Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım tipi testleri

Her tasarım tipi, boyutu, duvar kalınlığı ve üretim tarzına ait IBC'ler, 6.5.6.3.7'de verilen sıraya göre ve
6.5.6.4'ten 6.5.6.13'e kadarki maddelerde belirtildiği şekilde testlere sunulacaktır. Bu tasarım tipi testleri
yetkili makamın talep ettiği şekilde yürütülecektir.

İçerik maddelerinin veya standart sıvılarla, 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.5 uyarınca 31H2 tipi sert plastik IBC'ler
veya 31HH1 ve 31HH2 tipi kompozit IBC'ler için kimyasal uyumluluğun yeterli olduğunun
kanıtlanabilmesi için, IBC'ler istiflenmeye uygun tasarlandıysa ikinci bir IBC kullanılabilir. Bu durumda,
iki IBC de ilk saklama işleminden geçirilecektir.

Yetkili makam, test edilen tipe göre bazı küçük farklılıkları (örneğin dış boyutlardaki bazı küçük
farklılıklar) olan IBC'lerin seçici olarak test edilmelerine izin verebilir.

Eğer testlerde ayrılabilir paletler kullanılıyorsa, 6.5.6.14'e göre hazırlanan test raporu, kullanılan paletlerin
teknik tanımlarını içerecektir.

IBC'lerin teste hazırlanması

Kâğıt veya mukavva IBC'ler ile mukavva dış kasalara sahip kompozit IBC'ler kontrollü sıcaklığa ve bağıl
neme (r.h.) sahip bir ortamda en az 24 saat süreyle bekletilecektir. Bulunan üç adet seçenekten biri
seçilmelidir. Tercih edilen ortam 23 ± 2 °C ve %50 ± %2 bağıl nem değerlerine sahip olmalıdır. Diğer iki
seçenek, 20 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem veya 27 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem değerleridir.
NOT: Ortalama değerler bu sınırlar içerisinde yer almalıdır. Kısa süreli dalgalanmalar ve ölçüm
sınırlamaları, münferit ölçümlerin testten aynı sonuçların alınma ihtimalini önemli ölçüde azaltmaksızın ±
%5 bağıl neme kadar değişiklik göstermesine neden olabilir.

Sert plastik IBC'ler (31H1 ve 31H2 tipleri) ile kompozit IBC'lerin (31HZ1 ve 31HZ2 tipleri) üretiminde
kullanılan plastik malzemelerin sırasıyla 6.5.5.3.2'den 6.5.5.3.4'e kadar olan zorunluluklarla 6.5.5.4.6'dan
6.5.5.4.9'a kadar olanlara uygunluklarının temin edilmesi için ilave adımlar atılacaktır.

Taşınan maddelerle yeterli kimyasal uyumluluğun var olduğunun kanıtlanması amacıyla, IBC numunesi, alt
ay boyunca ön depolamaya tabi tutulacak ve bu sırada numuneler, saklaması amaçlanan maddelerle veya
söz konusu plastik malzemeler üzerinde en azından eşit ölçüde gerilme çatlaması, güçsüzleşme veya
moleküler degradasyon etkisine sahip olduğu bilinen maddelerle dolu olacak; bu süreçten sonra ise
numuneler 6.5.6.3.7'deki tabloda sıralanan ilgili testlere sunulacaktır.

Diğer yöntemlerle plastik malzemenin yeterli davranışı saptandığında, yukarıdaki uyumluluk testinden
vazgeçilebilir. Bu prosedürler, yukarıdaki uyumluluk testine en azından eşdeğer olmalıdır ve yetkili makam
tarafından tanınmalıdır.

