirecektir. Yetkili makam daha sonra ilgili önlemlere üzerinde bir karara vararak, diğer ADR'ye Taraf Ülkelerin yetkili makamlarını konu hakkında bilgilendirecektir.

  3. Uygulanan standartta tanımlandığı şekilde iç korozyonun (bkz. alt paragraf 1.3) tespit edilmesi halinde, silindir kullanımdan çekilecek ve dolum ve taşıma için ilave bir süre verilmesi söz konusu olmayacaktır.

  4. 15 yıllık muayene aralığı verilmiş olan silindirler, yalnızca EN 13152:2001 + A1:2003, EN 13153:2001 + A1:2003, EN ISO 14245:2010 veya EN ISO 15995:2010 uyarınca asgari 15 yıllık bir kullanım süresi için imal edilmiş ve tasarlanmış valfler ile donatılacaktır. Periyodik muayeneden sonra, tüpe yeni bir valf takılacak olup, EN 14912:2005 uyarınca yenilenmiş ve muayene edilmiş lan manüel olarak çalıştırılan valfler, ilave bir 15 yıl süreyle daha kullanıma uygun olmaları halinde yeniden takılabilir. Yenileme veya muayene yalnızca valflerin imalatçısı tarafından veya bu imalatçının teknik talimatları ışığında söz konusu çalışma için

 

 

 

 

 

NOT: Tüp grupları için bkz. alt paragraf 1.5'teki Not.

 

 

 

yeterli vasıflara sahip olan ve belgelenmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışan bir işletme tarafından yürütülecektir.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

4. İşaretleme

Bu paragraf uyarınca periyodik muayene aralığı 15 yıl olarak belirlenen silindirler, açık ve okunaklı biçimde "P15Y" ile işaretlenecektir. Bu işaret, silindirin 15 yıllık aralık izninin kaldırılmasından sonra sökülecektir.

 

NOT: Bu işaret 1.6.2.9, 1.6.2.10'daki geçici hükme veya bu ambalajlama talimatının paragraf (10) özel ambalajlama hükmü v(1)'in hükümlerine tabi silindirler için geçerli değildir.

 

 1. Aşağıdaki hükümlerin uygulanması halinde, kaynaksız çelik ve alüminyum alaşımlı silindirler ve bu silindir demetleri için periyodik muayeneler arasındaki 15 yıllık süre, paragraf (10) dahilindeki özel ambalajlama hükümleri ua ya da va uyarınca uygulanabilir.

  1. Genel hükümler

   1. Bu paragrafın uygulanması için, yetkili makam kendi görevlerini ve sorumluluklarını Xb kurullarına (B tipi inceleme kurulu) ya da IS kurullarına (kurum içi inceleme servisleri) devretmeyecektir (Xb ve IS kurumlarının tanımı için, bkz. 6.2.3.6.1).

   2. Tüplerin ya da silindir demetlerinin sahibi 15 yıllık aralık verilmesi için yetkili makama başvuracaktır ve 2, 3 ve 4 numaralı alt paragraflarda verilen gerekliliklerin karşılandığını gösterecektir.

   3. 1 Ocak 1999 yılından itibaren üretilen silindirler aşağıdaki standartlardan birine uygun olarak üretilmiş olacaktır:

 

 

 • EN 1964-1 ya da EN 1964-2 ya da

 • EN1975 ya da

 • EN ISO 9809-1 ya da EN ISO 9809-2 ya da

 • EN ISO 7866 ya da

 • Üretim zamanında geçerli olan Konsey Direktifi 84/525/EEC ve 84/526/EEC Ek I, Kısım 1 ila 3 (ayrıca bakınız 6.2.4.1'deki tablo).

 

1 Ocak 2009 tarihinden önce, yetkili bir ulusal makam tarafından kabul edilen bir teknik kod uyarınca ADR'ye uygun şekilde imal edilmiş olan diğer silindirler için 15 yıllık periyodik muayene aralığın kabul edilmesi, başvuru sırasında ADR hükümlerine eşdeğer bir güvenliğe sahip olmalarına bağlıdır.

 

NOT: Tüpün, 16 Haziran 2010 tarihli Direktif 2010/35/EU Ek III ya da 29 Nisan 1999 tarihli Direktif 1999/36/EC Ek IV, Bölüm II'de tanımlanan uygunluğun yeniden değerlendirmesine ilişkin prosedüre göre yeniden değerlendirilmesi halinde, bu hüküm yerine getirilmiş kabul edilir.

 

6.2.2.7.2 (a)'de belirtilmiş olan Birleşmiş Milletler ambalajlama sembolü ile işaretlenmiş olan silindirler ve silindir demetlerinin periyodik muayeneleri için 15 yıllık aralık verilmeyecektir.

 

  1. Tüp demetleri oluşturulurken, silindirlerin boylamsal ekseni boyunca silindirler arasında temasın harici aşınmaya neden olmaması sağlanacaktır. Destekler ve sabitleyici kayışlar silindirlerin aşınma riskini en aza indirecek türden olmalıdır. Desteklerde kullanılan darbe emici malzemelerin kullanımına, ancak su emilimini önleyecek şekilde işlem görmeleri halinde müsaade edilecektir. Uygun materyallerin örnekleri ise su geçirmez kayış ve lastiktir.

