Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel hükümler

Başlık 1.8.7'deki prosedürler, UN tipi olmayan basınçlı kaplar onaylanırken 6.2.3.6'ya göre; tanklar, tüplü
gaz tankerleri ve MEGC'ler onaylanırken 6.8.4 TA4 ve TT9'a göre uygulanır.
Başlık 1.8.7'deki prosedürler, UN basınçlı kapları onaylanırken 6.2.2.11'deki tabloya göre uygulanabilir.

Aşağıdakiler için yapılan her başvuru
(a) 1.8.7.2 uyarınca tip onayı;
(b) 1.8.7.3 uyarınca üretim gözetimi ve 1.8.7.4 uyarınca ilk muayene ve test;
(c) 1.8.7.5 uyarınca periyodik muayene, ara muayene ve istisnai denetimler.
başvuru sahibi tarafından tek bir yetkili kuruma, temsilcisine veya kendi seçtiği onaylı bir muayene
kurumuna yapılır.

Başvuru şunları içerir:
(a) Başvuru sahibinin adı ve adresi;
(b) Başvuru sahibinin üretici olmadığı durumlarda uygunluk değerlendirmesi için üreticinin adı ve
adresi;
(c) Başka bir yetkili kuruma, temsilcisine veya inceleme kurumuna aynı başvurunun yapılmadığına
dair yazılı bildirim;
(d) 1.8.7.7'de belirtilen ilgili teknik belgeler;
(e) Yetkili kurumun, temsilcisinin veya muayene kurumunun, muayene amacıyla üretim, muayene,
test ve depolama alanlarına girmesine yetki tanıyan ve ilgili tüm bilgileri sağlayan beyan.

Yetkili kurum veya temsilcisi muayene kurumu, başvuru sahibini yeterli gördüğü durumlarda, 1.8.7.6'ya
uygun olarak başvuru sahibi 6.2.2.11'e veya 6.2.3.6'da belirtilen muayenelerin ve testlerin tümünü veya bir
kısmını yapabilecek kurum içi muayene servisi kurabilir.

Üretici veya başvuru sahibi tip onayı için teknik belgeler dahil, tasarım tipi onay sertifikalarını ve uygunluk
sertifikalarını muhafaza eder; üretici değilse, sertifikayı veren muayene kurumu aynı tip ürünlerin son
üretim tarihinden sonraki 20 yıl süreyle bu belgeleri muhafaza eder.

Üretici veya işletme sahibi üretimi durdurmaya karar verdiğinde, belgeleri yetkili kuruma gönderir. Bu
durumda, yetkili kurum 1.8.7.1.5'te belirtilen süre boyunca belgeleri muhafaza eder.

Tip onayı

Tip onayları ile, onayın geçerli olduğu süre boyunca basınçlı kapların, tankların, tüplü gaz tankerlerinin
veya MEGC'lerin üretimi için yetki verilir.

Başvuru sahibi aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Basınçlı kaplar ile ilgili olarak, ilgili kurumun temsilcisine üretimi öngörülen ürünün
numunelerini sunar. İlgili kurum, test programı için gerekliyse daha fazla numune talep edebilir.
(b) Tanklar, tüplü gaz tankerleri veya MEGC'ler ile ilgili olarak, tip testi için prototipe erişim
olanağı sağlar.

İlgili kurum aşağıdakileri yerine getirir:
(a) Tasarımın ilgili ADR hükümlerine uygun olduğunu, prototipin veya prototip partisinin teknik
belgelere uygun üretildiğini ve tasarımı temsil ettiğini doğrulamak amacıyla 1.8.7.7.1'de
belirtilen teknik belgeleri inceler;
(b) Hükümlerin uygulandığını ve yerine getirildiğini ve üreticinin yürüttüğü prosedürlerin
zorunlulukları karşıladığını saptamak amacıyla ADR'de belirtilen denetimleri yerine getirir ve
testleri gözlemler;
(c) İlgili ADR hükümleri doğrultusunda malzeme üreticisinin (üreticilerinin) verdiği sertifikayı
(sertifikaları) kontrol eder;
(d) Geçerli durumlarda, parçaların kalıcı olarak bir araya getirilmesi ile ilgili prosedürleri inceler
veya bu parçaların önceden onaylanmış olmasını kontrol eder ve parçaların kalıcı olarak bir
araya getirilmesinden ve tahribatsız testlerden sorumlu personelin nitelikli veya onaylı
olduğunu doğrular;
(e) Denetimlerin ve gerekli testlerin yürütüleceği yer ve test tesisleri konusunda başvuru sahibi ile
mutabakata varır;
İlgili kurum, başvuru sahibi için bir tip incelemesi raporu düzenler.

