Karayolunda Tehlikeli Madde

ADR YE GÖRE TAŞINMASI YASAK

ADR YE GÖRE TAŞINMASI YASAK OLAN UN ( BM ) 'ler

 • UN 0020 MÜHİMMAT, ZEHİRLİ paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan
 • UN 0021 MÜHİMMAT, ZEHİRLİ paralama hakkı, fırlatma yükü veya sevk maddesi olan
 • UN 1798 NİTROHİDROKLORİK ASİT
 • UN 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI
 • UN 2249 DİKLORODİMETİL ETER, SİMETRİK
 • UN 2421 AZOT TRİOKSİT
 • UN 2455 METİL NİTRİT
 • UN 3097 ALEVLENİR KATI, YÜKSELTGEN, B.B.B.
 • UN 3100 YÜKSELTGEN KATI,KENDİLİĞİNDEN ISINAN, B.B.B.
 • UN 3121 YÜKSELTGEN KATI, SU İLE REAKSİYONA GİREN, B.B.B.
 • UN 3127 KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, YÜKSELTGEN, B.B.B.
 • UN 3133 SU İLE TEPKİMEYE GİREN KATI, YÜKSELTGEN, B.B.B.
 • UN 3137 YÜKSELTGEN KATI, ALEVLENİR, B.B.B.
 • UN 3255 tert-BÜTİL HİPOKLORİT

TAŞINMASI YASAK MADDELER

1- Patlayıcılar 0020-0021
2.2.1.2.1    Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım I'deki kriterlere göre gereğinden fazla hassas olan ya da ani reaksiyona girebilecek patlayıcı maddeler, ayrıca Bölüm 3.2 Tablo A'da isime veya B.B.B. kaydına tayin edilemeyen patlayıcı maddeler ve nesneler taşıma için kabul edilmez.
2.2.1.2.2    Uyumluluk Grubu K’deki nesneler taşıma için kabul edilemez (1.2K, UN No. 0020 ve 1.3K, UN No.0021).

2- Gazlar 1001-2073-2186-2421-2455-3318
2.2.2.2.1    Sınıf 2'deki kimyasal açıdan kararsız maddeler, taşıma sırasındaki normal koşullarda dekompozisyon, değişimler ve polimerizasyon gibi tüm tehlikeli reaksiyonların herhangi bir olasılığını engelleyecek önlemlerin alındığı durumlar dışında taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
2.2.2.2.2    Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
-    UN No. 2186 HİDROJEN KLORÜR, SOĞUTULMUŞ SIVI;
-    UN No. 2421 AZOT TRİOKSİT;
-    UN No. 2455 METİL NİTRİT;
-    Soğutulmuş sıvılaştırılmış, 3A, 3O veya 3F sınıf koduna atanamayan gazlar;
-    UN No. 1001, 2073 veya 3318 altında sınıflandırılamayan çözünmüş gazlar;
-    Gazları 2.2.2.1.5'e göre zehirli olan veya 4.1.4.1 P200 ambalajlama talimatlarına göre piroforik olan itici olarak kullanılan aerosoller;
-    Zehirlilik ve aşındırıcılık açısından ambalajlama grubu I kriterlerinin karşılayan içeriğe sahip aerosoller (bkz. 2.2.61 ve 2.2.8);
-    4.1.4.1, ambalajlama talimatı P200 uyarınca çok zehirli (200 ppm’den düşük LC50) piroforik olan küçük, gaz içeren hazneler.