  2. Mal sahibi, silindirlerin 1.3 bendinde verilen hükümlere uygun olduğunu gösteren kanıtları yetkili makama sunacaktır. Yetkili makam bu koşulların karşılandığını onaylar.

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

-----------------------------

19.11.1984 tarihli ve L 300 Nolu Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış Kaynaksız çelik, gaz silindirlerine ilişkin Üye Ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılmasına dair Konsey Direktifi.

19.11.1984 tarihli ve L 300 Nolu Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış Kaynaksız çelik, gaz

silindirlerine ilişkin Üye Ülkelerin mevzuatının yakınlaştırılmasına dair Konsey Direktifi.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

  1. Yetkili makam 2 ve 3 numaralı bentlerde verilen hükümlerin karşılanıp karşılanmadığını ve doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını kontrol edecektir. Tüm hükümlerin yerine getirilmesi halinde, yetkili makam silindirler için ya da silindir demetleri için periyodik muayene aralığı olarak 15 yıllık süre belirleyecektir. Bu izinde, kapsama dahil olan silindir grubu (aşağıdaki NOT'a bakınız) açıkça tanımlanacaktır. İzin, silindir sahibine gönderilecek ve yetkili kurum bunun bir nüshasını saklayacaktır. Tüp sahibi, silindirlerin 15 yıllık muayene aralığına tabi oldukları süre boyunca ilgili belgeleri saklayacaktır.

  2. Tüp sahibi, ADR hükümlerine ve verilen izne uyulmasını sağlayacak ve ayrıca bu durumu, talep edilmesi halinde, ancak en az her üç yılda bir olmak üzere ya da ilkelerde önemli bir değişiklik olması halinde Yetkili Makama gösterecektir.

 

NOT: Silindir grubu, ADR'nin ve yetkili makam tarafından kabul edilmiş teknik ilkelerin uygun hükümlerinin teknik içerik açısından değiştirilmediği süre boyunca özdeş silindirlerin üretim tarihleri itibari ile tanımlanır. Örneğin: Birbiri ile aynı tasarıma ve hacme sahip olan ve ADR'nin 1 Ocak 1985 ve 31 Aralık 1988 tarihleri arasındaki hükümleri ile aynı süre boyunca yetkili makamın kabul ettiği bir teknik koda göre imal edilmiş olan silindirler, bu paragrafın hükümleri bakımından tek bir grup oluşturmaktadır.

 

 1. Operasyonel hükümler

  1. Periyodik muayene aralıkları 15 yıl olarak belirlenen silindirler veya silindir demetleri ancak bu ambalajlama talimatları paragraf (7) hükümlerinin ve EN 1919:2000, EN 1920:2000 ya da EN 13365:2002'de verilen gereklilikler ve sorumlulukların doğru bir şekilde yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak için belgeli ve onaylı bir kalite sistemi uygulayan dolum tesislerinde doldurulacaktır. ISO 9000 (serileri) ve muadillerine uygun kalite sistemi, yetkili makam tarafından tanınmış yetkili bir bağımsız kurum tarafından belgelendirilecektir. Bu durum, dolum öncesi ve dolum sonrası incelemelere ilişkin ilkeleri ve silindirler, silindir demetleri ve valflerin dolum süreçlerini içermektedir.

  2. Alüminyum alaşımlı silindirler ve artık basınç valfi bulunmayan ve periyodik muayene aralığı 15 sene olarak belirlenen silindir demetleri her dolumdan önce en azından aşağıdakilerden birini içeren belgelendirilmiş bir prosedüre göre kontrol edilecektir:

   • Artık basıncı kontrol etmek için silindir valfini ya da silindir demetinin ana valfini açınız;

   • Gaz boşaltılmış ise, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir;

   • Gaz boşaltılmamış ise, silindirin ya da silindir demetinin iç durumu kirlilik yönünden kontrol edilecektir;

   • Herhangi bir kirlilik yok ise, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir.

  3. Artık basınç valfi bulunan kaynaksız çelik silindirler ve periyodik muayene aralığı 15 yıl olarak belirlenen artık basınç cihazına sahip ana valf ile donatılmış kaynaksız çelik silindir demetleri her dolumdan önce en azından aşağıdakilerden birini içeren belgelendirilmiş prosedüre göre kontrol edilecektir:

   • Artık basıncı kontrol etmek için silindir valfini ya da silindir demetinin ana valfini açınız;

   • Gaz boşaltılmış ise, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir;

   • Gaz boşaltılmamış ise, artık basınç cihazının çalışması kontrol edilecektir;

   • Kontrol sonucunda artık basınç cihazında basınç bulunması halinde, silindir ya da silindir demeti doldurulabilir;

   • Kontrol sonucunda artık basınç cihazının basınç bulundurmadığının görülmesi halinde, silindirlerin ya da silindir demetlerinin iç durumu kirlilik açısından kontrol edilecektir:

    • Herhangi bir kirlilik yok ise, silindir ya da silindir demeti, artık basınç cihazının onarılmasının ya da değiştirilmesinin ardından doldurulabilir;

    • Kirlilik var ise, düzeltici eylemler gerçekleştirilecektir.