6.5.5.3 kapsamındaki polietilen sert plastik IBC'ler (tip 31H1 ve 31H2) ile 6.5.5.4 kapsamındaki polietilen
iç kaplara sahip kompozit IBC'ler için (tip 31HZ1 ve 31HZ2), 4.1.1.21 ile benzeşen doldurma sıvılarıyla
kimyasal uyumluluk, standart sıvılarla aşağıdaki gibi doğrulanabilir (bkz. 6.1.6).
Standart sıvılar, polietilen üzerinde bozulma süreçlerini temsil eder; çünkü şişme, gerilme altında çatlama,
moleküler degradasyon ve bunların birleşimi gibi nedenlerle yumuşama görülmektedir.
IBC'lerin yeterli kimyasal uyumluluğu, istenen test numunelerinin ilgili standart sıvılar ile birlikte üç hafta
boyunca 40 °C'de saklanarak onaylanabilir. Burada söz konusu standart sıvı sudur; bu prosedüre uygun
saklama işlemine gerek yoktur. Islatıcı çözeltisi ve asetik asit şeklindeki standart sıvılar durumunda,
istifleme testi için kullanılan test numuneleri için de saklama işlemine gerek yoktur. Bu saklama işleminden
sonra test numuneleri 6.5.6.4 ila 6.5.6.9'da belirtilen testlere tabi tutulmalıdır.
%40'tan fazla peroksit içeren tert-Bütil hidroperoksit ve Sınıf 5.2 kapsamındaki peroksiasetik asitlerin
uyumluluk testi standart sıvılar kullanılarak yapılmamalıdır. Bu maddeler için test numunelerinin yeterli
kimyasal uyumluluğun ispatı, taşıması amaçlanan maddeler ortam sıcaklığında altı ay süreyle bekletilerek
sağlanmalıdır.
Bu paragraf kapsamındaki prosedürün polietilen IBC'lerle ilgili sonuçları, iç yüzeyi florlanmış olan eşdeğer
bir tasarım tipi için de onaylanabilir.

 

6.5.6.3.5'te belirtilen testi geçen ve 6.5.6.3.5'te tanımlanan polietilenden mamul IBC tasarım tipleri için,
doldurma maddeleriyle kimyasal uyumluluk, laboratuar testleriyle de doğrulanabilir; burada bu doldurma
maddelerinin test numuneleri üzerindeki etkisinin, ilgili bozulma süreçleri de hesaba katılarak ilgili standart
sıvılarınkinden daha az olduğu kanıtlanmalıdır. 4.1.1.21.2'de belirtilenlerle aynı olan koşullar, bağıl nem ve
buhar basıncı için de geçerlidir.

İstenen tasarım tipi testleri ve uygulanma sırası

IBC tipi

Titreşim f

Alttan kaldırma

Üstten kaldırma

a

İstifleme

b

Sızdırmazlık

Hidrolik basınç

Düşürme

Yırtılma

Devrilme

Doğrultma

c

Metal: 11A, 11B,

11N

21A, 21B,

 

-

 

-

1'inci a

1'inci a

2'nci 2'nci

3'üncü 3'üncü

 

-

 

4'üncü

 

-

 

5'inci

4'üncü e

6'ncı e

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

21N

31A, 31B,

1'inci

2'nci a

3'üncü

4'üncü

5'inci

6'ncı

7'nci e

-

-

-

31N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esnek d

 

-

c

x

-

-

x

x

x

x

Sert plastik: 11H1, 11H2

21H1, 21H2

31H1, 31H2

 

-

-

1'inci

 

1'inci a1'inci a2'nci a

 

2'nci 2'nci 3'üncü

 

3'üncü 3'üncü 4'üncü g

 

-

4'üncü 5'inci

 

-

5'inci 6'ncı

 

4'üncü 6'ncı 7'nci

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

Kompozit:

11HZ1,

 

-

1'inci a

 

2'nci

 

3'üncü

 

-

 

-

4'üncü e

 

 

-

 

-

11HZ2

21HZ1,

 

-

1'inci a

 

2'nci

 

3'üncü

 

4'üncü

 

5'inci

6'ncı e

 

-

 

-

21HZ2

31HZ1,

 

1'inci

2'nci a

 

3'üncü

4'üncü g

 

5'inci

 

6'ncı

7'nci e

 

-

 

-

31HZ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukavva

-

1'inci

-

2'nci

-

-

3'üncü

 

-

-

Ahşap

-

1'inci

-

2'nci

-

-

3'üncü

-

-

-

a IBC'ler bu elleçleme yöntemi için tasarlandıysa,
b IBC'ler istiflenmeye yönelik olarak tasarlandıysa,
c IBC'ler, üstten veya yandan kaldırılmaya yönelik tasarlandıysa,
d x'in işaret ettiği gerekli test; bir testi geçmiş olan IBC herhangi bir sırada diğer testler için kullanılabilir.
e Aynı tasarımdaki başka bir IBC düşürme testi için kullanılabilir.
f Aynı tasarımdaki başka bir IBC titreşim testi için kullanılabilir.
g 6.5.6.2.2 kapsamındaki ikinci IBC, ön saklama işleminin hemen ardından verilen sıra dışında kullanılabilir.

Alttan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Tüm mukavva ve ahşap IBC'ler ile alttan kaldırma mekanizmaları ile donatılmış tüm IBC tipleri için,
tasarım tipi testi olarak.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018