Tipin, geçerli tüm hükümleri yerine getirdiği durumlarda yetkili kurum, temsilcisi veya muayene kurumu,
başvuru sahibine tip onay sertifikası verir.
Bu sertifikada aşağıdakiler yer alır:
(a) Sertifikayı düzenleyenin adı ve adresi;
(b) Üreticinin ve başvuru sahibinin (başvuru sahibi, üretici olmadığı durumlarda) adı ve adresi;
(c) Tip incelemeleri için kullanılan ADR versiyonunun ve standartların referansı;
(d) İnceleme sonucu ortaya çıkan herhangi bir gereklilik;
(e) İlgili standartta belirtildiği üzere, tipi ve varyasyonu tanımlayan gerekli veriler;
(f) Tip inceleme raporuna (raporlarına) referans ve
(g) Tip onayının azami geçerlilik süresi.
Teknik belgelerin ilgili kısımlarının listesi, sertifikaya eklenir (bkz.1.8.7.7.1)

Tip onayı, azami on yıl geçerlidir. Bu süre zarfında ilgili ADR teknik zorunlulukları (referans standartlar
dahil) değişirse ve onaylanan tip bu değişikliklere uymuyorsa, tip onayını veren ilgili kurum bu onayı iptal
eder ve tip onayının sahibini bu konuda bilgilendirir.
NOT: Mevcut tip onaylarının iptal edilmesi ile ilgili kesin tarihler için, bkz. geçerli olması halinde 6.2.4 ve
6.8.2.6 veya 6.8.3.6 da yer alan tablolar sütun (5).
Bir tip onayı sona erdiyse veya iptal edildiyse, bu tip onayına bağlı olarak basınçlı kapların, tankların, tüplü
gaz tankerlerinin veya MEGC'lerin üretimine izin verilmez.
Bu durumda, sona eren veya iptal edilen tip onayına dahil basınçlı kapların, tankların, tüplü gaz
tankerlerinin veya MEGC'lerin kullanımına, periyodik muayenesine ve ara muayenesine dair ilgili
hükümler, tip onayının sona ermesinden veya iptal edilmesinden önce üretilen bu basınçlı kaplar, tanklar,
tüplü gaz tankerleri veya MEGC'ler için, bunlar kullanılmaya devam edilecekse, geçerli olmaya devam
eder.
Bunlar, ADR zorunluluklarına uygun oldukları sürece kullanılmaya devam edilebilirler. ADR'nin
zorunluluklarına artık uygunluk göstermemeleri halinde, kullanımlarına ancak Bölüm 1.6'daki ilgili geçici
tedbirler kapsamında izin verilmesi halinde devam edilebilir.
Tip onayları, ADR'nin yenileme tarihinde geçerli olan hükümlerine uygunluk bakımından eksiksiz bir
inceleme ve değerlendirme ardından yenilenebilir. Tip onayı geri çekildikten sonra yenileme mümkün
değildir. Mevcut bir tip onayında uygulanan ara değişiklikler (örn. basınçlı kapların uygunluğunu
etkilemeyen, boyutunu veya hacmini arttıran ek gibi küçük değişiklikler veya tanklarla ilgili değişiklikler
için, bkz. 6.8.2.3.2), sertifikanın özgün geçerlilik tarihini uzatmaz veya değiştirmez.
NOT: Özgün tip onayını veren kurumdan başka bir kurum, uygunluğu gözden geçirebilir veya
değerlendirebilir.
Onayı veren kurum, varsa yenilemelerle birlikte, bütün geçerlilik süresi boyunca tip onayı ile ilgili tüm
belgeleri (bkz. 1.8.7.7.1) muhafaza eder.

 

Basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin geçerli, süresi dolmuş veya geri çekilmiş tip
onayına sahip bir basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin tadil edilmesi durumunda,
test, muayene ve onay sadece bu basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin tadil edilmiş
parçaları ile sınırlıdır. Modifikasyon, değişikliğin yapıldığı tarihte yürürlükte olan ADR hükümlerini
karşılamalıdır. Basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin tadilattan etkilenmeyen bütün
parçaları için, ilk tip onayı belgesi geçerlidir.
Bir tip onayının kapsamında bir veya birkaç basınçlı kabın, tankın, tüplü gaz tankerinin veya MEGC'nin
tadilatı yapılabilir.
ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamı veya bu makam tarafından bu konuda yetkilendirilen bir kurum
tarafından, tadilatı onaylamak için başvurana bir sertifika verilir. Tanklar, tüplü gaz tankerleri veya
MEGC'ler için bir kopya, tank kaydı içinde saklanmalıdır.
Tadilat onay belgesi için yapılan her başvuru, başvuran tarafından tek bir yetkili makama veya bu makam
tarafından yetkilendirilen bir kuruma sunulmalıdır.

Üretim gözetimi

Üretim süreci, ürünün tip onayı hükümlerine uygun bir biçimde üretildiğinden emin olmak için ilgili
kurumun denetimine tabidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018