 

 

 

Kirlilik var ise, düzeltici faaliyet yürütülür.

 

 

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

  1. İç aşınmayı engellemek için, sadece oldukça düşük potansiyel kirlilik bulunduran yüksek kaliteli gazlar silindirlerin ya da silindir demetlerinin içine doldurulacaktır. Gazların/ materyalin uygunluğunun EN ISO 11114-1:2012 ve EN 11114-2:2013 uyarınca kabul edilebilir olması halinde ve gaz kalitesinin EN ISO 14175:2008 dâhilinde verilen şartları karşılaması halinde ya da standartlara uygun olmayan gazlar için hacimce en az %99,5 ve azami 40 ml/m(ppm) nem içeriği olması halinde yerine getirilmiş sayılır. Azot oksit için, değerlerin hacimce %98 kadar asgari saflık ve 70 ml/m(ppm) azami nem içeriği olması gerekmektedir.

  2. Tüp sahibi, 2.1 ila 2.4'te verilen hükümlere uygunluğunu sağlayacak ve talep edilmesi halinde bunun belgeli kanıtını en az her üç yılda bir olmak üzere ya da prosedürlerde önemli bir değişiklik olması halinde yetkili makama gösterecektir.

  3. Dolum merkezinin farklı bir ADR Sözleşme Tarafında yer alması halinde, silindir sahibi talep edilmesi halinde dolum tesisinin bu Sözleşme Tarafının yetkili makam tarafından denetlendiğine ilişkin ek yazılı delilleri Yetkili Makama ulaştıracaktır. Ayrıca bakınız 1.2.

 

 

 

 1. Kalifikasyon ve periyodik muayene hükümleri

  1. Son periyodik muayeneden itibaren alt paragraf 2 koşulları, yetkili makamı tatmin edecek şekilde sağlanan halihazırda kullanımda olan silindirler ve silindir demetlerinin muayene süresi, son periyodik muayene tarihinden itibaren 15 yıla kadar uzatılabilir. Aksi takdirde, test süresinin on yıldan on beş yıla değiştirilmesi periyodik muayene zamanında gerçekleştirilecektir. Periyodik muayene raporunda, silindirlerin ya da silindir demetlerinin uygun biçimde artık basınç cihazı ile donatılması gerektiğini belirtilecektir. Diğer yazılı deliller de yetkili makam tarafından kabul edilebilir.

  2. 15 yıllık süreye sahip olan bir silindirin basınç testinde patlayarak ya da sızıntı yaparak başarısız olması halinde ya da periyodik muayene sırasında tahribatsız muayenede (NDT) ciddi bir hasarın tespit edilmesi halinde, diğer silindirlerin (örneğin aynı tip ya da gruptaki bir silindir) üzerinde bir etki meydana gelmişse silindir sahibi bu başarısızlığın nedenini araştıracak ve bir rapor hazırlayacaktır. Bahsi geçen ikinci durumun meydana gelmesi halinde silindir sahibi yetkili makamı bilgilendirecektir. Yetkili makam daha sonra ilgili önlemlere üzerinde bir karara vararak, diğer ADR'ye Taraf Ülkelerin yetkili makamlarını konu hakkında bilgilendirecektir.

  3. İç aşınmanın ve 6.2.4'te verilen periyodik muayene standartlarında belirtilen diğer hasarların tespit edilmesi halinde, silindir kullanımdan alınacaktır ve dolum ile taşıma için başka süre verilmeyecektir.

  4. Periyodik muayene için 15 yıllık süreye sahip silindirler ya da silindir demetleri ancak üretim sırasında EN 849 ya da EN ISO10297 uyarınca tasarlanmış ve test edilmiş valfler ile donatılacaktır (ayrıca bakınız 6.2.4.1'de verilen Tablo). Periyodik muayeneden sonra, yeni bir valf takılacaktır; ancak EN ISO22434:2011 uyarınca onarılan ya da incelenen valfler yeniden kullanılabilir.

 2. İşaretleme

 

 

 

Bu paragraf uyarınca periyodik muayene için 15 yıllık süreye sahip olan silindirler ve silindir demetleri, bölüm

5.2.1.6 (c) uyarınca bir sonraki periyodik muayenenin tarihini (yıl) gösterecektir ve ayrıca "P15Y" ile açık ve okunabilir şekilde işaretlenecektir. Bu işaret, silindirin ya da silindir demetlerinin periyodik muayene için artık 15 yıllık süreye sahip olmamaları halinde kaldırılacaktır.