3- Alevlenir Sıvı
2.2.3.2.1    Kolayca peroksit oluşturmaktan sorumlu Sınıf 3 maddelerinin (heterosiklik, oksijenlenmiş maddeler veya eterlerle olduğu gibi) hidrojen peroksit (H2O2) olarak hesaplanan peroksit içeriği % 0,3'ten fazla ise taşınması kabul edilmez. Peroksit içeriği 2.3.3.3'te belirtildiği gibi belirlenmelidir.
2.2.3.2.2    Sınıf 3’teki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozulmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. 2.2.3.2.3 Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenmiş olanlardan başka duyarlılığı azaltılmış sıvı patlayıcılar

4.1- Alevlenir Katılar 2448-3097
2.2.41.2.1 Sınıf 4,1’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozulmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir. 2.2.41.2.2 UN No. 3097'ye atanan yükseltgen alevlenir katılar, Sınıf 1'deki zorunluluklara uygun değilse, taşıma için kabul edilmez (ayrıca bkz. 2.1.3.7).
2.2.41.2.3 Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
-    A tipindeki kendiliğinden tepkimeye giren maddeler (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı Kısım II, paragraf 20.4.2 (a);
-    Sarı ve beyaz fosfor ari olmayan fosforlu sülfitler;
-    Bölüm 3.2 Tablo A'da listelenenlerden başka duyarlılığı azaltılan katı patlayıcılar;
-    UN No. 2448 SÜLFÜR, ERİMİŞ'ten başka erimiş formdaki inorganik alevlenir maddeler.

4.2- Kendiliğinden Yanmaya Yatkın 3127-3255
Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
-    UN No. 3255 tert-BUTİL HİPOKLORİT ve
-    Sınıf 1 zorunluluklarına (bkz. 2.1.3.7) uygun olmadıkça,
UN No. 3127’e atanan kendiliğinden ısınan katılar, yükseltgen.

4.3- Su ile Yananlar 3133
UN No. 3133'e atanan SU İLE REAKSİYONA GİREN katılar, yükseltgen Sınıf 1'deki zorunluluklara (ayrıca bkz. 2.1.3.7) uygun değilse, taşıma için kabul edilmez.
 
5.1- Yükseltgen – Oksitleyici 1745-1746-1749-2495-2548-3100-3121-3137-3137
2.2.51.2.1    Sınıf 5.1’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli bozulmalarını önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek malzemelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
2.2.51.2.2    Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
-    Sınıf 1 zorunluluklarını (bkz. 2.1.3.7) karşılamamaları durumunda UN No. 3100'e atanan, Yükseltgen katılar, kendiliğinden ısınan, UN No. 3121'e atanan, yükseltgen katılar, SU İLE REAKSİYONA GİREN ve UN No. 3137'e atanan, yükseltgen katılar, alevlenir;
-    Kararlılaştırılmamış hidrojen peroksit veya %60'tan fazla hidrojen peroksit içeren,
kararlaştırılmamış, sulu hidrojen peroksit çözeltileri;
-    Alevlenir katışıklardan arındırılmamış olan tetranitrometan;
-    %72'den fazla (kütle olarak) asit içeren perklorik asit çözeltileri veya sudan başka bir sıvı içeren perklorik asit karışımları;
-    %10’dan fazla asit içeren klorik asit çözeltisi veya sudan başka bir sıvı içeren klorik asit
karışımları;
-    Sınıf 5.1’de yer alan UN No.1745 BROM PENTAFLORÜR, UN NO.1746 BROM
TRİFLORÜR ve UN NO.2495 İYOT PENTAFLORÜR ve Sınıf 2’de yer alan UN No.1749
KLORİN TRİFLORÜR ve UN No. 2548 KLORİN PENTAFLORÜR haricinde halojen içeren flor
bileşikleri;
-    Amonyum klorat ve sulu çözeltileri ile kloratın bir amonyum tuzu ile karışımları;
-    Amonyum klorit ve sulu çözeltileri ile kloritin bir amonyum tuzu ile karışımları;
-    Amonyum tuzu ile hipoklorit karışımları;
-    Amonyum bromat ve sulu çözeltileri ile bromatın bir amonyum tuzu ile karışımları;
-    Amonyum permanganat ve sulu çözeltileri ile permanganatın bir amonyum tuzu ile karışımları;
-    Sınıf 1 maddelerinin veya nesnelerinin bileşenlerinden biri olmadığı sürece, %0,2'den fazla alevlenir madde (karbon olarak hesaplanmış herhangi bir organik madde dahil) içeren  amonyum nitrat;
-    Amonyum nitrat içeriği (amonyum nitrat içeriğinin saptanmasında, karışımında moleküler amonyum iyonu eşdeğeri bulunan tüm nitrat iyonları amonyum nitrat olarak hesaplanır) veya Sınıf 1'e uygulanan koşullar haricinde alevlenir madde içeriği 307 özel  hükmünde verilen değerleri aşan gübreler;
-    Amonyum nitrit ve sulu çözeltileri ile inorganik nitritin bir amonyum tuzu ile karışımları;
-    Potasyum nitrat, sodyum nitrat ve bir amonyum tuzunun karışımları.

