Karayolunda Tehlikeli Madde

Malzeme testi

Kullanılan reçinelerle ilgili olarak, EN ISO 527-5:2009'a veya EN ISO 527-4:1997'ye göre kopma uzaması
ve ISO 75-1:2013'e göre ısıl eğilme sıcaklığı saptanacaktır.

Gövdeden kesilen parçalar üzerinde aşağıdaki özellikler saptanacaktır. Gövdeden parçaların kesilerek
alınması mümkün değilse, sadece paralel olarak üretilen örnekler kullanılabilecektir. Testten önce, mevcut
tüm astarlar kaldırılacaktır.
Testler şunları kapsayacaktır:
- Gövde cidarının ortasından ve kenarlarından alınan laminatların kalınlığı;
- Takviye katmanlarının cam kütle içeriği ve kompozisyonu, yerleştirilmesi ve düzenlenmesi;
- EN ISO 527-5:2009'a veya EN ISO 527-4:1997'ye göre gerilme yönlerindeki çekme
mukavemeti, kopma uzaması ve elastiklik modülü. Ayrıca ultrason yöntemiyle reçinenin kopma
uzaması belirlenecektir.
- EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011'e göre, asgari 50 mm genişliğine ve cidar
kalınlığının en az 20 katı kadar destek mesafesine sahip bir numune kullanılarak 1000 saatlik
bir süre boyunca yürütülen eğilme sünmesi testi yoluyla saptanan eğilme dayanımı ve sapması.
Ayrıca, sünme faktörü α ile yaşlanma faktörü β de bu testle EN 978:1997'ye uygun şekilde
belirlenecektir.

Bağlantıların laminatlar arası kayma mukavemeti, EN ISO 14130:1997'ye göre temsili örnekler üzerinde
çekme testi yapılarak ölçülecektir.

Gövdenin taşınan maddelerle kimyasal olarak uyumluluğu, yetkili makamın onayı alınarak, aşağıdaki
yöntemlerden biriyle gösterilecektir. Bu gösterim, gövdenin kimyasal olarak bozulması, maddenin kritik
tepkimelerinin başlaması ve ikisinin arasındaki tehlikeli tepkimeler dahil olmak üzere, gövde ve donanım
malzemelerinin taşınmakta olan maddelerle uyumunun tüm yönlerini ortaya koyacaktır.
- Gövdenin bozukluklarını belirlemek için, kaynaklı iç astarlar dahil gövdeden alınan temsili
örnekler, EN 977:1997'ye göre 50 °C derecede 1000 saat süreyle kimyasal uyum testine tabi
tutulacaktır. Kullanılmamış bir örnekle karşılaştırıldığında, EN 978:1997'ye göre yapılan eğilme
testi ile ölçülen dayanıklılık kaybı ve elastiklik modülü, %25'i aşmayacaktır. Tabakaların ve
astarların ayrılması, pürüzlülük, çatlaklar, kabarcıklar, oyuklaşma etkileri kabul edilemez.
- Söz konusu doldurulan maddelerin verilen sıcaklıklar, süreler ve ilgili diğer servis koşullarında
gövde malzemeleriyle uyumluluğu konusundaki olumlu deneyimlerin kabul edilmiş ve
belgelenmiş verileri.
- Konuyla ilgili olarak yayınlanmış ve yetkili makam tarafından kabul edilebilir olan literatürde,
standartlarda veya diğer kaynaklarda bulunan teknik veriler.

Tip testi

Temsili bir tank aşağıda belirtildiği şekilde testlere tabi tutulacaktır. Bu amaçla gerektiğinde servis
donanımı başka teçhizat parçalarıyla değiştirilebilir.

Prototip, tasarım tipi özelliklerinin ve uygunluğun test edilmesi amacıyla muayene edilecektir. Bu, içeriden
ve dışarıdan gözle muayeneyi ve ana boyutların ölçümünü içerecektir.

Tasarım hesabına göre karşılaştırma gerektiren her yerde gerilim ölçer donatılmış prototip, aşağıdaki
yüklere tabi tutulacak ve gerilmeler kaydedilecektir:
- Azami doldurma derecesine kadar suyla doldurulmuş iken. Ölçümleme sonuçları, 6.9.2.5'e göre
tasarım hesaplamasının ayarlanmasında kullanılacaktır;
- Azami doldurma derecesine kadar suyla doldurulmuş ve prototip araca bağlıyken sürüş ve
frenleme egzersizleri yoluyla her üç yönde hızlandırmalara tabi tutulmuş iken. 6.9.2.6'daki
tasarım hesabıyla karşılaştırmak için kaydedilen gerilmeler, 6.8.2.1.2'ye göre gerekli ivmelerin
bölümüne göre dış değerlendirmeye tabi tutulacak ve ölçülecektir;
- Suyla doldurulmuş ve belirlenen test basıncına tabi tutulmuş iken. Bu yük altında gövdede
görünen herhangi bir hasar veya sızıntı bulunmamalıdır.

Prototip EN 976-1:1997, No. 6.6'ya göre bilye düşürme testine tabi tutulacaktır. Tankta içeriden veya
dışarıdan görünen hiçbir hasar oluşmamalıdır.

Prototip, servis ve yapısal donanımı donatılmış ve azami kapasitesinin %80'ine kadar suyla doldurulmuş
şekilde, açık ısıtıcı yağ havuzundaki bir yangın veya benzer etkiye sahip başka tipte bir yangının neden
olduğu tam bir yangın girdabına 30 dakika boyunca maruz bırakılacaktır. Havuzun boyutları tankın
boyutlarından her yönden 50 cm fazla olacak ve yakıt seviyesi ile tank arasında 50 cm ila 80 cm arasında
bir mesafe bulunacaktır. Tankın sıvı seviyesinin altında kalan ve açıklıkları ile kapakları içeren diğer
bölümü, damlayan yerler hariç, sızdırmazlığını koruyacaktır.

Tip onayı

Yetkili makam veya yetkili makamın atadığı bir kurum, her yeni tank tipi için; tasarımın amaçlanan
kullanım için uygun olduğunu ve bu bölümdeki yapım ve donanım zorunlulukları ile taşınan maddeler için
geçerli özel hükümleri karşıladığını belirten bir onay düzenleyecektir.

Onay, tüm malzeme ve prototip test sonuçları ile bunların tasarım hesaplarıyla karşılaştırmaları da dahil,
hesaplamaya ve test raporuna dayanacak; tasarım tipi özellikleri ile kalite denetim programından söz
edilecektir.

Onay, gövde ile uyumluluğu sağlanan maddeler veya madde gruplarını içerecektir. Bunların kimyasal adları
veya tekabül eden ortak giriş kodu (bkz. 2.1.1.2) ile sınıfları ve sınıflandırma kodları gösterilecektir.

Onay, bunlara ek olarak, onaylanmış tasarım tipine göre üretilmiş her tank için belirlenen tasarım ve eşik
değerleri (yaşam ömrü, servis sıcaklığı aralığı, çalışma ve test basınçları, malzeme verileri gibi) ile üretimi,
testi, tip onayı, işaretlenmesi ve kullanımı için alınması gerekli önlemleri kapsayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018