(Sonraki sayfada devam ediyor)

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 1: SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

 

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testperiyodu,yıl a

Testbasıncı,bar b

Azamiçalışmabasıncı,bar b

 

Özelambalajlamahükümleri

1002

HAVA, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1006

ARGON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1016

KARBONMONOKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

3760

X

X

X

X

5

 

 

u

1023

KÖMÜR GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

 

X

X

X

X

5

 

 

 

1045

FLÜOR, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

185

X

 

 

X

5

200

30

a, k, n,

o

1046

HELYUM, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1049

HİDROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

d, ua,

va

1056

KRİPTON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1065

NEON, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1066

NİTROJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

1071

PETROL GAZI, SIKIŞTIRILMIŞ

1TF

 

X

X

X

X

5

 

 

 

1072

OKSİJEN, SIKIŞTIRILMIŞ

1O

 

X

X

X

X

10

 

 

s, ua, va

1612

HEKZAETİL TETRAFOSFAT VE

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ KARIŞIMI

1T

 

X

X

X

X

5

 

 

z

1660

NİTRİK OKSİT, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

115

X

 

 

X

5

225

33

k, o

1953

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

1TF

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

1954

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ,

ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

1955

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ,

B.B.B.

1T

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

1956

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

1A

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

1957

DÖTERYUM, SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

d, ua, va

1964

HİDROKARBON GAZ KARIŞIMI,

SIKIŞTIRILMIŞ, B.B.B.

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

1971

METAN, SIKIŞTIRILMIŞ VEYA DOĞAL GAZ, SIKIŞTIRILMIŞ yüksek

seviyede metan içerir

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

ua, va

2034

HİDROJEN VE METAN KARIŞIMI,

SIKIŞTIRILMIŞ

1F

 

X

X

X

X

10

 

 

d, ua,

va

2190

OKSİJEN DİFLORÜR, SIKIŞTIRILMIŞ

1TOC

2.6

X

 

 

X

5

200

30

a, k, n, o

3156

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN,

B.B.B.

1O

 

X

X

X

X

10

 

 

z, ua,

va

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 1: SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

 

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testperiyodu,yıl a

Testbasıncı,bar b

Azamiçalışmabasıncı,bar b

 

Özelambalajlamahükümleri

3303

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

1TO

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3304

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ,

AŞINDIRICI, B.B.B.

1TC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3305

SIKIŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, AŞINDIRICI,

B.B.B.

1TFC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3306

SIKIŞTIRILMIŞ (GAZ, ZEHİRLİ,

YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

1TOC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

Kompozit malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için geçerli değildir.

Değerlerin boş bırakıldığı yerlerde, çalışma basıncı test basıncının üçte ikisini geçmemelidir.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1001

ASETİLEN, ÇÖZÜNMÜŞ

4F

 

X

 

 

X

10

60

 

c p

1005

AMONYAK, ANHİDRİT

2TC

4000

X

X

X

X

5

29

0.54

b, ra

1008

BORON TRİFLORÜR

2TC

387

X

X

X

X

5

225

300

0.715

0.86

a

1009

BROMOTİFLORO-METAN (SOĞUTUCU GAZ R 13B1)

2A

 

X

X

X

X

10

42

120

250

1.13

1.44

1.60

ra ra ra

1010

BÜTADİENLER, STABİLİZE

(1,2-bütadien) veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.59

ra

1010

BÜTADİENLER, STABİLİZE

(1,3-bütadien) veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.55

ra

1010

BÜTADİENLER VE HİDROKARBON KARŞIMI,

STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.50

ra, v, z

1011

BÜTAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.52

ra, v

1012

BÜTİLEN KARIŞIMLARI veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.50

ra, z

1012

1-BÜTİLEN veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.53

 

1012

CIS-2-BÜTİLEN veya

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.55

 

1012

TRANS-2 BÜTİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.54

 

1013

KARBONDİOKSİT

2A

 

X

X

X

X

10

190

250

0.68

0.76

ra, ua, va ra, ua, va

1017

KLOR

2TOC

293

X

X

X

X

5

22

1.25

a, ra

1018

KLORODİFLOROMETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 22)

2A

 

X

X

X

X

10

27

1.03

ra

1020

KLOROPENTANFLORO-ETAN (SOĞUTUCU GAZ R 115)

2A

 

X

X

X

X

10

25

1.05

ra

1021

1-KLORO-1,2,2,2-

TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 124)

2A

 

X

X

X

X

10

11

1.20

ra

1022

KLOROTRİFLORO-METAN (SOĞUTUCU GAZ R 13)

2A

 

X

X

X

X

10

100

120

190

250

0.83

0.90

1.04

1.11

ra ra

ra ra

1026

SİYANOJEN

2TF

350

X

X

X

X

5

100

0.70

ra, u

1027

SİKLOPROPAN

2F

 

X

X

X

X

10

18

0.55

ra

1028

DİKLORODİFLOROMETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 12)

2A

 

X

X

X

X

10

16

1.15

ra

1029

DİKLOROFLORO-METAN

(SOĞUTUCU GAZ R 21)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.23

ra

1030

1,1-DİFLOROETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 152a)

2F

 

X

X

X

X

10

16

0.79

ra

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

UN No.