5.2- Organik Peroksitler
A tipi, organik peroksitlerin Sınıf 5.2 hükümleri
(bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.3 (a)) uyarınca taşınması kabul edilmez.

6.1- Zehirli Maddeler 1051-1259-1613-1614-1994 -2249 -3294
2.2.61.2.1 Sınıf 6.1’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli dekompozisyonu önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
2.2.51.2.2 Aşağıdaki maddeler ve karışımlar taşıma için kabul edilmez:
-    UN No. 1051, 1613, 1614 ve 3294’teki tanımları karşılamayan susuz veya çözeltide hidrojen siyanür;
-    UN No. 1259 NİKEL KARBONİL ve 1994 DEMİR PENTAKARBONİL'den başka
230C altında parlama noktasına sahip metal karboniller;
-    2.2.61.1.7 kriterlerine göre yüksek derecede zehirli konsantrasyonlarda olan 2,3,7,8-
TETRAKLORODİBENZEN-P-DİOKSİN    (TCDD);
-    UN No. 2249 DİKLORODİMETİL ETER, SİMETRİK;
-    Zehirli, alevlenir gazların açığa çıkmasını engelleyen katkı maddeleri içermeyen fosfitlerin
müstahzarları.
 
6.2- Bulaşıcı Maddeler
Canlı omurgalı ve omurgasız hayvanlar, bulaşıcı bir ajanı taşıma etmek için, bu ajanın başka bir yolla taşınamadığı veya bu şekilde taşımaya yetkili kurum tarafından izin verildiği durumlar haricinde,  kullanılmaz.

8- Aşındırıcı Maddeler 1798
2.2.8.2.1    Sınıf 8’deki kimyasal olarak kararsız maddeler, taşıma sırasındaki polimerizasyonu veya tehlikeli dekompozisyonu önlemek için gerekli önlemler alınmadıkça taşıma için kabul edilmez. Bu amaçla, tanklarda ve haznelerde bu tepkimelere yol açabilecek maddelerin bulunmamasına dikkat edilmelidir.
2.2.8.2.2    Aşağıdaki maddeler taşıma için kabul edilmez:
-    UN No. 1798 NİTROHİDROKLORİK ASİT;
-    Kullanılmış sülfürik asidin kimyasal olarak kararsız karışımları;
-    Nitratlayıcı asitlerin kimyasal olarak kararsız karışımları veya denitratlanmamış sülfirik asit ile  nitrik asit kalıntılarının karışımları;
-    Kütlece %72'den fazla saf asitli perklorik asit sulu çözeltisi veya su dışındaki herhangi bir sıvı ile  perklorik asit karışımları.

9- Muhtelif Maddeler 2315-3151-3152-3432
Aşağıdaki maddeler ve nesneler taşıma için kabul edilmez:
-    Bölüm 3,3 188, 230 veya 636 özel hükümlerinin ilgili koşullarına uymayan lityum piller;
-    UN No. 2315, 3151, 3152 veya 3432'ye atanan maddeleri içeren kondansörler, transformatörler ve hidrolik aparatlar gibi aparatlar için temizlenmemiş boş muhafaza kapları.
 

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018