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1032

DİMETİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.59

b, ra

1033

DİMETİL ETER

2F

 

X

X

X

X

10

18

0.58

ra

1035

ETAN

2F

 

X

X

X

X

10

95

120

300

0.25

0.30

0.40

ra ra

ra

1036

ETİLAMİN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.61

b, ra

1037

ETİL KLORÜR

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.80

a, ra

1039

ETİL METİL ETER

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.64

ra

1040

ETİLEN OKSİT veya 50 °C'de

toplam 1 MPa (10 bar) basınca kadar AZOT İÇEREN ETİLEN

2TF

2900

X

X

X

X

5

15

0.78

l, ra

1041

ETİLEN OKSİT VE KARBONDİOKSİT KARIŞIMI,

%9'dan fazla, %87'den az etilen oksit

2F

 

X

X

X

X

10

190

250

0.66

0.75

ra ra

1043

GÜBRE, AMONYAKLAŞTIRICI

ÇÖZELTİ, serbest amonyak ile

4A

 

X

 

X

X

5

 

 

b, z

1048

HİDROJEN BROMÜR, ANHİDRİT

2TC

2860

X

X

X

X

5

60

1.51

a, d, ra

1050

HİDROJEN KLORÜR, ANHİDRİT

2TC

2810

X

X

X

X

5

100

120

150

200

0.30

0.56

0.67

0.74

a, d, ra

a, d, ra

a, d, ra

a, d, ra

1053

HİDROJEN SÜLFÜR

2TF

712

X

X

X

X

5

48

0.67

d, ra, u

1055

İZOBÜTİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.52

ra

1058

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR,

alevlenmez; azot, karbondioksit veya hava ile yüklenmiş

2A

 

X

X

X

X

10

 

ra

1060

METİLASETİLEN VE

PROPADİEN KARIŞIMI, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

 

 

c, ra, z

Propadien, %1 ila %4 metilasetilen

içeren

2F

 

X

X

X

X

10

22

0.52

c, ra

Karışım P1

2F

 

X

X

X

X

10

30

0.49

c, ra

Karışım P2

2F

 

X

X

X

X

10

24

0.47

c, ra

1061

METİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

13

0.58

b, ra

1062

METİL BROMÜR, %2'den daha az kloropikrin içerir

2T

850

X

X

X

X

5

10

1.51

a

1063

METİL KLORÜR (SOĞUTUCU

GAZ R 40)

2F

 

X

X

X

X

10

17

0.81

a, ra

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1064

METİL MERKAPTAN

2TF

1350

X

X

X

X

5

10

0.78

d, ra, u

1067

DİAZOT TETROKSİT (AZOT DİOKSİT)

2TOC

115

X

 

X

X

5

10

1.30

k

1069

NİTROSİL KLORÜR

2TC

35

X

 

 

X

5

13

1.10

k, ra

1070

AZOTLU OKSİT

2O

 

X

X

X

X

10

180

225

250

0.68

0.74

0.75

ua, va ua, va

ua, va

1075

PETROL GAZLARI,

SIVILAŞTIRILMIŞ

2F

 

X

X

X

X

10

 

 

v, z

1076

FOSGEN

2TC

5

X

 

X

X

5

20

1.23

a, k, ra

1077

PROPİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

27

0.43

ra

1078

SOĞUTUCU GAZ, B.B.B.

2A

 

X

X

X

X

10

 

 

ra, z

Karışım F1

2A

 

X

X

X

X

10

12

1.23

 

Karışım F2

2A

 

X

X

X

X

10

18

1.15

 

Karışım F3

2A

 

X

X

X

X

10

29

1.03

 

1079

KÜKÜRT DİOKSİT

2TC

2520

X

X

X

X

5

12

1.23

ra

1080

KÜKÜRT HEKZAFLORÜR

2A

 

X

X

X

X

10

70

140

160

1.06

1.34

1.38

ra, ua, va ra, ua, va

ra, ua, va

1081

TETRAFLOROETİLEN,

STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

200

 

m, o, ra

1082

TRİFLOROKLOROETİLEN, STABİLİZE (SOĞUTUCU GAZ

R1113)

2TF

2000

X

X

X

X

5

19

1.13

ra, u

1083

TRİMETİLAMİN, ANHİDRİT

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.56

b, ra

1085

VİNİL BROMÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

1.37

a, ra

1086

VİNİL KLORÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

12

0.81

a, ra

1087

VİNİL METİL ETER, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.67

ra

1581

KLOROPİKRİN VE METİN BROMÜR KARIŞIMI %2'den

fazla kloropikrin içerir

2T

850

X

X

X

X

5

10

1.51

a

1582

KLOROPİKRİN VE METİL KLORÜR KARIŞIMI

2T

d

X

X

X

X

5

17

0.81

a

1589

SİYANOJEN KLORÜR,

STABİLİZE

2TC

80

X

 

 

X

5

20

1.03

k

1741

BORON TRİKLORÜR

2TC

2541

X

X

X

X

5

10

1.19

a, ra

1749

KLOR TRİFLORÜR

2TOC

299

X

X

X

X

5

30

1.40

a

1858

HEKZAFLOROPROPİLEN

(SOĞUTUCU GAZ R 1216)

2A

 

X

X

X

X

10

22

1.11

ra

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN

No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1859

SİLİKON TETRAFLORÜR

2TC

450

X

X

X

X

5

200

300

0.74

1.10

a

1860

VİNİL FLORÜR, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

250

0.64

a, ra

1911

DİBORAN

2TF

80

X

 

 

X

5

250

0.07

d, k, o

1912

METİN KLORÜR VE METİLEN KLORÜR KARIŞIMI

2F

 

X

X

X

X

10

17

0.81

a, ra

1952

ETİLEN OKSİT VE KARBONDİOKSİT KARIŞIMI en

fazla %9 etilen oksit içerir

2A

 

X

X

X

X

10

190

250

0.66

0.75

ra ra

1958

1,2-DİKLORO-1,1,2,2-

TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 114)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.30

ra

1959

1,1-DİFLOROETİLEN

(SOĞUTUCU GAZ R 1132a)

2F

 

X

X

X

X

10

250

0.77

ra

1962

ETİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

225

300

0.34

0.38

 

1965

HİDROKARBON GAZ

KARIŞIMI, SIVILAŞTIRILMIŞ, B.B.B.

2F

 

X

X

X

X

10

 

b

ra, ta, v, z

Karışım A

2F

 

 

 

 

 

10

10

0.50

 

Karışım A01

2F

 

 

 

 

 

10

15

0.49

 

Karışım A02

2F

 

 

 

 

 

10

15

0.48

 

Karışım A0

2F

 

 

 

 

 

10

15

0.47

 

Karışım A1

2F

 

 

 

 

 

10

20

0.46

 

Karışım B1

2F

 

 

 

 

 

10

25

0.45

 

Karışım B2

2F

 

 

 

 

 

10

25

0.44

 

Karışım B

2F

 

 

 

 

 

10

25

0.43

 

Karışım C

2F

 

 

 

 

 

10

30

0.42

 

1967

İNSEKTİSİT GAZ, ZEHİRLİ,

B.B.B.

2T

 

X

X

X

X

5

 

 

z

1968

İNSEKTİSİT GAZ, B.B.B.

2A

 

X

X

X

X

10

 

 

ra, z

1969

İZOBÜTAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.49

ra, v

1973

KLORODİFLORO-METAN VE KLOROPENTAFLORO-ETAN

KARIŞIMI sabitlenmiş kaynama noktası, yaklaşık %49

klorodiflorometan içerir (SOĞUTUCU GAZ R 502)

2A

 

X

X

X

X

10

31

1.01

ra

1974

KLORODİFLORO- BROMOMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 12B1)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.61

ra

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

1975

NİTRİK OKSİT VE DİAZOT TETROKSİT KARIŞIMI (NİTRİK

OKSİT VE AZOT DİOKSİT KARIŞIMI)

2TOC

115

X

 

X

X

5

 

 

k, z

1976

OKTAFLOROSİKLOBÜTAN

(SOĞUTUCU GAZ RC 318)

2.A

 

X

X

X

X

10

11

1.32

ra

1978

PROPAN

2F

 

X

X

X

X

10

23

0.43

ra, v

1982

TETRAFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 14)

2A

 

X

X

X

X

10

200

300

0.71

0.90

 

1983

1-KLORO-2,2,2,-

TETRAFLOROETAN (SOĞUTUCU GAZ R 133a)

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.18

ra

1984

TRİFLOROMETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 23)

2A

 

X

X

X

X

10

190

250

0.88

0.96

ra

ra

2035

1,1,1-TRİFLOROETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 143a)

2F

 

X

X

X

X

10

35

0.73

ra

2036

KSENON

2A

 

X

X

X

X

10

130

1.28

 

2044

2,2-DİMETİLPROPAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.53

ra

2073

AMONYAK ÇÖZELTİ, suda 15

°C'de bağıl yoğunluğu 0,880'den az,

4A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%35'ten fazla ama %40'tan az

amonyak ile

4A

 

X

X

X

X

5

10

0.80

b

%40'tan fazla ama %50'den az

amonyak ile

4A

 

X

X

X

X

5

12

0.77

b

2188

ARSİN

2TF

20

X

 

 

X

5

42

1.10

d, k

2189

DİKLOROSİLAN

2TFC

314

X

X

X

X

5

10

200

0.90

1.08

a

2191

SÜLFÜRİL FLORÜR

2T

3020

X

X

X

X

5

50

1.10

u

2192

GERMAN c

2TF

620

X

X

X

X

5

250

0.064

d, ra, r, q

2193

HEKZAFLOROETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 116)

2A

 

X

X

X

X

10

200

1.13

 

2194

SELENYUM HEKZAFLORÜR

2TC

50

X

 

 

X

5

36

1.46

k, ra

2195

TELLÜR HEKZAFLORÜR

2TC

25

X

 

 

X

5

20

1.00

k, ra

2196

TUNGSTEN HEKZAFLORÜR

2TC

160

X

 

 

X

5

10

3.08

a, k, ra

2197

HİDROJEN İYODÜR, ANHİDRİT

2TC

2860

X

X

X

X

5

23

2.25

a, d, ra

2198

FOSFOR PENTAFLORÜR

2TC

190

X

 

 

X

5

200

300

0.90

1.25

k

k

2199

FOSFİN c

2TF

20

X

 

 

X

5

225

250

0.30

0.45

d, k, q, ra

d, k, q, ra

2200

PROPADİEN, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

22

0.50

ra

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

2202

HİDROJEN SELENÜR,

ANHİDRİT

2TF

2

X

 

 

X

5

31

1.60

k

2203

SİLAN c

2F

 

X

X

X

X

10

225

250

0.32

0.36

q

q

2204

KARBONİL SÜLFÜR

2TF

1700

X

X

X

X

5

30

0.87

ra, u

2417

KARBONİL FLORÜR

2TC

360

X

X

X

X

5

200

300

0.47

0.70

 

2418

KÜKÜRT TETRAFLORÜR

2TC

40

X

 

 

X

5

30

0.91

a, k, ra

2419

BROMOTRİFLORO-ETİLEN

2F

 

X

X

X

X

10

10

1.19

ra

2420

HEKZAFLOROASETON

2TC

470

X

X

X

X

5

22

1.08

ra

2421

NİTROJEN TRİOKSİT

2TOC

TAŞINMASI YASAKTIR

2422

OKTAFLOROBUT-2-EN

(SOĞUTUCU GAZ R 1318)

2A

 

X

X

X

X

10

12

1.34

ra

2424

OKTAFLOROPROPAN (SOĞUTUCU GAZ R 218)

2A

 

X

X

X

X

10

25

1.04

ra

2451

AZOT TRİFLORÜR

2O

 

X

X

X

X

10

200

0.50

 

2452

ETİLASETİLEN, STABİLİZE

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.57

c, ra

2453

ETİL FLORÜR (SOĞUTUCU

GAZ R 161)

2F

 

X

X

X

X

10

30

0.57

ra

2454

METİL FLORÜR (SOĞUTUCU

GAZ R 41)

2F

 

X

X

X

X

10

300

0.63

ra

2455

METİL NİTRİT

2A

TAŞINMASI YASAKTIR

2517

1-KLORO-1,1-DİFLOROETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 142b)

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.99

ra

2534

METİLKLOROSİLAN

2TFC

600

X

X

X

X

5

 

 

ra, z

2548

KLOR PENTAFLORÜR

2TOC

122

X

 

 

X

5

13

1.49

a, k

2599

KLOROTRİFLORO-METAN ve TRİFLOROMETAN AZEOTROPİK KARIŞIMI

yaklaşık %60 kloroflorometan içerir (SOĞUTUCU GAZ R 503)

2A

 

X

X

X

X

10

31

0.12

ra

 

 

 

 

 

 

42

100

0.17

0.64

ra ra

2601

SİKLOBÜTAN

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.63

ra

2602

DİKLORODİFLORO-METAN VE DİFLOROETAN AZEOTROPİK

KARIŞIMI yaklaşık %74

diklorodiflorometan içerir (SOĞUTUCU GAZ R 500)

2A

 

X

X

X

X

10

22

1.01

ra

2676

STİBİN

2TF

20

X

 

 

X

5

200

0.49

k, ra, r

2901

BROM KLORÜR

2TOC

290

X

X

X

X

5

10

1.50

a

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

 

Sınıflandırmakodu

 

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

 

Özelambalajlamahükümleri

3057

TRİFLOROASETİL KLORÜR

2TC

10

X

 

X

X

5

17

1.17

k, ra

3070

ETİLEN OKSİT VE DİKLORODİFLORO-METAN

KARIŞIMI en fazla %12,5 etilen oksit içerir

2A

 

X

X

X

X

10

18

1.09

ra

3083

PERKLORİL FLORÜR

2TO

770

X

X

X

X

5

33

1.21

u

3153

PERFLORO (METİL VİNİL

ETER)

2F

 

X

X

X

X

10

20

0.75

ra

3154

PERFLORO (ETİL VİNİL ETER)

2F

 

X

X

X

X

10

10

0.98

ra

3157

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2O

 

X

X

X

X

10

 

 

z

3159

1,1,1,2-TETRAFLOROETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 134a)

2A

 

X

X

X

X

10

18

1.05

ra

3160

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR,

B.B.B.

2TF

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

ra, z

3161

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ,

ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

2F

 

X

X

X

X

10

 

 

ra, z

3162

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, B.B.B.

2T

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3163

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, B.B.B.

2A

 

X

X

X

X

10

 

 

ra, z

3220

PENTAFLOROETAN

(SOĞUTUCU GAZ R 125)

2A

 

X

X

X

X

10

49

35

0.95

0.87

ra

ra

3252

DİFLOROMETAN (SOĞUTUCU GAZ R 32)

2F

 

X

X

X

X

10

48

0.78

ra

3296

HEPTAFLOROPROPAN

(SOĞUTUCU GAZ R 227)

2A

 

X

X

X

X

10

13

1.21

ra

3297

ETİLEN OKSİT VE KLOROTETRAFLORO-ETAN

KARIŞIMI en fazla %8,8 etilen oksit içerir

2A

 

X

X

X

X

10

10

1.16

ra

3298

ETİLEN OKSİT VE PENTAFLOROETAN KARIŞIMI

en fazla %7,9 etilen oksit içerir

2A

 

X

X

X

X

10

26

1.02

ra

3299

ETİLEN OKSİT VE TETRAFLOROETAN KARIŞIMI

en fazla %5,6 etilen oksit içerir

2A

 

X

X

X

X

10

17

1.03

ra

3300

ETİLEN OKSİT VE KARBONDİOKSİT KARIŞIMI en

fazla %87 etilen oksit içerir

2TF

2900'den fazla

X

X

X

X

5

28

0.73

ra

3307

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ,

ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, B.B.B.

2TO

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 2: SIVILAŞTIRILMIŞ GAZLAR VE ÇÖZÜNMÜŞ GAZLAR:

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

Sınıflandırmakodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

Dolumoranı

Özelambalajlamahükümleri

3308

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ,

ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

2TC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

ra, z

3309

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, ALEVLENEBİLİR, AŞINDIRICI, B.B.B.

2TFC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

ra, z

3310

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ, ZEHİRLİ, YÜKSELTGEN, AŞINDIRICI, B.B.B.

2TOC

≤ 5000

X

X

X

X

5

 

 

z

3318

AMONYAK ÇÖZELTİSİ, 15

°C'de su içerisinde bağıl yoğunluğu 0,880'den az olan ve %50'den fazla amonyak içeren

4TC

 

X

X

X

X

5

 

 

b

3337

SOĞUTUCU GAZ R 404A

(Pentafloroetan, 1,1,1 -trifloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan zeotropik karışımı, yaklaşık %44

pentafloroetan ve %52 1,1,1 - trifloroetan içerir)

2A

 

X

X

X

X

10

36

0.82

ra

3338

SOĞUTUCU GAZ R 407A

(takriben %40 pentafloroetan ve

%20 diflorometan içeren diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan zeotropik

karışımı)

2A

 

X

X

X

X

10

32

0.94

ra

3339

SOĞUTUCU GAZ R 407B

(takriben %70 pentafloroetan ve

%10 diflorometan içeren diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan zeotropik

karışımı)

2A

 

X

X

X

X

10

33

0.93

ra

3340

SOĞUTUCU GAZ R 407C

(takriben %25 pentafloroetan ve

%23 diflorometan içeren diflorometan, pentafloroetan ve 1,1,1,2-tetrafloroetan zeotropik karışımı)

2A

 

X

X

X

X

10

30

0.95

ra

3354

İNSEKTİSİT GAZ, ALEVLENEBİLİR, B.B.B

2F

 

X

X

X

X

10

 

 

ra, z

3355

İNSEKTİSİT GAZ, ZEHİRLİ,

ALEVLENEBİLİR, B.B.B.

2TF

 

X

X

X

X

5

 

 

ra, z

3374

ASETİLEN, ÇÖZÜCÜSÜZ

2F

 

X

 

 

X

5

60

 

c p

 

Kompozit malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için geçerli değildir.

 

UN No. 1965 karışımları için, kapasitenin litre başına azami izin verilen dolum ağırlığı aşağıda olduğu gibidir:

 

Ticari propan

 

Kapasitenin litresi başına izin verilen azami kütle

Ticari bütan

 

 

50 °C'de in kg/l üzerinden yoğunluk

 

Kapasitenin litresi başına izin verilen azami kütle

Ticari bütan

 

 

Piroforik olarak kabul edilir.

Zehirli olduğu kabul edilir. LC50 değeri saptanacaktır.

 

P200 AMBALAJLAMA TALİMATI (devam) P200

Tablo 3: SINIF 2'DE YER ALMAYAN MADDELER

 

UN No.

 

İsim ve açıklama

Sınıf

 

SınıflandırmaKodu

LC50 /ml/m3

Silindirler

Tüpler

Basınçlıvariller

Silindirdemetleri

Testsüresi,yıllara

Testbasıncı,bar

 

Dolumoranı

Özelambalajlamahükümleri

1051

HİDROJEN SİYANÜR,

STABİLİZE %3'ten az su içerir

6.1

TF1

40

X

 

 

X

5

100

0.55

k

1052

HİDROJEN FLORÜR, ANHİDRİT

8

CT1

966

X

 

X

X

5

10

0.84

a, ab,

1745

BROM PENTAFLORÜR

5.1

OTC

25

X

 

X

X

5

10

b

k, ab, ad

1746

BROM TRİFLORÜR

5.1

OTC

50

X

 

X

X

5

10

b

k, ab, ad

2495

İYOT PENTAFLORÜR

5.1

OTC

120

X

 

X

X

5

10

b

k, ab, ad

Kompozit malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için geçerli değildir.

Hacim olarak asgari %8 fire (boşluk) bulunması zorunludur.

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2017